11300.htm

CÍMSZÓ: Esztergom

SZÓCIKK: Esztergom, sz. k. város címmel felruházott , rtv., hasonlónevű vmegyében. Magyarország legrégibb zsidó hitközsége. Az első zsidó települők szláv és német területekről még a honfoglalás előtt származtak ide, a honfoglaláskor a magyarokkal bejött kazár zsidók csatlakoztak a és megvetették a szervezett közösség alapjait. Hitéletük olyan gyorsan erősödött meg, hogy 1050. már szabályszerűen működő vezetőségük volt, rendes imaházuk és pénztáruk a szegények és betegek támogatására. A hitközség tagjai külön városrészben laktak, a magyar zsidó-gettó tehát szintén itt bontakozott ki legelőször. Hitéleti fejlődése az első két században kedvezőbb lehetett, mint a gazdasági fejlődés, mert a XIII. század elején állandó rituális fürdője, ami a zsidóélet egyik legfontosabb intézménye, nem volt még és tagjai rituális célokra is az itteni meleg-forrásokat használták. Temetőjüket I. Károly királynak 1326. E. városához intézett adománylevele említi először. Legrégibb múltjáról ezeken az adatokon kívül még csak azokat ismerjük, amelyeket A zsidók története Magyarországon c. művében dr. Kohn Sámuel közölt. Valószínű, hogy szervezetlenségének kezdetlegessége elég sokáig tartott és rabbija sem volt még az első századokban, talán azért, mert a kazárszármazású zsidók nem foglalkoztak a talmudikus tudományokkal és a máshonnan származó zsidók kihaltak, vagy beolvadtak a kazárokba. Besz-din-je (törvényszéke) azonban már a XI. sz.-ban volt, de ez is csak alkalomszerűen működhetett, akkor éppen, mikor az elnöklésre, az ügyek kivizsgálására és a döntés megfogalmazására alkalmas tudós vetődött a városba. Ennek egyik döntéséről a külföldi responsum-irodalom is tesz említést egy érdekes esettel kapcsolatosan (l. Kalonymos). A hitközség állandóan fejlődött, amit az első századokban a királyi udvartartásnak, később a káptalan védelmének köszönhetett és bizonyára annak a körülménynek is, hogy a város a használható és a külföldi forgalmat is lebonyolító útvonal gócpontja volt és az átkelésre alkalmas komppal rendelkezett, úgy hogy a Lengyelországba és onnan visszatérő zsidók rendszerint itt szálltak meg és sokan itt is maradtak. A XVI. sz. elején már 800 tagja volt a hitközségnek, jóllehet, hogy a város sokat vesztett már régi fontosságából. 1526-ig semmisem zavarta fejlődését, de ekkor olyan katasztrófa érte, amely megsemmisüléssel fenyegette. Szolimán szultán elfoglalta a várost és a budai zsidókkal együtt az E.-i zsidók nagy részét is, hajón Törökországba hurcoltatta. A maradók zsidóság, ha roskadozva is, tovább dolgozott és a török hódoltság súlyos ideje alatt sem estek szét a hitélet keretei. De csak két évszázad erőfeszítése tudta megint lábra állítani a nagymultú hitközséget. A XVIII. sz. elején pestis pusztított Budán. A budai zsidók egy része a pestis elől E.-ba menekült és itt külön hitközséget alapított. A ragály elmúlása után sokan visszaköltöztek Budára, akik ott maradtak, összeforrtak a régiekkel és ezekkel egy fokozatosan fellendülő, erőteljes hitközségben egyesültek, amit az 1920. exhumált temető sírkövei is bizonyítanak. Ennek a temetőnek első sírköve 1775-ből való. Ezután már rohamosan fejlődött a hitközség. A XVIII. sz. elő felében megalapítja a Chevra Kadisát, 1858. az elemi iskolát, 1864. a Betegsegélyző-egyletet, 1868. a Nőegyletet, 1927. a Kultúr-egyletet. Talmud Tórát, Dal- és Zeneegyesületet, Jótékony Leányegyletet is létesített, ezek azonban már nem működnek. Van könyvtára és kézirat-gyűjteménye, amely sok régi okiratot és százéves jegyzőkönyveket őriz. Múltjára vonatkozó egyéb történeti dokumentumok az E.-i prímási és káptalani levéltárakban találhatók. Az anyakönyvvezetést a XIX. sz. elején rendszeresítette. Az első anyakönyvi bejegyzés 1822-ből való és Ung községre vonatkozik. Az első E.-i bejegyzés 1828-ból származik. Régi templomának helyén 1858. új templomot építtetett, de három évtized múlva már ez is szűknek bizonyult, úgy hogy 1888. ezt is lebontatta és az így felszabadult telken, a két régi zsinagóga helyén felépítette még ma is fennálló templomát, tiszta mór stílusban Baumhorn Lipót (l. o.) budapesti műépítész tervezése szerint. Az építkezést a hitközség tagjainak áldozatkészsége, az általuk felajánlott kamatmentes kölcsön és a törlesztést biztosító önmegadóztatás tette lehetővé. Az építést Stern Márk elnök, Fried Arnold építési bizottsági elnök és Vajda Gyula mérnök vezetése alatt az építési bizottság hajtotta végre. Az egészséges zsidóéletnek ezt a szép monumentumát dr. Weisz Ignác E.