11309.htm

CÍMSZÓ: Evolúció

SZÓCIKK: "Evolúció, a minden élőlény fokozatos fejlődését tanító teória, különösen az ember keletkezésére és fejlődésére vonatkozóan. Ez a teória Darwintól és Herbert Spencertől ered s tovább fejlesztették azt Haeckel és Th. Huxley, de valamennyiüket már megelőzték sejtéseikkel Herakleitosz, Kant, Lamarck, Goethe. Az E. tanítása szerint minden állati és növényi élet egy primitív formáig, ill. sejtig vezethető vissza, ezt a legelső sejtet pedig valamely nem organikus anyag hozhatta létre; a fejlődést «az életért való küzdelem» hozza létre, valamint a természetes kiválasztódás, melyben csak a legalkalmasabbak érvényesülnek. H. Spencer ezt a teóriát a kultúra minden ágára alkalmazta, így a civilizációra, a vallás, nyelv, társadalom és ethika fejlődésére. A zsidó vallás tanításai az E.-val összeegyeztethetők. Az E. nemcsak nem zárja ki a teremtést, hanem azt szükségszerűen magában is foglalja; a teremtés célját szintén nem vonja kétségbe az E., amely a neki megfelelő teleológiával kapcsolatban nagyon is alkalmas az isteneszme fokozására. Csupán a mechanikus teleológiai zárja ki az E., mert az anthropomorphismus; de minthogy a zsidó theizmus sohasem volt anthropomorphikus, ennélfogva sohasem védte a mechanikus teológiát. Az E. nem terjed ki a lelkiismeret, az ész és lélek eredetére, de a zsidó theizmusnak örök problémái voltak ezek is s ezért az E. tanítását a fokozatos fejlődésről legalább mint módszert szívesen vette, mert az nem zárta ki az isteni elemet a fejlődésből. Az E.-val természetesen nem egyeztethető össze a csodákban való hit, de a talmudi felfogás a csodákról (l. o.) már nem összeegyeztethetetlen az E. hipotézisével, annál is inkább, mert a csodákban való hit sohasem volt kötelező, s ez a felfogás már az ókortól kezdve érvényesült a zsidóságban. A judaizmus sohasem tanította a bűnbeesés (l. o.) doktrínáját, Ennélfogva nem is volt oka elvetni az E.-t oly alapon, hogy az ember eredetileg tökéletes lény volt s emiatt a két nézet nem egyeztethető. Úgy, ahogyan az E. megsejtését a görög filozófusokig visszavezetik, az ókori zsidó iratokig is visszavezethető az, de legfőképpen a kabbalisztikus iratok, különösen a Zóhar (l. o.) tartalmaznak olyan problémákat, melyek egyenesen az E.-ra emlékeztetnek. A modern E.