11324.htm

CÍMSZÓ: Fajvédelem

SZÓCIKK: Fajvédelem. Az a politikai mozgalom, amely a kisebbségekben lévő fajták kiszorításával a fajelmélet (l. o.) alapján a többségben lévő és uralkodó faj gazdasági és kulturális hegemóniáját igyekszik biztosítani. Miután a fajelmélet nem állja a tudományos kritikát, a F. tulajdonképpen nem egyéb politikai jelszónál és módot nyújt arra, hogy a jogosság látszatával kétesértékű származási előjogok alapján a társadalom egyes rétegeit elnyomja és az egyéni érvényesülést megakadályozza. A F. címében is megnyilatkozó védekezési törekvés csak alkalmas takarója a valóságos célnak, amely nem más, mint az antiszemita mozgalmak ébrentartása és megerősítése. Németországban a horogkeresztesek, Magyarországon a fajvédőpárt, Romániában az ú. n. Cuza-párt működik a fajvédelem programja alapján. A magyar fajvédőpártot a proletárdiktatúra bukása után alakították, először a keresztény nemzeti és kisgazdapárt keretén belül, majd onnan kiváltak és külön szervezkedtek. Utóbb egy részük beolvadt Bethlen István kormánypártjába. Wolf Károly és a keresztény nemzeti párt egyik szárnya is a F. eszméjét vallja és működésük széleskörű antiszemita politikában nyilvánul. Jellemző tünet, hogy ugyanakkor, mikor a fajvédelmi pártok Magyarországon a magyar faj érvényre juttatásának programját vallják, vezetőik nagy része nem magyar fajtájú, hanem bevándorolt lengyelek, németek, de legjobb esetben is hazai szlávok és németek leszármazottjai.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1324. címszó a lexikon => 255. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11324.htm

CÍMSZÓ: Fajvédelem

SZÓCIKK: Fajvédelem. Az a politikai mozgalom, amely a kisebbségekben lévő fajták kiszorításával a fajelmélet l. o. alapján a többségben lévő és uralkodó faj gazdasági és kulturális hegemóniáját igyekszik biztosítani. Miután a fajelmélet nem állja a tudományos kritikát, a F. tulajdonképpen nem egyéb politikai jelszónál és módot nyújt arra, hogy a jogosság látszatával kétesértékű származási előjogok alapján a társadalom egyes rétegeit elnyomja és az egyéni érvényesülést megakadályozza. A F. címében is megnyilatkozó védekezési törekvés csak alkalmas takarója a valóságos célnak, amely nem más, mint az antiszemita mozgalmak ébrentartása és megerősítése. Németországban a horogkeresztesek, Magyarországon a fajvédőpárt, Romániában az ú. n. Cuza-párt működik a fajvédelem programja alapján. A magyar fajvédőpártot a proletárdiktatúra bukása után alakították, először a keresztény nemzeti és kisgazdapárt keretén belül, majd onnan kiváltak és külön szervezkedtek. Utóbb egy részük beolvadt Bethlen István kormánypártjába. Wolf Károly és a keresztény nemzeti párt egyik szárnya is a F. eszméjét vallja és működésük széleskörű antiszemita politikában nyilvánul. Jellemző tünet, hogy ugyanakkor, mikor a fajvédelmi pártok Magyarországon a magyar faj érvényre juttatásának programját vallják, vezetőik nagy része nem magyar fajtájú, hanem bevándorolt lengyelek, németek, de legjobb esetben is hazai szlávok és németek leszármazottjai.

11324.ht

CÍMSZÓ Fajvédele

SZÓCIKK Fajvédelem A politika mozgalom amel kisebbségekbe lév fajtá kiszorításáva fajelméle l o alapjá többségbe lév é uralkod fa gazdaság é kulturáli hegemóniájá igyekszi biztosítani Miutá fajelméle ne állj tudományo kritikát F tulajdonképpe ne egyé politika jelszóná é módo nyúj arra hog jogossá látszatáva kétesérték származás előjogo alapjá társadalo egye rétegei elnyomj é a egyén érvényesülés megakadályozza F címébe i megnyilatkoz védekezés törekvé csa alkalma takarój valóságo célnak amel ne más min a antiszemit mozgalma ébrentartás é megerősítése Németországba horogkeresztesek Magyarországo fajvédőpárt Romániába a ú n Cuza-pár működi fajvédele programj alapján magya fajvédőpárto proletárdiktatúr bukás utá alakították előszö keresztén nemzet é kisgazdapár kereté belül maj onna kiválta é külö szervezkedtek Utób eg részü beolvad Bethle Istvá kormánypártjába Wol Károl é keresztén nemzet pár egyi szárny i F eszméjé vallj é működésü széleskör antiszemit politikába nyilvánul Jellemz tünet hog ugyanakkor miko fajvédelm párto Magyarországo magya fa érvényr juttatásána programjá vallják vezetői nag rész ne magya fajtájú hane bevándorol lengyelek németek d legjob esetbe i haza szlávo é némete leszármazottjai

