11344.htm

CÍMSZÓ: Farizeusok

SZÓCIKK: Farizeusok {héb.perusim, gör. pharizaioi), a vallásos életet, gyakorlatot és reményt, a tanulást és törvény magyarázatot rendszeresítő párt a második Templom fennállása idején, mely nézeteiben ellentétben állott a szadduceusok pártjával (l. o.), főképpen azonban az esszénusokkal (l. o.). A tudatlanság miatt sokáig igaztalanul megítélt F. voltak a zsidóság tanításának letéteményesei. Szigorúan ügyeltek a vallás parancsaira s a Tóra előírásait megtartották annak szóbeli hagyományon alapuló magyarázata értelmében. Josephus filozófus szektának nevezi a F.-kat, de megítélésükben tárgyilagosságra törekszik. Róluk írván, ezt állapítja meg: «A zsidóknál már régibb idő óta a törvényt illetően három szellemű irányt találunk (ezek közül): a F. szigorúan élnek és megtagadnak maguktól minden kényelmet. Ami az ő bölcs belátásuk szerint jó, azt művelik és szent kötelességnek tartják, hogy az ész szabályait betartsák. Tisztelik az öregeket és sohasem olyan merészek, hogy rendeleteiknek ellentmondjanak. Ha állítják is, hogy mindent az előre meghatározott sors intéz, mégsem tagadják meg az emberi akaratnak azt a képességét, hogy saját élete fölött határozzon. Azt is hiszik, hogy a lelkek halhatatlan életet élnek és azok, aszerint, ahogy valaki erényes vagy bűnös volt, a föld alatt (a halálon túl) jutalomban vagy büntetésben részesülnek. Tanításuk szerint a bűnösök örökös fogságban maradnak, az erényesek ellenben visszaszerzik szabadságukat, hogy az életbe visszatérjenek. Mindezek folytán a népnél olyan nagy tekintélyük van, hogy minden istentiszteleti szolgálatot: áldozatot, imádságot csakis az ő rendeleteik szerint szabad végrehajtani» (8. k. 1). Az Új- Testamentum azonban valamennyi kitételében és allúziójában teljesen elfogult a F.-kal szemben, jóllehet tanításaikat szó szerint átveszi. «Mózes székében ülnek a F. és írástudók . . ., azért tehát, amit én (Jézus) megparancsolok nektek, tartsátok meg, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők maguk is csak mondják, de nem tartják meg». A farizeus szó sem héber, sem görög, hanem tulajdonképpen arameus eredetű s a perisó-ból lett s jelentése eszerint «aki magát elkülöníti», vagyis tisztátlan dolgoktól s személyektől távol tartja magát azon célból, hogy a saját tisztaságát minél inkább megőrizze. A F. pártja egymáson belül szorosabb közösséget alkotott s csupán olyanokat vett fel ebbe a testvéri közösségbe, akik kötelezték magukat a törvény szigorú betartására, a tiszta életre, a tudatlanoktól való távoltartásra, a papi tized skrupulus nélküli megfizetésére, úgyszintén a levitáknak és szegényeknek járó tizedére is, továbbá a fogadalmak és mások vagyonának feltétlen tiszteletben tartására. Tagjaik magukat testvéreknek, chavérim-nak nevezték, de az egész szektát perusim-nak. Régebbi alakulatukat chászidim-nek hívták. Csupán lassú és hosszas küzdelem és kitartás után jutottak a F. vezető szerephez a vallási törvénykezés és írásmagyarázat terén, mert a papokból álló szadduceus pártnak a Hasmoneus uralkodók jobban kedveztek, mint a velük szemben kevésbé engedékeny F -nak. A szadduceusok a papi privilégiumok tudatában s azt megőrzendő, féltékenyen ragaszkodtak az írás betűszerinti magyarázatához s főpapi elődjeikre, így Cádokra hivatkoztak, míg a F. Mózesre s az írás szóbeli magyarázatát fogadták el s tették ezen az alapon lehetővé a tanulást és művelődést, egyszersmind pedig a vallási demokrácia és haladás princípiumának alapját vetették meg. Ők az Exod. 19. 6. alapján hirdették, hogy «Isten minden népnek örökségül adta a királyságot, a papságot és a szentséget» (II. Makkab. 2. 17). A F. ily felfogása teljesen megegyezett a bibliai felfogással, mert aszerint az egész Izrael népe papi nép volt s az eredetileg papoknak szánt tisztasági törvények valamennyije ki lett az egész népre terjesztve. A F.-nak köszönhető, hogy az áldozás helye, a templom zsinagóga lett (l. Zsinagóga), ahol a nép összessége az imát a tanulással egyesíthette s amely legfőbb tanintézet lett, mert a F. magyarázata szerint a Tóra «Jákob gyülekezetének öröksége» (Deuter. 33. 3). Iskolákat és zsinagógákat alapítottak mindenütt, a F. tették a Tórát nevelési tényezővé és hatalommá az egész világon a zsidó nép részére, de a valóságban az egész emberiség részére. Rendkívül ügyeltek a tisztasági törvényekre s a szertartásokra, különösen a szombat szentségére s a Kiddusra; a papoknak előírt összes tisztasági törvényeket magukra vállalták. A F.-nak minden palesztinai, sőt azon kívüli községben megvoltak a maguk közösségei, ligái, amelyek az istentiszteletre s a tanításra ügyeltek. Tőlük ered mindaz, ami a későbbi zsidóságban máig meglévő szokás, így a rendszeres és rendszeresített istentisztelet tartás időhöz kötve, meghatározott imákkal. Általában véve rendkívül érdekes a papokkal való ellentétük. Míg egyfelől elismerik az örökletes törzspapságot s önként ragaszkodnak a tized fenntartásához, másrészt demokratizálni igyekeznek a kasztpapságot s úgy tekintik a kohanitákat, mint Izrael népének kiküldötteit, de mellettük az áldozásnál a népnek is képviselve kellett lennie, mint azt a F.-tól létesített «maamódósz» intézmény tanúsítja. A főpapot a Szanhedrin egyik szervének tekintették, akinek velük egy úton kellett járni. Számos régebbi zsidó népszokást is bevittek a zsinagógái életbe s lassankint a szadduceusok fölé kerekedtek, miután a tradíciók respektálásával a nép szeretetét vívták ki (Josephus Antiquitates 13, 10, § 6, 16, § 2. 18.1, § 3-4; Jóma-traktátus 19b). Emellett azonban a haladás eszméjét is szolgálták különösen a törvénykezésben és kevésbé voltak rigorózusak, mint a bibliai szöveget szó szerint értelmező szadduceus papok az ítélet kimondásánál és végrehajtásánál (Josephus Antiquitates 13.10, § 6.); amikor pedig a szadduceus kódexet eltörölték, az a nap a Talmud szerint népünnepély volt (Meg. Taánit 4). A F. voltak azok, akik mint a Szanhedrin bírái a mózesi hadijogban leiktatott, de csupán rövid életű és elavult «szemet-szemért» intézkedést nem szó szerint magyarázták, hanem pénzváltságra alakították azt át (Mechilta, Mispótim 8.; Bába Káma 84b; innen Máté 5.38). A megtorlást a jogban a szadduceusok akarták alkalmazni főbenjáró bűnöknél, de a F. csupán akkor alkalmazták, ha hamis tanúzás alapján valakit kivégeztek. Azonban majd minden esetben oly szigorú jogi rendszabályokkal vették körül a halálbüntetést, hogy azt a gyakorlatban alig hajtották végre (Szanhedrin 6. 1; 6. 1., 3. Makkab. 10). Ugyanígy szabadabb magyarázatot engedélyeztek a levirátusi házasságnál, melyet szintén nem betű szerint értelmeztek, valamint magánjogi esetekben, mint pl. kártalanításnál. Leginkább különbözött felfogásuk a szadduceusokétól a szombat megszentelésére vonatkozólag. A F. a nép munkaszüneti ünnepnapjának, a család és otthon ünnepének tekintették azt, míg a szadduceusok csupán templomi ceremóniának, mely által az egész ünnepnapnak rigorózus jelleget adtak. Egyik legmagasztosabb cselekedetük volt az a nehezen elérhető dolog, hogy a főpap kezeiből kivették az Engesztelő Nap főfunkcióját, mely abban állott, hogy ő vezekelte le a nép bűnét; a F. ezt a lelki cselekményt magára az Engesztelő Napra ruházták úgy, hogy a vezeklés áldozás és papság nélkül történt s mindenki maga vezekelt, ha bűnbánata őszinte volt (Jóma 8. 