11290.htm

CÍMSZÓ: Eruv techumin

SZÓCIKK: "Eruv techumin (h). Az a szertartás, amely zárt területen felfüggeszti a szombati gyalogjárásra vonatkozó tilalmat. Szombaton ugyanis még a mannaszedést is megtiltotta a Tóra és minden mozgást is súlyos korlátok közé szorított azzal a rendelkezéssel, hogy: «ne menjen senkise a helyéről». «Hely» alatt magát a helységet érti a Talmud, vagyis a helység beépített részét a hozzá tartozó területtel, amelynek átalány mértekét 2000 rőfben állapította meg. A gyalogjárásra kiszabott távolságot Techum sabbosz-nak nevezik. Az élet azonban bebizonyította, hogy túl kicsire szabták a határt, mert olykor éppen a vallásos kötelesség követelheti a határ átlépését; Pl. a vallásos cselekedetnek számítódó beteglátogatás, mikor a beteg 2000 rőfnél nagyobb távolságban lakik. Módot kerestek tehát az élettel szembenálló korlátozás megkerülésére, de úgy, hogy az érvényes törvény lényege sérelmet mégse szenvedjen. Minthogy pedig a rabbinikus kodifikátorok a lakóhely fogalmát abban állapították meg, hogy az azzal a hellyel azonos, ahol étkezünk, úgy biztosították a szélesebb területen való mozgás szabadságát, hogy megengedték az éléskamrák (szimbolikus) áttételét és ezzel rendszeresítette az E.-t, ami a magyar nyelvben a határok kitolásának és egyesítésének felel meg, héberben pedig «határkeverítést» jelent. Az eljárás a következő: a község utolsó házától számított 2000 rőfös sugárvonalon belül ideiglenes éléskamrát nyitnak, hogy a gyalogolásra megengedett 2000 rőfnyi terület ott vehesse kezdetét. (Egyazon irányban természetesen csak egy ilyen állomás létesíthető.) Ez a kamara lehet bármilyen védett hely, akár egy fa odva is. Ebbe szombat előtt egy kis sültet, vagy főtt ételt helyeznek el és az ott marad, amíg az, aki oda tette, útjáról visszatér. (Ilyen megkérítési formulák nem ismeretlenek az állami közigazgatásban sem. Honosítás céljából, amelynek alapfeltétele, hogy a honosítandó ingatlant bírjon, a látszat-birtokolás is elegendő és a honosításnak nincs akadálya, ha az illető csak papíron mutatja ki az ingatlan [fiktív] birtokolását)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1290. címszó a lexikon => 241. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11290.htm

CÍMSZÓ: Eruv techumin

SZÓCIKK: Eruv techumin h . Az a szertartás, amely zárt területen felfüggeszti a szombati gyalogjárásra vonatkozó tilalmat. Szombaton ugyanis még a mannaszedést is megtiltotta a Tóra és minden mozgást is súlyos korlátok közé szorított azzal a rendelkezéssel, hogy: ne menjen senkise a helyéről . Hely alatt magát a helységet érti a Talmud, vagyis a helység beépített részét a hozzá tartozó területtel, amelynek átalány mértekét 2000 rőfben állapította meg. A gyalogjárásra kiszabott távolságot Techum sabbosz-nak nevezik. Az élet azonban bebizonyította, hogy túl kicsire szabták a határt, mert olykor éppen a vallásos kötelesség követelheti a határ átlépését; Pl. a vallásos cselekedetnek számítódó beteglátogatás, mikor a beteg 2000 rőfnél nagyobb távolságban lakik. Módot kerestek tehát az élettel szembenálló korlátozás megkerülésére, de úgy, hogy az érvényes törvény lényege sérelmet mégse szenvedjen. Minthogy pedig a rabbinikus kodifikátorok a lakóhely fogalmát abban állapították meg, hogy az azzal a hellyel azonos, ahol étkezünk, úgy biztosították a szélesebb területen való mozgás szabadságát, hogy megengedték az éléskamrák szimbolikus áttételét és ezzel rendszeresítette az E.-t, ami a magyar nyelvben a határok kitolásának és egyesítésének felel meg, héberben pedig határkeverítést jelent. Az eljárás a következő: a község utolsó házától számított 2000 rőfös sugárvonalon belül ideiglenes éléskamrát nyitnak, hogy a gyalogolásra megengedett 2000 rőfnyi terület ott vehesse kezdetét. Egyazon irányban természetesen csak egy ilyen állomás létesíthető. Ez a kamara lehet bármilyen védett hely, akár egy fa odva is. Ebbe szombat előtt egy kis sültet, vagy főtt ételt helyeznek el és az ott marad, amíg az, aki oda tette, útjáról visszatér. Ilyen megkérítési formulák nem ismeretlenek az állami közigazgatásban sem. Honosítás céljából, amelynek alapfeltétele, hogy a honosítandó ingatlant bírjon, a látszat-birtokolás is elegendő és a honosításnak nincs akadálya, ha az illető csak papíron mutatja ki az ingatlan [fiktív] birtokolását .