-i és dr. Lőw Immánuel szegedi főrabbik avatták fel a hatóság és sok hitközség küldöttségének jelenlétében. Egy évezredes múlt erős fundamentumán épült fel ez a templom, vallásos s hazafias szelleme pedig, melyet kitűnő papok hirdettek, évezredes tradíciókban gyökerezett. Kultúrtörekvése, amely jellemzi, ezekből a nemes hagyományokból bontakozott ki és abból a megnyugtató tudatból, hogy nagy főpapok vigyáznak itt igazi keresztény türelemmel a békére. Mozgató erővé izmosodott a prímási szék iránt való hódolata, amelyről történelmének sok lapja tanúskodik. Minden új prímást szeretettel és bizalommal fogadott és installációját a maga ünnepévé is avatta. Ódákkal, szónoklatokkal és költői lendületű feliratokkal ünnepelték a bevonuló főpapokat. 1808-ban Leipniker kiujjongja magából a zsidóöröm érzéseit: «Freudengefühle der Graner Judenschaft bey der feyerlichen Installation Sr. königl. Hoheit des Fürstprimas Carolus Ambrosius». Ódát, beszédet szentelnek 1820. Bosznitz és Löffler «für hochfeierlicher Ankunft des Herrn Fürsten Alexander von Rudna» és hasonló lelkesedés szólal meg 1839. Rothenberg Efraim «Herzenserguss an Sr. Hochfürstlichen Gnaden Joseph Kopácsy Graner Erzbischof am Tagw des feuerlichen Einzuges» c. iratában is. A hálának e költői eláradásai mindenesetre nyugalmas közszellemről tanúskodnak, amely buzgó és bölcs vezetőknek lehetővé tette acéltudatos munkálkodást. Az alkotásban és dologtevésben sokan tűntek ki. A XIX. sz. első évtizedétől 1871-ig Löffler Mózes és Rothenberg Efraim, majd két évig dr. Lichtenstein Lajos, 1876-1910-ig pedig dr. Weisz Ignác álltak a rabbinátus élén. Kitartóan dolgoztak a hitközség fellendülése érdekében sok nemzedéken keresztül a laikus vezetők is, akik főleg az Áldori- (Kohn), Blau-, Breuer-, Bruckner-, Donat-, Eckstein-, Eisler-, Felsenburg-, Fränkl-. Frisch-. Gaas-, Groszmann-, Grünwald-, Haber-, Hirschhorn-, Horn-, Jaulus-, Kirz-, Lőwy-, Mellinger-(Mérei), Mieselbach-, Milch-, Oblatt-, Paul-, Popper-, Putz-, Regensburg-, Tauber-, Tiefenthal-, Wallfisch-, Weisz- és Zwillinger-családokból kerültek ki. Az egymásra ható erőknek ebből a koncertjéből nem szabad kifelejteni azokat sem akik máshonnan származtak oda és exponált társadalmi állásukban is összeforrtak a zsidó hitélettel. Kornhaber Lipót táborszernagy százados korában és lovag Schweitzer Ede altábornagy ezredes korában élt itt és élénken vett részt a hitközség hitéleti és kulturális akcióiban. A mély gyökereken táplálkozó kultúrszellem sokat köszönhet Wettendorfer Lajos őrnagynak is, továbbá dr. Frisch Árminnak, a török szultán későbbi háziorvosának, Vajda Géza műszaki tanácsosnak, Tiefenthal Gyula városi főmérnöknek, dr. Berényi Gyula járási és városi orvosnak, dr. Áldori Mór kir. tanácsos, városi tanács-orvosnak és még most is tevékenykedő dr. Zwillinger Ferenc tb. megyei főügyésznek, Kardos Jenő állampénztári főtanácsosnak, Büchler Mór máv. főmérnöknek, Kinsker Ármin állampénztári főtanácsosnak, dr. Tannert Jakab alezredes-orvosnak. Nagyobb méretű közgazdasági tevékenységet a hitközségnek több tagja fejtett ki, főleg bánrévi Fuchs Vilmos, aki kenyérmezei birtokán mintagazdaságot rendezett be, Schrank Béla és Ödön likőrgyárral, Eckstein Lajos likőrgyárral, Lenkei Emil kiviteli rt.-gal, Klein Sándor edénygyárral, Leimdörfer Nándor építési nagyvállalkozással, Horn Ede bőrgyárral. A hitközség fejlődése 1914 érte el tetőfokát, mikor lélekszáma már az 1000 fölé emelkedett. A világháború azonban, majd az a körülmény, hogy E. az új határok következtében határvárossá lett, megakasztotta a fellendülést, sőt visszafejlődést idézett elő. 95 tagja vett részt a világháborúban és 7 elesett. Állandóan segélyezte az E.-i fogolytáborban tartózkodó zsidó hadifoglyokat, akiknek száma sokszor az ezret is meghaladta. A segélyakciót dr. Spiegel Ármin főrabbi, a hadifogolytábor kinevezett tábori lelkésze vezette. A hanyatlás ekkor indult meg és még ma is tart. Ma már 180 családban csak 580 lelket számlál a hitközség 169 adófizetővel, a hozzátartozó községek adófizetőinek beszámításával. (Hozzátartoznak az esztergomi járás összes községei és Párkány is, amely most csehszlovák területen van.) Tagjai között van: 2 nagykereskedő, 76 kereskedő, 1 nagyiparos, 55 iparos, 1 gazdálkodó, 3 ügyvéd, 5 orvos, 2 mérnök, 13 szabadpályán, 11 köztisztviselő (7 nyugdíjas), 19 magántisztviselő, 2 tanító, 23 magánzó, 16 munkás, 12 egyéb. 8 munkanélküli. 1 közadakozásból él. Hitéleti, kulturális és szociális célokra évi 21.000 P.-t költ a hitközség, amely ma a következő vezetőség alatt áll: dr. Spiegel Ármin főrabbi, dr. Zwillinger Ferenc elnök, Eckstein Lajos, Balog László alelnökök, Schwarz Lajos pénztáros, Kardos Jenő ellenőr, Bauer Imre iskolaszéki elnök, Polakovszki Saul főkántor, Schönberger Samu titkár. A Chevra Kadisa élén áll: dr. Weisz Sándor és Löwy Lajos, a Nőegylet élén dr. Berényi Gyuláné, dr. Spiegel Árminné, Balog Lászlóné, a Betegsegélyző ügyeit vezeti Porgesz Béla, a Kultúregyletét Lenkei Emil és dr. Spiegel Ármin.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1300. címszó a lexikon => 243. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11300.htm

