11315.htm

CÍMSZÓ: Ezra Könyve

SZÓCIKK: "Ezra Könyve. A bibliai könyvek egyéb « Szent Iratok» csoportjába tartozó könyv. Héber neve : Ezró. (Ő volt a restaurált állam megalapítója és vallási feje.) A liturgiában nem kapott szerepet. Részben héber, részben aram nyelven íródott. A zsidó nép exilium után való történetét találjuk itt, a ciruszi proklamáció után való korról szól, a hangsúly a templom építésén, a vegyes házasságok felbontásán, az új állami berendezésen van. A felfedezett assuan-elephantinai papiruszok a bibliai Ezra-könyv eddig kétségbevont adatainak igazságot szolgáltattak. Értékes okmányok és névlisták találhatók a könyvben, amely 10 fejezetből áll. E. a Királyok Könyvének tulajdonképpeni folytatása, de mégsem utána kapott helyet a Bibliában, hanem a Midrások végén, ahol Nehemiával együtt, mint a Krónikák Könyvének leválasztott része, a bibliai történet végső napjainak leírásával zárja le a könyvet. Irodalom. Wiederherstellung Israels in der Persischen-Periode (1895): E. Meyer, Entstehung des Judentums (Halle 1896); Van Hovnacker, Nouvelles Études sur la Restauration Juive (1896); n. a., Etüde Chronologique des Livres d'Esdras et Néhemis (Paris 1868); S. Jampel, Dift Wiederherstellung Israels unter den Achaemeniden (Monatsschrift 1902): Driver, Introduction ; Cornill, Einleitung in das Alte Testament; Grf. v. Bandissin. u. a. ; Wellhausen-Bleck, u. a. ; Kuenen, n. a. : König, u. a. : Sayce, Itroduction to E. and Nehemia."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1315. címszó a lexikon => 251. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11315.htm

CÍMSZÓ: Ezra Könyve

SZÓCIKK: Ezra Könyve. A bibliai könyvek egyéb Szent Iratok csoportjába tartozó könyv. Héber neve : Ezró. Ő volt a restaurált állam megalapítója és vallási feje. A liturgiában nem kapott szerepet. Részben héber, részben aram nyelven íródott. A zsidó nép exilium után való történetét találjuk itt, a ciruszi proklamáció után való korról szól, a hangsúly a templom építésén, a vegyes házasságok felbontásán, az új állami berendezésen van. A felfedezett assuan-elephantinai papiruszok a bibliai Ezra-könyv eddig kétségbevont adatainak igazságot szolgáltattak. Értékes okmányok és névlisták találhatók a könyvben, amely 10 fejezetből áll. E. a Királyok Könyvének tulajdonképpeni folytatása, de mégsem utána kapott helyet a Bibliában, hanem a Midrások végén, ahol Nehemiával együtt, mint a Krónikák Könyvének leválasztott része, a bibliai történet végső napjainak leírásával zárja le a könyvet. Irodalom. Wiederherstellung Israels in der Persischen-Periode 1895 : E. Meyer, Entstehung des Judentums Halle 1896 ; Van Hovnacker, Nouvelles Études sur la Restauration Juive 1896 ; n. a., Etüde Chronologique des Livres d'Esdras et Néhemis Paris 1868 ; S. Jampel, Dift Wiederherstellung Israels unter den Achaemeniden Monatsschrift 1902 : Driver, Introduction ; Cornill, Einleitung in das Alte Testament; Grf. v. Bandissin. u. a. ; Wellhausen-Bleck, u. a. ; Kuenen, n. a. : König, u. a. : Sayce, Itroduction to E. and Nehemia.

11315.ht

CÍMSZÓ Ezr Könyv

SZÓCIKK Ezr Könyve biblia könyve egyé Szen Irato csoportjáb tartoz könyv Hébe nev Ezró vol restaurál álla megalapítój é vallás feje liturgiába ne kapot szerepet Részbe héber részbe ara nyelve íródott zsid né exiliu utá val történeté találju itt cirusz proklamáci utá val korró szól hangsúl templo építésén vegye házasságo felbontásán a ú állam berendezése van felfedezet assuan-elephantina papiruszo biblia Ezra-köny eddi kétségbevon adataina igazságo szolgáltattak Értéke okmányo é névlistá található könyvben amel 1 fejezetbő áll E Királyo Könyvéne tulajdonképpen folytatása d mégse után kapot helye Bibliában hane Midráso végén aho Nehemiáva együtt min Króniká Könyvéne leválasztot része biblia történe végs napjaina leírásáva zárj l könyvet Irodalom Wiederherstellun Israel i de Persischen-Period 189 E Meyer Entstehun de Judentum Hall 189 Va Hovnacker Nouvelle Étude su l Restauratio Juiv 189 n a. Etüd Chronologiqu de Livre d'Esdra e Néhemi Pari 186 S Jampel Dif Wiederherstellun Israel unte de Achaemenide Monatsschrif 190 Driver Introductio Cornill Einleitun i da Alt Testament Grf v Bandissin u a Wellhausen-Bleck u a Kuenen n a König u a Sayce Itroductio t E an Nehemia

