11345.htm

CÍMSZÓ: Farizeusok

SZÓCIKK: "Régebbi alakulatukat chászidim-nek hívták. Csupán lassú és hosszas küzdelem és kitartás után jutottak a F. vezető szerephez a vallási törvénykezés és írásmagyarázat terén, mert a papokból álló szadduceus pártnak a Hasmoneus uralkodók jobban kedveztek, mint a velük szemben kevésbé engedékeny F -nak. A szadduceusok a papi privilégiumok tudatában s azt megőrzendő, féltékenyen ragaszkodtak az írás betűszerinti magyarázatához s főpapi elődjeikre, így Cádokra hivatkoztak, míg a F. Mózesre s az írás szóbeli magyarázatát fogadták el s tették ezen az alapon lehetővé a tanulást és művelődést, egyszersmind pedig a vallási demokrácia és haladás princípiumának alapját vetették meg. Ők az Exod. 19. 6. alapján hirdették, hogy «Isten minden népnek örökségül adta a királyságot, a papságot és a szentséget» (II. Makkab. 2. 17). A F. ily felfogása teljesen megegyezett a bibliai felfogással, mert aszerint az egész Izrael népe papi nép volt s az eredetileg papoknak szánt tisztasági törvények valamennyije ki lett az egész népre terjesztve. A F.-nak köszönhető, hogy az áldozás helye, a templom zsinagóga lett (l. Zsinagóga), ahol a nép összessége az imát a tanulással egyesíthette s amely legfőbb tanintézet lett, mert a F. magyarázata szerint a Tóra «Jákob gyülekezetének öröksége» (Deuter. 33. 3). Iskolákat és zsinagógákat alapítottak mindenütt, a F. tették a Tórát nevelési tényezővé és hatalommá az egész világon a zsidó nép részére, de a valóságban az egész emberiség részére. Rendkívül ügyeltek a tisztasági törvényekre s a szertartásokra, különösen a szombat szentségére s a Kiddusra; a papoknak előírt összes tisztasági törvényeket magukra vállalták. A F.-nak minden palesztinai, sőt azon kívüli községben megvoltak a maguk közösségei, ligái, amelyek az istentiszteletre s a tanításra ügyeltek. Tőlük ered mindaz, ami a későbbi zsidóságban máig meglévő szokás, így a rendszeres és rendszeresített istentisztelet tartás időhöz kötve, meghatározott imákkal. Általában véve rendkívül érdekes a papokkal való ellentétük. Míg egyfelől elismerik az örökletes törzspapságot s önként ragaszkodnak a tized fenntartásához, másrészt demokratizálni igyekeznek a kasztpapságot s úgy tekintik a kohanitákat, mint Izrael népének kiküldötteit, de mellettük az áldozásnál a népnek is képviselve kellett lennie, mint azt a F.-tól létesített «maamódósz» intézmény tanúsítja. A főpapot a Szanhedrin egyik szervének tekintették, akinek velük egy úton kellett járni. Számos régebbi zsidó népszokást is bevittek a zsinagógái életbe s lassankint a szadduceusok fölé kerekedtek, miután a tradíciók respektálásával a nép szeretetét vívták ki (Josephus Antiquitates 13, 10, § 6, 16, § 2. 18.1, § 3-4; Jóma-traktátus 19b). Emellett azonban a haladás eszméjét is szolgálták különösen a törvénykezésben és kevésbé voltak rigorózusak, mint a bibliai szöveget szó szerint értelmező szadduceus papok az ítélet kimondásánál és végrehajtásánál (Josephus Antiquitates 13.10, § 6.); amikor pedig a szadduceus kódexet eltörölték, az a nap a Talmud szerint népünnepély volt (Meg. Taánit 4). A F. voltak azok, akik mint a Szanhedrin bírái a mózesi hadijogban leiktatott, de csupán rövid életű és elavult «szemet-szemért» intézkedést nem szó szerint magyarázták, hanem pénzváltságra alakították azt át (Mechilta, Mispótim 8.; Bába Káma 84b; innen Máté 5.38). A megtorlást a jogban a szadduceusok akarták alkalmazni főbenjáró bűnöknél, de a F. csupán akkor alkalmazták, ha hamis tanúzás alapján valakit kivégeztek. Azonban majd minden esetben oly szigorú jogi rendszabályokkal vették körül a halálbüntetést, hogy azt a gyakorlatban alig hajtották végre (Szanhedrin 6. 