11281.htm

CÍMSZÓ: Ernust család

SZÓCIKK: Ernust-család, Svédországból, illetőleg a mai Észak-Németország területéről a XIV. sz.-ban bevándorolt zsidó család, mely kikeresztelkedvén rendkívül előkelő és nagy szerepet töltött be Mátyás és Ulászló királyok korában A karriert csináló családfő Hampo vagy máskép Ernust János volt, aki Mátyás királynak a határok erősítésére 6000 arany forintot kölcsönzött. Mátyás többek közt neki adományozta a zala megyei Csáktornyát, amely után az E. előnevét vette. Kortársai szerint is E. János zsidó születésű volt s azt a mai napig nem vonták kétségbe a kutatások. Valószínűleg azért keresztelkedett meg, hogy a rézbányákat kibérelhesse. Mátyás 1464. meg is bízta a rézbányák igazgatásával, majd 1467. fővámfelügyelőnek nevezte ki és megparancsolta a királyi városoknak, hogy őt és alárendelt közegeit mindenben támogassák. 1470-ben szolgálatai jutalmául a Sklabinya uradalommal ajándékozta meg a király, később pedig legnagyobb elismerése mellett kinevezte Turóc főispánjának. Kincstárnok, majd 1474-75. ezek megtartása mellett még Szlavónia bánja, Zala, Zólyom és Kőrös főispánja volt s 1476. halt meg, miután Mátyás kegye elfordult tőle és röviddel halála előtt elkoboztatta hatalmas vagyonát, amit az egykorúak állítása szerint nem igaz úton szerzett. Mátyás után következtek Zsigmond és János, akik ugyancsak báni méltóságokba kerültek. Zsigmond (1475-1505) pécsi püspök és Ulászló kedvence volt. 1494-1505-ig a pécsi püspökség mellett Horvátország, Szlavónia és Dalmácia bánja volt és birtokába tartozott Csáktornya. 1505-ben halt meg s végrendeletben Sabác és Belgrád védelmére 10,000 tallért hagyományozott. Kortársai szerint bölcs és jámbor férfiú volt. Testvére, János, kir. főlovászmester s püspök-testvérével együtt volt bán. 1494. pedig a királytól Munkács uradalmát kapta. Megh. 1519 körül. Ennek neje Bánffy Miklós özvegye volt, akitől két fia született. Unokái Mohácsnál elestek s velük kihalt az E.-család.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1281. címszó a lexikon => 239. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11281.htm

CÍMSZÓ: Ernust család

SZÓCIKK: Ernust-család, Svédországból, illetőleg a mai Észak-Németország területéről a XIV. sz.-ban bevándorolt zsidó család, mely kikeresztelkedvén rendkívül előkelő és nagy szerepet töltött be Mátyás és Ulászló királyok korában A karriert csináló családfő Hampo vagy máskép Ernust János volt, aki Mátyás királynak a határok erősítésére 6000 arany forintot kölcsönzött. Mátyás többek közt neki adományozta a zala megyei Csáktornyát, amely után az E. előnevét vette. Kortársai szerint is E. János zsidó születésű volt s azt a mai napig nem vonták kétségbe a kutatások. Valószínűleg azért keresztelkedett meg, hogy a rézbányákat kibérelhesse. Mátyás 1464. meg is bízta a rézbányák igazgatásával, majd 1467. fővámfelügyelőnek nevezte ki és megparancsolta a királyi városoknak, hogy őt és alárendelt közegeit mindenben támogassák. 1470-ben szolgálatai jutalmául a Sklabinya uradalommal ajándékozta meg a király, később pedig legnagyobb elismerése mellett kinevezte Turóc főispánjának. Kincstárnok, majd 1474-75. ezek megtartása mellett még Szlavónia bánja, Zala, Zólyom és Kőrös főispánja volt s 1476. halt meg, miután Mátyás kegye elfordult tőle és röviddel halála előtt elkoboztatta hatalmas vagyonát, amit az egykorúak állítása szerint nem igaz úton szerzett. Mátyás után következtek Zsigmond és János, akik ugyancsak báni méltóságokba kerültek. Zsigmond 1475-1505 pécsi püspök és Ulászló kedvence volt. 1494-1505-ig a pécsi püspökség mellett Horvátország, Szlavónia és Dalmácia bánja volt és birtokába tartozott Csáktornya. 1505-ben halt meg s végrendeletben Sabác és Belgrád védelmére 10,000 tallért hagyományozott. Kortársai szerint bölcs és jámbor férfiú volt. Testvére, János, kir. főlovászmester s püspök-testvérével együtt volt bán. 1494. pedig a királytól Munkács uradalmát kapta. Megh. 1519 körül. Ennek neje Bánffy Miklós özvegye volt, akitől két fia született. Unokái Mohácsnál elestek s velük kihalt az E.-család.