-t a vallástörténetre is alkalmazzák. Tylor óta a vallások alapjának az animizmust, az ősök tiszteletének kultuszát tekintik a legrégibb formának; ebből fejlődik a totemizmus és fetisizmus, a természetimádás, polytheizmus, törzsi és nemzeti istenségek s végül az univerzális ethikai monotheizmus. A fokozatok Izráel vallásánál is észlelhetők s a történelembe való belépésekor, mint földmívelő népnek, lunáris törzsistensége volt, amely a kánaáni letelepedéskor nacionális monolatriává fejlődött, de a környezet hatása s a belső folytonos fejlődés következtében a prófétai, legmagasabb fokú univerzális ethikai monotheizmussá nőtte ki magát. Az E. tanítása itt pontosan alkalmazható tehát Izráel vallástörténetére, de viszont a vallás tanításaiba beleütközik annyiban, hogy a zsidó állás feltételezi és tanítja az eredeti, kezdettől létező monotheizmust, nem pedig, hogy az idolatriát fokozatosan hagyták volna abba; azonkívül ellenkezik a kinyilatkoztatásról betűszerint vallott leírással is. Mindezek azonban csupán mesterkélt ellentétek, mert a Biblia allegorikus elemzése valamint a bibliai szövegeknek a fejlődése, állandóan szem előtt tartása feleslegessé teszik az ellentéteket, annál is inkább, mert az E. vallása vagy alkalmazása semmiféle dogmába nem ütközik a zsidóknál. Még magának a kinyilatkoztatásnak a hite sincs ellentétben az E.-val, mert a kinyilatkoztatás csupán elmélyítése az ember szellemiségének, aláhúzása az istenit tartalmazó erkölcsi lény magasabb, morális rendeltetésének, kötelességének sajátmagával, a társadalommal és az egész világegyetemmel szemben. Ez a felséges tanítás semmiféle ellentétbe nem hozható a modern E.-val, amely egyébként a vallást az emberi élet szükséges kellékének tekinti s hisz magának a vallásnak hivatásában és fejlődésében is, ellentétben a racionalizmussal, amely azt nem tartja a kultúra és emberi lét szükséges kellékének. Izrael vallásfejlődésére vonatkozóan azonban nem mindent lehetséges az E.-val megmagyarázni, mert bárhogyan is próbálják alkalmazni a vallásfejlődések fokozatait a zsidó Egy-Isten-hit fejlődésére, a szokásos magyarázatok (babyloni és egyiptomi hatás stb.)nem elégségesek. Fel kell tételezni, hogy a próféták univerzális ethikai monotheizmusa, mely a mai időszámítás előtti hét évszázadon belül állandóan megnyilatkozott a legmagasabb és legkitisztultabb formákban: csupán a zsidó népnek veleszületett vallási géniuszában találja meg magyarázatát. A modern reform-zsidóság (l. o.), melynek egyik főprincípiuma, hogy a judaizmus nem rideg törvény-kódex, hanem sohasem szünetelő, állandóan fejlődő vallásos lélek, ezzel a tanításával az E. teóriájának nem csupán elfogadója, hanem megerősítője is.(V. ö. Prof. Emil Hirsch, «Evolution», Jew. Encycl. 1906). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1309. címszó a lexikon => 249. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11309.htm

