11269.htm

CÍMSZÓ: Erdős

SZEMÉLYNÉV: Erdős René

SZÓCIKK: "5. E. Renée*, költő és író, szül. Érseklélen Komárom vm.) 1879. Győrben nevelkedett, ahol atyja gazdálkodó volt. E. pedagógiai pályára készült és huzamosabb ideig a budapesti hitközség Síp utcai iskolájában tanított. Először Kiss József folyóiratában a Hétben tűnt fel szenvedélyes lírájával, mellyel a közfigyelmet csakhamar magára irányította. 1899-ben adta ki első verseskötetét Leányálmok címmel, Eötvös Károly előszavával, ezt követte a Versek (1902); az Új dalok, Kleopátra (1906) és Jöttem hozzátok (1909). Ezután Olaszországba utazott és Firenzében és Rómában tartózkodott. Későbbi írásai, bizonyára a római hatások alatt, miszticizmusra való hajlamosságot mutatnak. Ennek kifejezői a János tanítvány c. evangéliumi színjáték és Fioretti Szent Ferenc legendáinak költői fordítása. Vallásos tárgyú költeményei jelentek meg a háború kitörése előtt. Ekkor a regényírásra tért át és nagy népszerűséget ért el. Ezekben a regényeiben is megőrizte a költő szubjektivitását. Ősök és ivadékok c. ciklusa kimondottan önéletrajzi regény, amelyben a saját fejlődésének útját rajzolja meg. I. Az új sarj (1918); II. Az élet királynője (1921); III. Berekesztett utak (1923). Legnagyobb sikerét azonban a vatikáni pompát és római miliőt pazarul visszatükröztető Santerra bíboros (1922) c. regényével érte el. Egyéb nagysikerű regényei, novellái, útleírásai és verseskötetei még: A nagy sikoly (1922); Theano Amaryll egyszerű élete. I. A hárfás. II. A herceg. III. A meztelen táncos (1925); Antinous (1918., 2. kiad., Egy szerelmes nyár története, 1923); Norina (1918); Sibyllák könyve (költemények, 1918); Assisibeli zsoldos (1923, szimbolista dráma); Egy perccel alkonyat előtt (1921); Római levelek(1922); Római napló (I-II. 1925); Borsóhercegnő (1924); Báró Herzfeld Clarisse (1926); Lavinia Tarsin házassága (1927); Pándy György ifjúsága (1928)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1269. címszó a lexikon => 236. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11269.htm

CÍMSZÓ: Erdős

SZEMÉLYNÉV: Erdős René

SZÓCIKK: 5. E. Renée*, költő és író, szül. Érseklélen Komárom vm. 1879. Győrben nevelkedett, ahol atyja gazdálkodó volt. E. pedagógiai pályára készült és huzamosabb ideig a budapesti hitközség Síp utcai iskolájában tanított. Először Kiss József folyóiratában a Hétben tűnt fel szenvedélyes lírájával, mellyel a közfigyelmet csakhamar magára irányította. 1899-ben adta ki első verseskötetét Leányálmok címmel, Eötvös Károly előszavával, ezt követte a Versek 1902 ; az Új dalok, Kleopátra 1906 és Jöttem hozzátok 1909 . Ezután Olaszországba utazott és Firenzében és Rómában tartózkodott. Későbbi írásai, bizonyára a római hatások alatt, miszticizmusra való hajlamosságot mutatnak. Ennek kifejezői a János tanítvány c. evangéliumi színjáték és Fioretti Szent Ferenc legendáinak költői fordítása. Vallásos tárgyú költeményei jelentek meg a háború kitörése előtt. Ekkor a regényírásra tért át és nagy népszerűséget ért el. Ezekben a regényeiben is megőrizte a költő szubjektivitását. Ősök és ivadékok c. ciklusa kimondottan önéletrajzi regény, amelyben a saját fejlődésének útját rajzolja meg. I. Az új sarj 1918 ; II. Az élet királynője 1921 ; III. Berekesztett utak 1923 . Legnagyobb sikerét azonban a vatikáni pompát és római miliőt pazarul visszatükröztető Santerra bíboros 1922 c. regényével érte el. Egyéb nagysikerű regényei, novellái, útleírásai és verseskötetei még: A nagy sikoly 1922 ; Theano Amaryll egyszerű élete. I. A hárfás. II. A herceg. III. A meztelen táncos 1925 ; Antinous 1918., 2. kiad., Egy szerelmes nyár története, 1923 ; Norina 1918 ; Sibyllák könyve költemények, 1918 ; Assisibeli zsoldos 1923, szimbolista dráma ; Egy perccel alkonyat előtt 1921 ; Római levelek 1922 ; Római napló I-II. 1925 ; Borsóhercegnő 1924 ; Báró Herzfeld Clarisse 1926 ; Lavinia Tarsin házassága 1927 ; Pándy György ifjúsága 1928 .