11281.ht

CÍMSZÓ Ernus csalá

SZÓCIKK Ernust-család Svédországból illetőle ma Észak-Németorszá területérő XIV sz.-ba bevándorol zsid család mel kikeresztelkedvé rendkívü előkel é nag szerepe töltöt b Mátyá é Ulászl királyo korába karrier csinál családf Hamp vag máské Ernus Jáno volt ak Mátyá királyna határo erősítésér 600 aran forinto kölcsönzött Mátyá többe köz nek adományozt zal megye Csáktornyát amel utá a E előnevé vette Kortársa szerin i E Jáno zsid születés vol az ma napi ne vontá kétségb kutatások Valószínűle azér keresztelkedet meg hog rézbányáka kibérelhesse Mátyá 1464 me i bízt rézbányá igazgatásával maj 1467 fővámfelügyelőne nevezt k é megparancsolt király városoknak hog ő é alárendel közegei mindenbe támogassák 1470-be szolgálata jutalmáu Sklabiny uradalomma ajándékozt me király későb pedi legnagyob elismerés mellet kinevezt Turó főispánjának Kincstárnok maj 1474-75 eze megtartás mellet mé Szlavóni bánja Zala Zólyo é Kőrö főispánj vol 1476 hal meg miutá Mátyá kegy elfordul től é rövidde halál előt elkoboztatt hatalma vagyonát ami a egykorúa állítás szerin ne iga úto szerzett Mátyá utá következte Zsigmon é János aki ugyancsa bán méltóságokb kerültek Zsigmon 1475-150 pécs püspö é Ulászl kedvenc volt 1494-1505-i pécs püspöksé mellet Horvátország Szlavóni é Dalmáci bánj vol é birtokáb tartozot Csáktornya 1505-be hal me végrendeletbe Sabá é Belgrá védelmér 10,00 tallér hagyományozott Kortársa szerin bölc é jámbo férfi volt Testvére János kir főlovászmeste püspök-testvéréve együt vol bán 1494 pedi királytó Munkác uradalmá kapta Megh 151 körül Enne nej Bánff Mikló özvegy volt akitő ké fi született Unoká Mohácsná eleste velü kihal a E.-család

11281.h

CÍMSZ Ernu csal

SZÓCIK Ernust-csalá Svédországbó illetől m Észak-Németorsz területér XI sz.-b bevándoro zsi csalá me kikeresztelkedv rendkív előke na szerep töltö Máty Ulász király koráb karrie csiná család Ham va másk Ernu Ján vol a Máty királyn határ erősítésé 60 ara forint kölcsönzöt Máty több kö ne adományoz za megy Csáktornyá ame ut előnev vett Kortárs szeri Ján zsi születé vo a m nap n vont kétség kutatáso Valószínűl azé keresztelkede me ho rézbányák kibérelhess Máty 146 m bíz rézbány igazgatásáva ma 146 fővámfelügyelőn nevez megparancsol királ városokna ho alárende közege mindenb támogassá 1470-b szolgálat jutalmá Sklabin uradalomm ajándékoz m királ késő ped legnagyo elismeré melle kinevez Tur főispánjána Kincstárno ma 1474-7 ez megtartá melle m Szlavón bánj Zal Zóly Kőr főispán vo 147 ha me miut Máty keg elfordu tő rövidd halá elő elkoboztat hatalm vagyoná am egykorú állítá szeri n ig út szerzet Máty ut következt Zsigmo Jáno ak ugyancs bá méltóságok kerülte Zsigmo 1475-15 péc püsp Ulász kedven vol 1494-1505- péc püspöks melle Horvátorszá Szlavón Dalmác bán vo birtoká tartozo Csáktorny 1505-b ha m végrendeletb Sab Belgr védelmé 10,0 tallé hagyományozot Kortárs szeri böl jámb férf vol Testvér Jáno ki főlovászmest püspök-testvérév együ vo bá 149 ped királyt Munká uradalm kapt Meg 15 körü Enn ne Bánf Mikl özveg vol akit k f születet Unok Mohácsn elest vel kiha E.-csalá

11281.