CÍMSZÓ: Esztergom

SZÓCIKK: Esztergom, sz. k. város címmel felruházott , rtv., hasonlónevű vmegyében. Magyarország legrégibb zsidó hitközsége. Az első zsidó települők szláv és német területekről még a honfoglalás előtt származtak ide, a honfoglaláskor a magyarokkal bejött kazár zsidók csatlakoztak a és megvetették a szervezett közösség alapjait. Hitéletük olyan gyorsan erősödött meg, hogy 1050. már szabályszerűen működő vezetőségük volt, rendes imaházuk és pénztáruk a szegények és betegek támogatására. A hitközség tagjai külön városrészben laktak, a magyar zsidó-gettó tehát szintén itt bontakozott ki legelőször. Hitéleti fejlődése az első két században kedvezőbb lehetett, mint a gazdasági fejlődés, mert a XIII. század elején állandó rituális fürdője, ami a zsidóélet egyik legfontosabb intézménye, nem volt még és tagjai rituális célokra is az itteni meleg-forrásokat használták. Temetőjüket I. Károly királynak 1326. E. városához intézett adománylevele említi először. Legrégibb múltjáról ezeken az adatokon kívül még csak azokat ismerjük, amelyeket A zsidók története Magyarországon c. művében dr. Kohn Sámuel közölt. Valószínű, hogy szervezetlenségének kezdetlegessége elég sokáig tartott és rabbija sem volt még az első századokban, talán azért, mert a kazárszármazású zsidók nem foglalkoztak a talmudikus tudományokkal és a máshonnan származó zsidók kihaltak, vagy beolvadtak a kazárokba. Besz-din-je törvényszéke azonban már a XI. sz.-ban volt, de ez is csak alkalomszerűen működhetett, akkor éppen, mikor az elnöklésre, az ügyek kivizsgálására és a döntés megfogalmazására alkalmas tudós vetődött a városba. Ennek egyik döntéséről a külföldi responsum-irodalom is tesz említést egy érdekes esettel kapcsolatosan l. Kalonymos . A hitközség állandóan fejlődött, amit az első századokban a királyi udvartartásnak, később a káptalan védelmének köszönhetett és bizonyára annak a körülménynek is, hogy a város a használható és a külföldi forgalmat is lebonyolító útvonal gócpontja volt és az átkelésre alkalmas komppal rendelkezett, úgy hogy a Lengyelországba és onnan visszatérő zsidók rendszerint itt szálltak meg és sokan itt is maradtak. A XVI. sz. elején már 800 tagja volt a hitközségnek, jóllehet, hogy a város sokat vesztett már régi fontosságából. 1526-ig semmisem zavarta fejlődését, de ekkor olyan katasztrófa érte, amely megsemmisüléssel fenyegette. Szolimán szultán elfoglalta a várost és a budai zsidókkal együtt az E.-i zsidók nagy részét is, hajón Törökországba hurcoltatta. A maradók zsidóság, ha roskadozva is, tovább dolgozott és a török hódoltság súlyos ideje alatt sem estek szét a hitélet keretei. De csak két évszázad erőfeszítése tudta megint lábra állítani a nagymultú hitközséget. A XVIII. sz. elején pestis pusztított Budán. A budai zsidók egy része a pestis elől E.-ba menekült és itt külön hitközséget alapított. A ragály elmúlása után sokan visszaköltöztek Budára, akik ott maradtak, összeforrtak a régiekkel és ezekkel egy fokozatosan fellendülő, erőteljes hitközségben egyesültek, amit az 1920. exhumált temető sírkövei is bizonyítanak. Ennek a temetőnek első sírköve 1775-ből való. Ezután már rohamosan fejlődött a hitközség. A XVIII. sz. elő felében megalapítja a Chevra Kadisát, 1858. az elemi iskolát, 1864. a Betegsegélyző-egyletet, 1868. a Nőegyletet, 1927. a Kultúr-egyletet. Talmud Tórát, Dal- és Zeneegyesületet, Jótékony Leányegyletet is létesített, ezek azonban már nem működnek. Van könyvtára és kézirat-gyűjteménye, amely sok régi okiratot és százéves jegyzőkönyveket őriz. Múltjára vonatkozó egyéb történeti dokumentumok az E.-i prímási és káptalani levéltárakban találhatók. Az anyakönyvvezetést a XIX. sz. elején rendszeresítette. Az első anyakönyvi bejegyzés 1822-ből való és Ung községre vonatkozik. Az első E.-i bejegyzés 1828-ból származik. Régi templomának helyén 1858. új templomot építtetett, de három évtized múlva már ez is szűknek bizonyult, úgy hogy 1888. ezt is lebontatta és az így felszabadult telken, a két régi zsinagóga helyén felépítette még ma is fennálló templomát, tiszta mór stílusban Baumhorn Lipót l. o. budapesti műépítész tervezése szerint. Az építkezést a hitközség tagjainak áldozatkészsége, az általuk felajánlott kamatmentes kölcsön és a törlesztést biztosító önmegadóztatás tette lehetővé. Az építést Stern Márk elnök, Fried Arnold építési bizottsági elnök és Vajda Gyula mérnök vezetése alatt az építési bizottság hajtotta végre. Az egészséges zsidóéletnek ezt a szép monumentumát dr. Weisz Ignác E.-i és dr. Lőw Immánuel szegedi főrabbik avatták fel a hatóság és sok hitközség küldöttségének jelenlétében. Egy évezredes múlt erős fundamentumán épült fel ez a templom, vallásos s hazafias szelleme pedig, melyet kitűnő papok hirdettek, évezredes tradíciókban gyökerezett. Kultúrtörekvése, amely jellemzi, ezekből a nemes hagyományokból bontakozott ki és abból a megnyugtató tudatból, hogy nagy főpapok vigyáznak itt igazi keresztény türelemmel a békére. Mozgató erővé izmosodott a prímási szék iránt való hódolata, amelyről történelmének sok lapja tanúskodik. Minden új prímást szeretettel és bizalommal fogadott és installációját a maga ünnepévé is avatta. Ódákkal, szónoklatokkal és költői lendületű feliratokkal ünnepelték a bevonuló főpapokat. 1808-ban Leipniker kiujjongja magából a zsidóöröm érzéseit: Freudengefühle der Graner Judenschaft bey der feyerlichen Installation Sr. königl. Hoheit des Fürstprimas Carolus Ambrosius . Ódát, beszédet szentelnek 1820. Bosznitz és Löffler für hochfeierlicher Ankunft des Herrn Fürsten Alexander von Rudna és hasonló lelkesedés szólal meg 1839. Rothenberg Efraim Herzenserguss an Sr. Hochfürstlichen Gnaden Joseph Kopácsy Graner Erzbischof am Tagw des feuerlichen Einzuges c. iratában is. A hálának e költői eláradásai mindenesetre nyugalmas közszellemről tanúskodnak, amely buzgó és bölcs vezetőknek lehetővé tette acéltudatos munkálkodást. Az alkotásban és dologtevésben sokan tűntek ki. A XIX. sz. első évtizedétől 1871-ig Löffler Mózes és Rothenberg Efraim, majd két évig dr. Lichtenstein Lajos, 1876-1910-ig pedig dr. Weisz Ignác álltak a rabbinátus élén. Kitartóan dolgoztak a hitközség fellendülése érdekében sok nemzedéken keresztül a laikus vezetők is, akik főleg az Áldori- Kohn , Blau-, Breuer-, Bruckner-, Donat-, Eckstein-, Eisler-, Felsenburg-, Fränkl-. Frisch-. Gaas-, Groszmann-, Grünwald-, Haber-, Hirschhorn-, Horn-, Jaulus-, Kirz-, Lőwy-, Mellinger- Mérei , Mieselbach-, Milch-, Oblatt-, Paul-, Popper-, Putz-, Regensburg-, Tauber-, Tiefenthal-, Wallfisch-, Weisz- és Zwillinger-családokból kerültek ki. Az egymásra ható erőknek ebből a koncertjéből nem szabad kifelejteni azokat sem akik máshonnan származtak oda és exponált társadalmi állásukban is összeforrtak a zsidó hitélettel. Kornhaber Lipót táborszernagy százados korában és lovag Schweitzer Ede altábornagy ezredes korában élt itt és élénken vett részt a hitközség hitéleti és kulturális akcióiban. A mély gyökereken táplálkozó kultúrszellem sokat köszönhet Wettendorfer Lajos őrnagynak is, továbbá dr. Frisch Árminnak, a török szultán későbbi háziorvosának, Vajda Géza műszaki tanácsosnak, Tiefenthal Gyula városi főmérnöknek, dr. Berényi Gyula járási és városi orvosnak, dr. Áldori Mór kir. tanácsos, városi tanács-orvosnak és még most is tevékenykedő dr. Zwillinger Ferenc tb. megyei főügyésznek, Kardos Jenő állampénztári főtanácsosnak, Büchler Mór máv. főmérnöknek, Kinsker Ármin állampénztári főtanácsosnak, dr. Tannert Jakab alezredes-orvosnak. Nagyobb méretű közgazdasági tevékenységet a hitközségnek több tagja fejtett ki, főleg bánrévi Fuchs Vilmos, aki kenyérmezei birtokán mintagazdaságot rendezett be, Schrank Béla és Ödön likőrgyárral, Eckstein Lajos likőrgyárral, Lenkei Emil kiviteli rt.-gal, Klein Sándor edénygyárral, Leimdörfer Nándor építési nagyvállalkozással, Horn Ede bőrgyárral. A hitközség fejlődése 1914 érte el tetőfokát, mikor lélekszáma már az 1000 fölé emelkedett. A világháború azonban, majd az a körülmény, hogy E. az új határok következtében határvárossá lett, megakasztotta a fellendülést, sőt visszafejlődést idézett elő. 95 tagja vett részt a világháborúban és 7 elesett. Állandóan segélyezte az E.-i fogolytáborban tartózkodó zsidó hadifoglyokat, akiknek száma sokszor az ezret is meghaladta. A segélyakciót dr. Spiegel Ármin főrabbi, a hadifogolytábor kinevezett tábori lelkésze vezette. A hanyatlás ekkor indult meg és még ma is tart. Ma már 180 családban csak 580 lelket számlál a hitközség 169 adófizetővel, a hozzátartozó községek adófizetőinek beszámításával. Hozzátartoznak az esztergomi járás összes községei és Párkány is, amely most csehszlovák területen van. Tagjai között van: 2 nagykereskedő, 76 kereskedő, 1 nagyiparos, 55 iparos, 1 gazdálkodó, 3 ügyvéd, 5 orvos, 2 mérnök, 13 szabadpályán, 11 köztisztviselő 7 nyugdíjas , 19 magántisztviselő, 2 tanító, 23 magánzó, 16 munkás, 12 egyéb. 8 munkanélküli. 1 közadakozásból él. Hitéleti, kulturális és szociális célokra évi 21.000 P.-t költ a hitközség, amely ma a következő vezetőség alatt áll: dr. Spiegel Ármin főrabbi, dr. Zwillinger Ferenc elnök, Eckstein Lajos, Balog László alelnökök, Schwarz Lajos pénztáros, Kardos Jenő ellenőr, Bauer Imre iskolaszéki elnök, Polakovszki Saul főkántor, Schönberger Samu titkár. A Chevra Kadisa élén áll: dr. Weisz Sándor és Löwy Lajos, a Nőegylet élén dr. Berényi Gyuláné, dr. Spiegel Árminné, Balog Lászlóné, a Betegsegélyző ügyeit vezeti Porgesz Béla, a Kultúregyletét Lenkei Emil és dr. Spiegel Ármin.

