11302.htm

CÍMSZÓ: Esztergomi zsinat

SZÓCIKK: Esztergomi zsinat. 1114. év elején tartották, Kálmán országlásának vége felé. Ekkor már a zsidók, miután a rabszolgatartástól Kálmán zsidótörvénye megfosztotta őket, bérbe vett rabszolgákkal dolgoztatták földjeiket. Az esztergomi zsinat aztán határozatba hozta, hogy keresztény rabszolgákat, vagy rabszolganőket bérben sem tarthatnak. Így a zsidók, miután az akkori idők szokásos munkaerejét igénybe nem vehették és mert a földművelés nagyobb munkaerőt és megmunkálást igényelt, kénytelenek voltak felhagyni a földmunkákkal és más megélhetési módot kellett keresniük. Csak az adás-vételi és kölcsönügyletek maradtak meg a számukra és lassanként mind kereskedőkké lettek. A kalmárkodással romlott le a zsidóság társadalmi helyzete és ennek következményeként jutott az idők során a magyar zsidóság a többi középkori zsidók megalázott és szánalmas állapotába. Meg kell azonban jegyezni, hogy a zsidók II. Endréig, 1205-ig zavartalan nyugalomban éltek Magyarországon és semmiféle törvény abban nem akadályozta őket, hogy ingó és ingatlan vagyonokat szerezzenek. Még ebben az időben is nagy földbirtokok voltak a tulajdonukban és semmiféle külön adót nem fizettek. Vallásukat szabadon gyakorolhatták és közülük többen viselték nyilvános hivatalokat. (V. ö. Kohn, «A zsidóság története Magyarországon.»)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1302. címszó a lexikon => 244. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11302.htm

CÍMSZÓ: Esztergomi zsinat

SZÓCIKK: Esztergomi zsinat. 1114. év elején tartották, Kálmán országlásának vége felé. Ekkor már a zsidók, miután a rabszolgatartástól Kálmán zsidótörvénye megfosztotta őket, bérbe vett rabszolgákkal dolgoztatták földjeiket. Az esztergomi zsinat aztán határozatba hozta, hogy keresztény rabszolgákat, vagy rabszolganőket bérben sem tarthatnak. Így a zsidók, miután az akkori idők szokásos munkaerejét igénybe nem vehették és mert a földművelés nagyobb munkaerőt és megmunkálást igényelt, kénytelenek voltak felhagyni a földmunkákkal és más megélhetési módot kellett keresniük. Csak az adás-vételi és kölcsönügyletek maradtak meg a számukra és lassanként mind kereskedőkké lettek. A kalmárkodással romlott le a zsidóság társadalmi helyzete és ennek következményeként jutott az idők során a magyar zsidóság a többi középkori zsidók megalázott és szánalmas állapotába. Meg kell azonban jegyezni, hogy a zsidók II. Endréig, 1205-ig zavartalan nyugalomban éltek Magyarországon és semmiféle törvény abban nem akadályozta őket, hogy ingó és ingatlan vagyonokat szerezzenek. Még ebben az időben is nagy földbirtokok voltak a tulajdonukban és semmiféle külön adót nem fizettek. Vallásukat szabadon gyakorolhatták és közülük többen viselték nyilvános hivatalokat. V. ö. Kohn, A zsidóság története Magyarországon.

11302.ht

CÍMSZÓ Esztergom zsina

SZÓCIKK Esztergom zsinat 1114 é elejé tartották Kálmá országlásána vég felé Ekko má zsidók miutá rabszolgatartástó Kálmá zsidótörvény megfosztott őket bérb vet rabszolgákka dolgoztattá földjeiket A esztergom zsina aztá határozatb hozta hog keresztén rabszolgákat vag rabszolganőke bérbe se tarthatnak Íg zsidók miutá a akkor idő szokáso munkaerejé igényb ne vehetté é mer földművelé nagyob munkaerő é megmunkálás igényelt kénytelene volta felhagyn földmunkákka é má megélhetés módo kellet keresniük Csa a adás-vétel é kölcsönügylete maradta me számukr é lassankén min kereskedőkk lettek kalmárkodássa romlot l zsidósá társadalm helyzet é enne következményekén jutot a idő sorá magya zsidósá több középkor zsidó megalázot é szánalma állapotába Me kel azonba jegyezni hog zsidó II Endréig 1205-i zavartala nyugalomba élte Magyarországo é semmifél törvén abba ne akadályozt őket hog ing é ingatla vagyonoka szerezzenek Mé ebbe a időbe i nag földbirtoko volta tulajdonukba é semmifél külö adó ne fizettek Vallásuka szabado gyakorolhattá é közülü többe viselté nyilváno hivatalokat V ö Kohn zsidósá történet Magyarországon