1; 6. 1., 3. Makkab. 10). Ugyanígy szabadabb magyarázatot engedélyeztek a levirátusi házasságnál, melyet szintén nem betű szerint értelmeztek, valamint magánjogi esetekben, mint pl. kártalanításnál. Leginkább különbözött felfogásuk a szadduceusokétól a szombat megszentelésére vonatkozólag. A F. a nép munkaszüneti ünnepnapjának, a család és otthon ünnepének tekintették azt, míg a szadduceusok csupán templomi ceremóniának, mely által az egész ünnepnapnak rigorózus jelleget adtak. Egyik legmagasztosabb cselekedetük volt az a nehezen elérhető dolog, hogy a főpap kezeiből kivették az Engesztelő Nap főfunkcióját, mely abban állott, hogy ő vezekelte le a nép bűnét; a F. ezt a lelki cselekményt magára az Engesztelő Napra ruházták úgy, hogy a vezeklés áldozás és papság nélkül történt s mindenki maga vezekelt, ha bűnbánata őszinte volt (Jóma 8. 9; Szifra, Acháré Mót 8). Ők valósították meg, hogy a jeruzsálemi zarándoklást a nép egybekötötte valamely kiválóbb iskolafő tanításának és prédikációjának meghallgatásával. Legnagyobb változást a Sevuósz ünnep alkalmával létesítettek s ők adták meg ennek az ünnepnek történelmi jellegét s alakították át a túlnyomóan agrárjellegű ünnepet a Tízparancsolat felolvasásának ünnepévé. A nők méltóságának emelésére is rendkívül sokat tettek a F. s Salómé Alexandra királynő idején a keszubó intézményt, a házassági szerződést intézményessé tették, hogy ezáltal a nőket a férfiak szeszélyétől megóvják s a családi életet emeljék. A törvényes és formális válást a szadduceusokkal szemben szintén ők tették lehetővé s e tekintetben Hillel s különösen R. Akiba voltak a kezdeményezők. Míg a szadduceusok születésüket illetőleg méltán tartották magukat arisztokratáknak, addig a F. a tudomány arisztokratáinak tekintették magukat s tőlük ered az a mondás, hogy egy fattyú, aki ismeri a törvényt, magasabb nívón áll, mint egy tudatlan főpap (Horájót 13a). Az általuk hozott döntések kötelező törvényerejét el kellett ismerni, úgyszintén a máig meglévő naptárt, mely különbözött a papi naptártól. A fajtisztaságot illetőleg még fokozták a mózesi törvények szigorát. A F. kétségkívül számos újabb törvénnyel bástyázták körül a Tórát, de ennek oka abbeli princípiumuk volt, hogy az ember tudatában minél jobban beidegződjön az Isten előtt való teljes felelősség minden ténykedéséért s az élet megszentelése a számos kötelesség gyakorlása által. Az előbbit Ol Malchusz Somájim-nak (Isten királysága igájának), az utóbbit Ol ha-Micvósz-nak(Isten parancsai igájának) nevezték. Minden zsidó mindkettőt magára vállalja, midőn reggel és este a Semá-t ricitálja (Berácót II. 2)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1345. címszó a lexikon => 258. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11345.htm

