11323.htm

CÍMSZÓ: Fajelmélet

SZÓCIKK: Nyelvben, érzésben és gondolkodásban a magyarságba forrt a magyar zsidó és öntudatosan magyarnak vallja magát. Ebben a szemléletében annyira következetes, hogy túlnyomó többsége sértésnek veszi a faji elosztályozását és tiltakozik minden törekvés ellen amely közte és a magyar nép között mesterséges válaszfalakat emel és illuzóriussá akarja tenni a törvényt is, amely emancipálta és nem nemzetiségnek, hanem a magyar nép egyeteméhez tartozó felekezetnek deklarálta. Mindenesetre igaz, hogy a zsidóságnak a magyarsághoz való viszonyát logikusabban határozza meg a politikai és kulturális egybeforrottság és a közös fejlődés egyéb adottsága, mint a biológiai származás egyformasága, vagy különfélesége, amely minden ma élő népben úgyis túlontúl problematikus. A F. persze még a politikai és kulturális összeforrottságot is tagadja és erre vonatkozó bizonyítékait nem a háborúból veszi, mikor a közös szenvedés nem tett különbséget zsidó és nemzsidó magyar között, hanem a forradalomból és a proletárdiktatúrából, amelynek minden ódiumát a zsidóságra hárítja azon az alapon, hogy zsidók is szerepeltek a súlyos következményű felfordulásban. Két ténykörülmény szól ez ellen az igazságtalan általánosítás ellen. Az egyik az, hogy csak zsidó kezdeményezésből nem robbanhatott volna ki a forradalom. A nemzet sorsát akkor a nemzsidó tömegek döntötték el. Azok a zsidók pedig, akik csatlakoztak a proletárdiktatúrához, nagyrészt olyan egyénekből álltak, akik a zsidóságtól egészen, vagy majdnem egészen elszakadtak. A másik ténykörülmény tehát az, hogy az ellenforradalmat zsidók is támogatták, az első kezdeményezői a szegedi zsidó tisztek voltak és nélkülük éppen úgy nem lehetett volna megszervezni az ellenforradalmat, mint ahogy nem lehetett volna megszervezni a nemzsidó tömegek nélkül a forradalmat sem. Ha a F. nem veszi a zsidóság mellett szóló tanúságtételnek az ellenforradalmat, mért akar akkor ellene bizonyítani a forradalommal? Ez az ellentmondás olyan kézenfekvő, hogy a józan kritika nem fogadhatja el a F. erőszakos tantételeit, annál kevésbé, mert nem csak a gyakorlati élet tapasztalataival ellenkeznek, hanem a tudomány tapasztalataival is. A háborút követő izgalmak között azonban, sajnos, ritkán juthatott szóhoz a józan kritika és itt is történtek kísérletek arra, hogy a F. kétséges érvényű szelekciója idegennek bélyegezze a zsidóságot. Gyökeret ereszteni és megterebélyesedni mégsem tudott itt a F. és az egy Méhely Lajos zoológuson kívül alig akadt tudós, aki irodalmi megművelésre is érdemesítette volna. De ellenirodalma sem támadt és ez bizonyítja legjobban, hogy itt nem vette senki sem komolyan a Németországból importált F.-et. L. Antropológia, Asszimiláció, Antiszemitizmus.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1323. címszó a lexikon => 255. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11323.htm