9; Szifra, Acháré Mót 8). Ők valósították meg, hogy a jeruzsálemi zarándoklást a nép egybekötötte valamely kiválóbb iskolafő tanításának és prédikációjának meghallgatásával. Legnagyobb változást a Sevuósz ünnep alkalmával létesítettek s ők adták meg ennek az ünnepnek történelmi jellegét s alakították át a túlnyomóan agrárjellegű ünnepet a Tízparancsolat felolvasásának ünnepévé. A nők méltóságának emelésére is rendkívül sokat tettek a F. s Salómé Alexandra királynő idején a keszubó intézményt, a házassági szerződést intézményessé tették, hogy ezáltal a nőket a férfiak szeszélyétől megóvják s a családi életet emeljék. A törvényes és formális válást a szadduceusokkal szemben szintén ők tették lehetővé s e tekintetben Hillel s különösen R. Akiba voltak a kezdeményezők. Míg a szadduceusok születésüket illetőleg méltán tartották magukat arisztokratáknak, addig a F. a tudomány arisztokratáinak tekintették magukat s tőlük ered az a mondás, hogy egy fattyú, aki ismeri a törvényt, magasabb nívón áll, mint egy tudatlan főpap (Horájót 13a). Az általuk hozott döntések kötelező törvényerejét el kellett ismerni, úgyszintén a máig meglévő naptárt, mely különbözött a papi naptártól. A fajtisztaságot illetőleg még fokozták a mózesi törvények szigorát. A F. kétségkívül számos újabb törvénnyel bástyázták körül a Tórát, de ennek oka abbeli princípiumuk volt, hogy az ember tudatában minél jobban beidegződjön az Isten előtt való teljes felelősség minden ténykedéséért s az élet megszentelése a számos kötelesség gyakorlása által. Az előbbit Ol Malchusz Somájim-nak (Isten királysága igájának), az utóbbit Ol ha-Micvósz-nak(Isten parancsai igájának) nevezték. Minden zsidó mindkettőt magára vállalja, midőn reggel és este a Semá-t ricitálja (Berácót II. 2). «Vedd magadra Isten királyságának igáját, Istenfélelem legyen a bírád és bánj mindenkivel a szeretet parancsai szerint» (Szifré Deutoronomium 32. 3), vagy mint azt Josephus látta, «mert a zsidó törvényhozásban minden erény a vallás egy része» (Contra Apionem II. § 17,19; Philo, De opificio mundi § 52. 55) Isten királyságának elfogadása Isten parancsainak elfogadását is jelenti s mindkettőt az emberi ész és lelkiismeret kívánja. Ezáltal lesz elkerülhető a bűnnek gondolata is (Szifra, Kedosim 2),a bűn kerülése Isten szeretete miatt (u. o.) s ezáltal válik könnyűvé a parancsteljesítés igája, melyért nem kérünk jutalmat (Avóda Zárá 13a); a tisztátlan gondolatok elkerülése s ennek az elvnek a következménye (u. o. 20b). A F. tanítása szerint tehát Isten királyságának elismerése mugában foglalja a megnyugvást az ő akaratában s az emberekkel való bánásában s éppen így a szerencsétlenségben is. Ez az «isteni királyság» h F. messiást hite, mely a zsidó liturgia minden lapján feltalálható. Rendkívüli érdeme a F. tanításának, hogy a népet a babonákról leszoktatták - ennek helyébe a tanulást tették, de főleg, hogy a Biblia szavainak spirituális magyarázatot adtak s a démon- és angyalhitet majdnem teljesen eliminálták a zsidóságból. Etikájuk ezen a tételen alapszik: «Légy szent, mert az Úr, a te Istened is szent» (Mózes III. 19. 2), azaz, mint Isten képmására teremtett lény, igyekezz Teremtődhöz hasonlatos lenni (Kedósim 1., Mechilta Sir ha-Sir Szifré Deuter. 49, innen Máténál átvéve 5. 48). Fő törvényüknek hirdették: «Szeresd felebarátod, mint saját magadat» (Sab. 30a), amely minden élőlényre vonatkozik s nincs a nemzetiséggel elhatárolva: «Ahogyan Isten a napot hagyja világítani jó és rossz felett, úgy terjeszti ki atyai szeretetét mindenkire (Sir ha-Sirim Zuta 1.; Szifré Numeri 134, u. a. Deuter. 31. 4a). «A pogányság azért gyűlöletes, mert erkölcsi romlottságra vezet» (Szifré Numeri 157), de az idolatra, aki a Törvényt tanítja, felette áll a főpapnak (Szifré Acháré Mósz 13). Merő ráfogás, hogy az F. kétféle morált vallottak. Éppen az az igazság, hogy tanításaik és cselekedeteik minden jóakaratot, erényt, őszinteséget, igazságosságot és szeretetet tükröztetnek vissza. Egyetlen olyan adat nem maradt meg, amiből a legcsekélyebb képmutatásra lehetne következtetni, sőt annak elítélői maguk az F. tudósai: «Bármi jót tesz is az ember, azt Isten dicsőségére tegye» (Ábót 2.13, Berách. 17a). A Ketubót-traktátus elbeszéli, hogy Nicodemust a rabbik megrótták, mert szegényeknek adott Alexander Jannaeus király halálos ágyán feleségét és utódát, Salómé Alexandrát sem az F.-től, hanem a «kaméleon-természetűektől» óvta, «akik hipokriták módjára Zimrihez hasonlóan cselekednek, de Pinehász jutalmára számítanak» (Szóta 22b). Mégis valószínű, hogy a F. köze éppúgy, mint minden más, főleg hatalomra jutott közületbe szintén kerültek érdemtelen, jellemtelen és számító emberek s ilyen típusokról maguk a talmudszerzők is említést tesznek. Így Josua ben Chananja a II. század elején valósággal csapásnak tekinti őket, de ekkor már a F. feleslegesek voltak s több évszázados működés után leélték magukat. Ilyen típus lehetett az, amelyiket Jézus korholt, de viszont ugyanazt a panaszt magában a Midrásban is megtaláljuk (Pesz. R. XXII, ed. Priedmann 111), hogy t. i. talliszt hordanak s alatta bűnt takarnak szíveikben. Másrészt, Máté evangélista súlyos kitételeivel szemben, éppen egy másik evangélistától azt tudjuk, hogy Jézus barátjai voltak a F. (Lukács VII. 37, XIII. 31), akik a korai kereszténységgel is szimpatizáltak (Apostolok Cselek. 5. 38; 23. 9), Joseph. Antiquitates XX. 9 § 1). Csupán a tisztátlanokkal és tudatlanokkal való bánásmódjával különbözött Jézus a F.-tól, akiknek tanításait elfogadta és megismételte Hillel korábbi ethikáját, de a korabeliek közül éppen a szerencsétlenek és kitaszítottak s a tudatlanok felkeresésével fölötte állt a F. erkölcstanítóknak. A F., mint a hipokratiság típusai valószínűen úgy kerültek be az evangéliumokba, hogy a Hadrian korabeli zsidó szabadságharc idején a pauliánusok (Pál követői) már nyílt állást foglaltak el a zsidósággal szemben és ahol az eredeti szövegben főpap, Herodiánusok és szadduceusok szerepelnek, mint akik Jézust üldözték, ott azt a F.-kal helyettesítették. Politikailag a F. szerepe a makkabeusok alatt kezdődik s Jochanan Hyrkanos alatt jutnak hatalomra (időszám, el. 135), de az azután követ kező Hasmoneus-dinasztia alatt ellenzék lettek, míg (78-69) Salómé Alexandra alatt ismét hatalomra jutnak s a Szanhedrin teljesen az ő befolyásuk alá kerül. Ez volt az egész zsidó állami élet legvirágzóbb korszaka, de 69. a szadduceusok újból felülkerekedtek, amiért a F. Pompeiushoz fordultak, csakhogy a kasztpapság nyomasztó befolyásától szabaduljanak. Heródes tűrte a F.-kat, akiknek teljes érvényesülést adottá Szanhedrinben, de a Beotiosok főpapsága Heródes szimpátiáját ismét a szadduceusok felé fordította, bár a Szanhedrinben a F. tekintélye megvolt s jóllehet a hűségesküt megtagadták Heródestől, mégsem történt bajuk. Az állami önállóság megszűntével a szadduceusok teljesen elenyésztek s a zsidó tudomány, iskola, vallás fenntartói a F. maradtak. A kellőképp nem ismert és félremagyarázott F.-nak újabban Herford angol protestáns teológus szolgáltatott igazat. L. Szadduceusok, Chászideusok és Esszénusok. Irodalom. Kaufman-Kohler Pharisees (1902) ; A. Geiger, Urschrift (1857); Graetz, Geschichte des jüdischen Volkes m. k. ; Taylor, Sayings of the Jewish Fathers (1897); Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes II. k. ; Wellhausen, Die Pharlsäer und Sadducäer (1874); Ismar Elbogen, Die Religionsanschanung der Pharisaer (1904); Harford, The Pharisees (németre fordította F. Perles königsbergi főrabbi, Das pharisaeische Judentum c. 2. kiad. 1927); Graetz, Koheleth (1871) ; Paul Haupt, Koheleth (1905) ; A. Geiger, Gesammelte Schriften III. ; H. R. Ryle and M. R. James, Psa'ms of the Pharisees, commonly called «Psalms Of Salomon» (1891).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1344. címszó a lexikon => 257. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11344.htm

