11316.htm

CÍMSZÓ: Fábián

SZEMÉLYNÉV: Fábián Béla

SZÓCIKK: "Fábián Béla, ügyvéd és politikus, szül. Tállyán (Zemplén vm.) 1889 aug. 13. A budapesti egyetemen tanult, ahol jogi doktorátust és ügyvédi diplomát nyert, majd Vázsonyi Vilmos mellett működött. A világháborúban orosz hadifogságba esett és Szibériába került, ahol Krasznája Recskán a «Fogoly Vasárnap» és «Priamurje» c. lapokat szerkesztette magyar hadifoglyok részére. Később a fogságból megszökött és 1918. törvényszéki bíró lett, de a forradalom alatt lemondott s miután röpiratokat írt a bolsevizmus ellen, melynek veszedelmességét idejekorán felismerte, a bolsevista-kormány letartóztatta. 1922-ben a pestvidéki kerületben nemzetgyűlési képviselőnek választották meg és azóta az országgyűlésen is ezt a kerületet képviseli. Demokrata szellemben fejt ki jelentékeny működést úgy a parlamentben, mint a fővárosi képviselőtestületben. Különösen a kispolgárság és a kereskedők érdekeiért szállott síkra számos alkalommal igen nagy hatással. Leginkább adópolitikai kérdésekben tartott parlamenti szónoklatait nagy rokonszenvvel fogadta a közvélemény. 1923-ban részt vett a Kossuth zarándokútban s az amerikai polgárság széles rétegeit segítette megnyerni a magyarság ügyének. Irodalmi téren is működik, nemcsak mint hírlapíró, hanem önállóan megjelent munkáival is. Utóbbiak: Oroszország pusztulása; Orosz pokol; Pétervár; Orosz minta; A bolseviki világpropaganda módszerei és eszközei."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1316. címszó a lexikon => 252. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11316.htm

CÍMSZÓ: Fábián

SZEMÉLYNÉV: Fábián Béla

SZÓCIKK: Fábián Béla, ügyvéd és politikus, szül. Tállyán Zemplén vm. 1889 aug. 13. A budapesti egyetemen tanult, ahol jogi doktorátust és ügyvédi diplomát nyert, majd Vázsonyi Vilmos mellett működött. A világháborúban orosz hadifogságba esett és Szibériába került, ahol Krasznája Recskán a Fogoly Vasárnap és Priamurje c. lapokat szerkesztette magyar hadifoglyok részére. Később a fogságból megszökött és 1918. törvényszéki bíró lett, de a forradalom alatt lemondott s miután röpiratokat írt a bolsevizmus ellen, melynek veszedelmességét idejekorán felismerte, a bolsevista-kormány letartóztatta. 1922-ben a pestvidéki kerületben nemzetgyűlési képviselőnek választották meg és azóta az országgyűlésen is ezt a kerületet képviseli. Demokrata szellemben fejt ki jelentékeny működést úgy a parlamentben, mint a fővárosi képviselőtestületben. Különösen a kispolgárság és a kereskedők érdekeiért szállott síkra számos alkalommal igen nagy hatással. Leginkább adópolitikai kérdésekben tartott parlamenti szónoklatait nagy rokonszenvvel fogadta a közvélemény. 1923-ban részt vett a Kossuth zarándokútban s az amerikai polgárság széles rétegeit segítette megnyerni a magyarság ügyének. Irodalmi téren is működik, nemcsak mint hírlapíró, hanem önállóan megjelent munkáival is. Utóbbiak: Oroszország pusztulása; Orosz pokol; Pétervár; Orosz minta; A bolseviki világpropaganda módszerei és eszközei.

11316.ht

CÍMSZÓ Fábiá

SZEMÉLYNÉV Fábiá Bél

SZÓCIKK Fábiá Béla ügyvé é politikus szül Tállyá Zemplé vm 188 aug 13 budapest egyeteme tanult aho jog doktorátus é ügyvéd diplomá nyert maj Vázsony Vilmo mellet működött világháborúba oros hadifogságb eset é Szibériáb került aho Krasznáj Recská Fogol Vasárna é Priamurj c lapoka szerkesztett magya hadifoglyo részére Későb fogságbó megszököt é 1918 törvényszék bír lett d forradalo alat lemondot miutá röpiratoka ír bolsevizmu ellen melyne veszedelmességé idejekorá felismerte bolsevista-kormán letartóztatta 1922-be pestvidék kerületbe nemzetgyűlés képviselőne választottá me é azót a országgyűlése i ez kerülete képviseli Demokrat szellembe fej k jelentéken működés úg parlamentben min főváros képviselőtestületben Különöse kispolgársá é kereskedő érdekeiér szállot síkr számo alkalomma ige nag hatással Leginkáb adópolitika kérdésekbe tartot parlament szónoklatai nag rokonszenvve fogadt közvélemény 1923-ba rész vet Kossut zarándokútba a amerika polgársá széle rétegei segített megnyern magyarsá ügyének Irodalm tére i működik nemcsa min hírlapíró hane önállóa megjelen munkáiva is Utóbbiak Oroszorszá pusztulása Oros pokol Pétervár Oros minta bolsevik világpropagand módszere é eszközei