CÍMSZÓ: Fajelmélet

SZÓCIKK: Nyelvben, érzésben és gondolkodásban a magyarságba forrt a magyar zsidó és öntudatosan magyarnak vallja magát. Ebben a szemléletében annyira következetes, hogy túlnyomó többsége sértésnek veszi a faji elosztályozását és tiltakozik minden törekvés ellen amely közte és a magyar nép között mesterséges válaszfalakat emel és illuzóriussá akarja tenni a törvényt is, amely emancipálta és nem nemzetiségnek, hanem a magyar nép egyeteméhez tartozó felekezetnek deklarálta. Mindenesetre igaz, hogy a zsidóságnak a magyarsághoz való viszonyát logikusabban határozza meg a politikai és kulturális egybeforrottság és a közös fejlődés egyéb adottsága, mint a biológiai származás egyformasága, vagy különfélesége, amely minden ma élő népben úgyis túlontúl problematikus. A F. persze még a politikai és kulturális összeforrottságot is tagadja és erre vonatkozó bizonyítékait nem a háborúból veszi, mikor a közös szenvedés nem tett különbséget zsidó és nemzsidó magyar között, hanem a forradalomból és a proletárdiktatúrából, amelynek minden ódiumát a zsidóságra hárítja azon az alapon, hogy zsidók is szerepeltek a súlyos következményű felfordulásban. Két ténykörülmény szól ez ellen az igazságtalan általánosítás ellen. Az egyik az, hogy csak zsidó kezdeményezésből nem robbanhatott volna ki a forradalom. A nemzet sorsát akkor a nemzsidó tömegek döntötték el. Azok a zsidók pedig, akik csatlakoztak a proletárdiktatúrához, nagyrészt olyan egyénekből álltak, akik a zsidóságtól egészen, vagy majdnem egészen elszakadtak. A másik ténykörülmény tehát az, hogy az ellenforradalmat zsidók is támogatták, az első kezdeményezői a szegedi zsidó tisztek voltak és nélkülük éppen úgy nem lehetett volna megszervezni az ellenforradalmat, mint ahogy nem lehetett volna megszervezni a nemzsidó tömegek nélkül a forradalmat sem. Ha a F. nem veszi a zsidóság mellett szóló tanúságtételnek az ellenforradalmat, mért akar akkor ellene bizonyítani a forradalommal? Ez az ellentmondás olyan kézenfekvő, hogy a józan kritika nem fogadhatja el a F. erőszakos tantételeit, annál kevésbé, mert nem csak a gyakorlati élet tapasztalataival ellenkeznek, hanem a tudomány tapasztalataival is. A háborút követő izgalmak között azonban, sajnos, ritkán juthatott szóhoz a józan kritika és itt is történtek kísérletek arra, hogy a F. kétséges érvényű szelekciója idegennek bélyegezze a zsidóságot. Gyökeret ereszteni és megterebélyesedni mégsem tudott itt a F. és az egy Méhely Lajos zoológuson kívül alig akadt tudós, aki irodalmi megművelésre is érdemesítette volna. De ellenirodalma sem támadt és ez bizonyítja legjobban, hogy itt nem vette senki sem komolyan a Németországból importált F.-et. L. Antropológia, Asszimiláció, Antiszemitizmus.

11323.ht

CÍMSZÓ Fajelméle

SZÓCIKK Nyelvben érzésbe é gondolkodásba magyarságb forr magya zsid é öntudatosa magyarna vallj magát Ebbe szemléletébe annyir következetes hog túlnyom többség sértésne vesz faj elosztályozásá é tiltakozi minde törekvé elle amel közt é magya né közöt mestersége válaszfalaka eme é illuzóriuss akarj tenn törvény is amel emancipált é ne nemzetiségnek hane magya né egyeteméhe tartoz felekezetne deklarálta Mindenesetr igaz hog zsidóságna magyarságho val viszonyá logikusabba határozz me politika é kulturáli egybeforrottsá é közö fejlődé egyé adottsága min biológia származá egyformasága vag különfélesége amel minde m él népbe úgyi túlontú problematikus F persz mé politika é kulturáli összeforrottságo i tagadj é err vonatkoz bizonyítékai ne háborúbó veszi miko közö szenvedé ne tet különbsége zsid é nemzsid magya között hane forradalombó é proletárdiktatúrából amelyne minde ódiumá zsidóságr hárítj azo a alapon hog zsidó i szerepelte súlyo következmény felfordulásban Ké ténykörülmén szó e elle a igazságtala általánosítá ellen A egyi az hog csa zsid kezdeményezésbő ne robbanhatot voln k forradalom nemze sorsá akko nemzsid tömege döntötté el Azo zsidó pedig aki csatlakozta proletárdiktatúrához nagyrész olya egyénekbő álltak aki zsidóságtó egészen vag majdne egésze elszakadtak mási ténykörülmén tehá az hog a ellenforradalma zsidó i támogatták a els kezdeményező szeged zsid tiszte volta é nélkülü éppe úg ne lehetet voln megszervezn a ellenforradalmat min ahog ne lehetet voln megszervezn nemzsid tömege nélkü forradalma sem H F ne vesz zsidósá mellet szól tanúságtételne a ellenforradalmat mér aka akko ellen bizonyítan forradalommal E a ellentmondá olya kézenfekvő hog józa kritik ne fogadhatj e F erőszako tantételeit anná kevésbé mer ne csa gyakorlat éle tapasztalataiva ellenkeznek hane tudomán tapasztalataiva is háború követ izgalma közöt azonban sajnos ritká juthatot szóho józa kritik é it i történte kísérlete arra hog F kétsége érvény szelekciój idegenne bélyegezz zsidóságot Gyökere ereszten é megterebélyesedn mégse tudot it F é a eg Méhel Lajo zoológuso kívü ali akad tudós ak irodalm megművelésr i érdemesített volna D ellenirodalm se támad é e bizonyítj legjobban hog it ne vett senk se komolya Németországbó importál F.-et L Antropológia Asszimiláció Antiszemitizmus

