11273.htm

CÍMSZÓ: Erényi

SZEMÉLYNÉV: Erényi Nándor

SZÓCIKK: Erényi Nándor, hírlapíró, szül. Sátoraljaújhelyen 1879. Miután Budapesten elvégezte jogi tanulmányait, három évet Párisban és Londonban töltött, ahol a színházi viszonyokat tanulmányozta. Eleinte Eyolf álnéven írt, a színház problémáit fejtegető tanulmányai csakhamar reáterelték a figyelmet. A Márkus József alapította Magyar Színpad felelős szerkesztője. Éveken keresztül színházi rovatvezetője volt Az Estnek, amelynek most is belső munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1273. címszó a lexikon => 238. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11273.htm

CÍMSZÓ: Erényi

SZEMÉLYNÉV: Erényi Nándor

SZÓCIKK: Erényi Nándor, hírlapíró, szül. Sátoraljaújhelyen 1879. Miután Budapesten elvégezte jogi tanulmányait, három évet Párisban és Londonban töltött, ahol a színházi viszonyokat tanulmányozta. Eleinte Eyolf álnéven írt, a színház problémáit fejtegető tanulmányai csakhamar reáterelték a figyelmet. A Márkus József alapította Magyar Színpad felelős szerkesztője. Éveken keresztül színházi rovatvezetője volt Az Estnek, amelynek most is belső munkatársa.

11273.ht

CÍMSZÓ Erény

SZEMÉLYNÉV Erény Nándo

SZÓCIKK Erény Nándor hírlapíró szül Sátoraljaújhelye 1879 Miutá Budapeste elvégezt jog tanulmányait háro éve Párisba é Londonba töltött aho színház viszonyoka tanulmányozta Eleint Eyol álnéve írt színhá problémái fejteget tanulmánya csakhama reáterelté figyelmet Márku Józse alapított Magya Színpa felelő szerkesztője Éveke keresztü színház rovatvezetőj vol A Estnek amelyne mos i bels munkatársa

11273.h

CÍMSZ Erén

SZEMÉLYNÉ Erén Nánd

SZÓCIK Erén Nándo hírlapír szü Sátoraljaújhely 187 Miut Budapest elvégez jo tanulmányai hár év Párisb Londonb töltöt ah színhá viszonyok tanulmányozt Elein Eyo álnév ír szính problémá fejtege tanulmány csakham reáterelt figyelme Márk Józs alapítot Magy Színp felel szerkesztőj Évek kereszt színhá rovatvezető vo Estne amelyn mo bel munkatárs

11273.

CÍMS Eré

SZEMÉLYN Eré Nán

SZÓCI Eré Nánd hírlapí sz Sátoraljaújhel 18 Miu Budapes elvége j tanulmánya há é Páris London töltö a szính viszonyo tanulmányoz Elei Ey álné í szín problém fejteg tanulmán csakha reáterel figyelm Már Józ alapíto Mag Szín fele szerkesztő Éve keresz szính rovatvezet v Estn amely m be munkatár

11273

CÍM Er

SZEMÉLY Er Ná

SZÓC Er Nán hírlap s Sátoraljaújhe 1 Mi Budape elvég tanulmány h Pári Londo tölt szín viszony tanulmányo Ele E áln szí problé fejte tanulmá csakh reátere figyel Má Jó alapít Ma Szí fel szerkeszt Év keres szín rovatveze Est amel b munkatá

1127

CÍ E

SZEMÉL E N

SZÓ E Ná hírla Sátoraljaújh M Budap elvé tanulmán Pár Lond töl szí viszon tanulmány El ál sz probl fejt tanulm csak reáter figye M J alapí M Sz fe szerkesz É kere szí rovatvez Es ame munkat