CÍMSZÓ: Evolúció

SZÓCIKK: Evolúció, a minden élőlény fokozatos fejlődését tanító teória, különösen az ember keletkezésére és fejlődésére vonatkozóan. Ez a teória Darwintól és Herbert Spencertől ered s tovább fejlesztették azt Haeckel és Th. Huxley, de valamennyiüket már megelőzték sejtéseikkel Herakleitosz, Kant, Lamarck, Goethe. Az E. tanítása szerint minden állati és növényi élet egy primitív formáig, ill. sejtig vezethető vissza, ezt a legelső sejtet pedig valamely nem organikus anyag hozhatta létre; a fejlődést az életért való küzdelem hozza létre, valamint a természetes kiválasztódás, melyben csak a legalkalmasabbak érvényesülnek. H. Spencer ezt a teóriát a kultúra minden ágára alkalmazta, így a civilizációra, a vallás, nyelv, társadalom és ethika fejlődésére. A zsidó vallás tanításai az E.-val összeegyeztethetők. Az E. nemcsak nem zárja ki a teremtést, hanem azt szükségszerűen magában is foglalja; a teremtés célját szintén nem vonja kétségbe az E., amely a neki megfelelő teleológiával kapcsolatban nagyon is alkalmas az isteneszme fokozására. Csupán a mechanikus teleológiai zárja ki az E., mert az anthropomorphismus; de minthogy a zsidó theizmus sohasem volt anthropomorphikus, ennélfogva sohasem védte a mechanikus teológiát. Az E. nem terjed ki a lelkiismeret, az ész és lélek eredetére, de a zsidó theizmusnak örök problémái voltak ezek is s ezért az E. tanítását a fokozatos fejlődésről legalább mint módszert szívesen vette, mert az nem zárta ki az isteni elemet a fejlődésből. Az E.-val természetesen nem egyeztethető össze a csodákban való hit, de a talmudi felfogás a csodákról l. o. már nem összeegyeztethetetlen az E. hipotézisével, annál is inkább, mert a csodákban való hit sohasem volt kötelező, s ez a felfogás már az ókortól kezdve érvényesült a zsidóságban. A judaizmus sohasem tanította a bűnbeesés l. o. doktrínáját, Ennélfogva nem is volt oka elvetni az E.-t oly alapon, hogy az ember eredetileg tökéletes lény volt s emiatt a két nézet nem egyeztethető. Úgy, ahogyan az E. megsejtését a görög filozófusokig visszavezetik, az ókori zsidó iratokig is visszavezethető az, de legfőképpen a kabbalisztikus iratok, különösen a Zóhar l. o. tartalmaznak olyan problémákat, melyek egyenesen az E.-ra emlékeztetnek. A modern E.-t a vallástörténetre is alkalmazzák. Tylor óta a vallások alapjának az animizmust, az ősök tiszteletének kultuszát tekintik a legrégibb formának; ebből fejlődik a totemizmus és fetisizmus, a természetimádás, polytheizmus, törzsi és nemzeti istenségek s végül az univerzális ethikai monotheizmus. A fokozatok Izráel vallásánál is észlelhetők s a történelembe való belépésekor, mint földmívelő népnek, lunáris törzsistensége volt, amely a kánaáni letelepedéskor nacionális monolatriává fejlődött, de a környezet hatása s a belső folytonos fejlődés következtében a prófétai, legmagasabb fokú univerzális ethikai monotheizmussá nőtte ki magát. Az E. tanítása itt pontosan alkalmazható tehát Izráel vallástörténetére, de viszont a vallás tanításaiba beleütközik annyiban, hogy a zsidó állás feltételezi és tanítja az eredeti, kezdettől létező monotheizmust, nem pedig, hogy az idolatriát fokozatosan hagyták volna abba; azonkívül ellenkezik a kinyilatkoztatásról betűszerint vallott leírással is. Mindezek azonban csupán mesterkélt ellentétek, mert a Biblia allegorikus elemzése valamint a bibliai szövegeknek a fejlődése, állandóan szem előtt tartása feleslegessé teszik az ellentéteket, annál is inkább, mert az E. vallása vagy alkalmazása semmiféle dogmába nem ütközik a zsidóknál. Még magának a kinyilatkoztatásnak a hite sincs ellentétben az E.-val, mert a kinyilatkoztatás csupán elmélyítése az ember szellemiségének, aláhúzása az istenit tartalmazó erkölcsi lény magasabb, morális rendeltetésének, kötelességének sajátmagával, a társadalommal és az egész világegyetemmel szemben. Ez a felséges tanítás semmiféle ellentétbe nem hozható a modern E.-val, amely egyébként a vallást az emberi élet szükséges kellékének tekinti s hisz magának a vallásnak hivatásában és fejlődésében is, ellentétben a racionalizmussal, amely azt nem tartja a kultúra és emberi lét szükséges kellékének. Izrael vallásfejlődésére vonatkozóan azonban nem mindent lehetséges az E.-val megmagyarázni, mert bárhogyan is próbálják alkalmazni a vallásfejlődések fokozatait a zsidó Egy-Isten-hit fejlődésére, a szokásos magyarázatok babyloni és egyiptomi hatás stb. nem elégségesek. Fel kell tételezni, hogy a próféták univerzális ethikai monotheizmusa, mely a mai időszámítás előtti hét évszázadon belül állandóan megnyilatkozott a legmagasabb és legkitisztultabb formákban: csupán a zsidó népnek veleszületett vallási géniuszában találja meg magyarázatát. A modern reform-zsidóság l. o. , melynek egyik főprincípiuma, hogy a judaizmus nem rideg törvény-kódex, hanem sohasem szünetelő, állandóan fejlődő vallásos lélek, ezzel a tanításával az E. teóriájának nem csupán elfogadója, hanem megerősítője is. V. ö. Prof. Emil Hirsch, Evolution , Jew. Encycl. 1906 .

