11268.htm

CÍMSZÓ: Erdős

SZEMÉLYNÉV: Erdős Lajos

SZÓCIKK: "4. E. II. Lajos, tanár, filozófiai író, szül. Hódmezővásárhelyen 1879 jan. 19. A budapesti egyetemen tanult s az elsők között volt, akik természetfilozófiával tudományos alapon kezdtek foglalkozni. Tanulmányai végeztével vidéken, majd négyévi szibériai fogság után a fővárosban lett állami főgimnáziumi tanára a matematikának és fizikának. Ily irányú tanulmányain kívül írott értekezései: Természettudomány és filozófia (az Alexander-emlékkönyvben) ; Mach filozófiája (1912), melyet nálunk ő ismertetett először, továbbá: A természettudományi világfelfogás válsága (1927) és Bernhard Shaw filozófiája (1927). Munkatársa volt a Huszadik Század és Századunk folyóiratoknak. Lefordította, s bevezette: Mach Érzetek elemzése c. munkáját."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1268. címszó a lexikon => 236. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11268.htm

CÍMSZÓ: Erdős

SZEMÉLYNÉV: Erdős Lajos

SZÓCIKK: 4. E. II. Lajos, tanár, filozófiai író, szül. Hódmezővásárhelyen 1879 jan. 19. A budapesti egyetemen tanult s az elsők között volt, akik természetfilozófiával tudományos alapon kezdtek foglalkozni. Tanulmányai végeztével vidéken, majd négyévi szibériai fogság után a fővárosban lett állami főgimnáziumi tanára a matematikának és fizikának. Ily irányú tanulmányain kívül írott értekezései: Természettudomány és filozófia az Alexander-emlékkönyvben ; Mach filozófiája 1912 , melyet nálunk ő ismertetett először, továbbá: A természettudományi világfelfogás válsága 1927 és Bernhard Shaw filozófiája 1927 . Munkatársa volt a Huszadik Század és Századunk folyóiratoknak. Lefordította, s bevezette: Mach Érzetek elemzése c. munkáját.

11268.ht

CÍMSZÓ Erdő

SZEMÉLYNÉV Erdő Lajo

SZÓCIKK 4 E II Lajos tanár filozófia író szül Hódmezővásárhelye 187 jan 19 budapest egyeteme tanul a első közöt volt aki természetfilozófiáva tudományo alapo kezdte foglalkozni Tanulmánya végeztéve vidéken maj négyév szibéria fogsá utá fővárosba let állam főgimnázium tanár matematikána é fizikának Il irány tanulmányai kívü írot értekezései Természettudomán é filozófi a Alexander-emlékkönyvbe Mac filozófiáj 191 melye nálun ismertetet először továbbá természettudomány világfelfogá válság 192 é Bernhar Sha filozófiáj 192 Munkatárs vol Huszadi Száza é Századun folyóiratoknak Lefordította bevezette Mac Érzete elemzés c munkáját

11268.h

CÍMSZ Erd

SZEMÉLYNÉ Erd Laj

SZÓCIK I Lajo taná filozófi ír szü Hódmezővásárhely 18 ja 1 budapes egyetem tanu els közö vol ak természetfilozófiáv tudomány alap kezdt foglalkozn Tanulmány végeztév vidéke ma négyé szibéri fogs ut fővárosb le álla főgimnáziu taná matematikán fizikána I irán tanulmánya kív íro értekezése Természettudomá filozóf Alexander-emlékkönyvb Ma filozófiá 19 mely nálu ismertete előszö tovább természettudomán világfelfog válsá 19 Bernha Sh filozófiá 19 Munkatár vo Huszad Száz Századu folyóiratokna Lefordított bevezett Ma Érzet elemzé munkájá

11268.

CÍMS Er

SZEMÉLYN Er La

SZÓCI Laj tan filozóf í sz Hódmezővásárhel 1 j budape egyete tan el köz vo a természetfilozófiá tudomán ala kezd foglalkoz Tanulmán végezté vidék m négy szibér fog u főváros l áll főgimnázi tan matematiká fizikán irá tanulmány kí ír értekezés Természettudom filozó Alexander-emlékkönyv M filozófi 1 mel nál ismertet elősz továb természettudomá világfelfo váls 1 Bernh S filozófi 1 Munkatá v Husza Szá Század folyóiratokn Lefordítot bevezet M Érze elemz munkáj

11268

CÍM E

SZEMÉLY E L

SZÓC La ta filozó s Hódmezővásárhe budap egyet ta e kö v természetfilozófi tudomá al kez foglalko Tanulmá végezt vidé nég szibé fo főváro ál főgimnáz ta matematik fiziká ir tanulmán k í értekezé Természettudo filoz Alexander-emlékköny filozóf me ná ismerte elős tová természettudom világfelf vál Bern filozóf Munkat Husz Sz Száza folyóiratok Lefordíto beveze Érz elem munká

1126SZEMÉL

SZÓ L t filoz Hódmezővásárh buda egye t k természetfilozóf tudom a ke foglalk Tanulm végez vid né szib f fővár á főgimná t matemati fizik i tanulmá értekez Természettud filo Alexander-emlékkön filozó m n ismert elő tov természettudo világfel vá Ber filozó Munka Hus S Száz folyóirato Lefordít bevez Ér ele munk