11312.htm

CÍMSZÓ: Exilium

SZÓCIKK: "Exilium. Babyloniai fogság, ante 586-536. A régi zsidóság északi tíz törzsét Assyriába hurcolták, ott valószínűleg felszívódott és nyoma veszett. Juda birodalmát Nebukadnecár babyloni király igázta le, lakosságának színét-javát Babyloniába telepítette át, de ez a rész kiállotta a tűzpróbát és prófétáinak biztató szózatára hallgatva, tartotta magában a nemzeti lelket. 50 esztendő után megérte, hogy Cyrus király, az új uralkodó engedelmével hazatérhetett. Az E. a foglyok számára lelki megtisztulást hozott. A papi istentisztelet szünetelt ugyan, mert a hazafias érzés irtózott attól, hogy idegen földön, idegen termésből hozzon áldozatot. Ellenben ébren tartották vallásos érzésüket a szombati gyülekezetekben, és így keletkezett a szellemi istentisztelet, melynek központjában lehetőleg prófétai szónoklat és régi szent iratok olvasása állott. A prófécia most a dorgálásból és fenyítésből a vigasztalás és biztatás hangjába csapott át (l. Ezékiel, Névtelen Babiloni és Zsidók története). A jövendő államrendet és kultuszt is előkészíti Ezékiel, ha csak elméleti tervben is, és ezzel megalapítójává lesz a zsidó hierokráciának, mely állami hatalom helyébe a valláserkölcsös életet állítja célul. A nagy Névtelen pedig a hivatásérzet ébresztésével tartotta erőben a csüggedőket. A fogság különben is tűrhető volt, Jechonja királyt Evil Merodach kiszabadítja; a vallásos gyülekezeteket tűrték. Jeremiás próféta hazulról nyugtatja meg a foglyokat, hogy csak építsenek házakat, ültessenek szőlőket és mozdítsák elő az illető város jólétét. Szolgákat is tarthattak, egyesek magas állásba is jutottak (Nechemia, l. o.) a hazában maradottakkal is fenntarthatták régi kapcsolataikat. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1312. címszó a lexikon => 250. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11312.htm

CÍMSZÓ: Exilium

SZÓCIKK: Exilium. Babyloniai fogság, ante 586-536. A régi zsidóság északi tíz törzsét Assyriába hurcolták, ott valószínűleg felszívódott és nyoma veszett. Juda birodalmát Nebukadnecár babyloni király igázta le, lakosságának színét-javát Babyloniába telepítette át, de ez a rész kiállotta a tűzpróbát és prófétáinak biztató szózatára hallgatva, tartotta magában a nemzeti lelket. 50 esztendő után megérte, hogy Cyrus király, az új uralkodó engedelmével hazatérhetett. Az E. a foglyok számára lelki megtisztulást hozott. A papi istentisztelet szünetelt ugyan, mert a hazafias érzés irtózott attól, hogy idegen földön, idegen termésből hozzon áldozatot. Ellenben ébren tartották vallásos érzésüket a szombati gyülekezetekben, és így keletkezett a szellemi istentisztelet, melynek központjában lehetőleg prófétai szónoklat és régi szent iratok olvasása állott. A prófécia most a dorgálásból és fenyítésből a vigasztalás és biztatás hangjába csapott át l. Ezékiel, Névtelen Babiloni és Zsidók története . A jövendő államrendet és kultuszt is előkészíti Ezékiel, ha csak elméleti tervben is, és ezzel megalapítójává lesz a zsidó hierokráciának, mely állami hatalom helyébe a valláserkölcsös életet állítja célul. A nagy Névtelen pedig a hivatásérzet ébresztésével tartotta erőben a csüggedőket. A fogság különben is tűrhető volt, Jechonja királyt Evil Merodach kiszabadítja; a vallásos gyülekezeteket tűrték. Jeremiás próféta hazulról nyugtatja meg a foglyokat, hogy csak építsenek házakat, ültessenek szőlőket és mozdítsák elő az illető város jólétét. Szolgákat is tarthattak, egyesek magas állásba is jutottak Nechemia, l. o. a hazában maradottakkal is fenntarthatták régi kapcsolataikat.

11312.ht

CÍMSZÓ Exiliu

SZÓCIKK Exilium Babylonia fogság ant 586-536 rég zsidósá észak tí törzsé Assyriáb hurcolták ot valószínűle felszívódot é nyom veszett Jud birodalmá Nebukadnecá babylon királ igázt le lakosságána színét-javá Babyloniáb telepített át d e rés kiállott tűzpróbá é prófétáina biztat szózatár hallgatva tartott magába nemzet lelket 5 esztend utá megérte hog Cyru király a ú uralkod engedelméve hazatérhetett A E foglyo számár lelk megtisztulás hozott pap istentisztele szünetel ugyan mer hazafia érzé irtózot attól hog idege földön idege termésbő hozzo áldozatot Ellenbe ébre tartottá valláso érzésüke szombat gyülekezetekben é íg keletkezet szellem istentisztelet melyne központjába lehetőle próféta szónokla é rég szen irato olvasás állott próféci mos dorgálásbó é fenyítésbő vigasztalá é biztatá hangjáb csapot á l Ezékiel Névtele Babilon é Zsidó történet jövend államrende é kultusz i előkészít Ezékiel h csa elmélet tervbe is é ezze megalapítójáv les zsid hierokráciának mel állam hatalo helyéb valláserkölcsö élete állítj célul nag Névtele pedi hivatásérze ébresztéséve tartott erőbe csüggedőket fogsá különbe i tűrhet volt Jechonj király Evi Merodac kiszabadítja valláso gyülekezeteke tűrték Jeremiá prófét hazulró nyugtatj me foglyokat hog csa építsene házakat ültessene szőlőke é mozdítsá el a illet váro jólétét Szolgáka i tarthattak egyese maga állásb i jutotta Nechemia l o hazába maradottakka i fenntarthattá rég kapcsolataikat

