11295.htm

CÍMSZÓ: Eszchatologia

SZÓCIKK: "Eszchatologia (gör.). A végső dolgokról való prófétai tanítás. Mivel «Isten látta, hogy minden, amit alkotott, jó», kell, hogy a világ folyása is jó lényen és ha az emberiség romlása következtében ki is zökken a világ isteni rendeltetésének kerékvágásából, kell, hogy abba visszataláljon és valamikor, «az idők végén» visszatérjen az édeni állapot, a világbéke. Ilyen eszchatologikus jóslat mára Jesája próféta (l. o.) 2-ik fejezete is, mely szerint az idők végén a kardokat kaszákká élesítik és nem lesz háborúskodás. Más ily jóslatok még az állatvilágra is kiterjesztik a békét: a farkas és bárány együtt legelnek és megtelik a világ Isten-ismerettel. Ez időket természetesen Isten-ítélet előzi meg a gonoszok fölött. Különösen a makkabeusi vallásínség kedvezett a világítélet eszméjének. Ekkor keletkezett a Dániel könyve is (l. o.), mely először hangoztatja világosan a halottak feltámadását, valószínűleg az élők megvigasztalásának szolgálatában. L. Optimizmus; Messiás."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1295. címszó a lexikon => 243. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11295.htm

CÍMSZÓ: Eszchatologia

SZÓCIKK: Eszchatologia gör. . A végső dolgokról való prófétai tanítás. Mivel Isten látta, hogy minden, amit alkotott, jó , kell, hogy a világ folyása is jó lényen és ha az emberiség romlása következtében ki is zökken a világ isteni rendeltetésének kerékvágásából, kell, hogy abba visszataláljon és valamikor, az idők végén visszatérjen az édeni állapot, a világbéke. Ilyen eszchatologikus jóslat mára Jesája próféta l. o. 2-ik fejezete is, mely szerint az idők végén a kardokat kaszákká élesítik és nem lesz háborúskodás. Más ily jóslatok még az állatvilágra is kiterjesztik a békét: a farkas és bárány együtt legelnek és megtelik a világ Isten-ismerettel. Ez időket természetesen Isten-ítélet előzi meg a gonoszok fölött. Különösen a makkabeusi vallásínség kedvezett a világítélet eszméjének. Ekkor keletkezett a Dániel könyve is l. o. , mely először hangoztatja világosan a halottak feltámadását, valószínűleg az élők megvigasztalásának szolgálatában. L. Optimizmus; Messiás.

11295.ht

CÍMSZÓ Eszchatologi

SZÓCIKK Eszchatologi gör végs dolgokró val próféta tanítás Mive Iste látta hog minden ami alkotott j kell hog vilá folyás i j lénye é h a emberisé romlás következtébe k i zökke vilá isten rendeltetéséne kerékvágásából kell hog abb visszataláljo é valamikor a idő végé visszatérje a éden állapot világbéke Ilye eszchatologiku jósla már Jesáj prófét l o 2-i fejezet is mel szerin a idő végé kardoka kaszákk élesíti é ne les háborúskodás Má il jóslato mé a állatvilágr i kiterjeszti békét farka é bárán együt legelne é megteli vilá Isten-ismerettel E időke természetese Isten-ítéle előz me gonoszo fölött Különöse makkabeus vallásínsé kedvezet világítéle eszméjének Ekko keletkezet Dánie könyv i l o mel előszö hangoztatj világosa halotta feltámadását valószínűle a élő megvigasztalásána szolgálatában L Optimizmus Messiás

11295.h

CÍMSZ Eszchatolog

SZÓCIK Eszchatolog gö vég dolgokr va prófét tanítá Miv Ist látt ho minde am alkotot kel ho vil folyá lény emberis romlá következtéb zökk vil iste rendeltetésén kerékvágásábó kel ho ab visszatalálj valamiko id vég visszatérj éde állapo világbék Ily eszchatologik jósl má Jesá prófé 2- fejeze i me szeri id vég kardok kaszák élesít n le háborúskodá M i jóslat m állatvilág kiterjeszt béké fark bárá együ legeln megtel vil Isten-ismerette idők természetes Isten-ítél elő m gonosz fölöt Különös makkabeu vallásíns kedveze világítél eszméjéne Ekk keletkeze Dáni köny me elősz hangoztat világos halott feltámadásá valószínűl él megvigasztalásán szolgálatába Optimizmu Messiá

11295.

CÍMS Eszchatolo

SZÓCI Eszchatolo g vé dolgok v prófé tanít Mi Is lát h mind a alkoto ke h vi foly lén emberi roml következté zök vi ist rendeltetésé kerékvágásáb ke h a visszatalál valamik i vé visszatér éd állap világbé Il eszchatologi jós m Jes próf 2 fejez m szer i vé kardo kaszá élesí l háborúskod jósla állatvilá kiterjesz bék far bár egy legel megte vi Isten-ismerett idő természete Isten-íté el gonos fölö Különö makkabe vallásín kedvez világíté eszméjén Ek keletkez Dán kön m elős hangozta világo halot feltámadás valószínű é megvigasztalásá szolgálatáb Optimizm Messi

11295

CÍM Eszchatol

SZÓC Eszchatol v dolgo próf taní M I lá min alkot k v fol lé ember rom következt zö v is rendeltetés kerékvágásá k visszatalá valami v visszaté é álla világb I eszchatolog jó Je pró feje sze v kard kasz éles háborúsko jósl állatvil kiterjes bé fa bá eg lege megt v Isten-ismeret id természet Isten-ít e gono föl Külön makkab vallásí kedve világít eszméjé E keletke Dá kö elő hangozt világ halo feltámadá valószín megvigasztalás szolgálatá Optimiz Mess

1129

CÍ Eszchato

SZÓ Eszchato dolg pró tan l mi alko fo l embe ro következ z i rendelteté kerékvágás visszatal valam visszat áll világ eszchatolo j J pr fej sz kar kas éle háborúsk jós állatvi kiterje b f b e leg meg Isten-ismere i természe Isten-í gon fö Külö makka vallás kedv világí eszméj keletk D k el hangoz vilá hal feltámad valószí megvigasztalá szolgálat Optimi Mes