11279.htm

CÍMSZÓ: Ernst

SZEMÉLYNÉV: Ernst Lajos

SZÓCIKK: Ernst. 1. Lajos, művészeti gyűjtő és író, szül. Budapesten 1872. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Kora ifjúsága óta magyar arcképeket és történeti képeket gyűjtött, majd kiegészítette azokat a magyar kultúra másfajta emlékeivel is. Már 1895-ben 59 darabból álló gyűjteményt helyezett ideiglenes letétbe a Történelmi Képcsarnokban. 1912-ben a Nagymező-utcában épített palotában Ernst Múzeum néven nyitotta meg gyűjteményét, amely a magyar történet, irodalom, művészet, színészet és zene emlékeit öleli föl a történelmi sorrend szem előtt tartásával. Mint a Nemzeti Szalon ügyvezető igazgatója tevékeny működést fejtett ki kiállítások rendezése körül, magyar mesterek gyűjteményei bemutatása által. Ő rendezte a magyar modernek, a Miénk egyesületének első kiállítását is a Nemzeti Szalonban (1908). Ily irányú működését folytatta azután az Ernst Múzeum palotájában az 1912. megkezdett élő festők gyűjteményes kiállításának sorozatával. A háború előtt még külföldi kiváló művészeket is állított ki (Zuloaga, Brangwyn, francia impresszionisták). Effajta kiállításai már közel járnak a századikhoz. 1917 óta időszakonként aukciókat is rendez a múzeum (1928-ig mintegy 35-öt). E. néhány tanulmányt is írt az általa kiadott Magyar műtörténeti adatok sorozatában. Érdemeiért a kormányfőtanácsosi címet kapta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1279. címszó a lexikon => 238. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11279.htm

CÍMSZÓ: Ernst

SZEMÉLYNÉV: Ernst Lajos

SZÓCIKK: Ernst. 1. Lajos, művészeti gyűjtő és író, szül. Budapesten 1872. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Kora ifjúsága óta magyar arcképeket és történeti képeket gyűjtött, majd kiegészítette azokat a magyar kultúra másfajta emlékeivel is. Már 1895-ben 59 darabból álló gyűjteményt helyezett ideiglenes letétbe a Történelmi Képcsarnokban. 1912-ben a Nagymező-utcában épített palotában Ernst Múzeum néven nyitotta meg gyűjteményét, amely a magyar történet, irodalom, művészet, színészet és zene emlékeit öleli föl a történelmi sorrend szem előtt tartásával. Mint a Nemzeti Szalon ügyvezető igazgatója tevékeny működést fejtett ki kiállítások rendezése körül, magyar mesterek gyűjteményei bemutatása által. Ő rendezte a magyar modernek, a Miénk egyesületének első kiállítását is a Nemzeti Szalonban 1908 . Ily irányú működését folytatta azután az Ernst Múzeum palotájában az 1912. megkezdett élő festők gyűjteményes kiállításának sorozatával. A háború előtt még külföldi kiváló művészeket is állított ki Zuloaga, Brangwyn, francia impresszionisták . Effajta kiállításai már közel járnak a századikhoz. 1917 óta időszakonként aukciókat is rendez a múzeum 1928-ig mintegy 35-öt . E. néhány tanulmányt is írt az általa kiadott Magyar műtörténeti adatok sorozatában. Érdemeiért a kormányfőtanácsosi címet kapta.

11279.ht

CÍMSZÓ Erns

SZEMÉLYNÉV Erns Lajo

SZÓCIKK Ernst 1 Lajos művészet gyűjt é író szül Budapeste 1872 Középiskola é egyetem tanulmányai Budapeste végezte Kor ifjúság ót magya arcképeke é történet képeke gyűjtött maj kiegészített azoka magya kultúr másfajt emlékeive is Má 1895-be 5 darabbó áll gyűjtemény helyezet ideiglene letétb Történelm Képcsarnokban 1912-be Nagymező-utcába építet palotába Erns Múzeu néve nyitott me gyűjteményét amel magya történet irodalom művészet színésze é zen emlékei ölel fö történelm sorren sze előt tartásával Min Nemzet Szalo ügyvezet igazgatój tevéken működés fejtet k kiállításo rendezés körül magya mestere gyűjteménye bemutatás által rendezt magya modernek Mién egyesületéne els kiállításá i Nemzet Szalonba 190 Il irány működésé folytatt azutá a Erns Múzeu palotájába a 1912 megkezdet él festő gyűjteménye kiállításána sorozatával hábor előt mé külföld kivál művészeke i állítot k Zuloaga Brangwyn franci impresszionistá Effajt kiállítása má köze járna századikhoz 191 ót időszakonkén aukcióka i rende múzeu 1928-i minteg 35-ö E néhán tanulmány i ír a által kiadot Magya műtörténet adato sorozatában Érdemeiér kormányfőtanácsos címe kapta