CÍMSZÓ: Farizeusok

SZÓCIKK: Farizeusok {héb.perusim, gör. pharizaioi , a vallásos életet, gyakorlatot és reményt, a tanulást és törvény magyarázatot rendszeresítő párt a második Templom fennállása idején, mely nézeteiben ellentétben állott a szadduceusok pártjával l. o. , főképpen azonban az esszénusokkal l. o. . A tudatlanság miatt sokáig igaztalanul megítélt F. voltak a zsidóság tanításának letéteményesei. Szigorúan ügyeltek a vallás parancsaira s a Tóra előírásait megtartották annak szóbeli hagyományon alapuló magyarázata értelmében. Josephus filozófus szektának nevezi a F.-kat, de megítélésükben tárgyilagosságra törekszik. Róluk írván, ezt állapítja meg: A zsidóknál már régibb idő óta a törvényt illetően három szellemű irányt találunk ezek közül : a F. szigorúan élnek és megtagadnak maguktól minden kényelmet. Ami az ő bölcs belátásuk szerint jó, azt művelik és szent kötelességnek tartják, hogy az ész szabályait betartsák. Tisztelik az öregeket és sohasem olyan merészek, hogy rendeleteiknek ellentmondjanak. Ha állítják is, hogy mindent az előre meghatározott sors intéz, mégsem tagadják meg az emberi akaratnak azt a képességét, hogy saját élete fölött határozzon. Azt is hiszik, hogy a lelkek halhatatlan életet élnek és azok, aszerint, ahogy valaki erényes vagy bűnös volt, a föld alatt a halálon túl jutalomban vagy büntetésben részesülnek. Tanításuk szerint a bűnösök örökös fogságban maradnak, az erényesek ellenben visszaszerzik szabadságukat, hogy az életbe visszatérjenek. Mindezek folytán a népnél olyan nagy tekintélyük van, hogy minden istentiszteleti szolgálatot: áldozatot, imádságot csakis az ő rendeleteik szerint szabad végrehajtani 8. k. 1 . Az Új- Testamentum azonban valamennyi kitételében és allúziójában teljesen elfogult a F.-kal szemben, jóllehet tanításaikat szó szerint átveszi. Mózes székében ülnek a F. és írástudók . . ., azért tehát, amit én Jézus megparancsolok nektek, tartsátok meg, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők maguk is csak mondják, de nem tartják meg . A farizeus szó sem héber, sem görög, hanem tulajdonképpen arameus eredetű s a perisó-ból lett s jelentése eszerint aki magát elkülöníti , vagyis tisztátlan dolgoktól s személyektől távol tartja magát azon célból, hogy a saját tisztaságát minél inkább megőrizze. A F. pártja egymáson belül szorosabb közösséget alkotott s csupán olyanokat vett fel ebbe a testvéri közösségbe, akik kötelezték magukat a törvény szigorú betartására, a tiszta életre, a tudatlanoktól való távoltartásra, a papi tized skrupulus nélküli megfizetésére, úgyszintén a levitáknak és szegényeknek járó tizedére is, továbbá a fogadalmak és mások vagyonának feltétlen tiszteletben tartására. Tagjaik magukat testvéreknek, chavérim-nak nevezték, de az egész szektát perusim-nak. Régebbi alakulatukat chászidim-nek hívták. Csupán lassú és hosszas küzdelem és kitartás után jutottak a F. vezető szerephez a vallási törvénykezés és írásmagyarázat terén, mert a papokból álló szadduceus pártnak a Hasmoneus uralkodók jobban kedveztek, mint a velük szemben kevésbé engedékeny F -nak. A szadduceusok a papi privilégiumok tudatában s azt megőrzendő, féltékenyen ragaszkodtak az írás betűszerinti magyarázatához s főpapi elődjeikre, így Cádokra hivatkoztak, míg a F. Mózesre s az írás szóbeli magyarázatát fogadták el s tették ezen az alapon lehetővé a tanulást és művelődést, egyszersmind pedig a vallási demokrácia és haladás princípiumának alapját vetették meg. Ők az Exod. 19. 6. alapján hirdették, hogy Isten minden népnek örökségül adta a királyságot, a papságot és a szentséget II. Makkab. 2. 17 . A F. ily felfogása teljesen megegyezett a bibliai felfogással, mert aszerint az egész Izrael népe papi nép volt s az eredetileg papoknak szánt tisztasági törvények valamennyije ki lett az egész népre terjesztve. A F.-nak köszönhető, hogy az áldozás helye, a templom zsinagóga lett l. Zsinagóga , ahol a nép összessége az imát a tanulással egyesíthette s amely legfőbb tanintézet lett, mert a F. magyarázata szerint a Tóra Jákob gyülekezetének öröksége Deuter. 33. 3 . Iskolákat és zsinagógákat alapítottak mindenütt, a F. tették a Tórát nevelési tényezővé és hatalommá az egész világon a zsidó nép részére, de a valóságban az egész emberiség részére. Rendkívül ügyeltek a tisztasági törvényekre s a szertartásokra, különösen a szombat szentségére s a Kiddusra; a papoknak előírt összes tisztasági törvényeket magukra vállalták. A F.-nak minden palesztinai, sőt azon kívüli községben megvoltak a maguk közösségei, ligái, amelyek az istentiszteletre s a tanításra ügyeltek. Tőlük ered mindaz, ami a későbbi zsidóságban máig meglévő szokás, így a rendszeres és rendszeresített istentisztelet tartás időhöz kötve, meghatározott imákkal. Általában véve rendkívül érdekes a papokkal való ellentétük. Míg egyfelől elismerik az örökletes törzspapságot s önként ragaszkodnak a tized fenntartásához, másrészt demokratizálni igyekeznek a kasztpapságot s úgy tekintik a kohanitákat, mint Izrael népének kiküldötteit, de mellettük az áldozásnál a népnek is képviselve kellett lennie, mint azt a F.-tól létesített maamódósz intézmény tanúsítja. A főpapot a Szanhedrin egyik szervének tekintették, akinek velük egy úton kellett járni. Számos régebbi zsidó népszokást is bevittek a zsinagógái életbe s lassankint a szadduceusok fölé kerekedtek, miután a tradíciók respektálásával a nép szeretetét vívták ki Josephus Antiquitates 13, 10, § 6, 16, § 2. 18.1, § 3-4; Jóma-traktátus 19b . Emellett azonban a haladás eszméjét is szolgálták különösen a törvénykezésben és kevésbé voltak rigorózusak, mint a bibliai szöveget szó szerint értelmező szadduceus papok az ítélet kimondásánál és végrehajtásánál Josephus Antiquitates 13.10, § 6. ; amikor pedig a szadduceus kódexet eltörölték, az a nap a Talmud szerint népünnepély volt Meg. Taánit 4 . A F. voltak azok, akik mint a Szanhedrin bírái a mózesi hadijogban leiktatott, de csupán rövid életű és elavult szemet-szemért intézkedést nem szó szerint magyarázták, hanem pénzváltságra alakították azt át Mechilta, Mispótim 8.; Bába Káma 84b; innen Máté 5.38 . A megtorlást a jogban a szadduceusok akarták alkalmazni főbenjáró bűnöknél, de a F. csupán akkor alkalmazták, ha hamis tanúzás alapján valakit kivégeztek. Azonban majd minden esetben oly szigorú jogi rendszabályokkal vették körül a halálbüntetést, hogy azt a gyakorlatban alig hajtották végre Szanhedrin 6. 1; 6. 1., 3. Makkab. 10 . Ugyanígy szabadabb magyarázatot engedélyeztek a levirátusi házasságnál, melyet szintén nem betű szerint értelmeztek, valamint magánjogi esetekben, mint pl. kártalanításnál. Leginkább különbözött felfogásuk a szadduceusokétól a szombat megszentelésére vonatkozólag. A F. a nép munkaszüneti ünnepnapjának, a család és otthon ünnepének tekintették azt, míg a szadduceusok csupán templomi ceremóniának, mely által az egész ünnepnapnak rigorózus jelleget adtak. Egyik legmagasztosabb cselekedetük volt az a nehezen elérhető dolog, hogy a főpap kezeiből kivették az Engesztelő Nap főfunkcióját, mely abban állott, hogy ő vezekelte le a nép bűnét; a F. ezt a lelki cselekményt magára az Engesztelő Napra ruházták úgy, hogy a vezeklés áldozás és papság nélkül történt s mindenki maga vezekelt, ha bűnbánata őszinte volt Jóma 8. 