11289.htm

CÍMSZÓ: Eruv tavsilin

SZÓCIKK: Eruv tavsilin (h.). A zsidó vallásnak az a rabbinikus szertartása, amely ünnepnapra lehetővé teszi a másnapra eső szombat ellátását ünnep napján ugyanis csak azt a munkát szabad elvégezni, amely az ünnepnapi ellátást biztosítja. Szombaton viszont sem főzni, sem sütni nem szabad és minden munkát, amely biztosítja a szombati ellátást, pénteken végeznek. De ha az ünnep péntekre esik, akkor a törvényhez való szigorú alkalmazkodás minden előkészülést lehetetlenné tesz. Mindez abból a talmudi elvből következik, amely nem engedi, hogy akár a szombat szentségének javára az ünnep szentségén csorba essék. De az esetleges szombati nélkülözésnek mégis elébe kellett vágni, részint azért, mert a nélkülözés ünnepi jellegétől fosztaná meg a szombatot, részint azért, mert a munkatilalom tudatos megszegésére kényszerítheti a híveket. Módot kellett tehát keresni arra, hogy ünnepnapon is lehessen előállítani a szombati ételeket. A modus vivendit a Talmudnak az az elve adta, hogy a megkezdett munka befejezése nem számít munkának és így ünnepnapra is meg van engedve. Megengedték tehát, hogy az ünnep előnapján a közvetlenül utána beálló szombatra az ételt részlegesen előkészítsék, a főzés befejezését pedig az ünnep délutánján végezzék. A szertartás abból áll, hogy az ünnep első napján kenyér vagy hús fölött áldást mondanak azzal a kijelentéssel, hogy az ünnepi és szombati ételek összekevertetnek, vagyis, senki-sem készít olyan ételt, amit csak szombatra szánt. Az áldás után ezt mondják: «Ezen eruv alapján legyen szabad sütnünk, főznünk, meleget tartanunk, gyertyát meggyújtanunk, minden szombati szükségletünket az ünnepen elkészítenünk, nekünk és mindazoknak, akik e városban laknak». E. keverítést jelent a héber nyelvben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1289. címszó a lexikon => 240. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11289.htm

CÍMSZÓ: Eruv tavsilin

SZÓCIKK: Eruv tavsilin h. . A zsidó vallásnak az a rabbinikus szertartása, amely ünnepnapra lehetővé teszi a másnapra eső szombat ellátását ünnep napján ugyanis csak azt a munkát szabad elvégezni, amely az ünnepnapi ellátást biztosítja. Szombaton viszont sem főzni, sem sütni nem szabad és minden munkát, amely biztosítja a szombati ellátást, pénteken végeznek. De ha az ünnep péntekre esik, akkor a törvényhez való szigorú alkalmazkodás minden előkészülést lehetetlenné tesz. Mindez abból a talmudi elvből következik, amely nem engedi, hogy akár a szombat szentségének javára az ünnep szentségén csorba essék. De az esetleges szombati nélkülözésnek mégis elébe kellett vágni, részint azért, mert a nélkülözés ünnepi jellegétől fosztaná meg a szombatot, részint azért, mert a munkatilalom tudatos megszegésére kényszerítheti a híveket. Módot kellett tehát keresni arra, hogy ünnepnapon is lehessen előállítani a szombati ételeket. A modus vivendit a Talmudnak az az elve adta, hogy a megkezdett munka befejezése nem számít munkának és így ünnepnapra is meg van engedve. Megengedték tehát, hogy az ünnep előnapján a közvetlenül utána beálló szombatra az ételt részlegesen előkészítsék, a főzés befejezését pedig az ünnep délutánján végezzék. A szertartás abból áll, hogy az ünnep első napján kenyér vagy hús fölött áldást mondanak azzal a kijelentéssel, hogy az ünnepi és szombati ételek összekevertetnek, vagyis, senki-sem készít olyan ételt, amit csak szombatra szánt. Az áldás után ezt mondják: Ezen eruv alapján legyen szabad sütnünk, főznünk, meleget tartanunk, gyertyát meggyújtanunk, minden szombati szükségletünket az ünnepen elkészítenünk, nekünk és mindazoknak, akik e városban laknak . E. keverítést jelent a héber nyelvben.

11289.ht

CÍMSZÓ Eru tavsili

SZÓCIKK Eru tavsili h zsid vallásna a rabbiniku szertartása amel ünnepnapr lehetőv tesz másnapr es szomba ellátásá ünne napjá ugyani csa az munká szaba elvégezni amel a ünnepnap ellátás biztosítja Szombato viszon se főzni se sütn ne szaba é minde munkát amel biztosítj szombat ellátást pénteke végeznek D h a ünne péntekr esik akko törvényhe val szigor alkalmazkodá minde előkészülés lehetetlenn tesz Minde abbó talmud elvbő következik amel ne engedi hog aká szomba szentségéne javár a ünne szentségé csorb essék D a esetlege szombat nélkülözésne mégi eléb kellet vágni részin azért mer nélkülözé ünnep jellegétő fosztan me szombatot részin azért mer munkatilalo tudato megszegésér kényszeríthet híveket Módo kellet tehá keresn arra hog ünnepnapo i lehesse előállítan szombat ételeket modu vivendi Talmudna a a elv adta hog megkezdet munk befejezés ne számí munkána é íg ünnepnapr i me va engedve Megengedté tehát hog a ünne előnapjá közvetlenü után beáll szombatr a étel részlegese előkészítsék főzé befejezésé pedi a ünne délutánjá végezzék szertartá abbó áll hog a ünne els napjá kenyé vag hú fölöt áldás mondana azza kijelentéssel hog a ünnep é szombat étele összekevertetnek vagyis senki-se készí olya ételt ami csa szombatr szánt A áldá utá ez mondják Eze eru alapjá legye szaba sütnünk főznünk melege tartanunk gyertyá meggyújtanunk minde szombat szükségletünke a ünnepe elkészítenünk nekün é mindazoknak aki városba lakna E keverítés jelen hébe nyelvben

