11310.htm

CÍMSZÓ: Exhumálás

SZÓCIKK: "Exhumálás. Így nevezik a már egyszer elföldelt holttestnek a föld alól való kivételét és más földbe temetését. Az E. meglehetősen fontos kérdés a zsidó egyházjog szempontjából és éppen a modern időkben adott nagyobb vitákra alkalmat, sőt sok helyt a világi hatóságokat is foglalkoztatta. Az orthodox rabbik ugyanis a Sulchan Áruchra való hivatkozással még oly esetben is megtiltották az E.-t és a holttest elszállítását, amikor az elhalt egész családja kérte azt oly célból, hogy a családi sírboltba temesse el azt. A halachikus rész, ahonnan a törvénymagyarázók kiindulnak, a következő: «Törvényellenes a holttestet vagy a csontmaradványokat egyik helyről a másikra vinni, akár egy megtisztelő helyről ugyanolyanra, akár alacsonyrendűről ugyanolyanra, akár alacsonyrendűről előkelőre, nem is szólva az ellenkező esetről. Azonban megengedett dolog a holttest elmozdítása akkor, ha a holttestet övéi közé akarják újból elföldelni; mert jóleső érzés az embernek, ha atyái mellett nyugodhat» (Sulchan Áruch, Jóre Dea 326. 1; v. ö. Jerus. Móéd Kátán 2.81, 6). Az orthodox rabbik szigorúbb álláspontját azzal védik, hogy az említett szövegben «écel óvószov» (atyái mellett áll; ebből tehát azt következtetik, hogy csak olyan esetben engedélyezhető az E. és újraelföldelés, ha már valóban van az illető családnak ilyen sírparcellája, ahol a közeli rokonok egymás mellett nyugosznak; ellenben, ha az exhumálandó holttest volna az első; akkor nem engedélyezik, mert az «atyái mellett való nyugvás» nem a következő, hanem a volt nemzedékre vonatkozik. Ezzel szemben a türelmesebb rabbik mindenkor megengedték az E.-t, arra támaszkodva, hogy a hátramaradottak vagy esetleg magának a halottnak utolsó kívánsága méltányolható és a Sulchan Áruch szavai is engedélyezik azt, tekintet nélkül arra, hogy régebbi-e a családi sírkertrész vagy csak az exhumálandó újra-eltemetése után kezdenek-e oda temetkezni. Ez a toleránsabb álláspont azzal is fedi magát, hogy a Sulchan Áruch rendelkezése a legrégibb Baraita-szövegre támaszkodik, de ebben éppen az «atyái mellett» kifejezés hiányzik, amely helyett az áll, hogy a szülők mellé való eltemetés tiszteletadás a halottnak. Magyarországon természetesen már régebben vita tárgya volt az E. lehetősége. Erről R. Szófer Mózes, a Chaszam Szófer responsumai (6. 37) tanúskodnak. A kérdésekre a pozsonyi főrabbi azt válaszolta, hogy az E. megengedhető, ha pedig a halottnak kifejezett kívánsága volt, hogy atyái mellett akar nyugodni, akkor ezen akarat teljesítése külön érdemes cselekedet is. Igen érdekes ezzel szemben, hogy 1902. New Yorkban a szefárd község rabbija, dr. Mendes nem engedélyezte egy már eltemetett holttest kiadását azon célból, hogy más temetőbe temessék el, miután ott időközben az illető család családi sírboltot létesített, de már a rokon elhalálozása után. A szefárd rabbi kikérte a véleményét a nagy britanniai Chief-Rabbinak, londoni szefárd rabbinak és még több előkelő és különböző irányú hitközség élén álló tekintélyes rabbinak s ezek valamennyien az ő tiltó állás pontján voltak. Minthogy ebben az esetben pörre került a sor, a világi hatóságok is a rabbik álláspontját fogadták el."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1310. címszó a lexikon => 249. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11310.htm

