11332.htm

CÍMSZÓ: Falus

SZEMÉLYNÉV: Falus Elek

SZÓCIKK: Falus 1. Elek*, grafikus és iparművész, szül. Orosházán 1883. Budapesten a mintarajziskolában, Nagybányán és Münchenben tanult, majd Londonba ment, hol hosszabb ideig működött, mint iparművész-tervező és illusztrátor. Azután Berlinben lakásberendezéseket is tervezett. Itthon művészi könyvborítékaival, plakátjaival keltett feltűnést. Ilynemű tervezéseiben magyar népies motívumokat alkalmazott sikerrel. Iványi-Grünwald Béla és Kada Elek kecskeméti polgármesterrel megalapította a kecskeméti művésztelepet (1912 - 18), hol az iparművészeti osztály vezetője volt. Később belső építkezéssel és enteriőrök tervezésével (Belvárosi Színház nézőtere), majd színpadi díszlettervezéssel, kerámiák és szőnyegek tervezésével is foglalkozott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1332. címszó a lexikon => 256. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11332.htm

CÍMSZÓ: Falus

SZEMÉLYNÉV: Falus Elek

SZÓCIKK: Falus 1. Elek*, grafikus és iparművész, szül. Orosházán 1883. Budapesten a mintarajziskolában, Nagybányán és Münchenben tanult, majd Londonba ment, hol hosszabb ideig működött, mint iparművész-tervező és illusztrátor. Azután Berlinben lakásberendezéseket is tervezett. Itthon művészi könyvborítékaival, plakátjaival keltett feltűnést. Ilynemű tervezéseiben magyar népies motívumokat alkalmazott sikerrel. Iványi-Grünwald Béla és Kada Elek kecskeméti polgármesterrel megalapította a kecskeméti művésztelepet 1912 - 18 , hol az iparművészeti osztály vezetője volt. Később belső építkezéssel és enteriőrök tervezésével Belvárosi Színház nézőtere , majd színpadi díszlettervezéssel, kerámiák és szőnyegek tervezésével is foglalkozott.

11332.ht

CÍMSZÓ Falu

SZEMÉLYNÉV Falu Ele

SZÓCIKK Falu 1 Elek* grafiku é iparművész szül Orosházá 1883 Budapeste mintarajziskolában Nagybányá é Münchenbe tanult maj Londonb ment ho hosszab idei működött min iparművész-tervez é illusztrátor Azutá Berlinbe lakásberendezéseke i tervezett Ittho művész könyvborítékaival plakátjaiva keltet feltűnést Ilynem tervezéseibe magya népie motívumoka alkalmazot sikerrel Iványi-Grünwal Bél é Kad Ele kecskemét polgármesterre megalapított kecskemét művésztelepe 191 1 ho a iparművészet osztál vezetőj volt Későb bels építkezésse é enteriőrö tervezéséve Belváros Színhá nézőter maj színpad díszlettervezéssel kerámiá é szőnyege tervezéséve i foglalkozott

11332.h

CÍMSZ Fal

SZEMÉLYNÉ Fal El

SZÓCIK Fal Elek grafik iparművés szü Orosház 188 Budapest mintarajziskolába Nagybány Münchenb tanul ma London men h hossza ide működöt mi iparművész-terve illusztráto Azut Berlinb lakásberendezések tervezet Itth művés könyvborítékaiva plakátjaiv kelte feltűnés Ilyne tervezéseib magy népi motívumok alkalmazo sikerre Iványi-Grünwa Bé Ka El kecskemé polgármesterr megalapítot kecskemé művésztelep 19 h iparművésze osztá vezető vol Késő bel építkezéss enteriőr tervezésév Belváro Szính nézőte ma színpa díszlettervezésse kerámi szőnyeg tervezésév foglalkozot

11332.

CÍMS Fa

SZEMÉLYN Fa E

SZÓCI Fa Ele grafi iparművé sz Oroshá 18 Budapes mintarajziskoláb Nagybán München tanu m Londo me hossz id működö m iparművész-terv illusztrát Azu Berlin lakásberendezése terveze Itt művé könyvborítékaiv plakátjai kelt feltűné Ilyn tervezései mag nép motívumo alkalmaz sikerr Iványi-Grünw B K E kecskem polgármester megalapíto kecskem művésztele 1 iparművész oszt vezet vo Kés be építkezés enteriő tervezésé Belvár Szín nézőt m színp díszlettervezéss kerám szőnye tervezésé foglalkozo

11332

CÍM F

SZEMÉLY F

SZÓC F El graf iparműv s Orosh 1 Budape mintarajziskolá Nagybá Münche tan Lond m hoss i működ iparművész-ter illusztrá Az Berli lakásberendezés tervez It műv könyvborítékai plakátja kel feltűn Ily tervezése ma né motívum alkalma siker Iványi-Grün kecske polgármeste megalapít kecske művésztel iparművés osz veze v Ké b építkezé enteri tervezés Belvá Szí néző szín díszlettervezés kerá szőny tervezés foglalkoz

1133SZEMÉL

SZÓ E gra iparmű Oros Budap mintarajziskol Nagyb Münch ta Lon hos műkö iparművész-te illusztr A Berl lakásberendezé terve I mű könyvborítéka plakátj ke feltű Il tervezés m n motívu alkalm sike Iványi-Grü kecsk polgármest megalapí kecsk művészte iparművé os vez K építkez enter tervezé Belv Sz néz szí díszlettervezé ker szőn tervezé foglalko