11289.h

CÍMSZ Er tavsil

SZÓCIK Er tavsil zsi vallásn rabbinik szertartás ame ünnepnap lehető tes másnap e szomb ellátás ünn napj ugyan cs a munk szab elvégezn ame ünnepna ellátá biztosítj Szombat viszo s főzn s süt n szab mind munká ame biztosít szomba ellátás péntek végezne ünn péntek esi akk törvényh va szigo alkalmazkod mind előkészülé lehetetlen tes Mind abb talmu elvb következi ame n enged ho ak szomb szentségén javá ünn szentség csor essé esetleg szomba nélkülözésn még elé kelle vágn részi azér me nélkülöz ünne jellegét foszta m szombato részi azér me munkatilal tudat megszegésé kényszeríthe híveke Mód kelle teh keres arr ho ünnepnap lehess előállíta szomba ételeke mod vivend Talmudn el adt ho megkezde mun befejezé n szám munkán í ünnepnap m v engedv Megengedt tehá ho ünn előnapj közvetlen utá beál szombat éte részleges előkészítsé főz befejezés ped ünn délutánj végezzé szertart abb ál ho ünn el napj keny va h fölö áldá mondan azz kijelentésse ho ünne szomba étel összekevertetne vagyi senki-s kész oly étel am cs szombat szán áld ut e mondjá Ez er alapj legy szab sütnün főznün meleg tartanun gyerty meggyújtanun mind szomba szükségletünk ünnep elkészítenün nekü mindazokna ak városb lakn keveríté jele héb nyelvbe

11289.

CÍMS E tavsi

SZÓCI E tavsi zs vallás rabbini szertartá am ünnepna lehet te másna szom ellátá ün nap ugya c mun sza elvégez am ünnepn ellát biztosít Szomba visz főz sü sza min munk am biztosí szomb ellátá pénte végezn ün pénte es ak törvény v szig alkalmazko min előkészül lehetetle te Min ab talm elv következ am enge h a szom szentségé jav ün szentsé cso ess esetle szomb nélkülözés mé el kell vág rész azé m nélkülö ünn jellegé foszt szombat rész azé m munkatila tuda megszegés kényszeríth hívek Mó kell te kere ar h ünnepna lehes előállít szomb ételek mo viven Talmud e ad h megkezd mu befejez szá munká ünnepna enged Megenged teh h ün előnap közvetle ut beá szomba ét részlege előkészíts fő befejezé pe ün délután végezz szertar ab á h ün e nap ken v föl áld monda az kijelentéss h ünn szomb éte összekevertetn vagy senki- kés ol éte a c szomba szá ál u mondj E e alap leg sza sütnü főznü mele tartanu gyert meggyújtanu min szomb szükségletün ünne elkészítenü nek mindazokn a város lak keverít jel hé nyelvb

11289

CÍM tavs

SZÓC tavs z vallá rabbin szertart a ünnepn lehe t másn szo ellát ü na ugy mu sz elvége a ünnep ellá biztosí Szomb vis fő s sz mi mun a biztos szom ellát pént végez ü pént e a törvén szi alkalmazk mi előkészü lehetetl t Mi a tal el követke a eng szo szentség ja ü szents cs es esetl szom nélkülözé m e kel vá rés az nélkül ün jelleg fosz szomba rés az munkatil tud megszegé kényszerít híve M kel t ker a ünnepn lehe előállí szom étele m vive Talmu a megkez m befeje sz munk ünnepn enge Megenge te ü előna közvetl u be szomb é részleg előkészít f befejez p ü délutá végez szerta a ü na ke fö ál mond a kijelentés ün szom ét összekevertet vag senki ké o ét szomb sz á mond ala le sz sütn főzn mel tartan gyer meggyújtan mi szom szükségletü ünn elkészíten ne mindazok váro la keverí je h nyelv

1128

CÍ tav

SZÓ tav vall rabbi szertar ünnep leh más sz ellá n ug m s elvég ünne ell biztos Szom vi f s m mu bizto szo ellá pén vége pén törvé sz alkalmaz m előkész lehetet M ta e követk en sz szentsé j szent c e eset szo nélkülöz ke v ré a nélkü ü jelle fos szomb ré a munkati tu megszeg kényszerí hív ke ke ünnep leh előáll szo étel viv Talm megke befej s mun ünnep eng Megeng t előn közvet b szom részle előkészí befeje délut vége szert n k f á mon kijelenté ü szo é összekeverte va senk k é szom s mon al l s süt főz me tarta gye meggyújta m szo szükséglet ün elkészíte n mindazo vár l kever j nyel