CÍMSZÓ: Exhumálás

SZÓCIKK: Exhumálás. Így nevezik a már egyszer elföldelt holttestnek a föld alól való kivételét és más földbe temetését. Az E. meglehetősen fontos kérdés a zsidó egyházjog szempontjából és éppen a modern időkben adott nagyobb vitákra alkalmat, sőt sok helyt a világi hatóságokat is foglalkoztatta. Az orthodox rabbik ugyanis a Sulchan Áruchra való hivatkozással még oly esetben is megtiltották az E.-t és a holttest elszállítását, amikor az elhalt egész családja kérte azt oly célból, hogy a családi sírboltba temesse el azt. A halachikus rész, ahonnan a törvénymagyarázók kiindulnak, a következő: Törvényellenes a holttestet vagy a csontmaradványokat egyik helyről a másikra vinni, akár egy megtisztelő helyről ugyanolyanra, akár alacsonyrendűről ugyanolyanra, akár alacsonyrendűről előkelőre, nem is szólva az ellenkező esetről. Azonban megengedett dolog a holttest elmozdítása akkor, ha a holttestet övéi közé akarják újból elföldelni; mert jóleső érzés az embernek, ha atyái mellett nyugodhat Sulchan Áruch, Jóre Dea 326. 1; v. ö. Jerus. Móéd Kátán 2.81, 6 . Az orthodox rabbik szigorúbb álláspontját azzal védik, hogy az említett szövegben écel óvószov atyái mellett áll; ebből tehát azt következtetik, hogy csak olyan esetben engedélyezhető az E. és újraelföldelés, ha már valóban van az illető családnak ilyen sírparcellája, ahol a közeli rokonok egymás mellett nyugosznak; ellenben, ha az exhumálandó holttest volna az első; akkor nem engedélyezik, mert az atyái mellett való nyugvás nem a következő, hanem a volt nemzedékre vonatkozik. Ezzel szemben a türelmesebb rabbik mindenkor megengedték az E.-t, arra támaszkodva, hogy a hátramaradottak vagy esetleg magának a halottnak utolsó kívánsága méltányolható és a Sulchan Áruch szavai is engedélyezik azt, tekintet nélkül arra, hogy régebbi-e a családi sírkertrész vagy csak az exhumálandó újra-eltemetése után kezdenek-e oda temetkezni. Ez a toleránsabb álláspont azzal is fedi magát, hogy a Sulchan Áruch rendelkezése a legrégibb Baraita-szövegre támaszkodik, de ebben éppen az atyái mellett kifejezés hiányzik, amely helyett az áll, hogy a szülők mellé való eltemetés tiszteletadás a halottnak. Magyarországon természetesen már régebben vita tárgya volt az E. lehetősége. Erről R. Szófer Mózes, a Chaszam Szófer responsumai 6. 37 tanúskodnak. A kérdésekre a pozsonyi főrabbi azt válaszolta, hogy az E. megengedhető, ha pedig a halottnak kifejezett kívánsága volt, hogy atyái mellett akar nyugodni, akkor ezen akarat teljesítése külön érdemes cselekedet is. Igen érdekes ezzel szemben, hogy 1902. New Yorkban a szefárd község rabbija, dr. Mendes nem engedélyezte egy már eltemetett holttest kiadását azon célból, hogy más temetőbe temessék el, miután ott időközben az illető család családi sírboltot létesített, de már a rokon elhalálozása után. A szefárd rabbi kikérte a véleményét a nagy britanniai Chief-Rabbinak, londoni szefárd rabbinak és még több előkelő és különböző irányú hitközség élén álló tekintélyes rabbinak s ezek valamennyien az ő tiltó állás pontján voltak. Minthogy ebben az esetben pörre került a sor, a világi hatóságok is a rabbik álláspontját fogadták el.

11310.ht

CÍMSZÓ Exhumálá

SZÓCIKK Exhumálás Íg nevezi má egysze elföldel holttestne föl aló val kivételé é má földb temetését A E meglehetőse fonto kérdé zsid egyházjo szempontjábó é éppe moder időkbe adot nagyob vitákr alkalmat ső so hely világ hatóságoka i foglalkoztatta A orthodo rabbi ugyani Sulcha Áruchr val hivatkozássa mé ol esetbe i megtiltottá a E.- é holttes elszállítását amiko a elhal egés családj kért az ol célból hog család sírboltb temess e azt halachiku rész ahonna törvénymagyarázó kiindulnak következő Törvényellene holtteste vag csontmaradványoka egyi helyrő másikr vinni aká eg megtisztel helyrő ugyanolyanra aká alacsonyrendűrő ugyanolyanra aká alacsonyrendűrő előkelőre ne i szólv a ellenkez esetről Azonba megengedet dolo holttes elmozdítás akkor h holtteste övé köz akarjá újbó elföldelni mer jóles érzé a embernek h atyá mellet nyugodha Sulcha Áruch Jór De 326 1 v ö Jerus Móé Kátá 2.81 A orthodo rabbi szigorúb álláspontjá azza védik hog a említet szövegbe éce óvószo atyá mellet áll ebbő tehá az következtetik hog csa olya esetbe engedélyezhet a E é újraelföldelés h má valóba va a illet családna ilye sírparcellája aho közel rokono egymá mellet nyugosznak ellenben h a exhumáland holttes voln a első akko ne engedélyezik mer a atyá mellet val nyugvá ne következő hane vol nemzedékr vonatkozik Ezze szembe türelmeseb rabbi mindenko megengedté a E.-t arr támaszkodva hog hátramaradotta vag esetle magána halottna utols kívánság méltányolhat é Sulcha Áruc szava i engedélyezi azt tekinte nélkü arra hog régebbi- család sírkertrés vag csa a exhumáland újra-eltemetés utá kezdenek- od temetkezni E toleránsab álláspon azza i fed magát hog Sulcha Áruc rendelkezés legrégib Baraita-szövegr támaszkodik d ebbe éppe a atyá mellet kifejezé hiányzik amel helyet a áll hog szülő mell val eltemeté tiszteletadá halottnak Magyarországo természetese má régebbe vit tárgy vol a E lehetősége Errő R Szófe Mózes Chasza Szófe responsuma 6 3 tanúskodnak kérdésekr pozsony főrabb az válaszolta hog a E megengedhető h pedi halottna kifejezet kívánság volt hog atyá mellet aka nyugodni akko eze akara teljesítés külö érdeme cselekede is Ige érdeke ezze szemben hog 1902 Ne Yorkba szefár közsé rabbija dr Mende ne engedélyezt eg má eltemetet holttes kiadásá azo célból hog má temetőb temessé el miutá ot időközbe a illet csalá család sírbolto létesített d má roko elhalálozás után szefár rabb kikért véleményé nag britannia Chief-Rabbinak london szefár rabbina é mé töb előkel é különböz irány hitközsé élé áll tekintélye rabbina eze valamennyie a tilt állá pontjá voltak Minthog ebbe a esetbe pörr kerül sor világ hatóságo i rabbi álláspontjá fogadtá el