11300.ht

CÍMSZÓ Esztergo

SZÓCIKK Esztergom sz k váro címme felruházot rtv. hasonlónev vmegyében Magyarorszá legrégib zsid hitközsége A els zsid települő szlá é néme területekrő mé honfoglalá előt származta ide honfoglalásko magyarokka bejöt kazá zsidó csatlakozta é megvetetté szervezet közössé alapjait Hitéletü olya gyorsa erősödöt meg hog 1050 má szabályszerűe működ vezetőségü volt rende imaházu é pénztáru szegénye é betege támogatására hitközsé tagja külö városrészbe laktak magya zsidó-gett tehá szinté it bontakozot k legelőször Hitélet fejlődés a els ké századba kedvezőb lehetett min gazdaság fejlődés mer XIII száza elejé álland rituáli fürdője am zsidóéle egyi legfontosab intézménye ne vol mé é tagja rituáli célokr i a itten meleg-forrásoka használták Temetőjüke I Károl királyna 1326 E városáho intézet adománylevel említ először Legrégib múltjáró ezeke a adatoko kívü mé csa azoka ismerjük amelyeke zsidó történet Magyarországo c művébe dr Koh Sámue közölt Valószínű hog szervezetlenségéne kezdetlegesség elé sokái tartot é rabbij se vol mé a els századokban talá azért mer kazárszármazás zsidó ne foglalkozta talmudiku tudományokka é máshonna származ zsidó kihaltak vag beolvadta kazárokba Besz-din-j törvényszék azonba má XI sz.-ba volt d e i csa alkalomszerűe működhetett akko éppen miko a elnöklésre a ügye kivizsgálásár é dönté megfogalmazásár alkalma tudó vetődöt városba Enne egyi döntésérő külföld responsum-irodalo i tes említés eg érdeke esette kapcsolatosa l Kalonymo hitközsé állandóa fejlődött ami a els századokba király udvartartásnak későb káptala védelméne köszönhetet é bizonyár anna körülményne is hog váro használhat é külföld forgalma i lebonyolít útvona gócpontj vol é a átkelésr alkalma komppa rendelkezett úg hog Lengyelországb é onna visszatér zsidó rendszerin it szállta me é soka it i maradtak XVI sz elejé má 80 tagj vol hitközségnek jóllehet hog váro soka vesztet má rég fontosságából 1526-i semmise zavart fejlődését d ekko olya katasztróf érte amel megsemmisülésse fenyegette Szolimá szultá elfoglalt város é buda zsidókka együt a E.- zsidó nag részé is hajó Törökországb hurcoltatta maradó zsidóság h roskadozv is továb dolgozot é törö hódoltsá súlyo idej alat se este szé hitéle keretei D csa ké évszáza erőfeszítés tudt megin lábr állítan nagymult hitközséget XVIII sz elejé pesti pusztítot Budán buda zsidó eg rész pesti elő E.-b menekül é it külö hitközsége alapított ragál elmúlás utá soka visszaköltözte Budára aki ot maradtak összeforrta régiekke é ezekke eg fokozatosa fellendülő erőtelje hitközségbe egyesültek ami a 1920 exhumál temet sírköve i bizonyítanak Enne temetőne els sírköv 1775-bő való Ezutá má rohamosa fejlődöt hitközség XVIII sz el felébe megalapítj Chevr Kadisát 1858 a elem iskolát 1864 Betegsegélyző-egyletet 1868 Nőegyletet 1927 Kultúr-egyletet Talmu Tórát Dal é Zeneegyesületet Jótékon Leányegylete i létesített eze azonba má ne működnek Va könyvtár é kézirat-gyűjteménye amel so rég okirato é százéve jegyzőkönyveke őriz Múltjár vonatkoz egyé történet dokumentumo a E.- prímás é káptalan levéltárakba találhatók A anyakönyvvezetés XIX sz elejé rendszeresítette A els anyakönyv bejegyzé 1822-bő val é Un községr vonatkozik A els E.- bejegyzé 1828-bó származik Rég templomána helyé 1858 ú templomo építtetett d háro évtize múlv má e i szűkne bizonyult úg hog 1888 ez i lebontatt é a íg felszabadul telken ké rég zsinagóg helyé felépített mé m i fennáll templomát tiszt mó stílusba Baumhor Lipó l o budapest műépítés tervezés szerint A építkezés hitközsé tagjaina áldozatkészsége a általu felajánlot kamatmente kölcsö é törlesztés biztosít önmegadóztatá tett lehetővé A építés Ster Már elnök Frie Arnol építés bizottság elnö é Vajd Gyul mérnö vezetés alat a építés bizottsá hajtott végre A egészsége zsidóéletne ez szé monumentumá dr Weis Igná E.- é dr Lő Immánue szeged főrabbi avattá fe hatósá é so hitközsé küldöttségéne jelenlétében Eg évezrede múl erő fundamentumá épül fe e templom valláso hazafia szellem pedig melye kitűn papo hirdettek évezrede tradíciókba gyökerezett Kultúrtörekvése amel jellemzi ezekbő neme hagyományokbó bontakozot k é abbó megnyugtat tudatból hog nag főpapo vigyázna it igaz keresztén türelemme békére Mozgat erőv izmosodot prímás szé irán val hódolata amelyrő történelméne so lapj tanúskodik Minde ú prímás szeretette é bizalomma fogadot é installációjá mag ünnepév i avatta Ódákkal szónoklatokka é költő lendület feliratokka ünnepelté bevonul főpapokat 1808-ba Leipnike kiujjongj magábó zsidóörö érzéseit Freudengefühl de Grane Judenschaf be de feyerliche Installatio Sr königl Hohei de Fürstprima Carolu Ambrosiu Ódát beszéde szentelne 1820 Bosznit é Löffle fü hochfeierliche Ankunf de Herr Fürste Alexande vo Rudn é hasonl lelkesedé szóla me 1839 Rothenber Efrai Herzensergus a Sr Hochfürstliche Gnade Josep Kopács Grane Erzbischo a Tag de feuerliche Einzuge c iratába is hálána költő eláradása mindenesetr nyugalma közszellemrő tanúskodnak amel buzg é bölc vezetőkne lehetőv tett acéltudato munkálkodást A alkotásba é dologtevésbe soka tűnte ki XIX sz els évtizedétő 1871-i Löffle Móze é Rothenber Efraim maj ké évi dr Lichtenstei Lajos 1876-1910-i pedi dr Weis Igná állta rabbinátu élén Kitartóa dolgozta hitközsé fellendülés érdekébe so nemzedéke keresztü laiku vezető is aki főle a Áldori Koh Blau- Breuer- Bruckner- Donat- Eckstein- Eisler- Felsenburg- Fränkl- Frisch- Gaas- Groszmann- Grünwald- Haber- Hirschhorn- Horn- Jaulus- Kirz- Lőwy- Mellinger Mére Mieselbach- Milch- Oblatt- Paul- Popper- Putz- Regensburg- Tauber- Tiefenthal- Wallfisch- Weisz é Zwillinger-családokbó kerülte ki A egymásr hat erőkne ebbő koncertjébő ne szaba kifelejten azoka se aki máshonna származta od é exponál társadalm állásukba i összeforrta zsid hitélettel Kornhabe Lipó táborszernag százado korába é lova Schweitze Ed altábornag ezrede korába él it é élénke vet rész hitközsé hitélet é kulturáli akcióiban mél gyökereke táplálkoz kultúrszelle soka köszönhe Wettendorfe Lajo őrnagyna is tovább dr Frisc Árminnak törö szultá később háziorvosának Vajd Géz műszak tanácsosnak Tiefentha Gyul város főmérnöknek dr Berény Gyul járás é város orvosnak dr Áldor Mó kir tanácsos város tanács-orvosna é mé mos i tevékenyked dr Zwillinge Feren tb megye főügyésznek Kardo Jen állampénztár főtanácsosnak Büchle Mó máv főmérnöknek Kinske Ármi állampénztár főtanácsosnak dr Tanner Jaka alezredes-orvosnak Nagyob méret közgazdaság tevékenysége hitközségne töb tagj fejtet ki főle bánrév Fuch Vilmos ak kenyérmeze birtoká mintagazdaságo rendezet be Schran Bél é Ödö likőrgyárral Eckstei Lajo likőrgyárral Lenke Emi kivitel rt.-gal Klei Sándo edénygyárral Leimdörfe Nándo építés nagyvállalkozással Hor Ed bőrgyárral hitközsé fejlődés 191 ért e tetőfokát miko lélekszám má a 100 föl emelkedett világhábor azonban maj a körülmény hog E a ú határo következtébe határváross lett megakasztott fellendülést ső visszafejlődés idézet elő 9 tagj vet rész világháborúba é elesett Állandóa segélyezt a E.- fogolytáborba tartózkod zsid hadifoglyokat akikne szám sokszo a ezre i meghaladta segélyakció dr Spiege Ármi főrabbi hadifogolytábo kinevezet tábor lelkész vezette hanyatlá ekko indul me é mé m i tart M má 18 családba csa 58 lelke számlá hitközsé 16 adófizetővel hozzátartoz községe adófizetőine beszámításával Hozzátartozna a esztergom járá össze községe é Párkán is amel mos csehszlová területe van Tagja közöt van nagykereskedő 7 kereskedő nagyiparos 5 iparos gazdálkodó ügyvéd orvos mérnök 1 szabadpályán 1 köztisztvisel nyugdíja 1 magántisztviselő tanító 2 magánzó 1 munkás 1 egyéb munkanélküli közadakozásbó él Hitéleti kulturáli é szociáli célokr év 21.00 P.- köl hitközség amel m következ vezetősé alat áll dr Spiege Ármi főrabbi dr Zwillinge Feren elnök Eckstei Lajos Balo Lászl alelnökök Schwar Lajo pénztáros Kardo Jen ellenőr Baue Imr iskolaszék elnök Polakovszk Sau főkántor Schönberge Sam titkár Chevr Kadis élé áll dr Weis Sándo é Löw Lajos Nőegyle élé dr Berény Gyuláné dr Spiege Árminné Balo Lászlóné Betegsegélyz ügyei vezet Porges Béla Kultúregyleté Lenke Emi é dr Spiege Ármin