11312.h

CÍMSZ Exili

SZÓCIK Exiliu Babyloni fogsá an 586-53 ré zsidós észa t törzs Assyriá hurcoltá o valószínűl felszívódo nyo veszet Ju birodalm Nebukadnec babylo kirá igáz l lakosságán színét-jav Babyloniá telepítet á ré kiállot tűzprób prófétáin bizta szózatá hallgatv tartot magáb nemze lelke eszten ut megért ho Cyr királ uralko engedelmév hazatérhetet fogly számá lel megtisztulá hozot pa istentisztel szünete ugya me hazafi érz irtózo attó ho ideg földö ideg termésb hozz áldozato Ellenb ébr tartott vallás érzésük szomba gyülekezetekbe í keletkeze szelle istentisztele melyn központjáb lehetől prófét szónokl ré sze irat olvasá állot próféc mo dorgálásb fenyítésb vigasztal biztat hangjá csapo Ezékie Névtel Babilo Zsid történe jöven államrend kultus előkészí Ezékie cs elméle tervb i ezz megalapítójá le zsi hierokráciána me álla hatal helyé valláserkölcs élet állít célu na Névtel ped hivatásérz ébresztésév tartot erőb csüggedőke fogs különb tűrhe vol Jechon királ Ev Meroda kiszabadítj vallás gyülekezetek tűrté Jeremi prófé hazulr nyugtat m foglyoka ho cs építsen házaka ültessen szőlők mozdíts e ille vár jólété Szolgák tarthatta egyes mag állás jutott Nechemi hazáb maradottakk fenntarthatt ré kapcsolataika

11312.

CÍMS Exil

SZÓCI Exili Babylon fogs a 586-5 r zsidó ész törz Assyri hurcolt valószínű felszívód ny vesze J birodal Nebukadne babyl kir igá lakosságá színét-ja Babyloni telepíte r kiállo tűzpró prófétái bizt szózat hallgat tarto magá nemz lelk eszte u megér h Cy kirá uralk engedelmé hazatérhete fogl szám le megtisztul hozo p istentiszte szünet ugy m hazaf ér irtóz att h ide föld ide termés hoz áldozat Ellen éb tartot vallá érzésü szomb gyülekezetekb keletkez szell istentisztel mely központjá lehető prófé szónok r sz ira olvas állo prófé m dorgálás fenyítés vigaszta bizta hangj csap Ezéki Névte Babil Zsi történ jöve államren kultu előkész Ezéki c elmél terv ez megalapítój l zs hierokrácián m áll hata hely valláserkölc éle állí cél n Névte pe hivatásér ébresztésé tarto erő csüggedők fog külön tűrh vo Jecho kirá E Merod kiszabadít vallá gyülekezete tűrt Jerem próf hazul nyugta foglyok h c építse házak ültesse szőlő mozdít ill vá jólét Szolgá tarthatt egye ma állá jutot Nechem hazá maradottak fenntarthat r kapcsolataik

11312

CÍM Exi

SZÓC Exil Babylo fog 586- zsid és tör Assyr hurcol valószín felszívó n vesz biroda Nebukadn baby ki ig lakosság színét-j Babylon telepít kiáll tűzpr prófétá biz szóza hallga tart mag nem lel eszt megé C kir ural engedelm hazatérhet fog szá l megtisztu hoz istentiszt szüne ug haza é irtó at id föl id termé ho áldoza Elle é tarto vall érzés szom gyülekezetek keletke szel istentiszte mel központj lehet próf szóno s ir olva áll próf dorgálá fenyíté vigaszt bizt hang csa Ezék Névt Babi Zs törté jöv államre kult előkés Ezék elmé ter e megalapító z hierokráciá ál hat hel valláserköl él áll cé Névt p hivatásé ébresztés tart er csüggedő fo külö tűr v Jech kir Mero kiszabadí vall gyülekezet tűr Jere pró hazu nyugt foglyo építs háza ültess szől mozdí il v jólé Szolg tarthat egy m áll juto Neche haz maradotta fenntartha kapcsolatai

1131

CÍ Ex

SZÓ Exi Babyl fo 586 zsi é tö Assy hurco valószí felszív ves birod Nebukad bab k i lakossá színét- Babylo telepí kiál tűzp prófét bi szóz hallg tar ma ne le esz meg ki ura engedel hazatérhe fo sz megtiszt ho istentisz szün u haz irt a i fö i term h áldoz Ell tart val érzé szo gyülekezete keletk sze istentiszt me központ lehe pró szón i olv ál pró dorgál fenyít vigasz biz han cs Ezé Név Bab Z tört jö államr kul előké Ezé elm te megalapít hierokráci á ha he valláserkö é ál c Név hivatás ébreszté tar e csügged f kül tű Jec ki Mer kiszabad val gyülekeze tű Jer pr haz nyug fogly épít ház ültes sző mozd i jól Szol tartha eg ál jut Nech ha maradott fenntarth kapcsolata