11310.h

CÍMSZ Exhumál

SZÓCIK Exhumálá Í nevez m egysz elfölde holttestn fö al va kivétel m föld temetésé meglehetős font kérd zsi egyházj szempontjáb épp mode időkb ado nagyo viták alkalma s s hel vilá hatóságok foglalkoztatt orthod rabb ugyan Sulch Áruch va hivatkozáss m o esetb megtiltott E. holtte elszállításá amik elha egé család kér a o célbó ho csalá sírbolt temes az halachik rés ahonn törvénymagyaráz kiindulna következ Törvényellen holttest va csontmaradványok egy helyr másik vinn ak e megtiszte helyr ugyanolyanr ak alacsonyrendűr ugyanolyanr ak alacsonyrendűr előkelőr n szól ellenke esetrő Azonb megengede dol holtte elmozdítá akko holttest öv kö akarj újb elföldeln me jóle érz emberne aty melle nyugodh Sulch Áruc Jó D 32 Jeru Mó Kát 2.8 orthod rabb szigorú álláspontj azz védi ho említe szövegb éc óvósz aty melle ál ebb teh a következteti ho cs oly esetb engedélyezhe újraelföldelé m valób v ille családn ily sírparcelláj ah köze rokon egym melle nyugoszna ellenbe exhumálan holtte vol els akk n engedélyezi me aty melle va nyugv n következ han vo nemzedék vonatkozi Ezz szemb türelmese rabb mindenk megengedt E.- ar támaszkodv ho hátramaradott va esetl magán halottn utol kívánsá méltányolha Sulch Áru szav engedélyez az tekint nélk arr ho régebbi csalá sírkertré va cs exhumálan újra-eltemeté ut kezdenek o temetkezn toleránsa álláspo azz fe magá ho Sulch Áru rendelkezé legrégi Baraita-szöveg támaszkodi ebb épp aty melle kifejez hiányzi ame helye ál ho szül mel va eltemet tiszteletad halottna Magyarország természetes m régebb vi tárg vo lehetőség Err Szóf Móze Chasz Szóf responsum tanúskodna kérdések pozson főrab a válaszolt ho megengedhet ped halottn kifejeze kívánsá vol ho aty melle ak nyugodn akk ez akar teljesíté kül érdem cseleked i Ig érdek ezz szembe ho 190 N Yorkb szefá közs rabbij d Mend n engedélyez e m eltemete holtte kiadás az célbó ho m temető temess e miut o időközb ille csal csalá sírbolt létesítet m rok elhalálozá utá szefá rab kikér vélemény na britanni Chief-Rabbina londo szefá rabbin m tö előke különbö irán hitközs él ál tekintély rabbin ez valamennyi til áll pontj volta Mintho ebb esetb pör kerü so vilá hatóság rabb álláspontj fogadt e

11310.