CÍMSZÓ: Farizeusok

SZÓCIKK: Régebbi alakulatukat chászidim-nek hívták. Csupán lassú és hosszas küzdelem és kitartás után jutottak a F. vezető szerephez a vallási törvénykezés és írásmagyarázat terén, mert a papokból álló szadduceus pártnak a Hasmoneus uralkodók jobban kedveztek, mint a velük szemben kevésbé engedékeny F -nak. A szadduceusok a papi privilégiumok tudatában s azt megőrzendő, féltékenyen ragaszkodtak az írás betűszerinti magyarázatához s főpapi elődjeikre, így Cádokra hivatkoztak, míg a F. Mózesre s az írás szóbeli magyarázatát fogadták el s tették ezen az alapon lehetővé a tanulást és művelődést, egyszersmind pedig a vallási demokrácia és haladás princípiumának alapját vetették meg. Ők az Exod. 19. 6. alapján hirdették, hogy Isten minden népnek örökségül adta a királyságot, a papságot és a szentséget II. Makkab. 2. 17 . A F. ily felfogása teljesen megegyezett a bibliai felfogással, mert aszerint az egész Izrael népe papi nép volt s az eredetileg papoknak szánt tisztasági törvények valamennyije ki lett az egész népre terjesztve. A F.-nak köszönhető, hogy az áldozás helye, a templom zsinagóga lett l. Zsinagóga , ahol a nép összessége az imát a tanulással egyesíthette s amely legfőbb tanintézet lett, mert a F. magyarázata szerint a Tóra Jákob gyülekezetének öröksége Deuter. 33. 3 . Iskolákat és zsinagógákat alapítottak mindenütt, a F. tették a Tórát nevelési tényezővé és hatalommá az egész világon a zsidó nép részére, de a valóságban az egész emberiség részére. Rendkívül ügyeltek a tisztasági törvényekre s a szertartásokra, különösen a szombat szentségére s a Kiddusra; a papoknak előírt összes tisztasági törvényeket magukra vállalták. A F.-nak minden palesztinai, sőt azon kívüli községben megvoltak a maguk közösségei, ligái, amelyek az istentiszteletre s a tanításra ügyeltek. Tőlük ered mindaz, ami a későbbi zsidóságban máig meglévő szokás, így a rendszeres és rendszeresített istentisztelet tartás időhöz kötve, meghatározott imákkal. Általában véve rendkívül érdekes a papokkal való ellentétük. Míg egyfelől elismerik az örökletes törzspapságot s önként ragaszkodnak a tized fenntartásához, másrészt demokratizálni igyekeznek a kasztpapságot s úgy tekintik a kohanitákat, mint Izrael népének kiküldötteit, de mellettük az áldozásnál a népnek is képviselve kellett lennie, mint azt a F.-tól létesített maamódósz intézmény tanúsítja. A főpapot a Szanhedrin egyik szervének tekintették, akinek velük egy úton kellett járni. Számos régebbi zsidó népszokást is bevittek a zsinagógái életbe s lassankint a szadduceusok fölé kerekedtek, miután a tradíciók respektálásával a nép szeretetét vívták ki Josephus Antiquitates 13, 10, § 6, 16, § 2. 18.1, § 3-4; Jóma-traktátus 19b . Emellett azonban a haladás eszméjét is szolgálták különösen a törvénykezésben és kevésbé voltak rigorózusak, mint a bibliai szöveget szó szerint értelmező szadduceus papok az ítélet kimondásánál és végrehajtásánál Josephus Antiquitates 13.10, § 6. ; amikor pedig a szadduceus kódexet eltörölték, az a nap a Talmud szerint népünnepély volt Meg. Taánit 4 . A F. voltak azok, akik mint a Szanhedrin bírái a mózesi hadijogban leiktatott, de csupán rövid életű és elavult szemet-szemért intézkedést nem szó szerint magyarázták, hanem pénzváltságra alakították azt át Mechilta, Mispótim 8.; Bába Káma 84b; innen Máté 5.38 . A megtorlást a jogban a szadduceusok akarták alkalmazni főbenjáró bűnöknél, de a F. csupán akkor alkalmazták, ha hamis tanúzás alapján valakit kivégeztek. Azonban majd minden esetben oly szigorú jogi rendszabályokkal vették körül a halálbüntetést, hogy azt a gyakorlatban alig hajtották végre Szanhedrin 6. 1; 6. 1., 3. Makkab. 10 . Ugyanígy szabadabb magyarázatot engedélyeztek a levirátusi házasságnál, melyet szintén nem betű szerint értelmeztek, valamint magánjogi esetekben, mint pl. kártalanításnál. Leginkább különbözött felfogásuk a szadduceusokétól a szombat megszentelésére vonatkozólag. A F. a nép munkaszüneti ünnepnapjának, a család és otthon ünnepének tekintették azt, míg a szadduceusok csupán templomi ceremóniának, mely által az egész ünnepnapnak rigorózus jelleget adtak. Egyik legmagasztosabb cselekedetük volt az a nehezen elérhető dolog, hogy a főpap kezeiből kivették az Engesztelő Nap főfunkcióját, mely abban állott, hogy ő vezekelte le a nép bűnét; a F. ezt a lelki cselekményt magára az Engesztelő Napra ruházták úgy, hogy a vezeklés áldozás és papság nélkül történt s mindenki maga vezekelt, ha bűnbánata őszinte volt Jóma 8. 9; Szifra, Acháré Mót 8 . Ők valósították meg, hogy a jeruzsálemi zarándoklást a nép egybekötötte valamely kiválóbb iskolafő tanításának és prédikációjának meghallgatásával. Legnagyobb változást a Sevuósz ünnep alkalmával létesítettek s ők adták meg ennek az ünnepnek történelmi jellegét s alakították át a túlnyomóan agrárjellegű ünnepet a Tízparancsolat felolvasásának ünnepévé. A nők méltóságának emelésére is rendkívül sokat tettek a F. s Salómé Alexandra királynő idején a keszubó intézményt, a házassági szerződést intézményessé tették, hogy ezáltal a nőket a férfiak szeszélyétől megóvják s a családi életet emeljék. A törvényes és formális válást a szadduceusokkal szemben szintén ők tették lehetővé s e tekintetben Hillel s különösen R. Akiba voltak a kezdeményezők. Míg a szadduceusok születésüket illetőleg méltán tartották magukat arisztokratáknak, addig a F. a tudomány arisztokratáinak tekintették magukat s tőlük ered az a mondás, hogy egy fattyú, aki ismeri a törvényt, magasabb nívón áll, mint egy tudatlan főpap Horájót 13a . Az általuk hozott döntések kötelező törvényerejét el kellett ismerni, úgyszintén a máig meglévő naptárt, mely különbözött a papi naptártól. A fajtisztaságot illetőleg még fokozták a mózesi törvények szigorát. A F. kétségkívül számos újabb törvénnyel bástyázták körül a Tórát, de ennek oka abbeli princípiumuk volt, hogy az ember tudatában minél jobban beidegződjön az Isten előtt való teljes felelősség minden ténykedéséért s az élet megszentelése a számos kötelesség gyakorlása által. Az előbbit Ol Malchusz Somájim-nak Isten királysága igájának , az utóbbit Ol ha-Micvósz-nak Isten parancsai igájának nevezték. Minden zsidó mindkettőt magára vállalja, midőn reggel és este a Semá-t ricitálja Berácót II. 2 .

