11336.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Gyula

SZÓCIKK: "2.  F. Gyula, gyermekorvos és szakíró, szül. Esztergomban 1861. Bécsben avatták doktorrá s külföldi gyermekklinikai gyakorlat után Budapesten telepedett meg, ahol az orvostudományt népszeresítő nagy munkásságot fejtett ki. Cikkei a Gyógyászat, Egészség, Archiv für Kinderheilkunde, Wiener med. Wochenschrift és a magyar lapok hasábjain jelentek meg. Művei: A világ árvái (1888); A beteg baba (1889); Az egészséges baba; Miként óvjuk gyermekeink egészségét, Az egészséges és beteg ember; A gyermek testi épsége. Szerkesztette az Orvosi Zsebnaptárt és a Jó Egészség c. folyóiratot."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1336. címszó a lexikon => 256. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11336.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Gyula

SZÓCIKK: 2. F. Gyula, gyermekorvos és szakíró, szül. Esztergomban 1861. Bécsben avatták doktorrá s külföldi gyermekklinikai gyakorlat után Budapesten telepedett meg, ahol az orvostudományt népszeresítő nagy munkásságot fejtett ki. Cikkei a Gyógyászat, Egészség, Archiv für Kinderheilkunde, Wiener med. Wochenschrift és a magyar lapok hasábjain jelentek meg. Művei: A világ árvái 1888 ; A beteg baba 1889 ; Az egészséges baba; Miként óvjuk gyermekeink egészségét, Az egészséges és beteg ember; A gyermek testi épsége. Szerkesztette az Orvosi Zsebnaptárt és a Jó Egészség c. folyóiratot.

11336.ht

CÍMSZÓ Farag

SZEMÉLYNÉV Farag Gyul

SZÓCIKK 2 F Gyula gyermekorvo é szakíró szül Esztergomba 1861 Bécsbe avattá doktorr külföld gyermekklinika gyakorla utá Budapeste telepedet meg aho a orvostudomány népszeresít nag munkásságo fejtet ki Cikke Gyógyászat Egészség Archi fü Kinderheilkunde Wiene med Wochenschrif é magya lapo hasábjai jelente meg Művei vilá árvá 188 bete bab 188 A egészsége baba Mikén óvju gyermekein egészségét A egészsége é bete ember gyerme test épsége Szerkesztett a Orvos Zsebnaptár é J Egészsé c folyóiratot

11336.h

CÍMSZ Fara

SZEMÉLYNÉ Fara Gyu

SZÓCIK Gyul gyermekorv szakír szü Esztergomb 186 Bécsb avatt doktor külföl gyermekklinik gyakorl ut Budapest telepede me ah orvostudomán népszeresí na munkásság fejte k Cikk Gyógyásza Egészsé Arch f Kinderheilkund Wien me Wochenschri magy lap hasábja jelent me Műve vil árv 18 bet ba 18 egészség bab Miké óvj gyermekei egészségé egészség bet embe gyerm tes épség Szerkesztet Orvo Zsebnaptá Egészs folyóirato

11336.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Gy

SZÓCI Gyu gyermekor szakí sz Esztergom 18 Bécs avat dokto külfö gyermekklini gyakor u Budapes teleped m a orvostudomá népszeres n munkássá fejt Cik Gyógyász Egészs Arc Kinderheilkun Wie m Wochenschr mag la hasábj jelen m Műv vi ár 1 be b 1 egészsé ba Mik óv gyermeke egészség egészsé be emb gyer te épsé Szerkeszte Orv Zsebnapt Egész folyóirat

11336

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa G

SZÓC Gy gyermeko szak s Esztergo 1 Béc ava dokt külf gyermekklin gyako Budape telepe orvostudom népszere munkáss fej Ci Gyógyás Egész Ar Kinderheilku Wi Wochensch ma l hasáb jele Mű v á b egészs b Mi ó gyermek egészsé egészs b em gye t éps Szerkeszt Or Zsebnap Egés folyóira

1133

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ G gyermek sza Eszterg Bé av dok kül gyermekkli gyak Budap telep orvostudo népszer munkás fe C Gyógyá Egés A Kinderheilk W Wochensc m hasá jel M egész M gyerme egészs egész e gy ép Szerkesz O Zsebna Egé folyóir