11317.htm

CÍMSZÓ: Fabó

SZEMÉLYNÉV: Fabó Bertalan

SZÓCIKK: "Fabó Bertalan (családi nevén Fränkel), zenetörténész, szül. Taktakenézen, 1868., megh. Budapesten 1923. A budapesti egyetemen elvégezte jogi tanulmányait, megszerezte az ügyvédi diplomát, azután zenetörténeti tanulmányokat folytatott. Fáradhatatlan volt a régi magyar zenetörténet ismeretlen adatainak felkutatásában és szakszerű feldolgozásában. Súlyt vetett magyar s zsidó muzsikusok és zeneszerzők feledésbe ment munkásságának felelevenítésére és méltánylására is. Foglalkozott a keleti népek zenei folklórjával. Igen sok tanulmányt írt napilapokba és folyóiratokba (Budapesti Hírlap, Az Újság, Századok, Keleti Szemle, Magyar Könyvszemle, Magyar Zenetudomány stb.). Nagyobb önálló művei: A magyar népdal zenei fejlődése (alapvető zenetörténeti munka, 1908); Erkel Emlékkönyv (1900); Rhythmus und Melodie den türkischen Volkslieder; Haydn in Ungarn (1909). Igen nagy érdemei vannak a Magyar Zsidó Múzeum (l. o.) megalapítása és fejlesztése körül. F., aki a múzeum őre volt, a magyar zsidók múltjának szempontjából igen sok fontos kincset mentett meg a pusztulástól és sok mecénást szerzett a múzeumnak. Mandl Bernáttal, Weisz Miksával és Kohlbach Bertalannal szerkesztett múzeumi katalógusa az Imit 1915-iki és 1916-iki évkönyvében jelent meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1317. címszó a lexikon => 252. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11317.htm

CÍMSZÓ: Fabó

SZEMÉLYNÉV: Fabó Bertalan

SZÓCIKK: Fabó Bertalan családi nevén Fränkel , zenetörténész, szül. Taktakenézen, 1868., megh. Budapesten 1923. A budapesti egyetemen elvégezte jogi tanulmányait, megszerezte az ügyvédi diplomát, azután zenetörténeti tanulmányokat folytatott. Fáradhatatlan volt a régi magyar zenetörténet ismeretlen adatainak felkutatásában és szakszerű feldolgozásában. Súlyt vetett magyar s zsidó muzsikusok és zeneszerzők feledésbe ment munkásságának felelevenítésére és méltánylására is. Foglalkozott a keleti népek zenei folklórjával. Igen sok tanulmányt írt napilapokba és folyóiratokba Budapesti Hírlap, Az Újság, Századok, Keleti Szemle, Magyar Könyvszemle, Magyar Zenetudomány stb. . Nagyobb önálló művei: A magyar népdal zenei fejlődése alapvető zenetörténeti munka, 1908 ; Erkel Emlékkönyv 1900 ; Rhythmus und Melodie den türkischen Volkslieder; Haydn in Ungarn 1909 . Igen nagy érdemei vannak a Magyar Zsidó Múzeum l. o. megalapítása és fejlesztése körül. F., aki a múzeum őre volt, a magyar zsidók múltjának szempontjából igen sok fontos kincset mentett meg a pusztulástól és sok mecénást szerzett a múzeumnak. Mandl Bernáttal, Weisz Miksával és Kohlbach Bertalannal szerkesztett múzeumi katalógusa az Imit 1915-iki és 1916-iki évkönyvében jelent meg.

11317.ht

CÍMSZÓ Fab

SZEMÉLYNÉV Fab Bertala

SZÓCIKK Fab Bertala család nevé Fränke zenetörténész szül Taktakenézen 1868. megh Budapeste 1923 budapest egyeteme elvégezt jog tanulmányait megszerezt a ügyvéd diplomát azutá zenetörténet tanulmányoka folytatott Fáradhatatla vol rég magya zenetörténe ismeretle adataina felkutatásába é szakszer feldolgozásában Súly vetet magya zsid muzsikuso é zeneszerző feledésb men munkásságána felelevenítésér é méltánylásár is Foglalkozot kelet népe zene folklórjával Ige so tanulmány ír napilapokb é folyóiratokb Budapest Hírlap A Újság Századok Kelet Szemle Magya Könyvszemle Magya Zenetudomán stb Nagyob önáll művei magya népda zene fejlődés alapvet zenetörténet munka 190 Erke Emlékköny 190 Rhythmu un Melodi de türkische Volkslieder Hayd i Ungar 190 Ige nag érdeme vanna Magya Zsid Múzeu l o megalapítás é fejlesztés körül F. ak múzeu őr volt magya zsidó múltjána szempontjábó ige so fonto kincse mentet me pusztulástó é so mecénás szerzet múzeumnak Mand Bernáttal Weis Miksáva é Kohlbac Bertalanna szerkesztet múzeum katalógus a Imi 1915-ik é 1916-ik évkönyvébe jelen meg