11324.h

CÍMSZ Fajvédel

SZÓCIK Fajvédele politik mozgalo ame kisebbségekb lé fajt kiszorításáv fajelmél alapj többségb lé uralko f gazdasá kulturál hegemóniáj igyeksz biztosítan Miut fajelmél n áll tudomány kritiká tulajdonképp n egy politik jelszón mód nyú arr ho jogoss látszatáv kétesérté származá előjog alapj társadal egy rétege elnyom egyé érvényesülé megakadályozz címéb megnyilatko védekezé törekv cs alkalm takaró valóság célna ame n má mi antiszemi mozgalm ébrentartá megerősítés Németországb horogkeresztese Magyarország fajvédőpár Romániáb Cuza-pá működ fajvédel program alapjá magy fajvédőpárt proletárdiktatú buká ut alakítottá elősz kereszté nemze kisgazdapá keret belü ma onn kivált kül szervezkedte Utó e rész beolva Bethl Istv kormánypártjáb Wo Káro kereszté nemze pá egy szárn eszméj vall működés széleskö antiszemi politikáb nyilvánu Jellem tüne ho ugyanakko mik fajvédel párt Magyarország magy f érvény juttatásán programj valljá vezető na rés n magy fajtáj han bevándoro lengyele némete legjo esetb haz szláv német leszármazottja

11324.

CÍMS Fajvéde

SZÓCI Fajvédel politi mozgal am kisebbségek l faj kiszorításá fajelmé alap többség l uralk gazdas kulturá hegemóniá igyeks biztosíta Miu fajelmé ál tudomán kritik tulajdonkép eg politi jelszó mó ny ar h jogos látszatá kétesért származ előjo alap társada eg réteg elnyo egy érvényesül megakadályoz címé megnyilatk védekez törek c alkal takar valósá céln am m m antiszem mozgal ébrentart megerősíté Németország horogkeresztes Magyarorszá fajvédőpá Romániá Cuza-p műkö fajvéde progra alapj mag fajvédőpár proletárdiktat buk u alakított elős kereszt nemz kisgazdap kere bel m on kivál kü szervezkedt Ut rés beolv Beth Ist kormánypártjá W Kár kereszt nemz p eg szár eszmé val működé szélesk antiszem politiká nyilván Jelle tün h ugyanakk mi fajvéde pár Magyarorszá mag érvén juttatásá program vallj vezet n ré mag fajtá ha bevándor lengyel német legj eset ha szlá néme leszármazottj

11324

CÍM Fajvéd

SZÓC Fajvéde polit mozga a kisebbsége fa kiszorítás fajelm ala többsé ural gazda kultur hegemóni igyek biztosít Mi fajelm á tudomá kriti tulajdonké e polit jelsz m n a jogo látszat kétesér szárma előj ala társad e réte elny eg érvényesü megakadályo cím megnyilat védeke töre alka taka valós cél a antisze mozga ébrentar megerősít Németorszá horogkereszte Magyarorsz fajvédőp Románi Cuza- műk fajvéd progr alap ma fajvédőpá proletárdikta bu alakítot elő keresz nem kisgazda ker be o kivá k szervezked U ré beol Bet Is kormánypártj Ká keresz nem e szá eszm va működ széles antisze politik nyilvá Jell tü ugyanak m fajvéd pá Magyarorsz ma érvé juttatás progra vall veze r ma fajt h bevándo lengye néme leg ese h szl ném leszármazott

1132

CÍ Fajvé

SZÓ Fajvéd poli mozg kisebbség f kiszorítá fajel al többs ura gazd kultu hegemón igye biztosí M fajel tudom krit tulajdonk poli jels jog látsza kétesé szárm elő al társa rét eln e érvényes megakadály cí megnyila védek tör alk tak való cé antisz mozg ébrenta megerősí Németorsz horogkereszt Magyarors fajvédő Román Cuza mű fajvé prog ala m fajvédőp proletárdikt b alakíto el keres ne kisgazd ke b kiv szervezke r beo Be I kormánypárt K keres ne sz esz v műkö széle antisz politi nyilv Jel t ugyana fajvé p Magyarors m érv juttatá progr val vez m faj bevánd lengy ném le es sz né leszármazot