11279.h

CÍMSZ Ern

SZEMÉLYNÉ Ern Laj

SZÓCIK Erns Lajo művésze gyűj ír szü Budapest 187 Középiskol egyete tanulmánya Budapest végezt Ko ifjúsá ó magy arcképek történe képek gyűjtöt ma kiegészítet azok magy kultú másfaj emlékeiv i M 1895-b darabb ál gyűjtemén helyeze ideiglen letét Történel Képcsarnokba 1912-b Nagymező-utcáb építe palotáb Ern Múze név nyitot m gyűjteményé ame magy történe irodalo művésze színész ze emléke öle f történel sorre sz elő tartásáva Mi Nemze Szal ügyveze igazgató tevéke működé fejte kiállítás rendezé körü magy mester gyűjtemény bemutatá álta rendez magy moderne Mié egyesületén el kiállítás Nemze Szalonb 19 I irán működés folytat azut Ern Múze palotájáb 191 megkezde é fest gyűjtemény kiállításán sorozatáva hábo elő m külföl kivá művészek állíto Zuloag Brangwy franc impresszionist Effaj kiállítás m köz járn századikho 19 ó időszakonké aukciók rend múze 1928- minte 35- néhá tanulmán í álta kiado Magy műtörténe adat sorozatába Érdemeié kormányfőtanácso cím kapt

11279.

CÍMS Er

SZEMÉLYN Er La

SZÓCI Ern Laj művész gyű í sz Budapes 18 Középisko egyet tanulmány Budapes végez K ifjús mag arcképe történ képe gyűjtö m kiegészíte azo mag kult másfa emlékei 1895- darab á gyűjtemé helyez ideigle leté Történe Képcsarnokb 1912- Nagymező-utcá épít palotá Er Múz né nyito gyűjtemény am mag történ irodal művész színés z emlék öl történe sorr s el tartásáv M Nemz Sza ügyvez igazgat tevék működ fejt kiállítá rendez kör mag meste gyűjtemén bemutat ált rende mag modern Mi egyesületé e kiállítá Nemz Szalon 1 irá működé folyta azu Er Múz palotájá 19 megkezd fes gyűjtemén kiállításá sorozatáv háb el külfö kiv művésze állít Zuloa Brangw fran impresszionis Effa kiállítá kö jár századikh 1 időszakonk aukció ren múz 1928 mint 35 néh tanulmá ált kiad Mag műtörtén ada sorozatáb Érdemei kormányfőtanács cí kap

11279

CÍM E

SZEMÉLY E L

SZÓC Er La művés gy s Budape 1 Középisk egye tanulmán Budape vége ifjú ma arckép törté kép gyűjt kiegészít az ma kul másf emléke 1895 dara gyűjtem helye ideigl let Történ Képcsarnok 1912 Nagymező-utc épí palot E Mú n nyit gyűjtemén a ma törté iroda művés színé emlé ö történ sor e tartásá Nem Sz ügyve igazga tevé műkö fej kiállít rende kö ma mest gyűjtemé bemuta ál rend ma moder M egyesület kiállít Nem Szalo ir működ folyt az E Mú palotáj 1 megkez fe gyűjtemé kiállítás sorozatá há e külf ki művész állí Zulo Brang fra impresszioni Eff kiállít k já századik időszakon aukci re mú 192 min 3 né tanulm ál kia Ma műtörté ad sorozatá Érdeme kormányfőtanác c ka

1127SZEMÉL

SZÓ E L művé g Budap Középis egy tanulmá Budap vég ifj m arcké tört ké gyűj kiegészí a m ku más emlék 189 dar gyűjte hely ideig le Törté Képcsarno 191 Nagymező-ut ép palo M nyi gyűjtemé m tört irod művé szín eml törté so tartás Ne S ügyv igazg tev műk fe kiállí rend k m mes gyűjtem bemut á ren m mode egyesüle kiállí Ne Szal i műkö foly a M palotá megke f gyűjtem kiállítá sorozat h kül k művés áll Zul Bran fr impresszion Ef kiállí j századi időszako aukc r m 19 mi n tanul á ki M műtört a sorozat Érdem kormányfőtaná k