11288.htm

CÍMSZÓ: Eruv chacérosz

SZÓCIKK: Eruv chacérosz (h.), az a formula, amely zárt területen felfüggeszti a szombati teherhordásra vonatkozó tilalmat. Szombaton ugyanis még a legkisebb munkateljesítmény is tilos, tehát még a legkisebb dolgoknak magánterületről közterületre, vagy közterületről magánterületre való hordozása is. Hogy mégis lehessen imakönyvet templomba, orvosságot betegnek vinni, rendszeresítették az E.-t, amely arra való, hogy több házat közös területnek és több háztartást közös háztartásnak minősítsen. Az átminősítés úgy történik, hogy több háztartás összeegyesíti a szombatra való élelmét közös éléskamrában, amivel közös háztartásnak és szétszórt házaikat közös területen levőknek deklarálják. Ha ez megtörtént, akkor a közösnek átminősített területen a teherhordásra vonatkozó tilalom hatályát veszti. A tilalom kötelező ereje az egész község területén is megszűnik, ha ezt körülkerítik dróttal vagy sövénnyel, ami a község egész területét a közös udvar jellegével látja el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1288. címszó a lexikon => 240. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11288.htm

CÍMSZÓ: Eruv chacérosz

SZÓCIKK: Eruv chacérosz h. , az a formula, amely zárt területen felfüggeszti a szombati teherhordásra vonatkozó tilalmat. Szombaton ugyanis még a legkisebb munkateljesítmény is tilos, tehát még a legkisebb dolgoknak magánterületről közterületre, vagy közterületről magánterületre való hordozása is. Hogy mégis lehessen imakönyvet templomba, orvosságot betegnek vinni, rendszeresítették az E.-t, amely arra való, hogy több házat közös területnek és több háztartást közös háztartásnak minősítsen. Az átminősítés úgy történik, hogy több háztartás összeegyesíti a szombatra való élelmét közös éléskamrában, amivel közös háztartásnak és szétszórt házaikat közös területen levőknek deklarálják. Ha ez megtörtént, akkor a közösnek átminősített területen a teherhordásra vonatkozó tilalom hatályát veszti. A tilalom kötelező ereje az egész község területén is megszűnik, ha ezt körülkerítik dróttal vagy sövénnyel, ami a község egész területét a közös udvar jellegével látja el.

11288.ht

CÍMSZÓ Eru chacéros

SZÓCIKK Eru chacéros h a formula amel zár területe felfüggeszt szombat teherhordásr vonatkoz tilalmat Szombato ugyani mé legkiseb munkateljesítmén i tilos tehá mé legkiseb dolgokna magánterületrő közterületre vag közterületrő magánterületr val hordozás is Hog mégi lehesse imakönyve templomba orvosságo betegne vinni rendszeresítetté a E.-t amel arr való hog töb háza közö területne é töb háztartás közö háztartásna minősítsen A átminősíté úg történik hog töb háztartá összeegyesít szombatr val élelmé közö éléskamrában amive közö háztartásna é szétszór házaika közö területe levőkne deklarálják H e megtörtént akko közösne átminősítet területe teherhordásr vonatkoz tilalo hatályá veszti tilalo kötelez erej a egés közsé területé i megszűnik h ez körülkeríti drótta vag sövénnyel am közsé egés területé közö udva jellegéve látj el

11288.h

CÍMSZ Er chacéro

SZÓCIK Er chacéro formul ame zá terület felfüggesz szomba teherhordás vonatko tilalma Szombat ugyan m legkise munkateljesítmé tilo teh m legkise dolgokn magánterületr közterületr va közterületr magánterület va hordozá i Ho még lehess imakönyv templomb orvosság betegn vinn rendszeresített E.- ame ar val ho tö ház köz területn tö háztartá köz háztartásn minősítse átminősít ú történi ho tö háztart összeegyesí szombat va élelm köz éléskamrába amiv köz háztartásn szétszó házaik köz terület levőkn deklaráljá megtörtén akk közösn átminősíte terület teherhordás vonatko tilal hatály veszt tilal kötele ere egé közs terület megszűni e körülkerít drótt va sövénnye a közs egé terület köz udv jellegév lát e

11288.

CÍMS E chacér

SZÓCI E chacér formu am z terüle felfügges szomb teherhordá vonatk tilalm Szomba ugya legkis munkateljesítm til te legkis dolgok magánterület közterület v közterület magánterüle v hordoz H mé lehes imaköny templom orvossá beteg vin rendszeresítet E. am a va h t há kö terület t háztart kö háztartás minősíts átminősí történ h t háztar összeegyes szomba v élel kö éléskamráb ami kö háztartás szétsz házai kö terüle levők deklarálj megtörté ak közös átminősít terüle teherhordá vonatk tila hatál vesz tila kötel er eg köz terüle megszűn körülkerí drót v sövénny köz eg terüle kö ud jellegé lá

11288

CÍM chacé

SZÓC chacé form a terül felfügge szom teherhord vonat tilal Szomb ugy legki munkateljesít ti t legki dolgo magánterüle közterüle közterüle magánterül hordo m lehe imakön templo orvoss bete vi rendszeresíte E a v h k terüle háztar k háztartá minősít átminős törté házta összeegye szomb éle k éléskamrá am k háztartá széts háza k terül levő deklarál megtört a közö átminősí terül teherhord vonat til hatá ves til köte e e kö terül megszű körülker dró sövénn kö e terül k u jelleg l

1128

CÍ chac

SZÓ chac for terü felfügg szo teherhor vona tila Szom ug legk munkateljesí t legk dolg magánterül közterül közterül magánterü hord leh imakö templ orvos bet v rendszeresít terül házta háztart minősí átminő tört házt összeegy szom él éléskamr a háztart szét ház terü lev deklará megtör köz átminős terü teherhor vona ti hat ve ti köt k terü megsz körülke dr sövén k terü jelle