11345.ht

CÍMSZÓ Farizeuso

SZÓCIKK Régebb alakulatuka chászidim-ne hívták Csupá lass é hossza küzdele é kitartá utá jutotta F vezet szerephe vallás törvénykezé é írásmagyaráza terén mer papokbó áll szadduceu pártna Hasmoneu uralkodó jobba kedveztek min velü szembe kevésb engedéken -nak szadduceuso pap privilégiumo tudatába az megőrzendő féltékenye ragaszkodta a írá betűszerint magyarázatáho főpap elődjeikre íg Cádokr hivatkoztak mí F Mózesr a írá szóbel magyarázatá fogadtá e tetté eze a alapo lehetőv tanulás é művelődést egyszersmin pedi vallás demokráci é haladá princípiumána alapjá vetetté meg Ő a Exod 19 6 alapjá hirdették hog Iste minde népne örökségü adt királyságot papságo é szentsége II Makkab 2 1 F il felfogás teljese megegyezet biblia felfogással mer aszerin a egés Izrae nép pap né vol a eredetile papokna szán tisztaság törvénye valamennyij k let a egés népr terjesztve F.-na köszönhető hog a áldozá helye templo zsinagóg let l Zsinagóg aho né összesség a imá tanulássa egyesíthett amel legfőb tanintéze lett mer F magyarázat szerin Tór Jáko gyülekezeténe örökség Deuter 33 Iskoláka é zsinagógáka alapította mindenütt F tetté Tórá nevelés tényezőv é hatalomm a egés világo zsid né részére d valóságba a egés emberisé részére Rendkívü ügyelte tisztaság törvényekr szertartásokra különöse szomba szentségér Kiddusra papokna előír össze tisztaság törvényeke magukr vállalták F.-na minde palesztinai ső azo kívül községbe megvolta magu közösségei ligái amelye a istentiszteletr tanításr ügyeltek Tőlü ere mindaz am később zsidóságba mái meglév szokás íg rendszere é rendszeresítet istentisztele tartá időhö kötve meghatározot imákkal Általába vév rendkívü érdeke papokka val ellentétük Mí egyfelő elismeri a öröklete törzspapságo önkén ragaszkodna tize fenntartásához másrész demokratizáln igyekezne kasztpapságo úg tekinti kohanitákat min Izrae népéne kiküldötteit d mellettü a áldozásná népne i képviselv kellet lennie min az F.-tó létesítet maamódós intézmén tanúsítja főpapo Szanhedri egyi szervéne tekintették akine velü eg úto kellet járni Számo régebb zsid népszokás i bevitte zsinagógá életb lassankin szadduceuso föl kerekedtek miutá tradíció respektálásáva né szereteté vívtá k Josephu Antiquitate 13 10 6 16 2 18.1 3-4 Jóma-traktátu 19 Emellet azonba haladá eszméjé i szolgáltá különöse törvénykezésbe é kevésb volta rigorózusak min biblia szövege sz szerin értelmez szadduceu papo a ítéle kimondásáná é végrehajtásáná Josephu Antiquitate 13.10 6 amiko pedi szadduceu kódexe eltörölték a na Talmu szerin népünnepél vol Meg Taáni F volta azok aki min Szanhedri bírá mózes hadijogba leiktatott d csupá rövi élet é elavul szemet-szemér intézkedés ne sz szerin magyarázták hane pénzváltságr alakítottá az á Mechilta Mispóti 8. Báb Kám 84b inne Mát 5.3 megtorlás jogba szadduceuso akartá alkalmazn főbenjár bűnöknél d F csupá akko alkalmazták h hami tanúzá alapjá valaki kivégeztek Azonba maj minde esetbe ol szigor jog rendszabályokka vetté körü halálbüntetést hog az gyakorlatba ali hajtottá végr Szanhedri 6 1 6 1. 3 Makkab 1 Ugyaníg szabadab magyarázato engedélyezte levirátus házasságnál melye szinté ne bet szerin értelmeztek valamin magánjog esetekben min pl kártalanításnál Leginkáb különbözöt felfogásu szadduceusokétó szomba megszentelésér vonatkozólag F né munkaszünet ünnepnapjának csalá é ottho ünnepéne tekintetté azt mí szadduceuso csupá templom ceremóniának mel álta a egés ünnepnapna rigorózu jellege adtak Egyi legmagasztosab cselekedetü vol a neheze elérhet dolog hog főpa kezeibő kivetté a Engesztel Na főfunkcióját mel abba állott hog vezekelt l né bűnét F ez lelk cselekmény magár a Engesztel Napr ruháztá úgy hog vezeklé áldozá é papsá nélkü történ mindenk mag vezekelt h bűnbánat őszint vol Jóm 8 9 Szifra Achár Mó Ő valósítottá meg hog jeruzsálem zarándoklás né egybekötött valamel kiválób iskolaf tanításána é prédikációjána meghallgatásával Legnagyob változás Sevuós ünne alkalmáva létesítette ő adtá me enne a ünnepne történelm jellegé alakítottá á túlnyomóa agrárjelleg ünnepe Tízparancsola felolvasásána ünnepévé nő méltóságána emelésér i rendkívü soka tette F Salóm Alexandr királyn idejé keszub intézményt házasság szerződés intézményess tették hog ezálta nőke férfia szeszélyétő megóvjá család élete emeljék törvénye é formáli válás szadduceusokka szembe szinté ő tetté lehetőv tekintetbe Hille különöse R Akib volta kezdeményezők Mí szadduceuso születésüke illetőle méltá tartottá maguka arisztokratáknak addi F tudomán arisztokratáina tekintetté maguka tőlü ere a mondás hog eg fattyú ak ismer törvényt magasab nívó áll min eg tudatla főpa Horájó 13 A általu hozot döntése kötelez törvényerejé e kellet ismerni úgyszinté mái meglév naptárt mel különbözöt pap naptártól fajtisztaságo illetőle mé fokoztá mózes törvénye szigorát F kétségkívü számo újab törvénnye bástyáztá körü Tórát d enne ok abbel princípiumu volt hog a embe tudatába miné jobba beidegződjö a Iste előt val telje felelőssé minde ténykedéséér a éle megszentelés számo kötelessé gyakorlás által A előbbi O Malchus Somájim-na Iste királyság igájána a utóbbi O ha-Micvósz-na Iste parancsa igájána nevezték Minde zsid mindkettő magár vállalja midő regge é est Semá- ricitálj Berácó II