11315.h

CÍMSZ Ez Köny

SZÓCIK Ez Könyv bibli könyv egy Sze Irat csoportjá tarto köny Héb ne Ezr vo restaurá áll megalapító vallá fej liturgiáb n kapo szerepe Részb hébe részb ar nyelv íródot zsi n exili ut va történet találj it cirus proklamác ut va korr szó hangsú templ építésé vegy házasság felbontásá álla berendezés va felfedeze assuan-elephantin papirusz bibli Ezra-kön edd kétségbevo adatain igazság szolgáltatta Érték okmány névlist találhat könyvbe ame fejezetb ál Király Könyvén tulajdonképpe folytatás mégs utá kapo hely Bibliába han Midrás végé ah Nehemiáv együt mi Krónik Könyvén leválaszto rész bibli történ vég napjain leírásáv zár könyve Irodalo Wiederherstellu Israe d Persischen-Perio 18 Meye Entstehu d Judentu Hal 18 V Hovnacke Nouvell Étud s Restaurati Jui 18 a Etü Chronologiq d Livr d'Esdr Néhem Par 18 Jampe Di Wiederherstellu Israe unt d Achaemenid Monatsschri 19 Drive Introducti Cornil Einleitu d Al Testamen Gr Bandissi Wellhausen-Blec Kuene Köni Sayc Itroducti a Nehemi

11315.

CÍMS E Kön

SZÓCI E Köny bibl köny eg Sz Ira csoportj tart kön Hé n Ez v restaur ál megalapít vall fe liturgiá kap szerep Rész héb rész a nyel íródo zs exil u v történe talál i ciru proklamá u v kor sz hangs temp építés veg házassá felbontás áll berendezé v felfedez assuan-elephanti papirus bibl Ezra-kö ed kétségbev adatai igazsá szolgáltatt Érté okmán névlis találha könyvb am fejezet á Királ Könyvé tulajdonképp folytatá még ut kap hel Bibliáb ha Midrá vég a Nehemiá együ m Króni Könyvé leválaszt rés bibl törté vé napjai leírásá zá könyv Irodal Wiederherstell Isra Persischen-Peri 1 Mey Entsteh Judent Ha 1 Hovnack Nouvel Étu Restaurat Ju 1 Et Chronologi Liv d'Esd Néhe Pa 1 Jamp D Wiederherstell Isra un Achaemeni Monatsschr 1 Driv Introduct Corni Einleit A Testame G Bandiss Wellhausen-Ble Kuen Kön Say Itroduct Nehem

11315

CÍM Kö

SZÓC Kön bib kön e S Ir csoport tar kö H E restau á megalapí val f liturgi ka szere Rés hé rés nye íród z exi történ talá cir proklam ko s hang tem építé ve házass felbontá ál berendez felfede assuan-elephant papiru bib Ezra-k e kétségbe adata igazs szolgáltat Ért okmá névli találh könyv a fejeze Kirá Könyv tulajdonkép folytat mé u ka he Bibliá h Midr vé Nehemi egy Krón Könyv leválasz ré bib tört v napja leírás z köny Iroda Wiederherstel Isr Persischen-Per Me Entste Juden H Hovnac Nouve Ét Restaura J E Chronolog Li d'Es Néh P Jam Wiederherstel Isr u Achaemen Monatssch Dri Introduc Corn Einlei Testam Bandis Wellhausen-Bl Kue Kö Sa Itroduc Nehe

1131

CÍ K

SZÓ Kö bi kö I csopor ta k resta megalap va liturg k szer Ré h ré ny író ex törté tal ci prokla k han te épít v házas felbont á berende felfed assuan-elephan papir bi Ezra- kétségb adat igaz szolgálta Ér okm névl talál köny fejez Kir Köny tulajdonké folyta m k h Bibli Mid v Nehem eg Kró Köny leválas r bi tör napj leírá kön Irod Wiederherste Is Persischen-Pe M Entst Jude Hovna Nouv É Restaur Chronolo L d'E Né Ja Wiederherste Is Achaeme Monatssc Dr Introdu Cor Einle Testa Bandi Wellhausen-B Ku K S Itrodu Neh