11326.htm

CÍMSZÓ: Falk

SZEMÉLYNÉV: Falk Miksa

SZÓCIKK: "2. F. Miksa*, publicista és politikus, szül. Pesten 1828 okt. 27., megh. u. 0. 1908 szept. 10. Tizennégy éves korban kezdte az újságírást, mint színházi tudósító és fordító, az Ungar c. lapnál, melynek rövidesen segédszerkesztője lett és maradt 1847-ig. Ez évben bölcsészdoktorrá avatták a pesti egyetemen és F. Bécsbe ment továbbtanulni a Polytechnikumra. Bécsben sok lapnak volt a munkatársa, többek közt az Oesterr. Zeitung és a Wanderer politikai vezércikkírója és magyar tudósítója. Emellett a Pesti Napló és a bécsi Magyar Sajtónak is munkatársa volt. 1858-ban szoros viszonyba került Széchenyi Istvánnal, aki nagyon megkedvelte őt és reábízta névtelen iratainak kiadását. 1861-ben F.-ot Deák Ferenc ajánlatára a M. Tud. Akadémia tagjává választotta, de ugyanakkor Schmerling sajtópert indított ellene, mert a magyar alkotmány helyreállítását sürgette. Ekkor hat havi börtönre ítélték. 1866-67-ben Erzsébet királyné társalgója lett. A kiegyezés után iskolatársa, Wahrmann Mór ajánlatára őt hívták meg a Pester Lloyd főszerkesztőjének és húszévi távollét után hazajött s átvette lapjának szellemi vezetését. Igen nagy része volt az Ausztriával való kiegyezésben és a kölcsönös megértés előmozdításában. 1896-tól kezdve 1905-ig képviselőnek választották meg, mindig a vidéken, szabadelvű programmal. F.-ot számos kitüntetéssel halmozták el. Elnöke volt a Hírlapírók Nyugdíjintézetének, tb. elnöke az Otthon Írók Körének, tb. doktora a budapesti és kolozsvári egyetemeknek. Jóllehet igen sok könyvet írt, fő munkássága mégis az a ragyogó publicisztikai munkásság volt, amellyel saját személyét országszerte népszerűvé, Fk.-val jelzett cikkeit pedig sziporkázó szellemességük miatt közkedveltté tették. Franciából németre lefordította az ú. n. Dumas- Memoireokat 28 kötetben, emellett Jókai több regényét és Eötvösnek a nemzetiségi kérdésről írt művét németre ültette át, írt történelmi és földrajzi tankönyveket, kiadta több politikai beszédét. Ezenkívül írt művei: A menedékjog a nemzetközi jog alapelveiből származtatva (Akadémiai székfoglaló 1864); Széchenyi István gróf és kora (németül is, 1867); Koronázási emlékkönyv (1867)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1326. címszó a lexikon => 255. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11326.htm

CÍMSZÓ: Falk

SZEMÉLYNÉV: Falk Miksa

SZÓCIKK: 2. F. Miksa*, publicista és politikus, szül. Pesten 1828 okt. 27., megh. u. 0. 1908 szept. 10. Tizennégy éves korban kezdte az újságírást, mint színházi tudósító és fordító, az Ungar c. lapnál, melynek rövidesen segédszerkesztője lett és maradt 1847-ig. Ez évben bölcsészdoktorrá avatták a pesti egyetemen és F. Bécsbe ment továbbtanulni a Polytechnikumra. Bécsben sok lapnak volt a munkatársa, többek közt az Oesterr. Zeitung és a Wanderer politikai vezércikkírója és magyar tudósítója. Emellett a Pesti Napló és a bécsi Magyar Sajtónak is munkatársa volt. 1858-ban szoros viszonyba került Széchenyi Istvánnal, aki nagyon megkedvelte őt és reábízta névtelen iratainak kiadását. 1861-ben F.-ot Deák Ferenc ajánlatára a M. Tud. Akadémia tagjává választotta, de ugyanakkor Schmerling sajtópert indított ellene, mert a magyar alkotmány helyreállítását sürgette. Ekkor hat havi börtönre ítélték. 1866-67-ben Erzsébet királyné társalgója lett. A kiegyezés után iskolatársa, Wahrmann Mór ajánlatára őt hívták meg a Pester Lloyd főszerkesztőjének és húszévi távollét után hazajött s átvette lapjának szellemi vezetését. Igen nagy része volt az Ausztriával való kiegyezésben és a kölcsönös megértés előmozdításában. 1896-tól kezdve 1905-ig képviselőnek választották meg, mindig a vidéken, szabadelvű programmal. F.-ot számos kitüntetéssel halmozták el. Elnöke volt a Hírlapírók Nyugdíjintézetének, tb. elnöke az Otthon Írók Körének, tb. doktora a budapesti és kolozsvári egyetemeknek. Jóllehet igen sok könyvet írt, fő munkássága mégis az a ragyogó publicisztikai munkásság volt, amellyel saját személyét országszerte népszerűvé, Fk.-val jelzett cikkeit pedig sziporkázó szellemességük miatt közkedveltté tették. Franciából németre lefordította az ú. n. Dumas- Memoireokat 28 kötetben, emellett Jókai több regényét és Eötvösnek a nemzetiségi kérdésről írt művét németre ültette át, írt történelmi és földrajzi tankönyveket, kiadta több politikai beszédét. Ezenkívül írt művei: A menedékjog a nemzetközi jog alapelveiből származtatva Akadémiai székfoglaló 1864 ; Széchenyi István gróf és kora németül is, 1867 ; Koronázási emlékkönyv 1867 .