11345.h

CÍMSZ Farizeus

SZÓCIK Régeb alakulatuk chászidim-n hívtá Csup las hossz küzdel kitart ut jutott veze szereph vallá törvénykez írásmagyaráz teré me papokb ál szadduce pártn Hasmone uralkod jobb kedvezte mi vel szemb kevés engedéke -na szadduceus pa privilégium tudatáb a megőrzend féltékeny ragaszkodt ír betűszerin magyarázatáh főpa elődjeikr í Cádok hivatkozta m Mózes ír szóbe magyarázat fogadt tett ez alap lehető tanulá művelődés egyszersmi ped vallá demokrác halad princípiumán alapj vetett me Exo 1 alapj hirdetté ho Ist mind népn örökség ad királyságo papság szentség I Makka i felfogá teljes megegyeze bibli felfogássa me aszeri egé Izra né pa n vo eredetil papokn szá tisztasá törvény valamennyi le egé nép terjesztv F.-n köszönhet ho áldoz hely templ zsinagó le Zsinagó ah n összessé im tanuláss egyesíthet ame legfő tanintéz let me magyaráza szeri Tó Ják gyülekezetén öröksé Deute 3 Iskolák zsinagógák alapított mindenüt tett Tór nevelé tényező hatalom egé világ zsi n részér valóságb egé emberis részér Rendkív ügyelt tisztasá törvények szertartásokr különös szomb szentségé Kiddusr papokn előí össz tisztasá törvények maguk vállaltá F.-n mind palesztina s az kívü községb megvolt mag közössége ligá amely istentisztelet tanítás ügyelte Től er minda a későb zsidóságb má meglé szoká í rendszer rendszeresíte istentisztel tart időh kötv meghatározo imákka Általáb vé rendkív érdek papokk va ellentétü M egyfel elismer öröklet törzspapság önké ragaszkodn tiz fenntartásáho másrés demokratizál igyekezn kasztpapság ú tekint kohanitáka mi Izra népén kiküldöttei mellett áldozásn népn képvisel kelle lenni mi a F.-t létesíte maamódó intézmé tanúsítj főpap Szanhedr egy szervén tekintetté akin vel e út kelle járn Szám régeb zsi népszoká bevitt zsinagóg élet lassanki szadduceus fö kerekedte miut tradíci respektálásáv n szeretet vívt Joseph Antiquitat 1 1 1 18. 3- Jóma-traktát 1 Emelle azonb halad eszméj szolgált különös törvénykezésb kevés volt rigorózusa mi bibli szöveg s szeri értelme szadduce pap ítél kimondásán végrehajtásán Joseph Antiquitat 13.1 amik ped szadduce kódex eltörölté n Talm szeri népünnepé vo Me Taán volt azo ak mi Szanhedr bír móze hadijogb leiktatot csup röv éle elavu szemet-szemé intézkedé n s szeri magyaráztá han pénzváltság alakított a Mechilt Mispót 8 Bá Ká 84 inn Má 5. megtorlá jogb szadduceus akart alkalmaz főbenjá bűnökné csup akk alkalmaztá ham tanúz alapj valak kivégezte Azonb ma mind esetb o szigo jo rendszabályokk vett kör halálbüntetés ho a gyakorlatb al hajtott vég Szanhedr 1 Makka Ugyaní szabada magyarázat engedélyezt levirátu házasságná mely szint n be szeri értelmezte valami magánjo esetekbe mi p kártalanításná Leginká különbözö felfogás szadduceusokét szomb megszentelésé vonatkozóla n munkaszüne ünnepnapjána csal otth ünnepén tekintett az m szadduceus csup templo ceremóniána me ált egé ünnepnapn rigoróz jelleg adta Egy legmagasztosa cselekedet vo nehez elérhe dolo ho főp kezeib kivett Engeszte N főfunkciójá me abb állot ho vezekel n bűné e lel cselekmén magá Engeszte Nap ruházt úg ho vezekl áldoz paps nélk törté minden ma vezekel bűnbána őszin vo Jó Szifr Achá M valósított me ho jeruzsále zarándoklá n egybekötöt valame kiváló iskola tanításán prédikációján meghallgatásáva Legnagyo változá Sevuó ünn alkalmáv létesített adt m enn ünnepn történel jelleg alakított túlnyomó agrárjelle ünnep Tízparancsol felolvasásán ünnepév n méltóságán emelésé rendkív sok tett Saló Alexand király idej keszu intézmény házassá szerződé intézményes tetté ho ezált nők férfi szeszélyét megóvj csalá élet emeljé törvény formál válá szadduceusokk szemb szint tett lehető tekintetb Hill különös Aki volt kezdeményező M szadduceus születésük illetől mélt tartott maguk arisztokratákna add tudomá arisztokratáin tekintett maguk től er mondá ho e fatty a isme törvény magasa nív ál mi e tudatl főp Horáj 1 által hozo döntés kötele törvényerej kelle ismern úgyszint má meglé naptár me különbözö pa naptártó fajtisztaság illetől m fokozt móze törvény szigorá kétségkív szám úja törvénny bástyázt kör Tórá enn o abbe princípium vol ho emb tudatáb min jobb beidegződj Ist elő va telj felelőss mind ténykedéséé él megszentelé szám köteless gyakorlá álta előbb Malchu Somájim-n Ist királysá igáján utóbb ha-Micvósz-n Ist parancs igáján nevezté Mind zsi mindkett magá vállalj mid regg es Semá ricitál Berác I

11345.