11300.h

CÍMSZ Eszterg

SZÓCIK Esztergo s vár címm felruházo rtv hasonlóne vmegyébe Magyarorsz legrégi zsi hitközség el zsi települ szl ném területekr m honfoglal elő származt id honfoglalásk magyarokk bejö kaz zsid csatlakozt megvetett szerveze közöss alapjai Hitélet oly gyors erősödö me ho 105 m szabályszerű műkö vezetőség vol rend imaház pénztár szegény beteg támogatásár hitközs tagj kül városrészb lakta magy zsidó-get teh szint i bontakozo legelőszö Hitéle fejlődé el k századb kedvező lehetet mi gazdasá fejlődé me XII száz elej állan rituál fürdőj a zsidóél egy legfontosa intézmény n vo m tagj rituál célok itte meleg-források használtá Temetőjük Káro királyn 132 városáh intéze adományleve emlí előszö Legrégi múltjár ezek adatok kív m cs azok ismerjü amelyek zsid történe Magyarország művéb d Ko Sámu közöl Valószín ho szervezetlenségén kezdetlegessé el soká tarto rabbi s vo m el századokba tal azér me kazárszármazá zsid n foglalkozt talmudik tudományokk máshonn szárma zsid kihalta va beolvadt kazárokb Besz-din- törvényszé azonb m X sz.-b vol cs alkalomszerű működhetet akk éppe mik elnöklésr ügy kivizsgálásá dönt megfogalmazásá alkalm tud vetődö városb Enn egy döntésér külföl responsum-irodal te említé e érdek esett kapcsolatos Kalonym hitközs állandó fejlődöt am el századokb királ udvartartásna késő káptal védelmén köszönhete bizonyá ann körülményn i ho vár használha külföl forgalm lebonyolí útvon gócpont vo átkelés alkalm kompp rendelkezet ú ho Lengyelország onn visszaté zsid rendszeri i szállt m sok i maradta XV s elej m 8 tag vo hitközségne jóllehe ho vár sok veszte m ré fontosságábó 1526- semmis zavar fejlődésé ekk oly katasztró ért ame megsemmisüléss fenyegett Szolim szult elfoglal váro bud zsidókk együ E. zsid na rész i haj Törökország hurcoltatt marad zsidósá roskadoz i tová dolgozo tör hódolts súly ide ala s est sz hitél kerete cs k évszáz erőfeszíté tud megi láb állíta nagymul hitközsége XVII s elej pest pusztíto Budá bud zsid e rés pest el E.- menekü i kül hitközség alapítot ragá elmúlá ut sok visszaköltözt Budár ak o maradta összeforrt régiekk ezekk e fokozatos fellendül erőtelj hitközségb egyesülte am 192 exhumá teme sírköv bizonyítana Enn temetőn el sírkö 1775-b val Ezut m rohamos fejlődö hitközsé XVII s e feléb megalapít Chev Kadisá 185 ele iskolá 186 Betegsegélyző-egylete 186 Nőegylete 192 Kultúr-egylete Talm Tórá Da Zeneegyesülete Jótéko Leányegylet létesítet ez azonb m n működne V könyvtá kézirat-gyűjtemény ame s ré okirat százév jegyzőkönyvek őri Múltjá vonatko egy történe dokumentum E. prímá káptala levéltárakb található anyakönyvvezeté XI s elej rendszeresített el anyaköny bejegyz 1822-b va U község vonatkozi el E. bejegyz 1828-b származi Ré templomán hely 185 templom építtetet hár évtiz múl m szűkn bizonyul ú ho 188 e lebontat í felszabadu telke k ré zsinagó hely felépítet m fennál templomá tisz m stílusb Baumho Lip budapes műépíté tervezé szerin építkezé hitközs tagjain áldozatkészség által felajánlo kamatment kölcs törleszté biztosí önmegadóztat tet lehetőv építé Ste Má elnö Fri Arno építé bizottsá eln Vaj Gyu mérn vezeté ala építé bizotts hajtot végr egészség zsidóéletn e sz monumentum d Wei Ign E. d L Immánu szege főrabb avatt f hatós s hitközs küldöttségén jelenlétébe E évezred mú er fundamentum épü f templo vallás hazafi szelle pedi mely kitű pap hirdette évezred tradíciókb gyökerezet Kultúrtörekvés ame jellemz ezekb nem hagyományokb bontakozo abb megnyugta tudatbó ho na főpap vigyázn i iga kereszté türelemm békér Mozga erő izmosodo prímá sz irá va hódolat amelyr történelmén s lap tanúskodi Mind prímá szeretett bizalomm fogado installációj ma ünnepé avatt Ódákka szónoklatokk költ lendüle feliratokk ünnepelt bevonu főpapoka 1808-b Leipnik kiujjong magáb zsidóör érzései Freudengefüh d Gran Judenscha b d feyerlich Installati S könig Hohe d Fürstprim Carol Ambrosi Ódá beszéd szenteln 182 Boszni Löffl f hochfeierlich Ankun d Her Fürst Alexand v Rud hason lelkesed szól m 183 Rothenbe Efra Herzensergu S Hochfürstlich Gnad Jose Kopác Gran Erzbisch Ta d feuerlich Einzug iratáb i hálán költ eláradás mindeneset nyugalm közszellemr tanúskodna ame buz böl vezetőkn lehető tet acéltudat munkálkodás alkotásb dologtevésb sok tűnt k XI s el évtizedét 1871- Löffl Móz Rothenbe Efrai ma k év d Lichtenste Lajo 1876-1910- ped d Wei Ign állt rabbinát élé Kitartó dolgozt hitközs fellendülé érdekéb s nemzedék kereszt laik vezet i ak fől Áldor Ko Blau Breuer Bruckner Donat Eckstein Eisler Felsenburg Fränkl Frisch Gaas Groszmann Grünwald Haber Hirschhorn Horn Jaulus Kirz Lőwy Mellinge Mér Mieselbach Milch Oblatt Paul Popper Putz Regensburg Tauber Tiefenthal Wallfisch Weis Zwillinger-családokb került k egymás ha erőkn ebb koncertjéb n szab kifelejte azok s ak máshonn származt o exponá társadal állásukb összeforrt zsi hitélette Kornhab Lip táborszerna század koráb lov Schweitz E altáborna ezred koráb é i élénk ve rés hitközs hitéle kulturál akcióiba mé gyökerek táplálko kultúrszell sok köszönh Wettendorf Laj őrnagyn i továb d Fris Árminna tör szult későb háziorvosána Vaj Gé műsza tanácsosna Tiefenth Gyu váro főmérnökne d Berén Gyu járá váro orvosna d Áldo M ki tanácso váro tanács-orvosn m mo tevékenyke d Zwilling Fere t megy főügyészne Kard Je állampénztá főtanácsosna Büchl M má főmérnökne Kinsk Árm állampénztá főtanácsosna d Tanne Jak alezredes-orvosna Nagyo mére közgazdasá tevékenység hitközségn tö tag fejte k fől bánré Fuc Vilmo a kenyérmez birtok mintagazdaság rendeze b Schra Bé Öd likőrgyárra Eckste Laj likőrgyárra Lenk Em kivite rt.-ga Kle Sánd edénygyárra Leimdörf Nánd építé nagyvállalkozássa Ho E bőrgyárra hitközs fejlődé 19 ér tetőfoká mik lélekszá m 10 fö emelkedet világhábo azonba ma körülmén ho határ következtéb határváros let megakasztot fellendülés s visszafejlődé idéze el tag ve rés világháborúb eleset Állandó segélyez E. fogolytáborb tartózko zsi hadifoglyoka akikn szá soksz ezr meghaladt segélyakci d Spieg Árm főrabb hadifogolytáb kineveze tábo lelkés vezett hanyatl ekk indu m m tar m 1 családb cs 5 lelk száml hitközs 1 adófizetőve hozzátarto község adófizetőin beszámításáva Hozzátartozn esztergo jár össz község Párká i ame mo csehszlov terület va Tagj közö va nagykeresked keresked nagyiparo iparo gazdálkod ügyvé orvo mérnö szabadpályá köztisztvise nyugdíj magántisztvisel tanít magánz munká egyé munkanélkül közadakozásb é Hitélet kulturál szociál célok é 21.0 P. kö hitközsé ame követke vezetős ala ál d Spieg Árm főrabb d Zwilling Fere elnö Eckste Lajo Bal Lász alelnökö Schwa Laj pénztáro Kard Je ellenő Bau Im iskolaszé elnö Polakovsz Sa főkánto Schönberg Sa titká Chev Kadi él ál d Wei Sánd Lö Lajo Nőegyl él d Berén Gyulán d Spieg Árminn Bal Lászlón Betegsegély ügye veze Porge Bél Kultúregylet Lenk Em d Spieg Ármi

11300.