9; Szifra, Acháré Mót 8 . Ők valósították meg, hogy a jeruzsálemi zarándoklást a nép egybekötötte valamely kiválóbb iskolafő tanításának és prédikációjának meghallgatásával. Legnagyobb változást a Sevuósz ünnep alkalmával létesítettek s ők adták meg ennek az ünnepnek történelmi jellegét s alakították át a túlnyomóan agrárjellegű ünnepet a Tízparancsolat felolvasásának ünnepévé. A nők méltóságának emelésére is rendkívül sokat tettek a F. s Salómé Alexandra királynő idején a keszubó intézményt, a házassági szerződést intézményessé tették, hogy ezáltal a nőket a férfiak szeszélyétől megóvják s a családi életet emeljék. A törvényes és formális válást a szadduceusokkal szemben szintén ők tették lehetővé s e tekintetben Hillel s különösen R. Akiba voltak a kezdeményezők. Míg a szadduceusok születésüket illetőleg méltán tartották magukat arisztokratáknak, addig a F. a tudomány arisztokratáinak tekintették magukat s tőlük ered az a mondás, hogy egy fattyú, aki ismeri a törvényt, magasabb nívón áll, mint egy tudatlan főpap Horájót 13a . Az általuk hozott döntések kötelező törvényerejét el kellett ismerni, úgyszintén a máig meglévő naptárt, mely különbözött a papi naptártól. A fajtisztaságot illetőleg még fokozták a mózesi törvények szigorát. A F. kétségkívül számos újabb törvénnyel bástyázták körül a Tórát, de ennek oka abbeli princípiumuk volt, hogy az ember tudatában minél jobban beidegződjön az Isten előtt való teljes felelősség minden ténykedéséért s az élet megszentelése a számos kötelesség gyakorlása által. Az előbbit Ol Malchusz Somájim-nak Isten királysága igájának , az utóbbit Ol ha-Micvósz-nak Isten parancsai igájának nevezték. Minden zsidó mindkettőt magára vállalja, midőn reggel és este a Semá-t ricitálja Berácót II. 2 . Vedd magadra Isten királyságának igáját, Istenfélelem legyen a bírád és bánj mindenkivel a szeretet parancsai szerint Szifré Deutoronomium 32. 3 , vagy mint azt Josephus látta, mert a zsidó törvényhozásban minden erény a vallás egy része Contra Apionem II. § 17,19; Philo, De opificio mundi § 52. 55 Isten királyságának elfogadása Isten parancsainak elfogadását is jelenti s mindkettőt az emberi ész és lelkiismeret kívánja. Ezáltal lesz elkerülhető a bűnnek gondolata is Szifra, Kedosim 2 ,a bűn kerülése Isten szeretete miatt u. o. s ezáltal válik könnyűvé a parancsteljesítés igája, melyért nem kérünk jutalmat Avóda Zárá 13a ; a tisztátlan gondolatok elkerülése s ennek az elvnek a következménye u. o. 20b . A F. tanítása szerint tehát Isten királyságának elismerése mugában foglalja a megnyugvást az ő akaratában s az emberekkel való bánásában s éppen így a szerencsétlenségben is. Ez az isteni királyság h F. messiást hite, mely a zsidó liturgia minden lapján feltalálható. Rendkívüli érdeme a F. tanításának, hogy a népet a babonákról leszoktatták - ennek helyébe a tanulást tették, de főleg, hogy a Biblia szavainak spirituális magyarázatot adtak s a démon- és angyalhitet majdnem teljesen eliminálták a zsidóságból. Etikájuk ezen a tételen alapszik: Légy szent, mert az Úr, a te Istened is szent Mózes III. 19. 2 , azaz, mint Isten képmására teremtett lény, igyekezz Teremtődhöz hasonlatos lenni Kedósim 1., Mechilta Sir ha-Sir Szifré Deuter. 49, innen Máténál átvéve 5. 48 . Fő törvényüknek hirdették: Szeresd felebarátod, mint saját magadat Sab. 30a , amely minden élőlényre vonatkozik s nincs a nemzetiséggel elhatárolva: Ahogyan Isten a napot hagyja világítani jó és rossz felett, úgy terjeszti ki atyai szeretetét mindenkire Sir ha-Sirim Zuta 1.; Szifré Numeri 134, u. a. Deuter. 31. 4a . A pogányság azért gyűlöletes, mert erkölcsi romlottságra vezet Szifré Numeri 157 , de az idolatra, aki a Törvényt tanítja, felette áll a főpapnak Szifré Acháré Mósz 13 . Merő ráfogás, hogy az F. kétféle morált vallottak. Éppen az az igazság, hogy tanításaik és cselekedeteik minden jóakaratot, erényt, őszinteséget, igazságosságot és szeretetet tükröztetnek vissza. Egyetlen olyan adat nem maradt meg, amiből a legcsekélyebb képmutatásra lehetne következtetni, sőt annak elítélői maguk az F. tudósai: Bármi jót tesz is az ember, azt Isten dicsőségére tegye Ábót 2.13, Berách. 17a . A Ketubót-traktátus elbeszéli, hogy Nicodemust a rabbik megrótták, mert szegényeknek adott Alexander Jannaeus király halálos ágyán feleségét és utódát, Salómé Alexandrát sem az F.-től, hanem a kaméleon-természetűektől óvta, akik hipokriták módjára Zimrihez hasonlóan cselekednek, de Pinehász jutalmára számítanak Szóta 22b . Mégis valószínű, hogy a F. köze éppúgy, mint minden más, főleg hatalomra jutott közületbe szintén kerültek érdemtelen, jellemtelen és számító emberek s ilyen típusokról maguk a talmudszerzők is említést tesznek. Így Josua ben Chananja a II. század elején valósággal csapásnak tekinti őket, de ekkor már a F. feleslegesek voltak s több évszázados működés után leélték magukat. Ilyen típus lehetett az, amelyiket Jézus korholt, de viszont ugyanazt a panaszt magában a Midrásban is megtaláljuk Pesz. R. XXII, ed. Priedmann 111 , hogy t. i. talliszt hordanak s alatta bűnt takarnak szíveikben. Másrészt, Máté evangélista súlyos kitételeivel szemben, éppen egy másik evangélistától azt tudjuk, hogy Jézus barátjai voltak a F. Lukács VII. 37, XIII. 31 , akik a korai kereszténységgel is szimpatizáltak Apostolok Cselek. 5. 38; 23. 9 , Joseph. Antiquitates XX. 9 § 1 . Csupán a tisztátlanokkal és tudatlanokkal való bánásmódjával különbözött Jézus a F.-tól, akiknek tanításait elfogadta és megismételte Hillel korábbi ethikáját, de a korabeliek közül éppen a szerencsétlenek és kitaszítottak s a tudatlanok felkeresésével fölötte állt a F. erkölcstanítóknak. A F., mint a hipokratiság típusai valószínűen úgy kerültek be az evangéliumokba, hogy a Hadrian korabeli zsidó szabadságharc idején a pauliánusok Pál követői már nyílt állást foglaltak el a zsidósággal szemben és ahol az eredeti szövegben főpap, Herodiánusok és szadduceusok szerepelnek, mint akik Jézust üldözték, ott azt a F.-kal helyettesítették. Politikailag a F. szerepe a makkabeusok alatt kezdődik s Jochanan Hyrkanos alatt jutnak hatalomra időszám, el. 135 , de az azután követ kező Hasmoneus-dinasztia alatt ellenzék lettek, míg 78-69 Salómé Alexandra alatt ismét hatalomra jutnak s a Szanhedrin teljesen az ő befolyásuk alá kerül. Ez volt az egész zsidó állami élet legvirágzóbb korszaka, de 69. a szadduceusok újból felülkerekedtek, amiért a F. Pompeiushoz fordultak, csakhogy a kasztpapság nyomasztó befolyásától szabaduljanak. Heródes tűrte a F.-kat, akiknek teljes érvényesülést adottá Szanhedrinben, de a Beotiosok főpapsága Heródes szimpátiáját ismét a szadduceusok felé fordította, bár a Szanhedrinben a F. tekintélye megvolt s jóllehet a hűségesküt megtagadták Heródestől, mégsem történt bajuk. Az állami önállóság megszűntével a szadduceusok teljesen elenyésztek s a zsidó tudomány, iskola, vallás fenntartói a F. maradtak. A kellőképp nem ismert és félremagyarázott F.-nak újabban Herford angol protestáns teológus szolgáltatott igazat. L. Szadduceusok, Chászideusok és Esszénusok. Irodalom. Kaufman-Kohler Pharisees 1902 ; A. Geiger, Urschrift 1857 ; Graetz, Geschichte des jüdischen Volkes m. k. ; Taylor, Sayings of the Jewish Fathers 1897 ; Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes II. k. ; Wellhausen, Die Pharlsäer und Sadducäer 1874 ; Ismar Elbogen, Die Religionsanschanung der Pharisaer 1904 ; Harford, The Pharisees németre fordította F. Perles königsbergi főrabbi, Das pharisaeische Judentum c. 2. kiad. 1927 ; Graetz, Koheleth 1871 ; Paul Haupt, Koheleth 1905 ; A. Geiger, Gesammelte Schriften III. ; H. R. Ryle and M. R. James, Psa'ms of the Pharisees, commonly called Psalms Of Salomon 1891 .

