11292.htm

CÍMSZÓ: Eskelesai

SZEMÉLYNÉV: Eskelesai Iszachar Berus

SZÓCIKK: Eskelesai Iszachar Berus, orsz. főrabbi, szül. Krakóban 1692., megh. Bécsben 1753 márc 2. Veje volt Wertheimer Sámsonnak (l. o.), a bécsi bankárnak, aki országos főrabbi címet kapott a császártól. Ezt a «Landesrabbiner» címet előbb Morvaországra, majd VI. Károly császártól 1725 szept. 10. Magyarországra vonatkozólag is kiterjesztette a Wertheimer Sámson egyéb méltóságait öröklő E.-re, aki nem is járt Magyarországon, de a császári rendelet értelmében felügyeleti jogot gyakorolt a hazai zsidó hitközségeken, melyeknek ügyei ő alá tartoztak. E. címeiben nem kevesebbet használt, mint a következőket: «Isachar Bär von Krakkau, Rabbi von Nikolsburg und Mähren, Eisenstadt und Ungarn und der Bezirk von Mainz.» «Országos rabbi»-állása tulajdonképpen az adóbeszedésben állott, mint a középkorban több országos rabbiságnál Nyugateurópában. Midőn 1742. a zsidó fejadót emelték, E. és báró d'Aguilar kivittek Mária Teréziánál annak elengedését. (V. ö. Kaufmann Dávid: Sámson Wertheimer 1888.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1292. címszó a lexikon => 241. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11292.htm

CÍMSZÓ: Eskelesai

SZEMÉLYNÉV: Eskelesai Iszachar Berus

SZÓCIKK: Eskelesai Iszachar Berus, orsz. főrabbi, szül. Krakóban 1692., megh. Bécsben 1753 márc 2. Veje volt Wertheimer Sámsonnak l. o. , a bécsi bankárnak, aki országos főrabbi címet kapott a császártól. Ezt a Landesrabbiner címet előbb Morvaországra, majd VI. Károly császártól 1725 szept. 10. Magyarországra vonatkozólag is kiterjesztette a Wertheimer Sámson egyéb méltóságait öröklő E.-re, aki nem is járt Magyarországon, de a császári rendelet értelmében felügyeleti jogot gyakorolt a hazai zsidó hitközségeken, melyeknek ügyei ő alá tartoztak. E. címeiben nem kevesebbet használt, mint a következőket: Isachar Bär von Krakkau, Rabbi von Nikolsburg und Mähren, Eisenstadt und Ungarn und der Bezirk von Mainz. Országos rabbi -állása tulajdonképpen az adóbeszedésben állott, mint a középkorban több országos rabbiságnál Nyugateurópában. Midőn 1742. a zsidó fejadót emelték, E. és báró d'Aguilar kivittek Mária Teréziánál annak elengedését. V. ö. Kaufmann Dávid: Sámson Wertheimer 1888.

11292.ht

CÍMSZÓ Eskelesa

SZEMÉLYNÉV Eskelesa Iszacha Beru

SZÓCIKK Eskelesa Iszacha Berus orsz főrabbi szül Krakóba 1692. megh Bécsbe 175 már 2 Vej vol Wertheime Sámsonna l o bécs bankárnak ak országo főrabb címe kapot császártól Ez Landesrabbine címe előb Morvaországra maj VI Károl császártó 172 szept 10 Magyarországr vonatkozóla i kiterjesztett Wertheime Sámso egyé méltóságai örökl E.-re ak ne i jár Magyarországon d császár rendele értelmébe felügyelet jogo gyakorol haza zsid hitközségeken melyekne ügye al tartoztak E címeibe ne kevesebbe használt min következőket Isacha Bä vo Krakkau Rabb vo Nikolsbur un Mähren Eisenstad un Ungar un de Bezir vo Mainz Országo rabb -állás tulajdonképpe a adóbeszedésbe állott min középkorba töb országo rabbiságná Nyugateurópában Midő 1742 zsid fejadó emelték E é bár d'Aguila kivitte Mári Teréziáná anna elengedését V ö Kaufman Dávid Sámso Wertheime 1888

11292.h

CÍMSZ Eskeles

SZEMÉLYNÉ Eskeles Iszach Ber

SZÓCIK Eskeles Iszach Beru ors főrabb szü Krakób 1692 meg Bécsb 17 má Ve vo Wertheim Sámsonn béc bankárna a ország főrab cím kapo császártó E Landesrabbin cím elő Morvaországr ma V Káro császárt 17 szep 1 Magyarország vonatkozól kiterjesztet Wertheim Sáms egy méltósága örök E.-r a n já Magyarországo császá rendel értelméb felügyele jog gyakoro haz zsi hitközségeke melyekn ügy a tartozta címeib n kevesebb használ mi következőke Isach B v Krakka Rab v Nikolsbu u Mähre Eisensta u Unga u d Bezi v Main Ország rab -állá tulajdonképp adóbeszedésb állot mi középkorb tö ország rabbiságn Nyugateurópába Mid 174 zsi fejad emelté bá d'Aguil kivitt Már Terézián ann elengedésé Kaufma Dávi Sáms Wertheim 188

11292.

CÍMS Eskele

SZEMÉLYN Eskele Iszac Be

SZÓCI Eskele Iszac Ber or főrab sz Krakó 169 me Bécs 1 m V v Werthei Sámson bé bankárn orszá főra cí kap császárt Landesrabbi cí el Morvaország m Kár császár 1 sze Magyarorszá vonatkozó kiterjeszte Werthei Sám eg méltóság örö E.- j Magyarország csász rende értelmé felügyel jo gyakor ha zs hitközségek melyek üg tartozt címei keveseb haszná m következők Isac Krakk Ra Nikolsb Mähr Eisenst Ung Bez Mai Orszá ra -áll tulajdonkép adóbeszedés állo m középkor t orszá rabbiság Nyugateurópáb Mi 17 zs feja emelt b d'Agui kivit Má Teréziá an elengedés Kaufm Dáv Sám Werthei 18

11292

CÍM Eskel

SZEMÉLY Eskel Isza B

SZÓC Eskel Isza Be o főra s Krak 16 m Béc Werthe Sámso b bankár orsz főr c ka császár Landesrabb c e Morvaorszá Ká császá sz Magyarorsz vonatkoz kiterjeszt Werthe Sá e méltósá ör E. Magyarorszá csás rend értelm felügye j gyako h z hitközsége melye ü tartoz címe kevese haszn következő Isa Krak R Nikols Mäh Eisens Un Be Ma Orsz r -ál tulajdonké adóbeszedé áll középko orsz rabbisá Nyugateurópá M 1 z fej emel d'Agu kivi M Terézi a elengedé Kauf Dá Sá Werthe 1

1129

CÍ Eske

SZEMÉL Eske Isz

SZÓ Eske Isz B főr Kra 1 Bé Werth Sáms banká ors fő k császá Landesrab Morvaorsz K csász s Magyarors vonatko kiterjesz Werth S méltós ö E Magyarorsz csá ren értel felügy gyak hitközség mely tarto cím keves hasz következ Is Kra Nikol Mä Eisen U B M Ors -á tulajdonk adóbeszed ál középk ors rabbis Nyugateuróp fe eme d'Ag kiv Teréz elenged Kau D S Werth