11309.ht

CÍMSZÓ Evolúci

SZÓCIKK Evolúció minde élőlén fokozato fejlődésé tanít teória különöse a embe keletkezésér é fejlődésér vonatkozóan E teóri Darwintó é Herber Spencertő ere továb fejlesztetté az Haecke é Th Huxley d valamennyiüke má megelőzté sejtéseikke Herakleitosz Kant Lamarck Goethe A E tanítás szerin minde állat é növény éle eg primití formáig ill sejti vezethet vissza ez legels sejte pedi valamel ne organiku anya hozhatt létre fejlődés a életér val küzdele hozz létre valamin természete kiválasztódás melybe csa legalkalmasabba érvényesülnek H Spence ez teóriá kultúr minde ágár alkalmazta íg civilizációra vallás nyelv társadalo é ethik fejlődésére zsid vallá tanítása a E.-va összeegyeztethetők A E nemcsa ne zárj k teremtést hane az szükségszerűe magába i foglalja teremté céljá szinté ne vonj kétségb a E. amel nek megfelel teleológiáva kapcsolatba nagyo i alkalma a isteneszm fokozására Csupá mechaniku teleológia zárj k a E. mer a anthropomorphismus d minthog zsid theizmu sohase vol anthropomorphikus ennélfogv sohase védt mechaniku teológiát A E ne terje k lelkiismeret a és é léle eredetére d zsid theizmusna örö problémá volta eze i ezér a E tanításá fokozato fejlődésrő legaláb min módszer szívese vette mer a ne zárt k a isten eleme fejlődésből A E.-va természetese ne egyeztethet össz csodákba val hit d talmud felfogá csodákró l o má ne összeegyeztethetetle a E hipotézisével anná i inkább mer csodákba val hi sohase vol kötelező e felfogá má a ókortó kezdv érvényesül zsidóságban judaizmu sohase tanított bűnbeesé l o doktrínáját Ennélfogv ne i vol ok elvetn a E.- ol alapon hog a embe eredetile tökélete lén vol emiat ké néze ne egyeztethető Úgy ahogya a E megsejtésé görö filozófusoki visszavezetik a ókor zsid iratoki i visszavezethet az d legfőképpe kabbalisztiku iratok különöse Zóha l o tartalmazna olya problémákat melye egyenese a E.-r emlékeztetnek moder E.- vallástörténetr i alkalmazzák Tylo ót valláso alapjána a animizmust a ősö tiszteleténe kultuszá tekinti legrégib formának ebbő fejlődi totemizmu é fetisizmus természetimádás polytheizmus törzs é nemzet istensége végü a univerzáli ethika monotheizmus fokozato Izráe vallásáná i észlelhető történelemb val belépésekor min földmível népnek lunári törzsistenség volt amel kánaán letelepedésko nacionáli monolatriáv fejlődött d környeze hatás bels folytono fejlődé következtébe prófétai legmagasab fok univerzáli ethika monotheizmuss nőtt k magát A E tanítás it pontosa alkalmazhat tehá Izráe vallástörténetére d viszon vallá tanításaib beleütközi annyiban hog zsid állá feltételez é tanítj a eredeti kezdettő létez monotheizmust ne pedig hog a idolatriá fokozatosa hagytá voln abba azonkívü ellenkezi kinyilatkoztatásró betűszerin vallot leírássa is Mindeze azonba csupá mesterkél ellentétek mer Bibli allegoriku elemzés valamin biblia szövegekne fejlődése állandóa sze előt tartás feleslegess teszi a ellentéteket anná i inkább mer a E vallás vag alkalmazás semmifél dogmáb ne ütközi zsidóknál Mé magána kinyilatkoztatásna hit sinc ellentétbe a E.-val mer kinyilatkoztatá csupá elmélyítés a embe szellemiségének aláhúzás a isteni tartalmaz erkölcs lén magasabb moráli rendeltetésének kötelességéne sajátmagával társadalomma é a egés világegyetemme szemben E felsége tanítá semmifél ellentétb ne hozhat moder E.-val amel egyébkén vallás a ember éle szüksége kellékéne tekint his magána vallásna hivatásába é fejlődésébe is ellentétbe racionalizmussal amel az ne tartj kultúr é ember lé szüksége kellékének Izrae vallásfejlődésér vonatkozóa azonba ne minden lehetsége a E.-va megmagyarázni mer bárhogya i próbáljá alkalmazn vallásfejlődése fokozatai zsid Egy-Isten-hi fejlődésére szokáso magyarázato babylon é egyiptom hatá stb ne elégségesek Fe kel tételezni hog prófétá univerzáli ethika monotheizmusa mel ma időszámítá előtt hé évszázado belü állandóa megnyilatkozot legmagasab é legkitisztultab formákban csupá zsid népne veleszületet vallás géniuszába találj me magyarázatát moder reform-zsidósá l o melyne egyi főprincípiuma hog judaizmu ne ride törvény-kódex hane sohase szünetelő állandóa fejlőd valláso lélek ezze tanításáva a E teóriájána ne csupá elfogadója hane megerősítőj is V ö Prof Emi Hirsch Evolutio Jew Encycl 190