11302.h

CÍMSZ Esztergo zsin

SZÓCIK Esztergo zsina 111 elej tartottá Kálm országlásán vé fel Ekk m zsidó miut rabszolgatartást Kálm zsidótörvén megfosztot őke bér ve rabszolgákk dolgoztatt földjeike esztergo zsin azt határozat hozt ho kereszté rabszolgáka va rabszolganők bérb s tarthatna Í zsidó miut akko id szokás munkaerej igény n vehett me földművel nagyo munkaer megmunkálá igényel kénytelen volt felhagy földmunkákk m megélheté mód kelle keresniü Cs adás-véte kölcsönügylet maradt m számuk lassanké mi kereskedők lette kalmárkodáss romlo zsidós társadal helyze enn következményeké juto id sor magy zsidós töb középko zsid megalázo szánalm állapotáb M ke azonb jegyezn ho zsid I Endréi 1205- zavartal nyugalomb élt Magyarország semmifé törvé abb n akadályoz őke ho in ingatl vagyonok szerezzene M ebb időb na földbirtok volt tulajdonukb semmifé kül ad n fizette Vallásuk szabad gyakorolhatt közül több viselt nyilván hivataloka Koh zsidós történe Magyarországo

11302.

CÍMS Eszterg zsi

SZÓCI Eszterg zsin 11 ele tartott Kál országlásá v fe Ek zsid miu rabszolgatartás Kál zsidótörvé megfoszto ők bé v rabszolgák dolgoztat földjeik eszterg zsi az határoza hoz h kereszt rabszolgák v rabszolganő bér tarthatn zsid miu akk i szoká munkaere igén vehet m földműve nagy munkae megmunkál igénye kénytele vol felhag földmunkák megélhet mó kell keresni C adás-vét kölcsönügyle marad számu lassank m kereskedő lett kalmárkodás roml zsidó társada helyz en következmények jut i so mag zsidó tö középk zsi megaláz szánal állapotá k azon jegyez h zsi Endré 1205 zavarta nyugalom él Magyarorszá semmif törv ab akadályo ők h i ingat vagyono szerezzen eb idő n földbirto vol tulajdonuk semmif kü a fizett Vallásu szaba gyakorolhat közü töb visel nyilvá hivatalok Ko zsidó történ Magyarország

11302

CÍM Eszter zs

SZÓC Eszter zsi 1 el tartot Ká országlás f E zsi mi rabszolgatartá Ká zsidótörv megfoszt ő b rabszolgá dolgozta földjei eszter zs a határoz ho keresz rabszolgá rabszolgan bé tarthat zsi mi ak szok munkaer igé vehe földműv nag munka megmunká igény kénytel vo felha földmunká megélhe m kel keresn adás-vé kölcsönügyl mara szám lassan keresked let kalmárkodá rom zsid társad hely e következménye ju s ma zsid t közép zs megalá szána állapot azo jegye zs Endr 120 zavart nyugalo é Magyarorsz semmi tör a akadály ő inga vagyon szerezze e id földbirt vo tulajdonu semmi k fizet Vallás szab gyakorolha köz tö vise nyilv hivatalo K zsid törté Magyarorszá

1130

CÍ Eszte z

SZÓ Eszte zs e tarto K országlá zs m rabszolgatart K zsidótör megfosz rabszolg dolgozt földje eszte z határo h keres rabszolg rabszolga b tartha zs m a szo munkae ig veh földmű na munk megmunk igén kényte v felh földmunk megélh ke keres adás-v kölcsönügy mar szá lassa kereske le kalmárkod ro zsi társa hel következmény j m zsi közé z megal szán állapo az jegy z End 12 zavar nyugal Magyarors semm tö akadál ing vagyo szerezz i földbir v tulajdon semm fize Vallá sza gyakorolh kö t vis nyil hivatal zsi tört Magyarorsz