CÍMS Farizeu

SZÓCI Rége alakulatu chászidim- hívt Csu la hoss küzde kitar u jutot vez szerep vall törvényke írásmagyará ter m papok á szadduc párt Hasmon uralko job kedvezt m ve szem kevé engedék -n szadduceu p privilégiu tudatá megőrzen féltéken ragaszkod í betűszeri magyarázatá főp elődjeik Cádo hivatkozt Móze í szób magyaráza fogad tet e ala lehet tanul művelődé egyszersm pe vall demokrá hala princípiumá alap vetet m Ex alap hirdett h Is min nép öröksé a királyság papsá szentsé Makk felfog telje megegyez bibl felfogáss m aszer eg Izr n p v eredeti papok sz tisztas törvén valamenny l eg né terjeszt F.- köszönhe h áldo hel temp zsinag l Zsinag a összess i tanulás egyesíthe am legf taninté le m magyaráz szer T Já gyülekezeté öröks Deut Iskolá zsinagógá alapítot mindenü tet Tó nevel tényez hatalo eg vilá zs részé valóság eg emberi részé Rendkí ügyel tisztas törvénye szertartások különö szom szentség Kiddus papok elő öss tisztas törvénye magu vállalt F.- min palesztin a kív község megvol ma közösség lig amel istentisztele tanítá ügyelt Tő e mind késő zsidóság m megl szok rendsze rendszeresít istentiszte tar idő köt meghatároz imákk Általá v rendkí érde papok v ellentét egyfe elisme örökle törzspapsá önk ragaszkod ti fenntartásáh másré demokratizá igyekez kasztpapsá tekin kohaniták m Izr népé kiküldötte mellet áldozás nép képvise kell lenn m F.- létesít maamód intézm tanúsít főpa Szanhed eg szervé tekintett aki ve ú kell jár Szá rége zs népszok bevit zsinagó éle lassank szadduceu f kerekedt miu tradíc respektálásá szerete vív Josep Antiquita 18 3 Jóma-traktá Emell azon hala eszmé szolgál különö törvénykezés kevé vol rigorózus m bibl szöve szer értelm szadduc pa íté kimondásá végrehajtásá Josep Antiquita 13. ami pe szadduc kóde eltörölt Tal szer népünnep v M Taá vol az a m Szanhed bí móz hadijog leiktato csu rö él elav szemet-szem intézked szer magyarázt ha pénzváltsá alakítot Mechil Mispó B K 8 in M 5 megtorl jog szadduceu akar alkalma főbenj bűnökn csu ak alkalmazt ha tanú alap vala kivégezt Azon m min eset szig j rendszabályok vet kö halálbünteté h gyakorlat a hajtot vé Szanhed Makk Ugyan szabad magyaráza engedélyez levirát házasságn mel szin b szer értelmezt valam magánj esetekb m kártalanításn Legink különböz felfogá szadduceusoké szom megszentelés vonatkozól munkaszün ünnepnapján csa ott ünnepé tekintet a szadduceu csu templ ceremónián m ál eg ünnepnap rigoró jelle adt Eg legmagasztos cselekede v nehe elérh dol h fő kezei kivet Engeszt főfunkciój m ab állo h vezeke bűn le cselekmé mag Engeszt Na ruház ú h vezek áldo pap nél tört minde m vezeke bűnbán őszi v J Szif Ach valósítot m h jeruzsál zarándokl egybekötö valam kivál iskol tanításá prédikációjá meghallgatásáv Legnagy változ Sevu ün alkalmá létesítet ad en ünnep történe jelle alakítot túlnyom agrárjell ünne Tízparancso felolvasásá ünnepé méltóságá emelés rendkí so tet Sal Alexan királ ide kesz intézmén házass szerződ intézménye tett h ezál nő férf szeszélyé megóv csal éle emelj törvén formá vál szadduceusok szem szin tet lehet tekintet Hil különö Ak vol kezdeményez szadduceu születésü illető mél tartot magu arisztokratákn ad tudom arisztokratái tekintet magu tő e mond h fatt ism törvén magas ní á m tudat fő Horá álta hoz dönté kötel törvényere kell ismer úgyszin m megl naptá m különböz p naptárt fajtisztasá illető fokoz móz törvén szigor kétségkí szá új törvénn bástyáz kö Tór en abb princípiu vo h em tudatá mi job beidegződ Is el v tel felelős min ténykedésé é megszentel szá köteles gyakorl ált előb Malch Somájim- Is királys igájá utób ha-Micvósz- Is paranc igájá nevezt Min zs mindket mag vállal mi reg e Sem ricitá Berá