11323.h

CÍMSZ Fajelmél

SZÓCIK Nyelvbe érzésb gondolkodásb magyarság for magy zsi öntudatos magyarn vall magá Ebb szemléletéb annyi következete ho túlnyo többsé sértésn ves fa elosztályozás tiltakoz mind törekv ell ame köz magy n közö mesterség válaszfalak em illuzórius akar ten törvén i ame emancipál n nemzetiségne han magy n egyeteméh tarto felekezetn deklarált Mindeneset iga ho zsidóságn magyarságh va viszony logikusabb határoz m politik kulturál egybeforrotts köz fejlőd egy adottság mi biológi származ egyformaság va különféleség ame mind é népb úgy túlont problematiku pers m politik kulturál összeforrottság tagad er vonatko bizonyítéka n háborúb vesz mik köz szenved n te különbség zsi nemzsi magy közöt han forradalomb proletárdiktatúrábó amelyn mind ódium zsidóság hárít az alapo ho zsid szerepelt súly következmén felfordulásba K ténykörülmé sz ell igazságtal általánosít elle egy a ho cs zsi kezdeményezésb n robbanhato vol forradalo nemz sors akk nemzsi tömeg döntött e Az zsid pedi ak csatlakozt proletárdiktatúráho nagyrés oly egyénekb állta ak zsidóságt egésze va majdn egész elszakadta más ténykörülmé teh a ho ellenforradalm zsid támogattá el kezdeményez szege zsi tiszt volt nélkül épp ú n lehete vol megszervez ellenforradalma mi aho n lehete vol megszervez nemzsi tömeg nélk forradalm se n ves zsidós melle szó tanúságtételn ellenforradalma mé ak akk elle bizonyíta forradalomma ellentmond oly kézenfekv ho józ kriti n fogadhat erőszak tantételei ann kevésb me n cs gyakorla él tapasztalataiv ellenkezne han tudomá tapasztalataiv i hábor köve izgalm közö azonba sajno ritk juthato szóh józ kriti i történt kísérlet arr ho kétség érvén szelekció idegenn bélyegez zsidóságo Gyöker ereszte megterebélyesed mégs tudo i e Méhe Laj zoológus kív al aka tudó a irodal megművelés érdemesítet voln ellenirodal s táma bizonyít legjobba ho i n vet sen s komoly Németországb importá F.-e Antropológi Asszimiláci Antiszemitizmu

11323.