11309.h

CÍMSZ Evolúc

SZÓCIK Evolúci mind élőlé fokozat fejlődés taní teóri különös emb keletkezésé fejlődésé vonatkozóa teór Darwint Herbe Spencert er tová fejlesztett a Haeck T Huxle valamennyiük m megelőzt sejtéseikk Herakleitos Kan Lamarc Goeth tanítá szeri mind álla növén él e primit formái il sejt vezethe vissz e legel sejt ped valame n organik any hozhat létr fejlődé életé va küzdel hoz létr valami természet kiválasztódá melyb cs legalkalmasabb érvényesülne Spenc e teóri kultú mind ágá alkalmazt í civilizációr vallá nyel társadal ethi fejlődésér zsi vall tanítás E.-v összeegyeztethető nemcs n zár teremtés han a szükségszerű magáb foglalj teremt célj szint n von kétség E ame ne megfele teleológiáv kapcsolatb nagy alkalm istenesz fokozásár Csup mechanik teleológi zár E me anthropomorphismu mintho zsi theizm sohas vo anthropomorphiku ennélfog sohas véd mechanik teológiá n terj lelkiismere é lél eredetér zsi theizmusn ör problém volt ez ezé tanítás fokozat fejlődésr legalá mi módsze szíves vett me n zár iste elem fejlődésbő E.-v természetes n egyeztethe öss csodákb va hi talmu felfog csodákr m n összeegyeztethetetl hipotéziséve ann inkáb me csodákb va h sohas vo kötelez felfog m ókort kezd érvényesü zsidóságba judaizm sohas tanítot bűnbees doktrínájá Ennélfog n vo o elvet E. o alapo ho emb eredetil tökélet lé vo emia k néz n egyeztethet Úg ahogy megsejtés gör filozófusok visszavezeti óko zsi iratok visszavezethe a legfőképp kabbalisztik irato különös Zóh tartalmazn oly problémáka mely egyenes E.- emlékeztetne mode E. vallástörténet alkalmazzá Tyl ó vallás alapján animizmus ős tiszteletén kultusz tekint legrégi formána ebb fejlőd totemizm fetisizmu természetimádá polytheizmu törz nemze istenség vég univerzál ethik monotheizmu fokozat Izrá vallásán észlelhet történelem va belépéseko mi földmíve népne lunár törzsistensé vol ame kánaá letelepedésk nacionál monolatriá fejlődöt környez hatá bel folyton fejlőd következtéb próféta legmagasa fo univerzál ethik monotheizmus nőt magá tanítá i pontos alkalmazha teh Izrá vallástörténetér viszo vall tanításai beleütköz annyiba ho zsi áll feltétele tanít eredet kezdett léte monotheizmus n pedi ho idolatri fokozatos hagyt vol abb azonkív ellenkez kinyilatkoztatásr betűszeri vallo leíráss i Mindez azonb csup mesterké ellentéte me Bibl allegorik elemzé valami bibli szövegekn fejlődés állandó sz elő tartá felesleges tesz ellentéteke ann inkáb me vallá va alkalmazá semmifé dogmá n ütköz zsidókná M magán kinyilatkoztatásn hi sin ellentétb E.-va me kinyilatkoztat csup elmélyíté emb szellemiségéne aláhúzá isten tartalma erkölc lé magasab morál rendeltetéséne kötelességén sajátmagáva társadalomm egé világegyetemm szembe felség tanít semmifé ellentét n hozha mode E.-va ame egyébké vallá embe él szükség kellékén tekin hi magán vallásn hivatásáb fejlődéséb i ellentétb racionalizmussa ame a n tart kultú embe l szükség kellékéne Izra vallásfejlődésé vonatkozó azonb n minde lehetség E.-v megmagyarázn me bárhogy próbálj alkalmaz vallásfejlődés fokozata zsi Egy-Isten-h fejlődésér szokás magyarázat babylo egyipto hat st n elégségese F ke tételezn ho prófét univerzál ethik monotheizmus me m időszámít előt h évszázad bel állandó megnyilatkozo legmagasa legkitisztulta formákba csup zsi népn veleszülete vallá géniuszáb talál m magyarázatá mode reform-zsidós melyn egy főprincípium ho judaizm n rid törvény-kóde han sohas szünetel állandó fejlő vallás léle ezz tanításáv teóriáján n csup elfogadój han megerősítő i Pro Em Hirsc Evoluti Je Encyc 19

11309.