11269.ht

CÍMSZÓ Erdő

SZEMÉLYNÉV Erdő Ren

SZÓCIKK 5 E Renée* költ é író szül Érsekléle Komáro vm 1879 Győrbe nevelkedett aho atyj gazdálkod volt E pedagógia pályár készül é huzamosab idei budapest hitközsé Sí utca iskolájába tanított Előszö Kis Józse folyóiratába Hétbe tűn fe szenvedélye lírájával mellye közfigyelme csakhama magár irányította 1899-be adt k els versesköteté Leányálmo címmel Eötvö Károl előszavával ez követt Verse 190 a Ú dalok Kleopátr 190 é Jötte hozzáto 190 Ezutá Olaszországb utazot é Firenzébe é Rómába tartózkodott Később írásai bizonyár róma hatáso alatt miszticizmusr val hajlamosságo mutatnak Enne kifejező Jáno tanítván c evangélium színjáté é Fiorett Szen Feren legendáina költő fordítása Valláso tárgy költeménye jelente me hábor kitörés előtt Ekko regényírásr tér á é nag népszerűsége ér el Ezekbe regényeibe i megőrizt költ szubjektivitását Ősö é ivadéko c ciklus kimondotta önéletrajz regény amelybe sajá fejlődéséne útjá rajzolj meg I A ú sar 191 II A éle királynőj 192 III Berekesztet uta 192 Legnagyob sikeré azonba vatikán pompá é róma miliő pazaru visszatükröztet Santerr bíboro 192 c regényéve ért el Egyé nagysiker regényei novellái útleírása é verseskötete még nag sikol 192 Thean Amaryl egyszer élete I hárfás II herceg III meztele tánco 192 Antinou 1918. 2 kiad. Eg szerelme nyá története 192 Norin 191 Sibyllá könyv költemények 191 Assisibel zsoldo 1923 szimbolist drám Eg percce alkonya előt 192 Róma levele 192 Róma napl I-II 192 Borsóhercegn 192 Bár Herzfel Clariss 192 Lavini Tarsi házasság 192 Pánd Györg ifjúság 192

11269.h

CÍMSZ Erd

SZEMÉLYNÉ Erd Re

SZÓCIK Renée köl ír szü Érseklél Komár v 187 Győrb nevelkedet ah aty gazdálko vol pedagógi pályá készü huzamosa ide budapes hitközs S utc iskolájáb tanítot Elősz Ki Józs folyóiratáb Hétb tű f szenvedély lírájáva melly közfigyelm csakham magá irányított 1899-b ad el verseskötet Leányálm címme Eötv Káro előszaváva e követ Vers 19 dalo Kleopát 19 Jött hozzát 19 Ezut Olaszország utazo Firenzéb Rómáb tartózkodot Későb írása bizonyá róm hatás alat miszticizmus va hajlamosság mutatna Enn kifejez Ján tanítvá evangéliu színját Fioret Sze Fere legendáin költ fordítás Vallás tárg költemény jelent m hábo kitöré előt Ekk regényírás té na népszerűség é e Ezekb regényeib megőriz köl szubjektivitásá Ős ivadék ciklu kimondott önéletraj regén amelyb saj fejlődésén útj rajzol me sa 19 I él királynő 19 II Berekeszte ut 19 Legnagyo siker azonb vatiká pomp róm mili pazar visszatükrözte Santer bíbor 19 regényév ér e Egy nagysike regénye novellá útleírás verseskötet mé na siko 19 Thea Amary egysze élet hárfá I herce II meztel tánc 19 Antino 1918 kiad E szerelm ny történet 19 Nori 19 Sibyll köny költeménye 19 Assisibe zsold 192 szimbolis drá E percc alkony elő 19 Róm level 19 Róm nap I-I 19 Borsóherceg 19 Bá Herzfe Claris 19 Lavin Tars házassá 19 Pán Györ ifjúsá 19

11269.