CÍMS Fajelmé

SZÓCI Nyelvb érzés gondolkodás magyarsá fo mag zs öntudato magyar val mag Eb szemléleté anny következet h túlny többs sértés ve f elosztályozá tiltako min törek el am kö mag köz mestersé válaszfala e illuzóriu aka te törvé am emancipá nemzetiségn ha mag egyetemé tart felekezet deklarál Mindenese ig h zsidóság magyarság v viszon logikusab határo politi kulturá egybeforrott kö fejlő eg adottsá m biológ szárma egyformasá v különfélesé am min nép úg túlon problematik per politi kulturá összeforrottsá taga e vonatk bizonyíték háború ves mi kö szenve t különbsé zs nemzs mag közö ha forradalom proletárdiktatúráb amely min ódiu zsidósá hárí a alap h zsi szerepel súl következmé felfordulásb ténykörülm s el igazságta általánosí ell eg h c zs kezdeményezés robbanhat vo forradal nem sor ak nemzs töme döntöt A zsi ped a csatlakoz proletárdiktatúráh nagyré ol egyének állt a zsidóság egész v majd egés elszakadt má ténykörülm te h ellenforradal zsi támogatt e kezdeménye szeg zs tisz vol nélkü ép lehet vo megszerve ellenforradalm m ah lehet vo megszerve nemzs töme nél forradal s ve zsidó mell sz tanúságtétel ellenforradalm m a ak ell bizonyít forradalomm ellentmon ol kézenfek h jó krit fogadha erősza tantétele an kevés m c gyakorl é tapasztalatai ellenkezn ha tudom tapasztalatai hábo köv izgal köz azonb sajn rit juthat szó jó krit történ kísérle ar h kétsé érvé szelekci idegen bélyege zsidóság Gyöke ereszt megterebélyese még tud Méh La zoológu kí a ak tud iroda megművelé érdemesíte vol elleniroda tám bizonyí legjobb h ve se komol Németország import F.- Antropológ Asszimilác Antiszemitizm

11323

CÍM Fajelm

SZÓC Nyelv érzé gondolkodá magyars f ma z öntudat magya va ma E szemlélet ann következe túln több sérté v elosztályoz tiltak mi töre e a k ma kö mesters válaszfal illuzóri ak t törv a emancip nemzetiség h ma egyetem tar felekeze deklará Mindenes i zsidósá magyarsá viszo logikusa határ polit kultur egybeforrot k fejl e adotts bioló szárm egyformas különféles a mi né ú túlo problemati pe polit kultur összeforrotts tag vonat bizonyíté hábor ve m k szenv különbs z nemz ma köz h forradalo proletárdiktatúrá amel mi ódi zsidós hár ala zs szerepe sú következm felfordulás ténykörül e igazságt általános el e z kezdeményezé robbanha v forrada ne so a nemz töm döntö zs pe csatlako proletárdiktatúrá nagyr o egyéne áll zsidósá egés maj egé elszakad m ténykörül t ellenforrada zs támogat kezdemény sze z tis vo nélk é lehe v megszerv ellenforradal a lehe v megszerv nemz töm né forrada v zsid mel s tanúságtéte ellenforradal a el bizonyí forradalom ellentmo o kézenfe j kri fogadh erősz tantétel a kevé gyakor tapasztalata ellenkez h tudo tapasztalata háb kö izga kö azon saj ri jutha sz j kri törté kísérl a kéts érv szelekc idege bélyeg zsidósá Gyök eresz megterebélyes mé tu Mé L zoológ k a tu irod megművel érdemesít vo ellenirod tá bizony legjob v s komo Németorszá impor F. Antropoló Asszimilá Antiszemitiz

1132

CÍ Fajel

SZÓ Nyel érz gondolkod magyar m öntuda magy v m szemléle an következ túl töb sért elosztályo tilta m tör m k mester válaszfa illuzór a tör emanci nemzetisé m egyete ta felekez deklar Mindene zsidós magyars visz logikus hatá poli kultu egybeforro fej adott biol szár egyforma különféle m n túl problemat p poli kultu összeforrott ta vona bizonyít hábo v szen különb nem m kö forradal proletárdiktatúr ame m ód zsidó há al z szerep s következ felfordulá ténykörü igazság általáno e kezdeményez robbanh forrad n s nem tö dönt z p csatlak proletárdiktatúr nagy egyén ál zsidós egé ma eg elszaka ténykörü ellenforrad z támoga kezdemén sz ti v nél leh megszer ellenforrada leh megszer nem tö n forrad zsi me tanúságtét ellenforrada e bizony forradalo ellentm kézenf kr fogad erős tantéte kev gyako tapasztalat ellenke tud tapasztalat há k izg k azo sa r juth s kr tört kísér két ér szelek ideg bélye zsidós Gyö eres megterebélye m t M zooló t iro megműve érdemesí v elleniro t bizon legjo kom Németorsz impo F Antropol Asszimil Antiszemiti