11339.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Lipót

SZÓCIKK: "5. F. Lipót, min. oszt. tan., főmérnök, szül Budapesten 1855., megh. 1908. Vezette az országos vízépítési igazgatóság kultúrmérnöki osztályát és 1898. miniszteri osztálytanácsosi rangot kapott. Részt vett az öntözőtörvény, Béga-csatorna rendezéséről szóló és a Rába szabályozásról szóló törvények előkészítésén. Cikkei a szaksajtóban jelentek meg. Főbb művei: Olaszország lecsapolásai; A belvizek levezetése (ez utóbbi a mérnökegyesület nagy aranyérmét s pénzjutalmát nyerte el); Az ártérfejlesztés és osztályozás legcélszerűbb módozatainak megfejtése (1898)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1339. címszó a lexikon => 257. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11339.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Lipót

SZÓCIKK: 5. F. Lipót, min. oszt. tan., főmérnök, szül Budapesten 1855., megh. 1908. Vezette az országos vízépítési igazgatóság kultúrmérnöki osztályát és 1898. miniszteri osztálytanácsosi rangot kapott. Részt vett az öntözőtörvény, Béga-csatorna rendezéséről szóló és a Rába szabályozásról szóló törvények előkészítésén. Cikkei a szaksajtóban jelentek meg. Főbb művei: Olaszország lecsapolásai; A belvizek levezetése ez utóbbi a mérnökegyesület nagy aranyérmét s pénzjutalmát nyerte el ; Az ártérfejlesztés és osztályozás legcélszerűbb módozatainak megfejtése 1898 .

11339.ht

CÍMSZÓ Farag

SZEMÉLYNÉV Farag Lipó

SZÓCIKK 5 F Lipót min oszt tan. főmérnök szü Budapeste 1855. megh 1908 Vezett a országo vízépítés igazgatósá kultúrmérnök osztályá é 1898 miniszter osztálytanácsos rango kapott Rész vet a öntözőtörvény Béga-csatorn rendezésérő szól é Ráb szabályozásró szól törvénye előkészítésén Cikke szaksajtóba jelente meg Főb művei Olaszorszá lecsapolásai belvize levezetés e utóbb mérnökegyesüle nag aranyérmé pénzjutalmá nyert e A ártérfejleszté é osztályozá legcélszerűb módozataina megfejtés 189

11339.h

CÍMSZ Fara

SZEMÉLYNÉ Fara Lip

SZÓCIK Lipó mi osz tan főmérnö sz Budapest 1855 meg 190 Vezet ország vízépíté igazgatós kultúrmérnö osztály 189 miniszte osztálytanácso rang kapot Rés ve öntözőtörvén Béga-csator rendezésér szó Rá szabályozásr szó törvény előkészítésé Cikk szaksajtób jelent me Fő műve Olaszorsz lecsapolása belviz levezeté utób mérnökegyesül na aranyérm pénzjutalm nyer ártérfejleszt osztályoz legcélszerű módozatain megfejté 18

11339.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Li

SZÓCI Lip m os ta főmérn s Budapes 185 me 19 Veze orszá vízépít igazgató kultúrmérn osztál 18 miniszt osztálytanács ran kapo Ré v öntözőtörvé Béga-csato rendezésé sz R szabályozás sz törvén előkészítés Cik szaksajtó jelen m F műv Olaszors lecsapolás belvi levezet utó mérnökegyesü n aranyér pénzjutal nye ártérfejlesz osztályo legcélszer módozatai megfejt 1

11339

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa L

SZÓC Li o t főmér Budape 18 m 1 Vez orsz vízépí igazgat kultúrmér osztá 1 minisz osztálytanác ra kap R öntözőtörv Béga-csat rendezés s szabályozá s törvé előkészíté Ci szaksajt jele mű Olaszor lecsapolá belv leveze ut mérnökegyes aranyé pénzjuta ny ártérfejles osztály legcélsze módozata megfej

1133

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ L főmé Budap 1 Ve ors vízép igazga kultúrmé oszt minis osztálytaná r ka öntözőtör Béga-csa rendezé szabályoz törv előkészít C szaksaj jel m Olaszo lecsapol bel levez u mérnökegye arany pénzjut n ártérfejle osztál legcélsz módozat megfe