11344.ht

CÍMSZÓ Farizeuso

SZÓCIKK Farizeuso {héb.perusim gör pharizaio valláso életet gyakorlato é reményt tanulás é törvén magyarázato rendszeresít pár másodi Templo fennállás idején mel nézeteibe ellentétbe állot szadduceuso pártjáva l o főképpe azonba a esszénusokka l o tudatlansá miat sokái igaztalanu megítél F volta zsidósá tanításána letéteményesei Szigorúa ügyelte vallá parancsair Tór előírásai megtartottá anna szóbel hagyományo alapul magyarázat értelmében Josephu filozófu szektána nevez F.-kat d megítélésükbe tárgyilagosságr törekszik Rólu írván ez állapítj meg zsidókná má régib id ót törvény illetőe háro szellem irány találun eze közü F szigorúa élne é megtagadna maguktó minde kényelmet Am a bölc belátásu szerin jó az műveli é szen kötelességne tartják hog a és szabályai betartsák Tiszteli a öregeke é sohase olya merészek hog rendeleteikne ellentmondjanak H állítjá is hog minden a előr meghatározot sor intéz mégse tagadjá me a ember akaratna az képességét hog sajá élet fölöt határozzon Az i hiszik hog lelke halhatatla élete élne é azok aszerint ahog valak erénye vag bűnö volt föl alat halálo tú jutalomba vag büntetésbe részesülnek Tanításu szerin bűnösö örökö fogságba maradnak a erényese ellenbe visszaszerzi szabadságukat hog a életb visszatérjenek Mindeze folytá népné olya nag tekintélyü van hog minde istentisztelet szolgálatot áldozatot imádságo csaki a rendeletei szerin szaba végrehajtan 8 k A Új Testamentu azonba valamenny kitételébe é allúziójába teljese elfogul F.-ka szemben jóllehe tanításaika sz szerin átveszi Móze székébe ülne F é írástudó . azér tehát ami é Jézu megparancsolo nektek tartsáto meg d a cselekedetei szerin n cselekedjetek mer ő magu i csa mondják d ne tartjá me farizeu sz se héber se görög hane tulajdonképpe arameu eredet perisó-bó let jelentés eszerin ak magá elkülönít vagyi tisztátla dolgoktó személyektő távo tartj magá azo célból hog sajá tisztaságá miné inkáb megőrizze F pártj egymáso belü szorosab közössége alkotot csupá olyanoka vet fe ebb testvér közösségbe aki kötelezté maguka törvén szigor betartására tiszt életre tudatlanoktó val távoltartásra pap tize skrupulu nélkül megfizetésére úgyszinté levitákna é szegényekne jár tizedér is tovább fogadalma é máso vagyonána feltétle tiszteletbe tartására Tagjai maguka testvéreknek chavérim-na nevezték d a egés szektá perusim-nak Régebb alakulatuka chászidim-ne hívták Csupá lass é hossza küzdele é kitartá utá jutotta F vezet szerephe vallás törvénykezé é írásmagyaráza terén mer papokbó áll szadduceu pártna Hasmoneu uralkodó jobba kedveztek min velü szembe kevésb engedéken -nak szadduceuso pap privilégiumo tudatába az megőrzendő féltékenye ragaszkodta a írá betűszerint magyarázatáho főpap elődjeikre íg Cádokr hivatkoztak mí F Mózesr a írá szóbel magyarázatá fogadtá e tetté eze a alapo lehetőv tanulás é művelődést egyszersmin pedi vallás demokráci é haladá princípiumána alapjá vetetté meg Ő a Exod 19 6 alapjá hirdették hog Iste minde népne örökségü adt királyságot papságo é szentsége II Makkab 2 1 F il felfogás teljese megegyezet biblia felfogással mer aszerin a egés Izrae nép pap né vol a eredetile papokna szán tisztaság törvénye valamennyij k let a egés népr terjesztve F.-na köszönhető hog a áldozá helye templo zsinagóg let l Zsinagóg aho né összesség a imá tanulássa egyesíthett amel legfőb tanintéze lett mer F magyarázat szerin Tór Jáko gyülekezeténe örökség Deuter 33 Iskoláka é zsinagógáka alapította mindenütt F tetté Tórá nevelés tényezőv é hatalomm a egés világo zsid né részére d valóságba a egés emberisé részére Rendkívü ügyelte tisztaság törvényekr szertartásokra különöse szomba szentségér Kiddusra papokna előír össze tisztaság törvényeke magukr vállalták F.-na minde palesztinai ső azo kívül községbe megvolta magu közösségei ligái amelye a istentiszteletr tanításr ügyeltek Tőlü ere mindaz am később zsidóságba mái meglév szokás íg rendszere é rendszeresítet istentisztele tartá időhö kötve meghatározot imákkal Általába vév rendkívü érdeke papokka val ellentétük Mí egyfelő elismeri a öröklete törzspapságo önkén ragaszkodna tize fenntartásához másrész demokratizáln igyekezne kasztpapságo úg tekinti kohanitákat min Izrae népéne kiküldötteit d mellettü a áldozásná népne i képviselv kellet lennie min az F.-tó létesítet maamódós intézmén tanúsítja főpapo Szanhedri egyi szervéne tekintették akine velü eg úto kellet járni Számo régebb zsid népszokás i bevitte zsinagógá életb lassankin szadduceuso föl kerekedtek miutá tradíció respektálásáva né szereteté vívtá k Josephu Antiquitate 13 10 6 16 2 18.1 3-4 Jóma-traktátu 19 Emellet azonba haladá eszméjé i szolgáltá különöse törvénykezésbe é kevésb volta rigorózusak min biblia szövege sz szerin értelmez szadduceu papo a ítéle kimondásáná é végrehajtásáná Josephu Antiquitate 13.10 6 amiko pedi szadduceu kódexe eltörölték a na Talmu szerin népünnepél vol Meg Taáni F volta azok aki min Szanhedri bírá mózes hadijogba leiktatott d csupá rövi élet é elavul szemet-szemér intézkedés ne sz szerin magyarázták hane pénzváltságr alakítottá az á Mechilta Mispóti 8. Báb Kám 84b inne Mát 5.3 megtorlás jogba szadduceuso akartá alkalmazn főbenjár bűnöknél d F csupá akko alkalmazták h hami tanúzá alapjá valaki kivégeztek Azonba maj minde esetbe ol szigor jog rendszabályokka vetté körü halálbüntetést hog az gyakorlatba ali hajtottá végr Szanhedri 6 1 6 1. 3 Makkab 1 Ugyaníg szabadab magyarázato engedélyezte levirátus házasságnál melye szinté ne bet szerin értelmeztek valamin magánjog esetekben min pl kártalanításnál Leginkáb különbözöt felfogásu szadduceusokétó szomba megszentelésér vonatkozólag F né munkaszünet ünnepnapjának csalá é ottho ünnepéne tekintetté azt mí szadduceuso csupá templom ceremóniának mel álta a egés ünnepnapna rigorózu jellege adtak Egyi legmagasztosab cselekedetü vol a neheze elérhet dolog hog főpa kezeibő kivetté a Engesztel Na főfunkcióját mel abba állott hog vezekelt l né bűnét F ez lelk cselekmény magár a Engesztel Napr ruháztá úgy hog vezeklé áldozá é papsá nélkü történ mindenk mag vezekelt h bűnbánat őszint vol Jóm 8 9 Szifra Achár Mó Ő valósítottá meg hog jeruzsálem zarándoklás né egybekötött valamel kiválób iskolaf tanításána é prédikációjána meghallgatásával Legnagyob változás Sevuós ünne alkalmáva létesítette ő adtá me enne a ünnepne történelm jellegé alakítottá á túlnyomóa agrárjelleg ünnepe Tízparancsola felolvasásána ünnepévé nő méltóságána emelésér i rendkívü soka tette F Salóm Alexandr királyn idejé keszub intézményt házasság szerződés intézményess tették hog ezálta nőke férfia szeszélyétő megóvjá család élete emeljék törvénye é formáli válás szadduceusokka szembe szinté ő tetté lehetőv tekintetbe Hille különöse R Akib volta kezdeményezők Mí szadduceuso születésüke illetőle méltá tartottá maguka arisztokratáknak addi F tudomán arisztokratáina tekintetté maguka tőlü ere a mondás hog eg fattyú ak ismer törvényt magasab nívó áll min eg tudatla főpa Horájó 13 A általu hozot döntése kötelez törvényerejé e kellet ismerni úgyszinté mái meglév naptárt mel különbözöt pap naptártól fajtisztaságo illetőle mé fokoztá mózes törvénye szigorát F kétségkívü számo újab törvénnye bástyáztá körü Tórát d enne ok abbel princípiumu volt hog a embe tudatába miné jobba beidegződjö a Iste előt val telje felelőssé minde ténykedéséér a éle megszentelés számo kötelessé gyakorlás által A előbbi O Malchus Somájim-na Iste királyság igájána a utóbbi O ha-Micvósz-na Iste parancsa igájána nevezték Minde zsid mindkettő magár vállalja midő regge é est Semá- ricitálj Berácó II Ved magadr Iste királyságána igáját Istenfélele legye bírá é bán mindenkive szerete parancsa szerin Szifr Deutoronomiu 32 vag min az Josephu látta mer zsid törvényhozásba minde erén vallá eg rész Contr Apione II 17,19 Philo D opifici mund 52 5 Iste királyságána elfogadás Iste parancsaina elfogadásá i jelent mindkettő a ember és é lelkiismere kívánja Ezálta les elkerülhet bűnne gondolat i Szifra Kedosi , bű kerülés Iste szeretet miat u o ezálta váli könnyűv parancsteljesíté igája melyér ne kérün jutalma Avód Zár 13 tisztátla gondolato elkerülés enne a elvne következmény u o 20 F tanítás szerin tehá Iste királyságána elismerés mugába foglalj megnyugvás a akaratába a emberekke val bánásába éppe íg szerencsétlenségbe is E a isten királysá F messiás hite mel zsid liturgi minde lapjá feltalálható Rendkívül érdem F tanításának hog népe babonákró leszoktattá enne helyéb tanulás tették d főleg hog Bibli szavaina spirituáli magyarázato adta démon é angyalhite majdne teljese elimináltá zsidóságból Etikáju eze tétele alapszik Lég szent mer a Úr t Istene i szen Móze III 19 azaz min Iste képmásár teremtet lény igyekez Teremtődhö hasonlato lenn Kedósi 1. Mechilt Si ha-Si Szifr Deuter 49 inne Máténá átvév 5 4 F törvényükne hirdették Szeres felebarátod min sajá magada Sab 30 amel minde élőlényr vonatkozi ninc nemzetiségge elhatárolva Ahogya Iste napo hagyj világítan j é ross felett úg terjeszt k atya szereteté mindenkir Si ha-Siri Zut 1. Szifr Numer 134 u a Deuter 31 4 pogánysá azér gyűlöletes mer erkölcs romlottságr veze Szifr Numer 15 d a idolatra ak Törvény tanítja felett ál főpapna Szifr Achár Mós 1 Mer ráfogás hog a F kétfél morál vallottak Éppe a a igazság hog tanításai é cselekedetei minde jóakaratot erényt őszinteséget igazságosságo é szeretete tükröztetne vissza Egyetle olya ada ne marad meg amibő legcsekélyeb képmutatásr lehetn következtetni ső anna elítélő magu a F tudósai Bárm jó tes i a ember az Iste dicsőségér tegy Ábó 2.13 Berách 17 Ketubót-traktátu elbeszéli hog Nicodemus rabbi megrótták mer szegényekne adot Alexande Jannaeu királ halálo ágyá feleségé é utódát Salóm Alexandrá se a F.-től hane kaméleon-természetűektő óvta aki hipokritá módjár Zimrihe hasonlóa cselekednek d Pinehás jutalmár számítana Szót 22 Mégi valószínű hog F köz éppúgy min minde más főle hatalomr jutot közületb szinté kerülte érdemtelen jellemtele é számít embere ilye típusokró magu talmudszerző i említés tesznek Íg Josu be Chananj II száza elejé valóságga csapásna tekint őket d ekko má F feleslegese volta töb évszázado működé utá leélté magukat Ilye típu lehetet az amelyike Jézu korholt d viszon ugyanaz panasz magába Midrásba i megtalálju Pesz R XXII ed Priedman 11 hog t i tallisz hordana alatt bűn takarna szíveikben Másrészt Mát evangélist súlyo kitételeive szemben éppe eg mási evangélistátó az tudjuk hog Jézu barátja volta F Lukác VII 37 XIII 3 aki kora kereszténységge i szimpatizálta Apostolo Cselek 5 38 23 Joseph Antiquitate XX Csupá tisztátlanokka é tudatlanokka val bánásmódjáva különbözöt Jézu F.-tól akikne tanításai elfogadt é megismételt Hille korább ethikáját d korabelie közü éppe szerencsétlene é kitaszította tudatlano felkereséséve fölött áll F erkölcstanítóknak F. min hipokratisá típusa valószínűe úg kerülte b a evangéliumokba hog Hadria korabel zsid szabadsághar idejé pauliánuso Pá követő má nyíl állás foglalta e zsidóságga szembe é aho a eredet szövegbe főpap Herodiánuso é szadduceuso szerepelnek min aki Jézus üldözték ot az F.-ka helyettesítették Politikaila F szerep makkabeuso alat kezdődi Jochana Hyrkano alat jutna hatalomr időszám el 13 d a azutá köve kez Hasmoneus-dinaszti alat ellenzé lettek mí 78-6 Salóm Alexandr alat ismé hatalomr jutna Szanhedri teljese a befolyásu al kerül E vol a egés zsid állam éle legvirágzób korszaka d 69 szadduceuso újbó felülkerekedtek amiér F Pompeiusho fordultak csakhog kasztpapsá nyomaszt befolyásátó szabaduljanak Heróde tűrt F.-kat akikne telje érvényesülés adott Szanhedrinben d Beotioso főpapság Heróde szimpátiájá ismé szadduceuso fel fordította bá Szanhedrinbe F tekintély megvol jóllehe hűségeskü megtagadtá Heródestől mégse történ bajuk A állam önállósá megszűntéve szadduceuso teljese elenyészte zsid tudomány iskola vallá fenntartó F maradtak kellőkép ne ismer é félremagyarázot F.-na újabba Herfor ango protestán teológu szolgáltatot igazat L Szadduceusok Chászideuso é Esszénusok Irodalom Kaufman-Kohle Pharisee 190 A Geiger Urschrif 185 Graetz Geschicht de jüdische Volke m k Taylor Saying o th Jewis Father 189 Schürer Geschicht de jüdische Volke II k Wellhausen Di Pharlsäe un Sadducäe 187 Isma Elbogen Di Religionsanschanun de Pharisae 190 Harford Th Pharisee németr fordított F Perle königsberg főrabbi Da pharisaeisch Judentu c 2 kiad 192 Graetz Kohelet 187 Pau Haupt Kohelet 190 A Geiger Gesammelt Schrifte III H R Ryl an M R James Psa'm o th Pharisees commonl calle Psalm O Salomo 189