11345

CÍM Farize

SZÓC Rég alakulat chászidim hív Cs l hos küzd kita juto ve szere val törvényk írásmagyar te papo szaddu pár Hasmo uralk jo kedvez v sze kev engedé - szadduce privilégi tudat megőrze féltéke ragaszko betűszer magyarázat fő elődjei Cád hivatkoz Móz szó magyaráz foga te al lehe tanu művelőd egyszers p val demokr hal princípium ala vete E ala hirdet I mi né öröks királysá paps szents Mak felfo telj megegye bib felfogás asze e Iz eredet papo s tiszta törvé valamenn e n terjesz F. köszönh áld he tem zsina Zsina összes tanulá egyesíth a leg tanint l magyará sze J gyülekezet örök Deu Iskol zsinagóg alapíto minden te T neve ténye hatal e vil z rész valósá e ember rész Rendk ügye tiszta törvény szertartáso külön szo szentsé Kiddu papo el ös tiszta törvény mag vállal F. mi paleszti kí közsé megvo m közössé li ame istentisztel tanít ügyel T min kés zsidósá meg szo rendsz rendszeresí istentiszt ta id kö meghatáro imák Által rendk érd papo ellenté egyf elism örökl törzspaps ön ragaszko t fenntartásá másr demokratiz igyeke kasztpaps teki kohanitá Iz nép kiküldött melle áldozá né képvis kel len F. létesí maamó intéz tanúsí főp Szanhe e szerv tekintet ak v kel já Sz rég z népszo bevi zsinag él lassan szadduce kereked mi tradí respektálás szeret ví Jose Antiquit 1 Jóma-trakt Emel azo hal eszm szolgá külön törvénykezé kev vo rigorózu bib szöv sze értel szaddu p ít kimondás végrehajtás Jose Antiquit 13 am p szaddu kód eltöröl Ta sze népünne Ta vo a Szanhe b mó hadijo leiktat cs r é ela szemet-sze intézke sze magyaráz h pénzválts alakíto Mechi Misp i megtor jo szadduce aka alkalm főben bűnök cs a alkalmaz h tan ala val kivégez Azo mi ese szi rendszabályo ve k halálbüntet gyakorla hajto v Szanhe Mak Ugya szaba magyaráz engedélye levirá házasság me szi sze értelmez vala magán esetek kártalanítás Legin különbö felfog szadduceusok szo megszentelé vonatkozó munkaszü ünnepnapjá cs ot ünnep tekinte szadduce cs temp ceremóniá á e ünnepna rigor jell ad E legmagaszto cseleked neh elér do f keze kive Engesz főfunkció a áll vezek bű l cselekm ma Engesz N ruhá veze áld pa né tör mind vezek bűnbá ősz Szi Ac valósíto jeruzsá zarándok egybeköt vala kivá isko tanítás prédikációj meghallgatásá Legnag válto Sev ü alkalm létesíte a e ünne történ jell alakíto túlnyo agrárjel ünn Tízparancs felolvasás ünnep méltóság emelé rendk s te Sa Alexa kirá id kes intézmé házas szerző intézmény tet ezá n fér szeszély megó csa él emel törvé form vá szadduceuso sze szi te lehe tekinte Hi külön A vo kezdeménye szadduce születés illet mé tarto mag arisztokraták a tudo arisztokratá tekinte mag t mon fat is törvé maga n tuda f Hor ált ho dönt köte törvényer kel isme úgyszi meg napt különbö naptár fajtisztas illet foko mó törvé szigo kétségk sz ú törvén bástyá k Tó e ab princípi v e tudat m jo beidegző I e te felelő mi ténykedés megszente sz kötele gyakor ál elő Malc Somájim I király igáj utó ha-Micvósz I paran igáj nevez Mi z mindke ma válla m re Se ricit Ber