11290.ht

CÍMSZÓ Eru techumi

SZÓCIKK Eru techumi A szertartás amel zár területe felfüggeszt szombat gyalogjárásr vonatkoz tilalmat Szombato ugyani mé mannaszedés i megtiltott Tór é minde mozgás i súlyo korláto köz szorítot azza rendelkezéssel hogy n menje senkis helyérő Hel alat magá helysége ért Talmud vagyi helysé beépítet részé hozz tartoz területtel amelyne átalán mérteké 200 rőfbe állapított meg gyalogjárásr kiszabot távolságo Techu sabbosz-na nevezik A éle azonba bebizonyította hog tú kicsir szabtá határt mer olyko éppe valláso kötelessé követelhet hatá átlépését Pl valláso cselekedetne számítód beteglátogatás miko bete 200 rőfné nagyob távolságba lakik Módo kereste tehá a élette szembenáll korlátozá megkerülésére d úgy hog a érvénye törvén lényeg sérelme mégs szenvedjen Minthog pedi rabbiniku kodifikátoro lakóhel fogalmá abba állapítottá meg hog a azza hellye azonos aho étkezünk úg biztosítottá széleseb területe val mozgá szabadságát hog megengedté a éléskamrá szimboliku áttételé é ezze rendszeresített a E.-t am magya nyelvbe határo kitolásána é egyesítéséne fele meg héberbe pedi határkeverítés jelent A eljárá következő közsé utols házátó számítot 200 rőfö sugárvonalo belü ideiglene éléskamrá nyitnak hog gyalogolásr megengedet 200 rőfny terüle ot vehess kezdetét Egyazo irányba természetese csa eg ilye állomá létesíthető E kamar lehe bármilye védet hely aká eg f odv is Ebb szomba előt eg ki sültet vag főt étel helyezne e é a ot marad amí az ak od tette útjáró visszatér Ilye megkérítés formulá ne ismeretlene a állam közigazgatásba sem Honosítá céljából amelyne alapfeltétele hog honosítand ingatlan bírjon látszat-birtokolá i elegend é honosításna ninc akadálya h a illet csa papíro mutatj k a ingatla [fiktív birtokolásá

11290.h

CÍMSZ Er techum

SZÓCIK Er techum szertartá ame zá terület felfüggesz szomba gyalogjárás vonatko tilalma Szombat ugyan m mannaszedé megtiltot Tó mind mozgá súly korlát kö szoríto azz rendelkezésse hog menj senki helyér He ala mag helység ér Talmu vagy helys beépíte rész hoz tarto területte amelyn átalá mértek 20 rőfb állapítot me gyalogjárás kiszabo távolság Tech sabbosz-n nevezi él azonb bebizonyított ho t kicsi szabt határ me olyk épp vallás köteless követelhe hat átlépésé P vallás cselekedetn számító beteglátogatá mik bet 20 rőfn nagyo távolságb laki Mód kerest teh élett szembenál korlátoz megkerülésér úg ho érvény törvé lénye sérelm még szenvedje Mintho ped rabbinik kodifikátor lakóhe fogalm abb állapított me ho azz helly azono ah étkezün ú biztosított szélese terület va mozg szabadságá ho megengedt éléskamr szimbolik áttétel ezz rendszeresítet E.- a magy nyelvb határ kitolásán egyesítésén fel me héberb ped határkeveríté jelen eljár következ közs utol házát számíto 20 rőf sugárvonal bel ideiglen éléskamr nyitna ho gyalogolás megengede 20 rőfn terül o vehes kezdeté Egyaz irányb természetes cs e ily állom létesíthet kama leh bármily véde hel ak e od i Eb szomb elő e k sülte va fő éte helyezn o mara am a a o tett útjár visszaté Ily megkéríté formul n ismeretlen álla közigazgatásb se Honosít céljábó amelyn alapfeltétel ho honosítan ingatla bírjo látszat-birtokol elegen honosításn nin akadály ille cs papír mutat ingatl [fiktí birtokolás

11290.