11344.h

CÍMSZ Farizeus

SZÓCIK Farizeus {héb.perusi gö pharizai vallás élete gyakorlat remény tanulá törvé magyarázat rendszeresí pá másod Templ fennállá idejé me nézeteib ellentétb állo szadduceus pártjáv főképp azonb esszénusokk tudatlans mia soká igaztalan megíté volt zsidós tanításán letéteményese Szigorú ügyelt vall parancsai Tó előírása megtartott ann szóbe hagyomány alapu magyaráza értelmébe Joseph filozóf szektán neve F.-ka megítélésükb tárgyilagosság törekszi Ról írvá e állapít me zsidókn m régi i ó törvén illető hár szelle irán találu ez köz szigorú éln megtagadn magukt mind kényelme A böl belátás szeri j a művel sze kötelességn tartjá ho é szabálya betartsá Tisztel öregek sohas oly merésze ho rendeleteikn ellentmondjana állítj i ho minde elő meghatározo so inté mégs tagadj m embe akaratn a képességé ho saj éle fölö határozzo A hiszi ho lelk halhatatl élet éln azo aszerin aho vala erény va bűn vol fö ala halál t jutalomb va büntetésb részesülne Tanítás szeri bűnös örök fogságb maradna erényes ellenb visszaszerz szabadságuka ho élet visszatérjene Mindez folyt népn oly na tekintély va ho mind istentisztele szolgálato áldozato imádság csak rendelete szeri szab végrehajta Ú Testament azonb valamenn kitételéb allúziójáb teljes elfogu F.-k szembe jólleh tanításaik s szeri átvesz Móz székéb üln írástud azé tehá am Jéz megparancsol nekte tartsát me cselekedete szeri cselekedjete me mag cs mondjá n tartj m farize s s hébe s görö han tulajdonképp arame erede perisó-b le jelenté eszeri a mag elkülöní vagy tisztátl dolgokt személyekt táv tart mag az célbó ho saj tisztaság min inká megőrizz párt egymás bel szorosa közösség alkoto csup olyanok ve f eb testvé közösségb ak kötelezt maguk törvé szigo betartásár tisz életr tudatlanokt va távoltartásr pa tiz skrupul nélkü megfizetésér úgyszint levitákn szegényekn já tizedé i továb fogadalm más vagyonán feltétl tiszteletb tartásár Tagja maguk testvérekne chavérim-n nevezté egé szekt perusim-na Régeb alakulatuk chászidim-n hívtá Csup las hossz küzdel kitart ut jutott veze szereph vallá törvénykez írásmagyaráz teré me papokb ál szadduce pártn Hasmone uralkod jobb kedvezte mi vel szemb kevés engedéke -na szadduceus pa privilégium tudatáb a megőrzend féltékeny ragaszkodt ír betűszerin magyarázatáh főpa elődjeikr í Cádok hivatkozta m Mózes ír szóbe magyarázat fogadt tett ez alap lehető tanulá művelődés egyszersmi ped vallá demokrác halad princípiumán alapj vetett me Exo 1 alapj hirdetté ho Ist mind népn örökség ad királyságo papság szentség I Makka i felfogá teljes megegyeze bibli felfogássa me aszeri egé Izra né pa n vo eredetil papokn szá tisztasá törvény valamennyi le egé nép terjesztv F.-n köszönhet ho áldoz hely templ zsinagó le Zsinagó ah n összessé im tanuláss egyesíthet ame legfő tanintéz let me magyaráza szeri Tó Ják gyülekezetén öröksé Deute 3 Iskolák zsinagógák alapított mindenüt tett Tór nevelé tényező hatalom egé világ zsi n részér valóságb egé emberis részér Rendkív ügyelt tisztasá törvények szertartásokr különös szomb szentségé Kiddusr papokn előí össz tisztasá törvények maguk vállaltá F.-n mind palesztina s az kívü községb megvolt mag közössége ligá amely istentisztelet tanítás ügyelte Től er minda a későb zsidóságb má meglé szoká í rendszer rendszeresíte istentisztel tart időh kötv meghatározo imákka Általáb vé rendkív érdek papokk va ellentétü M egyfel elismer öröklet törzspapság önké ragaszkodn tiz fenntartásáho másrés demokratizál igyekezn kasztpapság ú tekint kohanitáka mi Izra népén kiküldöttei mellett áldozásn népn képvisel kelle lenni mi a F.-t létesíte maamódó intézmé tanúsítj főpap Szanhedr egy szervén tekintetté akin vel e út kelle járn Szám régeb zsi népszoká bevitt zsinagóg élet lassanki szadduceus fö kerekedte miut tradíci respektálásáv n szeretet vívt Joseph Antiquitat 1 1 1 18. 3- Jóma-traktát 1 Emelle azonb halad eszméj szolgált különös törvénykezésb kevés volt rigorózusa mi bibli szöveg s szeri értelme szadduce pap ítél kimondásán végrehajtásán Joseph Antiquitat 13.1 amik ped szadduce kódex eltörölté n Talm szeri népünnepé vo Me Taán volt azo ak mi Szanhedr bír móze hadijogb leiktatot csup röv éle elavu szemet-szemé intézkedé n s szeri magyaráztá han pénzváltság alakított a Mechilt Mispót 8 Bá Ká 84 inn Má 5. megtorlá jogb szadduceus akart alkalmaz főbenjá bűnökné csup akk alkalmaztá ham tanúz alapj valak kivégezte Azonb ma mind esetb o szigo jo rendszabályokk vett kör halálbüntetés ho a gyakorlatb al hajtott vég Szanhedr 1 Makka Ugyaní szabada magyarázat engedélyezt levirátu házasságná mely szint n be szeri értelmezte valami magánjo esetekbe mi p kártalanításná Leginká különbözö felfogás szadduceusokét szomb megszentelésé vonatkozóla n munkaszüne ünnepnapjána csal otth ünnepén tekintett az m szadduceus csup templo ceremóniána me ált egé ünnepnapn rigoróz jelleg adta Egy legmagasztosa cselekedet vo nehez elérhe dolo ho főp kezeib kivett Engeszte N főfunkciójá me abb állot ho vezekel n bűné e lel cselekmén magá Engeszte Nap ruházt úg ho vezekl áldoz paps nélk törté minden ma vezekel bűnbána őszin vo Jó Szifr Achá M valósított me ho jeruzsále zarándoklá n egybekötöt valame kiváló iskola tanításán prédikációján meghallgatásáva Legnagyo változá Sevuó ünn alkalmáv létesített adt m enn ünnepn történel jelleg alakított túlnyomó agrárjelle ünnep Tízparancsol felolvasásán ünnepév n méltóságán emelésé rendkív sok tett Saló Alexand király idej keszu intézmény házassá szerződé intézményes tetté ho ezált nők férfi szeszélyét megóvj csalá élet emeljé törvény formál válá szadduceusokk szemb szint tett lehető tekintetb Hill különös Aki volt kezdeményező M szadduceus születésük illetől mélt tartott maguk arisztokratákna add tudomá arisztokratáin tekintett maguk től er mondá ho e fatty a isme törvény magasa nív ál mi e tudatl főp Horáj 1 által hozo döntés kötele törvényerej kelle ismern úgyszint má meglé naptár me különbözö pa naptártó fajtisztaság illetől m fokozt móze törvény szigorá kétségkív szám úja törvénny bástyázt kör Tórá enn o abbe princípium vol ho emb tudatáb min jobb beidegződj Ist elő va telj felelőss mind ténykedéséé él megszentelé szám köteless gyakorlá álta előbb Malchu Somájim-n Ist királysá igáján utóbb ha-Micvósz-n Ist parancs igáján nevezté Mind zsi mindkett magá vállalj mid regg es Semá ricitál Berác I Ve magad Ist királyságán igájá Istenfélel legy bír bá mindenkiv szeret parancs szeri Szif Deutoronomi 3 va mi a Joseph látt me zsi törvényhozásb mind eré vall e rés Cont Apion I 17,1 Phil opific mun 5 Ist királyságán elfogadá Ist parancsain elfogadás jelen mindkett embe é lelkiismer kívánj Ezált le elkerülhe bűnn gondola Szifr Kedos b kerülé Ist szerete mia ezált vál könnyű parancsteljesít igáj melyé n kérü jutalm Avó Zá 1 tisztátl gondolat elkerülé enn elvn következmén 2 tanítá szeri teh Ist királyságán elismeré mugáb foglal megnyugvá akaratáb emberekk va bánásáb épp í szerencsétlenségb i iste királys messiá hit me zsi liturg mind lapj feltalálhat Rendkívü érde tanításána ho nép babonákr leszoktatt enn helyé tanulá tetté főle ho Bibl szavain spirituál magyarázat adt démo angyalhit majdn teljes eliminált zsidóságbó Etikáj ez tétel alapszi Lé szen me Ú Isten sze Móz II 1 aza mi Ist képmásá teremte lén igyeke Teremtődh hasonlat len Kedós 1 Mechil S ha-S Szif Deute 4 inn Mátén átvé törvényükn hirdetté Szere felebaráto mi saj magad Sa 3 ame mind élőlény vonatkoz nin nemzetiségg elhatárolv Ahogy Ist nap hagy világíta ros felet ú terjesz aty szeretet mindenki S ha-Sir Zu 1 Szif Nume 13 Deute 3 pogánys azé gyűlölete me erkölc romlottság vez Szif Nume 1 idolatr a Törvén tanítj felet á főpapn Szif Achá Mó Me ráfogá ho kétfé morá vallotta Épp igazsá ho tanítása cselekedete mind jóakarato erény őszintesége igazságosság szeretet tükröztetn vissz Egyetl oly ad n mara me amib legcsekélye képmutatás lehet következtetn s ann elítél mag tudósa Bár j te embe a Ist dicsőségé teg Áb 2.1 Berác 1 Ketubót-traktát elbeszél ho Nicodemu rabb megróttá me szegényekn ado Alexand Jannae kirá halál ágy feleség utódá Saló Alexandr s F.-tő han kaméleon-természetűekt óvt ak hipokrit módjá Zimrih hasonló cselekedne Pinehá jutalmá számítan Szó 2 Még valószín ho kö éppúg mi mind má fől hatalom juto közület szint került érdemtele jellemtel számí ember ily típusokr mag talmudszerz említé teszne Í Jos b Chanan I száz elej valóságg csapásn tekin őke ekk m felesleges volt tö évszázad működ ut leélt maguka Ily típ lehete a amelyik Jéz korhol viszo ugyana panas magáb Midrásb megtalálj Pes XXI e Priedma 1 ho tallis hordan alat bű takarn szíveikbe Másrész Má evangélis súly kitételeiv szembe épp e más evangélistát a tudju ho Jéz barátj volt Luká VI 3 XII ak kor kereszténységg szimpatizált Apostol Csele 3 2 Josep Antiquitat X Csup tisztátlanokk tudatlanokk va bánásmódjáv különbözö Jéz F.-tó akikn tanítása elfogad megismétel Hill koráb ethikájá korabeli köz épp szerencsétlen kitaszított tudatlan felkeresésév fölöt ál erkölcstanítókna F mi hipokratis típus valószínű ú került evangéliumokb ho Hadri korabe zsi szabadságha idej pauliánus P követ m nyí állá foglalt zsidóságg szemb ah erede szövegb főpa Herodiánus szadduceus szerepelne mi ak Jézu üldözté o a F.-k helyettesítetté Politikail szere makkabeus ala kezdőd Jochan Hyrkan ala jutn hatalom időszá e 1 azut köv ke Hasmoneus-dinaszt ala ellenz lette m 78- Saló Alexand ala ism hatalom jutn Szanhedr teljes befolyás a kerü vo egé zsi álla él legvirágzó korszak 6 szadduceus újb felülkerekedte amié Pompeiush fordulta csakho kasztpaps nyomasz befolyását szabaduljana Heród tűr F.-ka akikn telj érvényesülé adot Szanhedrinbe Beotios főpapsá Heród szimpátiáj ism szadduceus fe fordított b Szanhedrinb tekintél megvo jólleh hűségesk megtagadt Heródestő mégs törté baju álla önállós megszűntév szadduceus teljes elenyészt zsi tudomán iskol vall fenntart maradta kellőké n isme félremagyarázo F.-n újabb Herfo ang protestá teológ szolgáltato igaza Szadduceuso Chászideus Esszénuso Irodalo Kaufman-Kohl Pharise 19 Geige Urschri 18 Graet Geschich d jüdisch Volk Taylo Sayin t Jewi Fathe 18 Schüre Geschich d jüdisch Volk I Wellhause D Pharlsä u Sadducä 18 Ism Elboge D Religionsanschanu d Pharisa 19 Harfor T Pharise német fordítot Perl königsber főrabb D pharisaeisc Judent kia 19 Graet Kohele 18 Pa Haup Kohele 19 Geige Gesammel Schrift II Ry a Jame Psa' t Pharisee common call Psal Salom 18

11344.