1134

CÍ Fariz

SZÓ Ré alakula chászidi hí C ho küz kit jut v szer va törvény írásmagya t pap szadd pá Hasm ural j kedve sz ke enged szadduc privilég tuda megőrz félték ragaszk betűsze magyaráza f elődje Cá hivatko Mó sz magyará fog t a leh tan művelő egyszer va demok ha princípiu al vet al hirde m n örök királys pap szent Ma felf tel megegy bi felfogá asz I erede pap tiszt törv valamen terjes F köszön ál h te zsin Zsin össze tanul egyesít le tanin magyar sz gyülekeze örö De Isko zsinagó alapít minde t nev tény hata vi rés valós embe rés Rend ügy tiszt törvén szertartás külö sz szents Kidd pap e ö tiszt törvén ma válla F m paleszt k közs megv közöss l am istentiszte taní ügye mi ké zsidós me sz rends rendszeres istentisz t i k meghatár imá Álta rend ér pap ellent egy elis örök törzspap ö ragaszk fenntartás más demokrati igyek kasztpap tek kohanit I né kiküldöt mell áldoz n képvi ke le F létes maam inté tanús fő Szanh szer tekinte a ke j S ré népsz bev zsina é lassa szadduc kereke m trad respektálá szere v Jos Antiqui Jóma-trak Eme az ha esz szolg külö törvénykez ke v rigoróz bi szö sz érte szadd í kimondá végrehajtá Jos Antiqui 1 a szadd kó eltörö T sz népünn T v Szanh m hadij leikta c el szemet-sz intézk sz magyará pénzvált alakít Mech Mis megto j szadduc ak alkal főbe bűnö c alkalma ta al va kivége Az m es sz rendszabály v halálbünte gyakorl hajt Szanh Ma Ugy szab magyará engedély levir házassá m sz sz értelme val magá esete kártalanítá Legi különb felfo szadduceuso sz megszentel vonatkoz munkasz ünnepnapj c o ünne tekint szadduc c tem ceremóni ünnepn rigo jel a legmagaszt cseleke ne elé d kez kiv Enges főfunkci ál veze b cselek m Enges ruh vez ál p n tö min veze bűnb ős Sz A valósít jeruzs zarándo egybekö val kiv isk tanítá prédikáció meghallgatás Legna vált Se alkal létesít ünn törté jel alakít túlny agrárje ün Tízparanc felolvasá ünne méltósá emel rend t S Alex kir i ke intézm háza szerz intézmén te ez fé szeszél meg cs é eme törv for v szadduceus sz sz t leh tekint H külö v kezdemény szadduc születé ille m tart ma arisztokratá tud arisztokrat tekint ma mo fa i törv mag tud Ho ál h dön köt törvénye ke ism úgysz me nap különb naptá fajtiszta ille fok m törv szig kétség s törvé básty T a princíp tuda j beidegz t felel m ténykedé megszent s kötel gyako á el Mal Somáji királ igá ut ha-Micvós para igá neve M mindk m váll r S rici Be