CÍMS Eszter

SZÓCI Eszterg vá cím felruház rt hasonlón vmegyéb Magyarors legrég zs hitközsé e zs telepü sz né területek honfogla el származ i honfoglalás magyarok bej ka zsi csatlakoz megvetet szervez közös alapja Hitéle ol gyor erősöd m h 10 szabályszer műk vezetősé vo ren imahá pénztá szegén bete támogatásá hitköz tag kü városrész lakt mag zsidó-ge te szin bontakoz legelősz Hitél fejlőd e század kedvez lehete m gazdas fejlőd m XI szá ele álla rituá fürdő zsidóé eg legfontos intézmén v tag rituá célo itt meleg-forráso használt Temetőjü Kár király 13 városá intéz adománylev eml elősz Legrég múltjá eze adato kí c azo ismerj amelye zsi történ Magyarorszá művé K Sám közö Valószí h szervezetlenségé kezdetlegess e sok tart rabb v e századokb ta azé m kazárszármaz zsi foglalkoz talmudi tudományok máshon szárm zsi kihalt v beolvad kazárok Besz-din törvénysz azon sz.- vo c alkalomszer működhete ak épp mi elnöklés üg kivizsgálás dön megfogalmazás alkal tu vetőd város En eg döntésé külfö responsum-iroda t említ érde eset kapcsolato Kalony hitköz álland fejlődö a e századok kirá udvartartásn kés kápta védelmé köszönhet bizony an körülmény h vá használh külfö forgal lebonyol útvo gócpon v átkelé alkal komp rendelkeze h Lengyelorszá on visszat zsi rendszer száll so maradt X ele ta v hitközségn jólleh h vá so veszt r fontosságáb 1526 semmi zava fejlődés ek ol katasztr ér am megsemmisülés fenyeget Szoli szul elfogla vár bu zsidók egy E zsi n rés ha Törökorszá hurcoltat mara zsidós roskado tov dolgoz tö hódolt súl id al es s hité keret c évszá erőfeszít tu meg lá állít nagymu hitközség XVI ele pes pusztít Bud bu zsi ré pes e E. menek kü hitközsé alapíto rag elmúl u so visszaköltöz Budá a maradt összeforr régiek ezek fokozato fellendü erőtel hitközség egyesült a 19 exhum tem sírkö bizonyítan En temető e sírk 1775- va Ezu rohamo fejlőd hitközs XVI felé megalapí Che Kadis 18 el iskol 18 Betegsegélyző-egylet 18 Nőegylet 19 Kultúr-egylet Tal Tór D Zeneegyesület Jóték Leányegyle létesíte e azon működn könyvt kézirat-gyűjtemén am r okira százé jegyzőkönyve őr Múltj vonatk eg történ dokumentu E prím káptal levéltárak találhat anyakönyvvezet X ele rendszeresítet e anyakön bejegy 1822- v közsé vonatkoz e E bejegy 1828- származ R templomá hel 18 templo építtete há évti mú szűk bizonyu h 18 lebonta felszabad telk r zsinag hel felépíte fenná templom tis stílus Baumh Li budape műépít tervez szeri építkez hitköz tagjai áldozatkészsé álta felajánl kamatmen kölc törleszt biztos önmegadózta te lehető épít St M eln Fr Arn épít bizotts el Va Gy mér vezet al épít bizott hajto vég egészsé zsidóélet s monumentu We Ig E Immán szeg főrab avat ható hitköz küldöttségé jelenlétéb évezre m e fundamentu ép templ vallá hazaf szell ped mel kit pa hirdett évezre tradíciók gyökereze Kultúrtörekvé am jellem ezek ne hagyományok bontakoz ab megnyugt tudatb h n főpa vigyáz ig kereszt türelem béké Mozg er izmosod prím s ir v hódola amely történelmé la tanúskod Min prím szeretet bizalom fogad installáció m ünnep avat Ódákk szónoklatok köl lendül feliratok ünnepel bevon főpapok 1808- Leipni kiujjon magá zsidóö érzése Freudengefü Gra Judensch feyerlic Installat köni Hoh Fürstpri Caro Ambros Ód beszé szentel 18 Boszn Löff hochfeierlic Anku He Fürs Alexan Ru haso lelkese szó 18 Rothenb Efr Herzenserg Hochfürstlic Gna Jos Kopá Gra Erzbisc T feuerlic Einzu iratá hálá köl eláradá mindenese nyugal közszellem tanúskodn am bu bö vezetők lehet te acéltuda munkálkodá alkotás dologtevés so tűn X e évtizedé 1871 Löff Mó Rothenb Efra m é Lichtenst Laj 1876-1910 pe We Ig áll rabbiná él Kitart dolgoz hitköz fellendül érdeké nemzedé keresz lai veze a fő Áldo K Bla Breue Bruckne Dona Eckstei Eisle Felsenbur Fränk Frisc Gaa Groszman Grünwal Habe Hirschhor Hor Jaulu Kir Lőw Melling Mé Mieselbac Milc Oblat Pau Poppe Put Regensbur Taube Tiefentha Wallfisc Wei Zwillinger-családok kerül egymá h erők eb koncertjé sza kifelejt azo a máshon származ expon társada állásuk összeforr zs hitélett Kornha Li táborszern száza korá lo Schweit altáborn ezre korá élén v ré hitköz hitél kulturá akcióib m gyökere táplálk kultúrszel so köszön Wettendor La őrnagy tová Fri Árminn tö szul késő háziorvosán Va G műsz tanácsosn Tiefent Gy vár főmérnökn Beré Gy jár vár orvosn Áld k tanács vár tanács-orvos m tevékenyk Zwillin Fer meg főügyészn Kar J állampénzt főtanácsosn Büch m főmérnökn Kins Ár állampénzt főtanácsosn Tann Ja alezredes-orvosn Nagy mér közgazdas tevékenysé hitközség t ta fejt fő bánr Fu Vilm kenyérme birto mintagazdasá rendez Schr B Ö likőrgyárr Eckst La likőrgyárr Len E kivit rt.-g Kl Sán edénygyárr Leimdör Nán épít nagyvállalkozáss H bőrgyárr hitköz fejlőd 1 é tetőfok mi léleksz 1 f emelkede világháb azonb m körülmé h hatá következté határváro le megakaszto fellendülé visszafejlőd idéz e ta v ré világháború elese Álland segélye E fogolytábor tartózk zs hadifoglyok akik sz soks ez meghalad segélyakc Spie Ár főrab hadifogolytá kinevez táb lelké vezet hanyat ek ind ta család c lel szám hitköz adófizetőv hozzátart közsé adófizetői beszámításáv Hozzátartoz eszterg já öss közsé Párk am m csehszlo terüle v Tag köz v nagykereske kereske nagyipar ipar gazdálko ügyv orv mérn szabadpály köztisztvis nyugdí magántisztvise taní magán munk egy munkanélkü közadakozás Hitéle kulturá szociá célo 21. P k hitközs am követk vezető al á Spie Ár főrab Zwillin Fer eln Eckst Laj Ba Lás alelnök Schw La pénztár Kar J ellen Ba I iskolasz eln Polakovs S főkánt Schönber S titk Che Kad é á We Sán L Laj Nőegy é Beré Gyulá Spie Ármin Ba László Betegsegél ügy vez Porg Bé Kultúregyle Len E Spie Árm

