11346.htm

CÍMSZÓ: Farizeusok

SZÓCIKK: "«Vedd magadra Isten királyságának igáját, Istenfélelem legyen a bírád és bánj mindenkivel a szeretet parancsai szerint» (Szifré Deutoronomium 32. 3), vagy mint azt Josephus látta, «mert a zsidó törvényhozásban minden erény a vallás egy része» (Contra Apionem II. § 17,19; Philo, De opificio mundi § 52. 55) Isten királyságának elfogadása Isten parancsainak elfogadását is jelenti s mindkettőt az emberi ész és lelkiismeret kívánja. Ezáltal lesz elkerülhető a bűnnek gondolata is (Szifra, Kedosim 2),a bűn kerülése Isten szeretete miatt (u. o.) s ezáltal válik könnyűvé a parancsteljesítés igája, melyért nem kérünk jutalmat (Avóda Zárá 13a); a tisztátlan gondolatok elkerülése s ennek az elvnek a következménye (u. o. 20b). A F. tanítása szerint tehát Isten királyságának elismerése mugában foglalja a megnyugvást az ő akaratában s az emberekkel való bánásában s éppen így a szerencsétlenségben is. Ez az «isteni királyság» h F. messiást hite, mely a zsidó liturgia minden lapján feltalálható. Rendkívüli érdeme a F. tanításának, hogy a népet a babonákról leszoktatták - ennek helyébe a tanulást tették, de főleg, hogy a Biblia szavainak spirituális magyarázatot adtak s a démon- és angyalhitet majdnem teljesen eliminálták a zsidóságból. Etikájuk ezen a tételen alapszik: «Légy szent, mert az Úr, a te Istened is szent» (Mózes III. 19. 2), azaz, mint Isten képmására teremtett lény, igyekezz Teremtődhöz hasonlatos lenni (Kedósim 1., Mechilta Sir ha-Sir Szifré Deuter. 49, innen Máténál átvéve 5. 48). Fő törvényüknek hirdették: «Szeresd felebarátod, mint saját magadat» (Sab. 30a), amely minden élőlényre vonatkozik s nincs a nemzetiséggel elhatárolva: «Ahogyan Isten a napot hagyja világítani jó és rossz felett, úgy terjeszti ki atyai szeretetét mindenkire (Sir ha-Sirim Zuta 1.; Szifré Numeri 134, u. a. Deuter. 31. 4a). «A pogányság azért gyűlöletes, mert erkölcsi romlottságra vezet» (Szifré Numeri 157), de az idolatra, aki a Törvényt tanítja, felette áll a főpapnak (Szifré Acháré Mósz 13). Merő ráfogás, hogy az F. kétféle morált vallottak. Éppen az az igazság, hogy tanításaik és cselekedeteik minden jóakaratot, erényt, őszinteséget, igazságosságot és szeretetet tükröztetnek vissza. Egyetlen olyan adat nem maradt meg, amiből a legcsekélyebb képmutatásra lehetne következtetni, sőt annak elítélői maguk az F. tudósai: «Bármi jót tesz is az ember, azt Isten dicsőségére tegye» (Ábót 2.13, Berách. 17a). A Ketubót-traktátus elbeszéli, hogy Nicodemust a rabbik megrótták, mert szegényeknek adott Alexander Jannaeus király halálos ágyán feleségét és utódát, Salómé Alexandrát sem az F.-től, hanem a «kaméleon-természetűektől» óvta, «akik hipokriták módjára Zimrihez hasonlóan cselekednek, de Pinehász jutalmára számítanak» (Szóta 22b). Mégis valószínű, hogy a F. köze éppúgy, mint minden más, főleg hatalomra jutott közületbe szintén kerültek érdemtelen, jellemtelen és számító emberek s ilyen típusokról maguk a talmudszerzők is említést tesznek. Így Josua ben Chananja a II. század elején valósággal csapásnak tekinti őket, de ekkor már a F. feleslegesek voltak s több évszázados működés után leélték magukat. Ilyen típus lehetett az, amelyiket Jézus korholt, de viszont ugyanazt a panaszt magában a Midrásban is megtaláljuk (Pesz. R. XXII, ed. Priedmann 111), hogy t. i. talliszt hordanak s alatta bűnt takarnak szíveikben. Másrészt, Máté evangélista súlyos kitételeivel szemben, éppen egy másik evangélistától azt tudjuk, hogy Jézus barátjai voltak a F. (Lukács VII. 37, XIII. 31), akik a korai kereszténységgel is szimpatizáltak (Apostolok Cselek. 5. 38; 23. 9), Joseph. Antiquitates XX. 9 § 1). Csupán a tisztátlanokkal és tudatlanokkal való bánásmódjával különbözött Jézus a F.-tól, akiknek tanításait elfogadta és megismételte Hillel korábbi ethikáját, de a korabeliek közül éppen a szerencsétlenek és kitaszítottak s a tudatlanok felkeresésével fölötte állt a F. erkölcstanítóknak. A F., mint a hipokratiság típusai valószínűen úgy kerültek be az evangéliumokba, hogy a Hadrian korabeli zsidó szabadságharc idején a pauliánusok (Pál követői) már nyílt állást foglaltak el a zsidósággal szemben és ahol az eredeti szövegben főpap, Herodiánusok és szadduceusok szerepelnek, mint akik Jézust üldözték, ott azt a F.-kal helyettesítették. Politikailag a F. szerepe a makkabeusok alatt kezdődik s Jochanan Hyrkanos alatt jutnak hatalomra (időszám, el. 135), de az azután követ kező Hasmoneus-dinasztia alatt ellenzék lettek, míg (78-69) Salómé Alexandra alatt ismét hatalomra jutnak s a Szanhedrin teljesen az ő befolyásuk alá kerül. Ez volt az egész zsidó állami élet legvirágzóbb korszaka, de 69. a szadduceusok újból felülkerekedtek, amiért a F. Pompeiushoz fordultak, csakhogy a kasztpapság nyomasztó befolyásától szabaduljanak. Heródes tűrte a F.-kat, akiknek teljes érvényesülést adottá Szanhedrinben, de a Beotiosok főpapsága Heródes szimpátiáját ismét a szadduceusok felé fordította, bár a Szanhedrinben a F. tekintélye megvolt s jóllehet a hűségesküt megtagadták Heródestől, mégsem történt bajuk. Az állami önállóság megszűntével a szadduceusok teljesen elenyésztek s a zsidó tudomány, iskola, vallás fenntartói a F. maradtak. A kellőképp nem ismert és félremagyarázott F.-nak újabban Herford angol protestáns teológus szolgáltatott igazat. L. Szadduceusok, Chászideusok és Esszénusok. Irodalom. Kaufman-Kohler Pharisees (1902) ; A. Geiger, Urschrift (1857); Graetz, Geschichte des jüdischen Volkes m. k. ; Taylor, Sayings of the Jewish Fathers (1897); Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes II. k. ; Wellhausen, Die Pharlsäer und Sadducäer (1874); Ismar Elbogen, Die Religionsanschanung der Pharisaer (1904); Harford, The Pharisees (németre fordította F. Perles königsbergi főrabbi, Das pharisaeische Judentum c. 2. kiad. 1927); Graetz, Koheleth (1871) ; Paul Haupt, Koheleth (1905) ; A. Geiger, Gesammelte Schriften III. ; H. R. Ryle and M. R. James, Psa'ms of the Pharisees, commonly called «Psalms Of Salomon» (1891)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1346. címszó a lexikon => 259. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11346.htm