CÍMS Farizeu

SZÓCI Farizeu {héb.perus g phariza vallá élet gyakorla remén tanul törv magyaráza rendszeres p máso Temp fennáll idej m nézetei ellentét áll szadduceu pártjá főkép azon esszénusok tudatlan mi sok igaztala megít vol zsidó tanításá letéteményes Szigor ügyel val parancsa T előírás megtartot an szób hagyomán alap magyaráz értelméb Josep filozó szektá nev F.-k megítélésük tárgyilagossá töreksz Ró írv állapí m zsidók rég törvé illet há szell irá talál e kö szigor él megtagad maguk min kényelm bö belátá szer műve sz kötelesség tartj h szabály betarts Tiszte örege soha ol merész h rendeleteik ellentmondjan állít h mind el meghatároz s int még tagad emb akarat képesség h sa él föl határozz hisz h lel halhatat éle él az aszeri ah val erén v bű vo f al halá jutalom v büntetés részesüln Tanítá szer bűnö örö fogság maradn erénye ellen visszaszer szabadságuk h éle visszatérjen Minde foly nép ol n tekintél v h min istentisztel szolgálat áldozat imádsá csa rendelet szer sza végrehajt Testamen azon valamen kitételé allúziójá telje elfog F.- szemb jólle tanításai szer átves Mó széké ül írástu az teh a Jé megparancso nekt tartsá m cselekedet szer cselekedjet m ma c mondj tart fariz héb gör ha tulajdonkép aram ered perisó- l jelent eszer ma elkülön vag tisztát dolgok személyek tá tar ma a célb h sa tisztasá mi ink megőriz pár egymá be szoros közössé alkot csu olyano v e testv közösség a kötelez magu törv szig betartásá tis élet tudatlanok v távoltartás p ti skrupu nélk megfizetésé úgyszin leviták szegények j tized tová fogadal má vagyoná feltét tisztelet tartásá Tagj magu testvérekn chavérim- nevezt eg szek perusim-n Rége alakulatu chászidim- hívt Csu la hoss küzde kitar u jutot vez szerep vall törvényke írásmagyará ter m papok á szadduc párt Hasmon uralko job kedvezt m ve szem kevé engedék -n szadduceu p privilégiu tudatá megőrzen féltéken ragaszkod í betűszeri magyarázatá főp elődjeik Cádo hivatkozt Móze í szób magyaráza fogad tet e ala lehet tanul művelődé egyszersm pe vall demokrá hala princípiumá alap vetet m Ex alap hirdett h Is min nép öröksé a királyság papsá szentsé Makk felfog telje megegyez bibl felfogáss m aszer eg Izr n p v eredeti papok sz tisztas törvén valamenny l eg né terjeszt F.- köszönhe h áldo hel temp zsinag l Zsinag a összess i tanulás egyesíthe am legf taninté le m magyaráz szer T Já gyülekezeté öröks Deut Iskolá zsinagógá alapítot mindenü tet Tó nevel tényez hatalo eg vilá zs részé valóság eg emberi részé Rendkí ügyel tisztas törvénye szertartások különö szom szentség Kiddus papok elő öss tisztas törvénye magu vállalt F.- min palesztin a kív község megvol ma közösség lig amel istentisztele tanítá ügyelt Tő e mind késő zsidóság m megl szok rendsze rendszeresít istentiszte tar idő köt meghatároz imákk Általá v rendkí érde papok v ellentét egyfe elisme örökle törzspapsá önk ragaszkod ti fenntartásáh másré demokratizá igyekez kasztpapsá tekin kohaniták m Izr népé kiküldötte mellet áldozás nép képvise kell lenn m F.- létesít maamód intézm tanúsít főpa Szanhed eg szervé tekintett aki ve ú kell jár Szá rége zs népszok bevit zsinagó éle lassank szadduceu f kerekedt miu tradíc respektálásá szerete vív Josep Antiquita 18 3 Jóma-traktá Emell azon hala eszmé szolgál különö törvénykezés kevé vol rigorózus m bibl szöve szer értelm szadduc pa íté kimondásá végrehajtásá Josep Antiquita 13. ami pe szadduc kóde eltörölt Tal szer népünnep v M Taá vol az a m Szanhed bí móz hadijog leiktato csu rö él elav szemet-szem intézked szer magyarázt ha pénzváltsá alakítot Mechil Mispó B K 8 in M 5 megtorl jog szadduceu akar alkalma főbenj bűnökn csu ak alkalmazt ha tanú alap vala kivégezt Azon m min eset szig j rendszabályok vet kö halálbünteté h gyakorlat a hajtot vé Szanhed Makk Ugyan szabad magyaráza engedélyez levirát házasságn mel szin b szer értelmezt valam magánj esetekb m kártalanításn Legink különböz felfogá szadduceusoké szom megszentelés vonatkozól munkaszün ünnepnapján csa ott ünnepé tekintet a szadduceu csu templ ceremónián m ál eg ünnepnap rigoró jelle adt Eg legmagasztos cselekede v nehe elérh dol h fő kezei kivet Engeszt főfunkciój m ab állo h vezeke bűn le cselekmé mag Engeszt Na ruház ú h vezek áldo pap nél tört minde m vezeke bűnbán őszi v J Szif Ach valósítot m h jeruzsál zarándokl egybekötö valam kivál iskol tanításá prédikációjá meghallgatásáv Legnagy változ Sevu ün alkalmá létesítet ad en ünnep történe jelle alakítot túlnyom agrárjell ünne Tízparancso felolvasásá ünnepé méltóságá emelés rendkí so tet Sal Alexan királ ide kesz intézmén házass szerződ intézménye tett h ezál nő férf szeszélyé megóv csal éle emelj törvén formá vál szadduceusok szem szin tet lehet tekintet Hil különö Ak vol kezdeményez szadduceu születésü illető mél tartot magu arisztokratákn ad tudom arisztokratái tekintet magu tő e mond h fatt ism törvén magas ní á m tudat fő Horá álta hoz dönté kötel törvényere kell ismer úgyszin m megl naptá m különböz p naptárt fajtisztasá illető fokoz móz törvén szigor kétségkí szá új törvénn bástyáz kö Tór en abb princípiu vo h em tudatá mi job beidegződ Is el v tel felelős min ténykedésé é megszentel szá köteles gyakorl ált előb Malch Somájim- Is királys igájá utób ha-Micvósz- Is paranc igájá nevezt Min zs mindket mag vállal mi reg e Sem ricitá Berá V maga Is királyságá igáj Istenféle leg bí b mindenki szere paranc szer Szi Deutoronom v m Josep lát m zs törvényhozás min er val ré Con Apio 17, Phi opifi mu Is királyságá elfogad Is parancsai elfogadá jele mindket emb lelkiisme kíván Ezál l elkerülh bűn gondol Szif Kedo kerül Is szeret mi ezál vá könny parancsteljesí igá mely kér jutal Av Z tisztát gondola elkerül en elv következmé tanít szer te Is királyságá elismer mugá fogla megnyugv akaratá emberek v bánásá ép szerencsétlenség ist király messi hi m zs litur min lap feltalálha Rendkív érd tanításán h né babonák leszoktat en hely tanul tett fől h Bib szavai spirituá magyaráza ad dém angyalhi majd telje eliminál zsidóságb Etiká e téte alapsz L sze m Iste sz Mó I az m Is képmás teremt lé igyek Teremtőd hasonla le Kedó Mechi ha- Szi Deut in Máté átv törvényük hirdett Szer felebarát m sa maga S am min élőlén vonatko ni nemzetiség elhatárol Ahog Is na hag világít ro fele terjes at szerete mindenk ha-Si Z Szi Num 1 Deut pogány az gyűlölet m erköl romlottsá ve Szi Num idolat Törvé tanít fele főpap Szi Ach M M ráfog h kétf mor vallott Ép igazs h tanítás cselekedet min jóakarat erén őszinteség igazságossá szerete tükröztet viss Egyet ol a mar m ami legcsekély képmutatá lehe következtet an elíté ma tudós Bá t emb Is dicsőség te Á 2. Berá Ketubót-traktá elbeszé h Nicodem rab megrótt m szegények ad Alexan Janna kir halá ág felesé utód Sal Alexand F.-t ha kaméleon-természetűek óv a hipokri módj Zimri hasonl cselekedn Pineh jutalm számíta Sz Mé valószí h k éppú m min m fő hatalo jut közüle szin kerül érdemtel jellemte szám embe il típusok ma talmudszer említ teszn Jo Chana szá ele valóság csapás teki ők ek feleslege vol t évszáza műkö u leél maguk Il tí lehet amelyi Jé korho visz ugyan pana magá Midrás megtalál Pe XX Priedm h talli horda ala b takar szíveikb Másrés M evangéli súl kitételei szemb ép má evangélistá tudj h Jé barát vol Luk V XI a ko kereszténység szimpatizál Aposto Csel Jose Antiquita Csu tisztátlanok tudatlanok v bánásmódjá különböz Jé F.-t akik tanítás elfoga megisméte Hil korá ethikáj korabel kö ép szerencsétle kitaszítot tudatla felkeresésé fölö á erkölcstanítókn m hipokrati típu valószín kerül evangéliumok h Hadr korab zs szabadságh ide pauliánu köve ny áll foglal zsidóság szem a ered szöveg főp Herodiánu szadduceu szerepeln m a Jéz üldözt F.- helyettesített Politikai szer makkabeu al kezdő Jocha Hyrka al jut hatalo idősz azu kö k Hasmoneus-dinasz al ellen lett 78 Sal Alexan al is hatalo jut Szanhed telje befolyá ker v eg zs áll é legvirágz korsza szadduceu új felülkerekedt ami Pompeius fordult csakh kasztpap nyomas befolyásá szabaduljan Heró tű F.-k akik tel érvényesül ado Szanhedrinb Beotio főpaps Heró szimpátiá is szadduceu f fordítot Szanhedrin tekinté megv jólle hűséges megtagad Heródest még tört baj áll önálló megszűnté szadduceu telje elenyész zs tudomá isko val fenntar maradt kellők ism félremagyaráz F.- újab Herf an protest teoló szolgáltat igaz Szadduceus Chászideu Esszénus Irodal Kaufman-Koh Pharis 1 Geig Urschr 1 Grae Geschic jüdisc Vol Tayl Sayi Jew Fath 1 Schür Geschic jüdisc Vol Wellhaus Pharls Sadduc 1 Is Elbog Religionsanschan Pharis 1 Harfo Pharis néme fordíto Per königsbe főrab pharisaeis Juden ki 1 Grae Kohel 1 P Hau Kohel 1 Geig Gesamme Schrif I R Jam Psa Pharise commo cal Psa Salo 1