CÍMS Ern csa

SZÓCI Ernust-csal Svédországb illető Észak-Németors területé X sz.- bevándor zs csal m kikeresztelked rendkí elők n szere tölt Mát Ulás királ korá karri csin csalá Ha v más Ern Já vo Mát király hatá erősítés 6 ar forin kölcsönzö Mát töb k n adományo z meg Csáktorny am u előne vet Kortár szer Já zs szület v na von kétsé kutatás Valószínű az keresztelked m h rézbányá kibérelhes Mát 14 bí rézbán igazgatásáv m 14 fővámfelügyelő neve megparancso kirá városokn h alárend közeg minden támogass 1470- szolgála jutalm Sklabi uradalom ajándéko kirá kés pe legnagy elismer mell kineve Tu főispánján Kincstárn m 1474- e megtart mell Szlavó bán Za Zól Kő főispá v 14 h m miu Mát ke elford t rövid hal el elkobozta hatal vagyon a egykor állít szer i ú szerze Mát u következ Zsigm Ján a ugyanc b méltóságo került Zsigm 1475-1 pé püs Ulás kedve vo 1494-1505 pé püspök mell Horvátorsz Szlavó Dalmá bá v birtok tartoz Csáktorn 1505- h végrendelet Sa Belg védelm 10, tall hagyományozo Kortár szer bö jám fér vo Testvé Ján k főlovászmes püspök-testvéré egy v b 14 pe király Munk uradal kap Me 1 kör En n Bán Mik özve vo aki születe Uno Mohács eles ve kih E.-csal

11281

CÍM Er cs

SZÓC Ernust-csa Svédország illet Észak-Németor terület sz. bevándo z csa kikeresztelke rendk elő szer töl Má Ulá kirá kor karr csi csal H má Er J v Má királ hat erősíté a fori kölcsönz Má tö adomány me Csáktorn a előn ve Kortá sze J z szüle n vo kéts kutatá Valószín a keresztelke rézbány kibérelhe Má 1 b rézbá igazgatásá 1 fővámfelügyel nev megparancs kir városok aláren köze minde támogas 1470 szolgál jutal Sklab uradalo ajándék kir ké p legnag elisme mel kinev T főispánjá Kincstár 1474 megtar mel Szlav bá Z Zó K főisp 1 mi Má k elfor rövi ha e elkobozt hata vagyo egyko állí sze szerz Má követke Zsig Já ugyan méltóság kerül Zsig 1475- p pü Ulá kedv v 1494-150 p püspö mel Horvátors Szlav Dalm b birto tarto Csáktor 1505 végrendele S Bel védel 10 tal hagyományoz Kortá sze b já fé v Testv Já főlovászme püspök-testvér eg 1 p királ Mun urada ka M kö E Bá Mi özv v ak szület Un Mohác ele v ki E.-csa

1128

CÍ E c

SZÓ Ernust-cs Svédorszá ille Észak-Németo terüle sz bevánd cs kikeresztelk rend el sze tö M Ul kir ko kar cs csa m E M kirá ha erősít for kölcsön M t adomán m Csáktor elő v Kort sz szül v két kutat Valószí keresztelk rézbán kibérelh M rézb igazgatás fővámfelügye ne megparanc ki városo aláre köz mind támoga 147 szolgá juta Skla uradal ajándé ki k legna elism me kine főispánj Kincstá 147 megta me Szla b Z főis m M elfo röv h elkoboz hat vagy egyk áll sz szer M követk Zsi J ugya méltósá kerü Zsi 1475 p Ul ked 1494-15 püsp me Horvátor Szla Dal birt tart Csákto 150 végrendel Be véde 1 ta hagyományo Kort sz j f Test J főlovászm püspök-testvé e kirá Mu urad k k B M öz a szüle U Mohá el k E.-cs