CÍMS E techu

SZÓCI E techu szertart am z terüle felfügges szomb gyalogjárá vonatk tilalm Szomba ugya mannaszed megtilto T min mozg súl korlá k szorít az rendelkezéss ho men senk helyé H al ma helysé é Talm vag hely beépít rés ho tart területt amely átal mérte 2 rőf állapíto m gyalogjárá kiszab távolsá Tec sabbosz- nevez é azon bebizonyítot h kics szab hatá m oly ép vallá köteles követelh ha átlépés vallá cselekedet számít beteglátogat mi be 2 rőf nagy távolság lak Mó keres te élet szembená korláto megkerülésé ú h érvén törv lény sérel mé szenvedj Minth pe rabbini kodifikáto lakóh fogal ab állapítot m h az hell azon a étkezü biztosítot széles terüle v moz szabadság h megenged éléskam szimboli áttéte ez rendszeresíte E. mag nyelv hatá kitolásá egyesítésé fe m héber pe határkeverít jele eljá követke köz uto házá számít 2 rő sugárvona be ideigle éléskam nyitn h gyalogolá megenged 2 rőf terü vehe kezdet Egya irány természete c il állo létesíthe kam le bármil véd he a o E szom el sült v f ét helyez mar a tet útjá visszat Il megkérít formu ismeretle áll közigazgatás s Honosí céljáb amely alapfeltéte h honosíta ingatl bírj látszat-birtoko elege honosítás ni akadál ill c papí muta ingat [fikt birtokolá

11290

CÍM tech

SZÓC tech szertar a terül felfügge szom gyalogjár vonat tilal Szomb ugy mannasze megtilt mi moz sú korl szorí a rendelkezés h me sen hely a m helys Tal va hel beépí ré h tar terület amel áta mért rő állapít gyalogjár kisza távols Te sabbosz neve azo bebizonyíto kic sza hat ol é vall kötele követel h átlépé vall cselekede számí beteglátoga m b rő nag távolsá la M kere t éle szemben korlát megkerülés érvé tör lén sére m szenved Mint p rabbin kodifikát lakó foga a állapíto a hel azo étkez biztosíto széle terül mo szabadsá megenge éléska szimbol áttét e rendszeresít E ma nyel hat kitolás egyesítés f hébe p határkeverí jel elj követk kö ut ház számí r sugárvon b ideigl éléska nyit gyalogol megenge rő ter veh kezde Egy irán természet i áll létesíth ka l bármi vé h szo e sül é helye ma te útj vissza I megkérí form ismeretl ál közigazgatá Honos céljá amel alapfeltét honosít ingat bír látszat-birtok eleg honosítá n akadá il pap mut inga [fik birtokol

1129

CÍ tec

SZÓ tec szerta terü felfügg szo gyalogjá vona tila Szom ug mannasz megtil m mo s kor szor rendelkezé m se hel hely Ta v he beép r ta terüle ame át mér r állapí gyalogjá kisz távol T sabbos nev az bebizonyít ki sz ha o val kötel követe átlép val cseleked szám beteglátog r na távols l ker él szembe korlá megkerülé érv tö lé sér szenve Min rabbi kodifiká lak fog állapít he az étke biztosít szél terü m szabads megeng élésk szimbo átté rendszeresí m nye ha kitolá egyesíté héb határkever je el követ k u há szám sugárvo ideig élésk nyi gyalogo megeng r te ve kezd Eg irá természe ál létesít k bárm v sz sü hely m t út vissz megkér for ismeret á közigazgat Hono célj ame alapfelté honosí inga bí látszat-birto ele honosít akad i pa mu ing [fi birtoko