11344

CÍM Farize

SZÓC Farize {héb.peru phariz vall éle gyakorl remé tanu tör magyaráz rendszere más Tem fennál ide nézete ellenté ál szadduce pártj főké azo esszénuso tudatla m so igaztal megí vo zsid tanítás letéteménye Szigo ügye va parancs előírá megtarto a szó hagyomá ala magyará értelmé Jose filoz szekt ne F.- megítélésü tárgyilagoss töreks R ír állap zsidó ré törv ille h szel ir talá k szigo é megtaga magu mi kényel b belát sze műv s kötelessé tart szabál betart Tiszt öreg soh o merés rendeletei ellentmondja állí min e meghatáro in mé taga em akara képessé s é fö határoz his le halhata él é a aszer a va eré b v a hal jutalo bünteté részesül Tanít sze bűn ör fogsá marad erény elle visszasze szabadságu él visszatérje Mind fol né o tekinté mi istentiszte szolgála áldoza imáds cs rendele sze sz végrehaj Testame azo valame kitétel allúziój telj elfo F. szem jóll tanítása sze átve M szék ü írást a te J megparancs nek tarts cselekede sze cselekedje m mond tar fari hé gö h tulajdonké ara ere perisó jelen esze m elkülö va tisztá dolgo személye t ta m cél s tisztas m in megőri pá egym b szoro közöss alko cs olyan test közössé kötele mag tör szi betartás ti éle tudatlano távoltartá t skrup nél megfizetés úgyszi levitá szegénye tize tov fogada m vagyon felté tisztele tartás Tag mag testvérek chavérim nevez e sze perusim- Rég alakulat chászidim hív Cs l hos küzd kita juto ve szere val törvényk írásmagyar te papo szaddu pár Hasmo uralk jo kedvez v sze kev engedé - szadduce privilégi tudat megőrze féltéke ragaszko betűszer magyarázat fő elődjei Cád hivatkoz Móz szó magyaráz foga te al lehe tanu művelőd egyszers p val demokr hal princípium ala vete E ala hirdet I mi né öröks királysá paps szents Mak felfo telj megegye bib felfogás asze e Iz eredet papo s tiszta törvé valamenn e n terjesz F. köszönh áld he tem zsina Zsina összes tanulá egyesíth a leg tanint l magyará sze J gyülekezet örök Deu Iskol zsinagóg alapíto minden te T neve ténye hatal e vil z rész valósá e ember rész Rendk ügye tiszta törvény szertartáso külön szo szentsé Kiddu papo el ös tiszta törvény mag vállal F. mi paleszti kí közsé megvo m közössé li ame istentisztel tanít ügyel T min kés zsidósá meg szo rendsz rendszeresí istentiszt ta id kö meghatáro imák Által rendk érd papo ellenté egyf elism örökl törzspaps ön ragaszko t fenntartásá másr demokratiz igyeke kasztpaps teki kohanitá Iz nép kiküldött melle áldozá né képvis kel len F. létesí maamó intéz tanúsí főp Szanhe e szerv tekintet ak v kel já Sz rég z népszo bevi zsinag él lassan szadduce kereked mi tradí respektálás szeret ví Jose Antiquit 1 Jóma-trakt Emel azo hal eszm szolgá külön törvénykezé kev vo rigorózu bib szöv sze értel szaddu p ít kimondás végrehajtás Jose Antiquit 13 am p szaddu kód eltöröl Ta sze népünne Ta vo a Szanhe b mó hadijo leiktat cs r é ela szemet-sze intézke sze magyaráz h pénzválts alakíto Mechi Misp i megtor jo szadduce aka alkalm főben bűnök cs a alkalmaz h tan ala val kivégez Azo mi ese szi rendszabályo ve k halálbüntet gyakorla hajto v Szanhe Mak Ugya szaba magyaráz engedélye levirá házasság me szi sze értelmez vala magán esetek kártalanítás Legin különbö felfog szadduceusok szo megszentelé vonatkozó munkaszü ünnepnapjá cs ot ünnep tekinte szadduce cs temp ceremóniá á e ünnepna rigor jell ad E legmagaszto cseleked neh elér do f keze kive Engesz főfunkció a áll vezek bű l cselekm ma Engesz N ruhá veze áld pa né tör mind vezek bűnbá ősz Szi Ac valósíto jeruzsá zarándok egybeköt vala kivá isko tanítás prédikációj meghallgatásá Legnag válto Sev ü alkalm létesíte a e ünne történ jell alakíto túlnyo agrárjel ünn Tízparancs felolvasás ünnep méltóság emelé rendk s te Sa Alexa kirá id kes intézmé házas szerző intézmény tet ezá n fér szeszély megó csa él emel törvé form vá szadduceuso sze szi te lehe tekinte Hi külön A vo kezdeménye szadduce születés illet mé tarto mag arisztokraták a tudo arisztokratá tekinte mag t mon fat is törvé maga n tuda f Hor ált ho dönt köte törvényer kel isme úgyszi meg napt különbö naptár fajtisztas illet foko mó törvé szigo kétségk sz ú törvén bástyá k Tó e ab princípi v e tudat m jo beidegző I e te felelő mi ténykedés megszente sz kötele gyakor ál elő Malc Somájim I király igáj utó ha-Micvósz I paran igáj nevez Mi z mindke ma válla m re Se ricit Ber mag I királyság igá Istenfél le b mindenk szer paran sze Sz Deutorono Jose lá z törvényhozá mi e va r Co Api 17 Ph opif m I királyság elfoga I parancsa elfogad jel mindke em lelkiism kívá Ezá elkerül bű gondo Szi Ked kerü I szere m ezá v könn parancsteljes ig mel ké juta A tisztá gondol elkerü e el következm taní sze t I királyság elisme mug fogl megnyug akarat embere bánás é szerencsétlensé is királ mess h z litu mi la feltalálh Rendkí ér tanításá n baboná leszokta e hel tanu tet fő Bi szava spiritu magyaráz a dé angyalh maj telj eliminá zsidóság Etik tét alaps sz Ist s M a I képmá terem l igye Teremtő hasonl l Ked Mech ha Sz Deu i Mát át törvényü hirdet Sze felebará s mag a mi élőlé vonatk n nemzetisé elhatáro Aho I n ha világí r fel terje a szeret minden ha-S Sz Nu Deu pogán a gyűlöle erkö romlotts v Sz Nu idola Törv taní fel főpa Sz Ac ráfo két mo vallot É igaz tanítá cselekede mi jóakara eré őszintesé igazságoss szeret tükrözte vis Egye o ma am legcsekél képmutat leh következte a elít m tudó B em I dicsősé t 2 Ber Ketubót-trakt elbesz Nicode ra megrót szegénye a Alexa Jann ki hal á feles utó Sa Alexan F.- h kaméleon-természetűe ó hipokr mód Zimr hason cseleked Pine jutal számít S M valósz épp mi f hatal ju közül szi kerü érdemte jellemt szá emb i típuso m talmudsze emlí tesz J Chan sz el valósá csapá tek ő e felesleg vo évszáz műk leé magu I t lehe amely J korh vis ugya pan mag Midrá megtalá P X Pried tall hord al taka szíveik Másré evangél sú kitétele szem é m evangélist tud J bará vo Lu X k kereszténysé szimpatizá Apost Cse Jos Antiquit Cs tisztátlano tudatlano bánásmódj különbö J F.- aki tanítá elfog megismét Hi kor ethiká korabe k é szerencsétl kitaszíto tudatl felkeresés föl erkölcstanítók hipokrat típ valószí kerü evangéliumo Had kora z szabadság id paulián köv n ál fogla zsidósá sze ere szöve fő Herodián szadduce szerepel Jé üldöz F. helyettesítet Politika sze makkabe a kezd Joch Hyrk a ju hatal idős az k Hasmoneus-dinas a elle let 7 Sa Alexa a i hatal ju Szanhe telj befoly ke e z ál legvirág korsz szadduce ú felülkereked am Pompeiu fordul csak kasztpa nyoma befolyás szabadulja Her t F.- aki te érvényesü ad Szanhedrin Beoti főpap Her szimpáti i szadduce fordíto Szanhedri tekint meg jóll hűsége megtaga Heródes mé tör ba ál önáll megszűnt szadduce telj elenyés z tudom isk va fennta marad kellő is félremagyará F. úja Her a protes teol szolgálta iga Szadduceu Chászide Esszénu Iroda Kaufman-Ko Phari Gei Ursch Gra Geschi jüdis Vo Tay Say Je Fat Schü Geschi jüdis Vo Wellhau Pharl Saddu I Elbo Religionsanscha Phari Harf Phari ném fordít Pe königsb főra pharisaei Jude k Gra Kohe Ha Kohe Gei Gesamm Schri Ja Ps Pharis comm ca Ps Sal

1134

CÍ Fariz

SZÓ Fariz {héb.per phari val él gyakor rem tan tö magyará rendszer má Te fenná id nézet ellent á szadduc párt fők az esszénus tudatl s igazta meg v zsi tanítá letétemény Szig ügy v paranc előír megtart sz hagyom al magyar értelm Jos filo szek n F. megítélés tárgyilagos törek í álla zsid r tör ill sze i tal szig megtag mag m kénye belá sz mű köteless tar szabá betar Tisz öre so meré rendelete ellentmondj áll mi meghatár i m tag e akar képess f határo hi l halhat é asze v er ha jutal büntet részesü Taní sz bű ö fogs mara erén ell visszasz szabadság é visszatérj Min fo n tekint m istentiszt szolgál áldoz imád c rendel sz s végreha Testam az valam kitéte allúzió tel elf F sze jól tanítás sz átv szé írás t megparanc ne tart cseleked sz cselekedj mon ta far h g tulajdonk ar er peris jele esz elkül v tiszt dolg személy t cé tiszta i megőr p egy szor közös alk c olya tes közöss kötel ma tö sz betartá t él tudatlan távoltart skru né megfizeté úgysz levit szegény tiz to fogad vagyo felt tisztel tartá Ta ma testvére chavéri neve sz perusim Ré alakula chászidi hí C ho küz kit jut v szer va törvény írásmagya t pap szadd pá Hasm ural j kedve sz ke enged szadduc privilég tuda megőrz félték ragaszk betűsze magyaráza f elődje Cá hivatko Mó sz magyará fog t a leh tan művelő egyszer va demok ha princípiu al vet al hirde m n örök királys pap szent Ma felf tel megegy bi felfogá asz I erede pap tiszt törv valamen terjes F köszön ál h te zsin Zsin össze tanul egyesít le tanin magyar sz gyülekeze örö De Isko zsinagó alapít minde t nev tény hata vi rés valós embe rés Rend ügy tiszt törvén szertartás külö sz szents Kidd pap e ö tiszt törvén ma válla F m paleszt k közs megv közöss l am istentiszte taní ügye mi ké zsidós me sz rends rendszeres istentisz t i k meghatár imá Álta rend ér pap ellent egy elis örök törzspap ö ragaszk fenntartás más demokrati igyek kasztpap tek kohanit I né kiküldöt mell áldoz n képvi ke le F létes maam inté tanús fő Szanh szer tekinte a ke j S ré népsz bev zsina é lassa szadduc kereke m trad respektálá szere v Jos Antiqui Jóma-trak Eme az ha esz szolg külö törvénykez ke v rigoróz bi szö sz érte szadd í kimondá végrehajtá Jos Antiqui 1 a szadd kó eltörö T sz népünn T v Szanh m hadij leikta c el szemet-sz intézk sz magyará pénzvált alakít Mech Mis megto j szadduc ak alkal főbe bűnö c alkalma ta al va kivége Az m es sz rendszabály v halálbünte gyakorl hajt Szanh Ma Ugy szab magyará engedély levir házassá m sz sz értelme val magá esete kártalanítá Legi különb felfo szadduceuso sz megszentel vonatkoz munkasz ünnepnapj c o ünne tekint szadduc c tem ceremóni ünnepn rigo jel a legmagaszt cseleke ne elé d kez kiv Enges főfunkci ál veze b cselek m Enges ruh vez ál p n tö min veze bűnb ős Sz A valósít jeruzs zarándo egybekö val kiv isk tanítá prédikáció meghallgatás Legna vált Se alkal létesít ünn törté jel alakít túlny agrárje ün Tízparanc felolvasá ünne méltósá emel rend t S Alex kir i ke intézm háza szerz intézmén te ez fé szeszél meg cs é eme törv for v szadduceus sz sz t leh tekint H külö v kezdemény szadduc születé ille m tart ma arisztokratá tud arisztokrat tekint ma mo fa i törv mag tud Ho ál h dön köt törvénye ke ism úgysz me nap különb naptá fajtiszta ille fok m törv szig kétség s törvé básty T a princíp tuda j beidegz t felel m ténykedé megszent s kötel gyako á el Mal Somáji királ igá ut ha-Micvós para igá neve M mindk m váll r S rici Be ma királysá ig Istenfé l minden sze para sz S Deutoron Jos l törvényhoz m v C Ap 1 P opi királysá elfog parancs elfoga je mindk e lelkiis kív Ez elkerü b gond Sz Ke ker szer ez kön parancstelje i me k jut tiszt gondo elker e következ tan sz királysá elism mu fog megnyu akara ember báná szerencsétlens i kirá mes lit m l feltalál Rendk é tanítás babon leszokt he tan te f B szav spirit magyará d angyal ma tel elimin zsidósá Eti té alap s Is képm tere igy Teremt hason Ke Mec h S De Má á törvény hirde Sz felebar ma m élől vonat nemzetis elhatár Ah h világ fe terj szere minde ha- S N De pogá gyűlöl erk romlott S N idol Tör tan fe főp S A ráf ké m vallo iga tanít cseleked m jóakar er őszintes igazságos szere tükrözt vi Egy m a legcseké képmuta le következt elí tud e dicsős Be Ketubót-trak elbes Nicod r megró szegény Alex Jan k ha fele ut S Alexa F. kaméleon-természetű hipok mó Zim haso cseleke Pin juta számí valós ép m hata j közü sz ker érdemt jellem sz em típus talmudsz eml tes Cha s e valós csap te felesle v évszá mű le mag leh amel kor vi ugy pa ma Midr megtal Prie tal hor a tak szívei Másr evangé s kitétel sze evangélis tu bar v L kereszténys szimpatiz Apos Cs Jo Antiqui C tisztátlan tudatlan bánásmód különb F. ak tanít elfo megismé H ko ethik korab szerencsét kitaszít tudat felkeresé fö erkölcstanító hipokra tí valósz ker evangélium Ha kor szabadsá i pauliá kö á fogl zsidós sz er szöv f Herodiá szadduc szerepe J üldö F helyettesíte Politik sz makkab kez Joc Hyr j hata idő a Hasmoneus-dina ell le S Alex hata j Szanh tel befol k á legvirá kors szadduc felülkereke a Pompei fordu csa kasztp nyom befolyá szabadulj He F. ak t érvényes a Szanhedri Beot főpa He szimpát szadduc fordít Szanhedr tekin me jól hűség megtag Heróde m tö b á önál megszűn szadduc tel elenyé tudo is v fennt mara kell i félremagyar F új He prote teo szolgált ig Szadduce Chászid Esszén Irod Kaufman-K Phar Ge Ursc Gr Gesch jüdi V Ta Sa J Fa Sch Gesch jüdi V Wellha Phar Sadd Elb Religionsansch Phar Har Phar né fordí P königs főr pharisae Jud Gr Koh H Koh Ge Gesam Schr J P Phari com c P Sa