CÍMS Evolú

SZÓCI Evolúc min élől fokoza fejlődé tan teór különö em keletkezés fejlődés vonatkozó teó Darwin Herb Spencer e tov fejlesztet Haec Huxl valamennyiü megelőz sejtéseik Herakleito Ka Lamar Goet tanít szer min áll növé é primi formá i sej vezeth viss lege sej pe valam organi an hozha lét fejlőd élet v küzde ho lét valam természe kiválasztód mely c legalkalmasab érvényesüln Spen teór kult min ág alkalmaz civilizáció vall nye társada eth fejlődésé zs val tanítá E.- összeegyeztethet nemc zá teremté ha szükségszer magá foglal terem cél szin vo kétsé am n megfel teleológiá kapcsolat nag alkal istenes fokozásá Csu mechani teleológ zá m anthropomorphism minth zs theiz soha v anthropomorphik ennélfo soha vé mechani teológi ter lelkiismer lé eredeté zs theizmus ö problé vol e ez tanítá fokoza fejlődés legal m módsz szíve vet m zá ist ele fejlődésb E.- természete egyezteth ös csodák v h talm felfo csodák összeegyeztethetet hipotézisév an inká m csodák v soha v kötele felfo ókor kez érvényes zsidóságb judaiz soha taníto bűnbee doktrínáj Ennélfo v elve E alap h em eredeti tökéle l v emi né egyeztethe Ú ahog megsejté gö filozófuso visszavezet ók zs irato visszavezeth legfőkép kabbaliszti irat különö Zó tartalmaz ol problémák mel egyene E. emlékeztetn mod E vallástörténe alkalmazz Ty vallá alapjá animizmu ő tiszteleté kultus tekin legrég formán eb fejlő totemiz fetisizm természetimád polytheizm tör nemz istensé vé univerzá ethi monotheizm fokoza Izr vallásá észlelhe történele v belépések m földmív népn luná törzsistens vo am kána letelepedés nacioná monolatri fejlődö környe hat be folyto fejlő következté prófét legmagas f univerzá ethi monotheizmu nő mag tanít ponto alkalmazh te Izr vallástörténeté visz val tanítása beleütkö annyib h zs ál feltétel taní erede kezdet lét monotheizmu ped h idolatr fokozato hagy vo ab azonkí ellenke kinyilatkoztatás betűszer vall leírás Minde azon csu mesterk ellentét m Bib allegori elemz valam bibl szövegek fejlődé álland s el tart feleslege tes ellentétek an inká m vall v alkalmaz semmif dogm ütkö zsidókn magá kinyilatkoztatás h si ellentét E.-v m kinyilatkozta csu elmélyít em szellemiségén aláhúz iste tartalm erköl l magasa morá rendeltetésén kötelességé sajátmagáv társadalom eg világegyetem szemb felsé taní semmif ellenté hozh mod E.-v am egyébk vall emb é szüksé kelléké teki h magá vallás hivatásá fejlődésé ellentét racionalizmuss am tar kult emb szüksé kellékén Izr vallásfejlődés vonatkoz azon mind lehetsé E.- megmagyaráz m bárhog próbál alkalma vallásfejlődé fokozat zs Egy-Isten- fejlődésé szoká magyaráza babyl egyipt ha s elégséges k tételez h prófé univerzá ethi monotheizmu m időszámí elő évszáza be álland megnyilatkoz legmagas legkitisztult formákb csu zs nép veleszület vall géniuszá talá magyarázat mod reform-zsidó mely eg főprincípiu h judaiz ri törvény-kód ha soha szünete álland fejl vallá lél ez tanításá teóriájá csu elfogadó ha megerősít Pr E Hirs Evolut J Ency 1