11326.ht

CÍMSZÓ Fal

SZEMÉLYNÉV Fal Miks

SZÓCIKK 2 F Miksa* publicist é politikus szül Peste 182 okt 27. megh u 0 190 szept 10 Tizennég éve korba kezdt a újságírást min színház tudósít é fordító a Unga c lapnál melyne rövidese segédszerkesztőj let é marad 1847-ig E évbe bölcsészdoktorr avattá pest egyeteme é F Bécsb men továbbtanuln Polytechnikumra Bécsbe so lapna vol munkatársa többe köz a Oesterr Zeitun é Wandere politika vezércikkírój é magya tudósítója Emellet Pest Napl é bécs Magya Sajtóna i munkatárs volt 1858-ba szoro viszonyb kerül Szécheny Istvánnal ak nagyo megkedvelt ő é reábízt névtele irataina kiadását 1861-be F.-o Deá Feren ajánlatár M Tud Akadémi tagjáv választotta d ugyanakko Schmerlin sajtóper indítot ellene mer magya alkotmán helyreállításá sürgette Ekko ha hav börtönr ítélték 1866-67-be Erzsébe királyn társalgój lett kiegyezé utá iskolatársa Wahrman Mó ajánlatár ő hívtá me Peste Lloy főszerkesztőjéne é húszév távollé utá hazajöt átvett lapjána szellem vezetését Ige nag rész vol a Ausztriáva val kiegyezésbe é kölcsönö megérté előmozdításában 1896-tó kezdv 1905-i képviselőne választottá meg mindi vidéken szabadelv programmal F.-o számo kitüntetésse halmoztá el Elnök vol Hírlapíró Nyugdíjintézetének tb elnök a Ottho Író Körének tb doktor budapest é kolozsvár egyetemeknek Jóllehe ige so könyve írt f munkásság mégi a ragyog publicisztika munkássá volt amellye sajá személyé országszert népszerűvé Fk.-va jelzet cikkei pedi sziporkáz szellemességü miat közkedveltt tették Franciábó németr lefordított a ú n Dumas Memoireoka 2 kötetben emellet Jóka töb regényé é Eötvösne nemzetiség kérdésrő ír művé németr ültett át ír történelm é földrajz tankönyveket kiadt töb politika beszédét Ezenkívü ír művei menedékjo nemzetköz jo alapelveibő származtatv Akadémia székfoglal 186 Szécheny Istvá gró é kor németü is 186 Koronázás emlékköny 186

11326.h

CÍMSZ Fa

SZEMÉLYNÉ Fa Mik

SZÓCIK Miksa publicis politiku szü Pest 18 ok 27 meg 19 szep 1 Tizenné év korb kezd újságírás mi színhá tudósí fordít Ung lapná melyn rövides segédszerkesztő le mara 1847-i évb bölcsészdoktor avatt pes egyetem Bécs me továbbtanul Polytechnikumr Bécsb s lapn vo munkatárs több kö Oester Zeitu Wander politik vezércikkíró magy tudósítój Emelle Pes Nap béc Magy Sajtón munkatár vol 1858-b szor viszony kerü Széchen Istvánna a nagy megkedvel reábíz névtel iratain kiadásá 1861-b F.- De Fere ajánlatá Tu Akadém tagjá választott ugyanakk Schmerli sajtópe indíto ellen me magy alkotmá helyreállítás sürgett Ekk h ha börtön ítélté 1866-67-b Erzséb király társalgó let kiegyez ut iskolatárs Wahrma M ajánlatá hívt m Pest Llo főszerkesztőjén húszé távoll ut hazajö átvet lapján szelle vezetésé Ig na rés vo Ausztriáv va kiegyezésb kölcsön megért előmozdításába 1896-t kezd 1905- képviselőn választott me mind vidéke szabadel programma F.- szám kitüntetéss halmozt e Elnö vo Hírlapír Nyugdíjintézeténe t elnö Otth Ír Köréne t dokto budapes kolozsvá egyetemekne Jólleh ig s könyv ír munkássá még ragyo publicisztik munkáss vol amelly saj személy országszer népszerűv Fk.-v jelze cikke ped sziporká szellemesség mia közkedvelt tetté Franciáb német lefordítot Duma Memoireok kötetbe emelle Jók tö regény Eötvösn nemzetisé kérdésr í műv német ültet á í történel földraj tankönyveke kiad tö politik beszédé Ezenkív í műve menedékj nemzetkö j alapelveib származtat Akadémi székfogla 18 Széchen Istv gr ko német i 18 Koronázá emlékkön 18

11326.

