11340.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Miklós

SZÓCIKK: 6. F. Miklós, újságíró, szül. Csongrádon 1884. Középiskolai tanulmányait Szolnokon és Szegeden végezte, majd néhány évig a budapesti egyetem hallgatója volt, 1905-ben pedig újságírói pályára lépett. Sorban egymásután munkatársa lett az Aradon akkor megjelenő napilapoknak, majd a Szeged és Vidéke szerkesztőségébe került. 1907 óta budapesti lapoknál dolgozott, 1910-től a forradalmak végéig Az Est munkatársa volt. Kiemelkedő újságírói működése erre az időre esik. A világháború alatt harctéri tudósításokat írt. F. 1920-ban Kolozsvárra költözött, ahol megalapította a Pallasz Könyv- és Lapterjesztő vállalatot, amelyet jelentős méretekre fejlesztett ki. F. jelenleg Budapesten él, ahol lap- és könyvkiadással foglalkozik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1340. címszó a lexikon => 257. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11340.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Miklós

SZÓCIKK: 6. F. Miklós, újságíró, szül. Csongrádon 1884. Középiskolai tanulmányait Szolnokon és Szegeden végezte, majd néhány évig a budapesti egyetem hallgatója volt, 1905-ben pedig újságírói pályára lépett. Sorban egymásután munkatársa lett az Aradon akkor megjelenő napilapoknak, majd a Szeged és Vidéke szerkesztőségébe került. 1907 óta budapesti lapoknál dolgozott, 1910-től a forradalmak végéig Az Est munkatársa volt. Kiemelkedő újságírói működése erre az időre esik. A világháború alatt harctéri tudósításokat írt. F. 1920-ban Kolozsvárra költözött, ahol megalapította a Pallasz Könyv- és Lapterjesztő vállalatot, amelyet jelentős méretekre fejlesztett ki. F. jelenleg Budapesten él, ahol lap- és könyvkiadással foglalkozik.

11340.ht

CÍMSZÓ Farag

SZEMÉLYNÉV Farag Mikló

SZÓCIKK 6 F Miklós újságíró szül Csongrádo 1884 Középiskola tanulmányai Szolnoko é Szegede végezte maj néhán évi budapest egyete hallgatój volt 1905-be pedi újságíró pályár lépett Sorba egymásutá munkatárs let a Arado akko megjelen napilapoknak maj Szege é Vidék szerkesztőségéb került 190 ót budapest lapokná dolgozott 1910-tő forradalma végéi A Es munkatárs volt Kiemelked újságíró működés err a időr esik világhábor alat harctér tudósításoka írt F 1920-ba Kolozsvárr költözött aho megalapított Pallas Könyv é Lapterjeszt vállalatot amelye jelentő méretekr fejlesztet ki F jelenle Budapeste él aho lap é könyvkiadássa foglalkozik

11340.h

CÍMSZ Fara

SZEMÉLYNÉ Fara Mikl

SZÓCIK Mikló újságír szü Csongrád 188 Középiskol tanulmánya Szolnok Szeged végezt ma néhá év budapes egyet hallgató vol 1905-b ped újságír pályá lépet Sorb egymásut munkatár le Arad akk megjele napilapokna ma Szeg Vidé szerkesztőségé kerül 19 ó budapes lapokn dolgozot 1910-t forradalm végé E munkatár vol Kiemelke újságír működé er idő esi világhábo ala harcté tudósítások ír 1920-b Kolozsvár költözöt ah megalapítot Palla Köny Lapterjesz vállalato amely jelent méretek fejleszte k jelenl Budapest é ah la könyvkiadáss foglalkozi

11340.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Mik

SZÓCI Mikl újságí sz Csongrá 18 Középisko tanulmány Szolno Szege végez m néh é budape egye hallgat vo 1905- pe újságí pály lépe Sor egymásu munkatá l Ara ak megjel napilapokn m Sze Vid szerkesztőség kerü 1 budape lapok dolgozo 1910- forradal vég munkatá vo Kiemelk újságí működ e id es világháb al harct tudósításo í 1920- Kolozsvá költözö a megalapíto Pall Kön Lapterjes vállalat amel jelen mérete fejleszt jelen Budapes a l könyvkiadás foglalkoz

11340

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa Mi

SZÓC Mik újság s Csongr 1 Középisk tanulmán Szoln Szeg vége né budap egy hallga v 1905 p újság pál lép So egymás munkat Ar a megje napilapok Sz Vi szerkesztősé ker budap lapo dolgoz 1910 forrada vé munkat v Kiemel újság műkö i e világhá a harc tudósítás 1920 Kolozsv költöz megalapít Pal Kö Lapterje vállala ame jele méret fejlesz jele Budape könyvkiadá foglalko

1134

CÍ F

SZEMÉL F M

SZÓ Mi újsá Csong Középis tanulmá Szol Sze vég n buda eg hallg 190 újsá pá lé S egymá munka A megj napilapo S V szerkesztős ke buda lap dolgo 191 forrad v munka Kieme újsá műk világh har tudósítá 192 Kolozs költö megalapí Pa K Lapterj vállal am jel mére fejles jel Budap könyvkiad foglalk