CÍMS Er

SZEMÉLYN Er R

SZÓCI René kö í sz Érseklé Komá 18 Győr nevelkede a at gazdálk vo pedagóg pály kész huzamos id budape hitköz ut iskolájá taníto Elős K Józ folyóiratá Hét t szenvedél lírájáv mell közfigyel csakha mag irányítot 1899- a e versesköte Leányál címm Eöt Kár előszaváv köve Ver 1 dal Kleopá 1 Jöt hozzá 1 Ezu Olaszorszá utaz Firenzé Rómá tartózkodo Késő írás bizony ró hatá ala miszticizmu v hajlamossá mutatn En kifeje Já tanítv evangéli színjá Fiore Sz Fer legendái köl fordítá Vallá tár költemén jelen háb kitör elő Ek regényírá t n népszerűsé Ezek regényei megőri kö szubjektivitás Ő ivadé cikl kimondot önéletra regé amely sa fejlődésé út rajzo m s 1 é királyn 1 I Berekeszt u 1 Legnagy sike azon vatik pom ró mil paza visszatükrözt Sante bíbo 1 regényé é Eg nagysik regény novell útleírá versesköte m n sik 1 The Amar egysz éle hárf herc I mezte tán 1 Antin 191 kia szerel n történe 1 Nor 1 Sibyl kön költemény 1 Assisib zsol 19 szimboli dr perc alkon el 1 Ró leve 1 Ró na I- 1 Borsóherce 1 B Herzf Clari 1 Lavi Tar házass 1 Pá Gyö ifjús 1

11269

CÍM E

SZEMÉLY E

SZÓC Ren k s Érsekl Kom 1 Győ nevelked a gazdál v pedagó pál kés huzamo i budap hitkö u iskoláj tanít Elő Jó folyóirat Hé szenvedé lírájá mel közfigye csakh ma irányíto 1899 versesköt Leányá cím Eö Ká előszavá köv Ve da Kleop Jö hozz Ez Olaszorsz uta Firenz Róm tartózkod Kés írá bizon r hat al miszticizm hajlamoss mutat E kifej J tanít evangél színj Fior S Fe legendá kö fordít Vall tá költemé jele há kitö el E regényír népszerűs Eze regénye megőr k szubjektivitá ivad cik kimondo önéletr reg amel s fejlődés ú rajz király Berekesz Legnag sik azo vati po r mi paz visszatükröz Sant bíb regény E nagysi regén novel útleír versesköt si Th Ama egys él hár her mezt tá Anti 19 ki szere történ No Siby kö költemén Assisi zso 1 szimbol d per alko e R lev R n I Borsóherc Herz Clar Lav Ta házas P Gy ifjú

1126SZEMÉL

SZÓ Re Érsek Ko Gy nevelke gazdá pedag pá ké huzam buda hitk iskolá taní El J folyóira H szenved líráj me közfigy csak m irányít 189 verseskö Leány cí E K előszav kö V d Kleo J hoz E Olaszors ut Firen Ró tartózko Ké ír bizo ha a miszticiz hajlamos muta kife taní evangé szín Fio F legend k fordí Val t költem jel h kit e regényí népszerű Ez regény megő szubjektivit iva ci kimond önélet re ame fejlődé raj királ Berekes Legna si az vat p m pa visszatükrö San bí regén nagys regé nove útleí verseskö s T Am egy é há he mez t Ant 1 k szer törté N Sib k költemé Assis zs szimbo pe alk le Borsóher Her Cla La T háza G ifj