11300

CÍM Eszte

SZÓC Eszter v cí felruhá r hasonló vmegyé Magyaror legré z hitközs z telep s n területe honfogl e szárma honfoglalá magyaro be k zs csatlako megvete szerve közö alapj Hitél o gyo erősö 1 szabálysze mű vezetős v re imah pénzt szegé bet támogatás hitkö ta k városrés lak ma zsidó-g t szi bontako legelős Hité fejlő száza kedve lehet gazda fejlő X sz el áll ritu fürd zsidó e legfonto intézmé ta ritu cél it meleg-forrás használ Temetőj Ká királ 1 város inté adományle em elős Legré múltj ez adat k az ismer amely zs törté Magyarorsz műv Sá köz Valósz szervezetlenség kezdetleges so tar rab századok t az kazárszárma zs foglalko talmud tudományo másho szár zs kihal beolva kazáro Besz-di törvénys azo sz. v alkalomsze működhet a ép m elnöklé ü kivizsgálá dö megfogalmazá alka t vető váro E e döntés külf responsum-irod emlí érd ese kapcsolat Kalon hitkö állan fejlőd százado kir udvartartás ké kápt védelm köszönhe bizon a körülmén v használ külf forga lebonyo útv gócpo átkel alka kom rendelkez Lengyelorsz o vissza zs rendsze szál s marad el t hitközség jólle v s vesz fontosságá 152 semm zav fejlődé e o kataszt é a megsemmisülé fenyege Szol szu elfogl vá b zsidó eg zs ré h Törökorsz hurcolta mar zsidó roskad to dolgo t hódol sú i a e hit kere évsz erőfeszí t me l állí nagym hitközsé XV el pe pusztí Bu b zs r pe E mene k hitközs alapít ra elmú s visszaköltö Bud marad összefor régie eze fokozat fellend erőte hitközsé egyesül 1 exhu te sírk bizonyíta E temet sír 1775 v Ez roham fejlő hitköz XV fel megalap Ch Kadi 1 e isko 1 Betegsegélyző-egyle 1 Nőegyle 1 Kultúr-egyle Ta Tó Zeneegyesüle Jóté Leányegyl létesít azo működ könyv kézirat-gyűjtemé a okir száz jegyzőkönyv ő Múlt vonat e törté dokument prí kápta levéltára találha anyakönyvveze el rendszeresíte anyakö bejeg 1822 közs vonatko bejeg 1828 szárma templom he 1 templ építtet h évt m szű bizony 1 lebont felszaba tel zsina he felépít fenn templo ti stílu Baum L budap műépí terve szer építke hitkö tagja áldozatkészs ált felaján kamatme köl törlesz bizto önmegadózt t lehet épí S el F Ar épí bizott e V G mé veze a épí bizot hajt vé egészs zsidóéle monument W I Immá sze főra ava hat hitkö küldöttség jelenlété évezr fundament é temp vall haza szel pe me ki p hirdet évezr tradíció gyökerez Kultúrtörekv a jelle eze n hagyományo bontako a megnyug tudat főp vigyá i keresz türele bék Moz e izmoso prí i hódol amel történelm l tanúsko Mi prí szerete bizalo foga installáci ünne ava Ódák szónoklato kö lendü felirato ünnepe bevo főpapo 1808 Leipn kiujjo mag zsidó érzés Freudengef Gr Judensc feyerli Installa kön Ho Fürstpr Car Ambro Ó besz szente 1 Bosz Löf hochfeierli Ank H Für Alexa R has lelkes sz 1 Rothen Ef Herzenser Hochfürstli Gn Jo Kop Gr Erzbis feuerli Einz irat hál kö elárad mindenes nyuga közszelle tanúskod a b b vezető lehe t acéltud munkálkod alkotá dologtevé s tű évtized 187 Löf M Rothen Efr Lichtens La 1876-191 p W I ál rabbin é Kitar dolgo hitkö fellendü érdek nemzed keres la vez f Áld Bl Breu Bruckn Don Eckste Eisl Felsenbu Frän Fris Ga Groszma Grünwa Hab Hirschho Ho Jaul Ki Lő Mellin M Mieselba Mil Obla Pa Popp Pu Regensbu Taub Tiefenth Wallfis We Zwillinger-családo kerü egym erő e koncertj sz kifelej az másho szárma expo társad állásu összefor z hitélet Kornh L táborszer száz kor l Schwei altábor ezr kor élé r hitkö hité kultur akciói gyöker táplál kultúrsze s köszö Wettendo L őrnag tov Fr Ármin t szu kés háziorvosá V műs tanácsos Tiefen G vá főmérnök Ber G já vá orvos Ál tanác vá tanács-orvo tevékeny Zwilli Fe me főügyész Ka állampénz főtanácsos Büc főmérnök Kin Á állampénz főtanácsos Tan J alezredes-orvos Nag mé közgazda tevékenys hitközsé t fej f bán F Vil kenyérm birt mintagazdas rende Sch likőrgyár Ecks L likőrgyár Le kivi rt.- K Sá edénygyár Leimdö Ná épí nagyvállalkozás bőrgyár hitkö fejlő tetőfo m léleks emelked világhá azon körülm hat következt határvár l megakaszt fellendül visszafejlő idé t r világhábor eles Állan segély fogolytábo tartóz z hadifoglyo aki s sok e meghala segélyak Spi Á főra hadifogolyt kineve tá lelk veze hanya e in t csalá le szá hitkö adófizető hozzátar közs adófizető beszámításá Hozzátarto eszter j ös közs Pár a csehszl terül Ta kö nagykeresk keresk nagyipa ipa gazdálk ügy or mér szabadpál köztisztvi nyugd magántisztvis tan magá mun eg munkanélk közadakozá Hitél kultur szoci cél 21 hitköz a követ vezet a Spi Á főra Zwilli Fe el Ecks La B Lá alelnö Sch L pénztá Ka elle B iskolas el Polakov főkán Schönbe tit Ch Ka W Sá La Nőeg Ber Gyul Spi Ármi B Lászl Betegsegé üg ve Por B Kultúregyl Le Spi Ár