11316.h

CÍMSZ Fábi

SZEMÉLYNÉ Fábi Bé

SZÓCIK Fábi Bél ügyv politiku szü Tálly Zempl v 18 au 1 budapes egyetem tanul ah jo doktorátu ügyvé diplom nyer ma Vázson Vilm melle működöt világháborúb oro hadifogság ese Szibériá kerül ah Kraszná Recsk Fogo Vasárn Priamur lapok szerkesztet magy hadifogly részér Késő fogságb megszökö 191 törvényszé bí let forradal ala lemondo miut röpiratok í bolsevizm elle melyn veszedelmesség idejekor felismert bolsevista-kormá letartóztatt 1922-b pestvidé kerületb nemzetgyűlé képviselőn választott m azó országgyűlés e kerület képvisel Demokra szellemb fe jelentéke működé ú parlamentbe mi főváro képviselőtestületbe Különös kispolgárs keresked érdekeié szállo sík szám alkalomm ig na hatássa Leginká adópolitik kérdésekb tarto parlamen szónoklata na rokonszenvv fogad közvélemén 1923-b rés ve Kossu zarándokútb amerik polgárs szél rétege segítet megnyer magyars ügyéne Irodal tér működi nemcs mi hírlapír han önálló megjele munkáiv i Utóbbia Oroszorsz pusztulás Oro poko Pétervá Oro mint bolsevi világpropagan módszer eszköze

11316.

CÍMS Fáb

SZEMÉLYN Fáb B

SZÓCI Fáb Bé ügy politik sz Táll Zemp 1 a budape egyete tanu a j doktorát ügyv diplo nye m Vázso Vil mell működö világháború or hadifogsá es Szibéri kerü a Kraszn Recs Fog Vasár Priamu lapo szerkeszte mag hadifogl részé Kés fogság megszök 19 törvénysz b le forrada al lemond miu röpirato bolseviz ell mely veszedelmessé idejeko felismer bolsevista-korm letartóztat 1922- pestvid kerület nemzetgyűl képviselő választot az országgyűlé kerüle képvise Demokr szellem f jelenték működ parlamentb m fővár képviselőtestületb Különö kispolgár kereske érdekei száll sí szá alkalom i n hatáss Legink adópoliti kérdések tart parlame szónoklat n rokonszenv foga közvélemé 1923- ré v Koss zarándokút ameri polgár szé réteg segíte megnye magyar ügyén Iroda té működ nemc m hírlapí ha önáll megjel munkái Utóbbi Oroszors pusztulá Or pok Péterv Or min bolsev világpropaga módsze eszköz

11316

CÍM Fá

SZEMÉLY Fá

SZÓC Fá B üg politi s Tál Zem budap egyet tan doktorá ügy dipl ny Vázs Vi mel működ világhábor o hadifogs e Szibér ker Krasz Rec Fo Vasá Priam lap szerkeszt ma hadifog rész Ké fogsá megszö 1 törvénys l forrad a lemon mi röpirat bolsevi el mel veszedelmess idejek felisme bolsevista-kor letartózta 1922 pestvi kerüle nemzetgyű képvisel választo a országgyűl kerül képvis Demok szelle jelenté műkö parlament fővá képviselőtestület Külön kispolgá keresk érdeke szál s sz alkalo hatás Legin adópolit kérdése tar parlam szónokla rokonszen fog közvélem 1923 r Kos zarándokú amer polgá sz réte segít megny magya ügyé Irod t műkö nem hírlap h önál megje munká Utóbb Oroszor pusztul O po Péter O mi bolse világpropag módsz eszkö

1131

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ F ü polit Tá Ze buda egye ta doktor üg dip n Váz V me műkö világhábo hadifog Szibé ke Kras Re F Vas Pria la szerkesz m hadifo rés K fogs megsz törvény forra lemo m röpira bolsev e me veszedelmes ideje felism bolsevista-ko letartózt 192 pestv kerül nemzetgy képvise választ országgyű kerü képvi Demo szell jelent műk parlamen főv képviselőtestüle Külö kispolg keres érdek szá s alkal hatá Legi adópoli kérdés ta parla szónokl rokonsze fo közvéle 192 Ko zarándok ame polg s rét segí megn magy ügy Iro műk ne hírla öná megj munk Utób Oroszo pusztu p Péte m bols világpropa móds eszk