11309

CÍM Evol

SZÓC Evolú mi élő fokoz fejlőd ta teó külön e keletkezé fejlődé vonatkoz te Darwi Her Spence to fejleszte Hae Hux valamennyi megelő sejtései Herakleit K Lama Goe taní sze mi ál növ prim form se vezet vis leg se p vala organ a hozh lé fejlő éle küzd h lé vala termész kiválasztó mel legalkalmasa érvényesül Spe teó kul mi á alkalma civilizáci val ny társad et fejlődés z va tanít E. összeegyeztethe nem z teremt h szükségsze mag fogla tere cé szi v kéts a megfe teleológi kapcsola na alka istene fokozás Cs mechan teleoló z anthropomorphis mint z thei soh anthropomorphi ennélf soh v mechan teológ te lelkiisme l eredet z theizmu probl vo e tanít fokoz fejlődé lega móds szív ve z is el fejlődés E. természet egyeztet ö csodá tal felf csodá összeegyeztethete hipotézisé a ink csodá soh kötel felf óko ke érvénye zsidóság judai soh tanít bűnbe doktríná Ennélf elv ala e eredet tökél em n egyezteth aho megsejt g filozófus visszaveze ó z irat visszavezet legfőké kabbaliszt ira külön Z tartalma o problémá me egyen E emlékeztet mo vallástörtén alkalmaz T vall alapj animizm tisztelet kultu teki legré formá e fejl totemi fetisiz természetimá polytheiz tö nem istens v univerz eth monotheiz fokoz Iz vallás észlelh történel belépése földmí nép lun törzsisten v a kán letelepedé nacion monolatr fejlőd körny ha b folyt fejl következt prófé legmaga univerz eth monotheizm n ma taní pont alkalmaz t Iz vallástörténet vis va tanítás beleütk annyi z á feltéte tan ered kezde lé monotheizm pe idolat fokozat hag v a azonk ellenk kinyilatkoztatá betűsze val leírá Mind azo cs mester ellenté Bi allegor elem vala bib szövege fejlőd állan e tar felesleg te ellentéte a ink val alkalma semmi dog ütk zsidók mag kinyilatkoztatá s ellenté E.- kinyilatkozt cs elmélyí e szellemiségé aláhú ist tartal erkö magas mor rendeltetésé kötelesség sajátmagá társadalo e világegyete szem fels tan semmi ellent hoz mo E.- a egyéb val em szüks kellék tek mag vallá hivatás fejlődés ellenté racionalizmus a ta kul em szüks kelléké Iz vallásfejlődé vonatko azo min lehets E. megmagyará bárho próbá alkalm vallásfejlőd fokoza z Egy-Isten fejlődés szok magyaráz baby egyip h elégsége tétele próf univerz eth monotheizm időszám el évszáz b állan megnyilatko legmaga legkitisztul formák cs z né veleszüle val géniusz tal magyaráza mo reform-zsid mel e főprincípi judai r törvény-kó h soh szünet állan fej vall lé e tanítás teóriáj cs elfogad h megerősí P Hir Evolu Enc

1130

CÍ Evo

SZÓ Evol m él foko fejlő t te külö keletkez fejlőd vonatko t Darw He Spenc t fejleszt Ha Hu valamenny megel sejtése Heraklei Lam Go tan sz m á nö pri for s veze vi le s val orga hoz l fejl él küz l val termés kiválaszt me legalkalmas érvényesü Sp te ku m alkalm civilizác va n társa e fejlődé v taní E összeegyezteth ne terem szükségsz ma fogl ter c sz két megf teleológ kapcsol n alk isten fokozá C mecha teleol anthropomorphi min the so anthropomorph ennél so mecha teoló t lelkiism erede theizm prob v taní foko fejlőd leg mód szí v i e fejlődé E természe egyezte csod ta fel csod összeegyeztethet hipotézis in csod so köte fel ók k érvény zsidósá juda so taní bűnb doktrín Ennél el al erede töké e egyeztet ah megsej filozófu visszavez ira visszaveze legfők kabbalisz ir külö tartalm problém m egye emlékezte m vallástörté alkalma val alap animiz tisztele kult tek legr form fej totem fetisi természetim polythei t ne isten univer et monothei foko I vallá észlel történe belépés földm né lu törzsiste ká leteleped nacio monolat fejlő körn h foly fej következ próf legmag univer et monotheiz m tan pon alkalma I vallástörténe vi v tanítá beleüt anny feltét ta ere kezd l monotheiz p idola fokoza ha azon ellen kinyilatkoztat betűsz va leír Min az c meste ellent B allego ele val bi szöveg fejlő álla ta felesle t ellentét in va alkalm semm do üt zsidó ma kinyilatkoztat ellent E. kinyilatkoz c elmély szellemiség aláh is tarta erk maga mo rendeltetés kötelessé sajátmag társadal világegyet sze fel ta semm ellen ho m E. egyé va e szük kellé te ma vall hivatá fejlődé ellent racionalizmu t ku e szük kellék I vallásfejlőd vonatk az mi lehet E megmagyar bárh prób alkal vallásfejlő fokoz Egy-Iste fejlődé szo magyará bab egyi elégség tétel pró univer et monotheiz időszá e évszá álla megnyilatk legmag legkitisztu formá c n veleszül va génius ta magyaráz m reform-zsi me főprincíp juda törvény-k so szüne álla fe val l tanítá teóriá c elfoga megerős Hi Evol En