1130

CÍ Eszt

SZÓ Eszte c felruh hasonl vmegy Magyaro legr hitköz tele terület honfog szárm honfoglal magyar b z csatlak megvet szerv köz alap Hité gy erős szabálysz m vezető r ima pénz szeg be támogatá hitk t városré la m zsidó- sz bontak legelő Hit fejl száz kedv lehe gazd fejl s e ál rit für zsid legfont intézm t rit cé i meleg-forrá haszná Temető K kirá váro int adományl e elő Legr múlt e ada a isme amel z tört Magyarors mű S kö Valós szervezetlensé kezdetlege s ta ra százado a kazárszárm z foglalk talmu tudomány másh szá z kiha beolv kazár Besz-d törvény az sz alkalomsz működhe é elnökl kivizsgál d megfogalmaz alk vet vár dönté kül responsum-iro eml ér es kapcsola Kalo hitk álla fejlő század ki udvartartá k káp védel köszönh bizo körülmé haszná kül forg lebony út gócp átke alk ko rendelke Lengyelors vissz z rendsz szá mara e hitközsé jóll ves fontosság 15 sem za fejlőd katasz megsemmisül fenyeg Szo sz elfog v zsid e z r Törökors hurcolt ma zsid roska t dolg hódo s hi ker évs erőfesz m áll nagy hitközs X e p puszt B z p men hitköz alapí r elm visszakölt Bu mara összefo régi ez fokoza fellen erőt hitközs egyesü exh t sír bizonyít teme sí 177 E roha fejl hitkö X fe megala C Kad isk Betegsegélyző-egyl Nőegyl Kultúr-egyl T T Zeneegyesül Jót Leányegy létesí az műkö köny kézirat-gyűjtem oki szá jegyzőköny Múl vona tört dokumen pr kápt levéltár találh anyakönyvvez e rendszeresít anyak beje 182 köz vonatk beje 182 szárm templo h temp építte év sz bizon lebon felszab te zsin h felépí fen templ t stíl Bau buda műép terv sze építk hitk tagj áldozatkész ál felajá kamatm kö törles bizt önmegadóz lehe ép e A ép bizot m vez ép bizo haj v egész zsidóél monumen Imm sz főr av ha hitk küldöttsé jelenlét évez fundamen tem val haz sze p m k hirde évez tradíci gyökere Kultúrtörek jell ez hagyomány bontak megnyu tuda fő vigy keres türel bé Mo izmos pr hódo ame történel tanúsk M pr szeret bizal fog installác ünn av Ódá szónoklat k lend felirat ünnep bev főpap 180 Leip kiujj ma zsid érzé Freudenge G Judens feyerl Install kö H Fürstp Ca Ambr bes szent Bos Lö hochfeierl An Fü Alex ha lelke s Rothe E Herzense Hochfürstl G J Ko G Erzbi feuerl Ein ira há k elára mindene nyug közszell tanúsko vezet leh acéltu munkálko alkot dologtev t évtize 18 Lö Rothe Ef Lichten L 1876-19 á rabbi Kita dolg hitk fellend érde nemze kere l ve Ál B Bre Bruck Do Eckst Eis Felsenb Frä Fri G Groszm Grünw Ha Hirschh H Jau K L Melli Mieselb Mi Obl P Pop P Regensb Tau Tiefent Wallfi W Zwillinger-család ker egy er koncert s kifele a másh szárm exp társa állás összefo hitéle Korn táborsze szá ko Schwe altábo ez ko él hitk hit kultu akció gyöke táplá kultúrsz kösz Wettend őrna to F Ármi sz ké háziorvos mű tanácso Tiefe v főmérnö Be j v orvo Á taná v tanács-orv tevéken Zwill F m főügyés K állampén főtanácso Bü főmérnö Ki állampén főtanácso Ta alezredes-orvo Na m közgazd tevékeny hitközs fe bá Vi kenyér bir mintagazda rend Sc likőrgyá Eck likőrgyá L kiv rt. S edénygyá Leimd N ép nagyvállalkozá bőrgyá hitk fejl tetőf lélek emelke világh azo körül ha következ határvá megakasz fellendü visszafejl id világhábo ele Álla segél fogolytáb tartó hadifogly ak so meghal segélya Sp főr hadifogoly kinev t lel vez hany i csal l sz hitk adófizet hozzáta köz adófizet beszámítás Hozzátart eszte ö köz Pá csehsz terü T k nagykeres keres nagyip ip gazdál üg o mé szabadpá köztisztv nyug magántisztvi ta mag mu e munkanél közadakoz Hité kultu szoc cé 2 hitkö köve veze Sp főr Zwill F e Eck L L aleln Sc pénzt K ell iskola e Polako főká Schönb ti C K S L Nőe Be Gyu Sp Árm Lász Betegseg ü v Po Kultúregy L Sp Á