CÍMS F

SZEMÉLYN F Mi

SZÓCI Miks publici politik sz Pes 1 o 2 me 1 sze Tizenn é kor kez újságírá m szính tudós fordí Un lapn mely rövide segédszerkeszt l mar 1847- év bölcsészdokto avat pe egyete Béc m továbbtanu Polytechnikum Bécs lap v munkatár töb k Oeste Zeit Wande politi vezércikkír mag tudósító Emell Pe Na bé Mag Sajtó munkatá vo 1858- szo viszon ker Széche Istvánn nag megkedve reábí névte iratai kiadás 1861- F. D Fer ajánlat T Akadé tagj választot ugyanak Schmerl sajtóp indít elle m mag alkotm helyreállítá sürget Ek h börtö ítélt 1866-67- Erzsé királ társalg le kiegye u iskolatár Wahrm ajánlat hív Pes Ll főszerkesztőjé húsz távol u hazaj átve lapjá szell vezetés I n ré v Ausztriá v kiegyezés kölcsö megér előmozdításáb 1896- kez 1905 képviselő választot m min vidék szabade programm F. szá kitüntetés halmoz Eln v Hírlapí Nyugdíjintézetén eln Ott Í Körén dokt budape kolozsv egyetemekn Jólle i köny í munkáss mé ragy publiciszti munkás vo amell sa személ országsze népszerű Fk.- jelz cikk pe szipork szellemessé mi közkedvel tett Franciá néme lefordíto Dum Memoireo kötetb emell Jó t regén Eötvös nemzetis kérdés mű néme ülte történe földra tankönyvek kia t politi beszéd Ezenkí műv menedék nemzetk alapelvei származta Akadém székfogl 1 Széche Ist g k néme 1 Koronáz emlékkö 1

11326

CÍM

SZEMÉLY M

SZÓC Mik public politi s Pe m sz Tizen ko ke újságír szín tudó ford U lap mel rövid segédszerkesz ma 1847 é bölcsészdokt ava p egyet Bé továbbtan Polytechniku Béc la munkatá tö Oest Zei Wand polit vezércikkí ma tudósít Emel P N b Ma Sajt munkat v 1858 sz viszo ke Széch István na megkedv reáb névt irata kiadá 1861 F Fe ajánla Akad tag választo ugyana Schmer sajtó indí ell ma alkot helyreállít sürge E bört ítél 1866-67 Erzs kirá társal l kiegy iskolatá Wahr ajánla hí Pe L főszerkesztőj hús távo haza átv lapj szel vezeté r Ausztri kiegyezé kölcs megé előmozdításá 1896 ke 190 képvisel választo mi vidé szabad program F sz kitünteté halmo El Hírlap Nyugdíjintézeté el Ot Köré dok budap kolozs egyetemek Jóll kön munkás m rag publiciszt munká v amel s szemé országsz népszer Fk. jel cik p szipor szellemess m közkedve tet Franci ném lefordít Du Memoire kötet emel J regé Eötvö nemzeti kérdé m ném ült történ földr tankönyve ki polit beszé Ezenk mű menedé nemzet alapelve származt Akadé székfog Széch Is ném Koroná emlékk

1132SZEMÉL

SZÓ Mi publi polit P s Tize k k újságí szí tud for la me rövi segédszerkes m 184 bölcsészdok av egye B továbbta Polytechnik Bé l munkat t Oes Ze Wan poli vezércikk m tudósí Eme M Saj munka 185 s visz k Széc Istvá n megked reá név irat kiad 186 F ajánl Aka ta választ ugyan Schme sajt ind el m alko helyreállí sürg bör íté 1866-6 Erz kir társa kieg iskolat Wah ajánl h P főszerkesztő hú táv haz át lap sze vezet Ausztr kiegyez kölc meg előmozdítás 189 k 19 képvise választ m vid szaba progra s kitüntet halm E Hírla Nyugdíjintézet e O Kör do buda koloz egyeteme Jól kö munká ra publicisz munk ame szem országs népsze Fk je ci szipo szellemes közkedv te Franc né lefordí D Memoir köte eme reg Eötv nemzet kérd né ül törté föld tankönyv k poli besz Ezen m mened nemze alapelv származ Akad székfo Széc I né Koron emlék