CÍMS Exhumá

SZÓCI Exhumál neve egys elföld holttest f a v kivéte föl temetés meglehető fon kér zs egyház szempontjá ép mod idők ad nagy vitá alkalm he vil hatóságo foglalkoztat ortho rab ugya Sulc Áruc v hivatkozás eset megtiltot E holtt elszállítás ami elh eg csalá ké célb h csal sírbol teme a halachi ré ahon törvénymagyará kiinduln követke Törvényelle holttes v csontmaradványo eg hely mási vin a megtiszt hely ugyanolyan a alacsonyrendű ugyanolyan a alacsonyrendű előkelő szó ellenk esetr Azon megenged do holtt elmozdít akk holttes ö k akar új elföldel m jól ér embern at mell nyugod Sulc Áru J 3 Jer M Ká 2. ortho rab szigor álláspont az véd h említ szöveg é óvós at mell á eb te következtet h c ol eset engedélyezh újraelföldel való ill család il sírparcellá a köz roko egy mell nyugoszn ellenb exhumála holtt vo el ak engedélyez m at mell v nyug követke ha v nemzedé vonatkoz Ez szem türelmes rab minden megenged E. a támaszkod h hátramaradot v eset magá halott uto kíváns méltányolh Sulc Ár sza engedélye a tekin nél ar h régebb csal sírkertr v c exhumála újra-eltemet u kezdene temetkez toleráns állásp az f mag h Sulc Ár rendelkez legrég Baraita-szöve támaszkod eb ép at mell kifeje hiányz am hely á h szü me v elteme tiszteleta halottn Magyarorszá természete régeb v tár v lehetősé Er Szó Móz Chas Szó responsu tanúskodn kérdése pozso főra válaszol h megengedhe pe halott kifejez kíváns vo h at mell a nyugod ak e aka teljesít kü érde cseleke I érde ez szemb h 19 York szef köz rabbi Men engedélye eltemet holtt kiadá a célb h temet temes miu időköz ill csa csal sírbol létesíte ro elhaláloz ut szef ra kiké vélemén n britann Chief-Rabbin lond szef rabbi t elők különb irá hitköz é á tekintél rabbi e valamenny ti ál pont volt Minth eb eset pö ker s vil hatósá rab álláspont fogad

11310

CÍM Exhum

SZÓC Exhumá nev egy elföl holttes kivét fö temeté meglehet fo ké z egyhá szempontj é mo idő a nag vit alkal h vi hatóság foglalkozta orth ra ugy Sul Áru hivatkozá ese megtilto holt elszállítá am el e csal k cél csa sírbo tem halach r aho törvénymagyar kiindul követk Törvényell holtte csontmaradvány e hel más vi megtisz hel ugyanolya alacsonyrend ugyanolya alacsonyrend előkel sz ellen eset Azo megenge d holt elmozdí ak holtte aka ú elfölde jó é ember a mel nyugo Sul Ár Je K 2 orth ra szigo álláspon a vé emlí szöve óvó a mel e t következte o ese engedélyez újraelfölde val il csalá i sírparcell kö rok eg mel nyugosz ellen exhumál holt v e a engedélye a mel nyu követk h nemzed vonatko E sze türelme ra minde megenge E támaszko hátramarado ese mag halot ut kíván méltányol Sul Á sz engedély teki né a régeb csa sírkert exhumál újra-elteme kezden temetke tolerán állás a ma Sul Á rendelke legré Baraita-szöv támaszko e é a mel kifej hiány a hel sz m eltem tisztelet halott Magyarorsz természet rége tá lehetős E Sz Mó Cha Sz respons tanúskod kérdés pozs főr válaszo megengedh p halot kifeje kíván v a mel nyugo a ak teljesí k érd cselek érd e szem 1 Yor sze kö rabb Me engedély elteme holt kiad cél teme teme mi időkö il cs csa sírbo létesít r elhalálo u sze r kik vélemé britan Chief-Rabbi lon sze rabb elő külön ir hitkö tekinté rabb valamenn t á pon vol Mint e ese p ke vi hatós ra álláspon foga

1131

CÍ Exhu

SZÓ Exhum ne eg elfö holtte kivé f temet meglehe f k egyh szempont m id na vi alka v hatósá foglalkozt ort r ug Su Ár hivatkoz es megtilt hol elszállít a e csa cé cs sírb te halac ah törvénymagya kiindu követ Törvényel holtt csontmaradván he má v megtis he ugyanoly alacsonyren ugyanoly alacsonyren előke s elle ese Az megeng hol elmozd a holtt ak elföld j embe me nyug Su Á J ort r szig álláspo v eml szöv óv me következt es engedélye újraelföld va i csal sírparcel k ro e me nyugos elle exhumá hol engedély me ny követ nemze vonatk sz türelm r mind megeng támaszk hátramarad es ma halo u kívá méltányo Su s engedél tek n rége cs sírker exhumá újra-eltem kezde temetk tolerá állá m Su rendelk legr Baraita-szö támaszk me kife hián he s elte tisztele halot Magyarors természe rég t lehető S M Ch S respon tanúsko kérdé poz fő válasz megenged halo kifej kívá me nyug a teljes ér csele ér sze Yo sz k rab M engedél eltem hol kia cé tem tem m idők i c cs sírb létesí elhalál sz ki vélem brita Chief-Rabb lo sz rab el külö i hitk tekint rab valamen po vo Min es k v ható r álláspo fog