11317.h

CÍMSZ Fa

SZEMÉLYNÉ Fa Bertal

SZÓCIK Fa Bertal csalá nev Fränk zenetörténés szü Taktakenéze 1868 meg Budapest 192 budapes egyetem elvégez jo tanulmányai megszerez ügyvé diplomá azut zenetörténe tanulmányok folytatot Fáradhatatl vo ré magy zenetörtén ismeretl adatain felkutatásáb szaksze feldolgozásába Súl vete magy zsi muzsikus zeneszerz feledés me munkásságán felelevenítésé méltánylásá i Foglalkozo kele nép zen folklórjáva Ig s tanulmán í napilapok folyóiratok Budapes Hírla Újsá Százado Kele Szeml Magy Könyvszeml Magy Zenetudomá st Nagyo önál műve magy népd zen fejlődé alapve zenetörténe munk 19 Erk Emlékkön 19 Rhythm u Melod d türkisch Volksliede Hay Unga 19 Ig na érdem vann Magy Zsi Múze megalapítá fejleszté körü F a múze ő vol magy zsid múltján szempontjáb ig s font kincs mente m pusztulást s mecéná szerze múzeumna Man Bernátta Wei Miksáv Kohlba Bertalann szerkeszte múzeu katalógu Im 1915-i 1916-i évkönyvéb jele me

11317.

CÍMS F

SZEMÉLYN F Berta

SZÓCI F Berta csal ne Frän zenetörténé sz Taktakenéz 186 me Budapes 19 budape egyete elvége j tanulmánya megszere ügyv diplom azu zenetörtén tanulmányo folytato Fáradhatat v r mag zenetörté ismeret adatai felkutatásá szaksz feldolgozásáb Sú vet mag zs muzsiku zeneszer feledé m munkásságá felelevenítés méltánylás Foglalkoz kel né ze folklórjáv I tanulmá napilapo folyóirato Budape Hírl Újs Század Kel Szem Mag Könyvszem Mag Zenetudom s Nagy öná műv mag nép ze fejlőd alapv zenetörtén mun 1 Er Emlékkö 1 Rhyth Melo türkisc Volkslied Ha Ung 1 I n érde van Mag Zs Múz megalapít fejleszt kör múz vo mag zsi múltjá szempontjá i fon kinc ment pusztulás mecén szerz múzeumn Ma Bernátt We Miksá Kohlb Bertalan szerkeszt múze katalóg I 1915- 1916- évkönyvé jel m

11317

CÍM

SZEMÉLY Bert

SZÓC Bert csa n Frä zenetörtén s Taktakené 18 m Budape 1 budap egyet elvég tanulmány megszer ügy diplo az zenetörté tanulmány folytat Fáradhata ma zenetört ismere adata felkutatás szaks feldolgozásá S ve ma z muzsik zenesze feled munkásság feleleveníté méltánylá Foglalko ke n z folklórjá tanulm napilap folyóirat Budap Hír Új Száza Ke Sze Ma Könyvsze Ma Zenetudo Nag ön mű ma né z fejlő alap zenetörté mu E Emlékk Rhyt Mel türkis Volkslie H Un érd va Ma Z Mú megalapí fejlesz kö mú v ma zs múltj szempontj fo kin men pusztulá mecé szer múzeum M Bernát W Miks Kohl Bertala szerkesz múz kataló 1915 1916 évkönyv je

1131SZEMÉL Ber

SZÓ Ber cs Fr zenetörté Taktaken 1 Budap buda egye elvé tanulmán megsze üg dipl a zenetört tanulmán folyta Fáradhat m zenetör ismer adat felkutatá szak feldolgozás v m muzsi zenesz fele munkássá felelevenít méltányl Foglalk k folklórj tanul napila folyóira Buda Hí Ú Száz K Sz M Könyvsz M Zenetud Na ö m m n fejl ala zenetört m Emlék Rhy Me türki Volksli U ér v M M megalap fejles k m m z múlt szempont f ki me pusztul mec sze múzeu Berná Mik Koh Bertal szerkes mú katal 191 191 évköny j