CÍMSZÓ: Farizeusok

SZÓCIKK: Vedd magadra Isten királyságának igáját, Istenfélelem legyen a bírád és bánj mindenkivel a szeretet parancsai szerint Szifré Deutoronomium 32. 3 , vagy mint azt Josephus látta, mert a zsidó törvényhozásban minden erény a vallás egy része Contra Apionem II. § 17,19; Philo, De opificio mundi § 52. 55 Isten királyságának elfogadása Isten parancsainak elfogadását is jelenti s mindkettőt az emberi ész és lelkiismeret kívánja. Ezáltal lesz elkerülhető a bűnnek gondolata is Szifra, Kedosim 2 ,a bűn kerülése Isten szeretete miatt u. o. s ezáltal válik könnyűvé a parancsteljesítés igája, melyért nem kérünk jutalmat Avóda Zárá 13a ; a tisztátlan gondolatok elkerülése s ennek az elvnek a következménye u. o. 20b . A F. tanítása szerint tehát Isten királyságának elismerése mugában foglalja a megnyugvást az ő akaratában s az emberekkel való bánásában s éppen így a szerencsétlenségben is. Ez az isteni királyság h F. messiást hite, mely a zsidó liturgia minden lapján feltalálható. Rendkívüli érdeme a F. tanításának, hogy a népet a babonákról leszoktatták - ennek helyébe a tanulást tették, de főleg, hogy a Biblia szavainak spirituális magyarázatot adtak s a démon- és angyalhitet majdnem teljesen eliminálták a zsidóságból. Etikájuk ezen a tételen alapszik: Légy szent, mert az Úr, a te Istened is szent Mózes III. 19. 2 , azaz, mint Isten képmására teremtett lény, igyekezz Teremtődhöz hasonlatos lenni Kedósim 1., Mechilta Sir ha-Sir Szifré Deuter. 49, innen Máténál átvéve 5. 48 . Fő törvényüknek hirdették: Szeresd felebarátod, mint saját magadat Sab. 30a , amely minden élőlényre vonatkozik s nincs a nemzetiséggel elhatárolva: Ahogyan Isten a napot hagyja világítani jó és rossz felett, úgy terjeszti ki atyai szeretetét mindenkire Sir ha-Sirim Zuta 1.; Szifré Numeri 134, u. a. Deuter. 31. 4a . A pogányság azért gyűlöletes, mert erkölcsi romlottságra vezet Szifré Numeri 157 , de az idolatra, aki a Törvényt tanítja, felette áll a főpapnak Szifré Acháré Mósz 13 . Merő ráfogás, hogy az F. kétféle morált vallottak. Éppen az az igazság, hogy tanításaik és cselekedeteik minden jóakaratot, erényt, őszinteséget, igazságosságot és szeretetet tükröztetnek vissza. Egyetlen olyan adat nem maradt meg, amiből a legcsekélyebb képmutatásra lehetne következtetni, sőt annak elítélői maguk az F. tudósai: Bármi jót tesz is az ember, azt Isten dicsőségére tegye Ábót 2.13, Berách. 17a . A Ketubót-traktátus elbeszéli, hogy Nicodemust a rabbik megrótták, mert szegényeknek adott Alexander Jannaeus király halálos ágyán feleségét és utódát, Salómé Alexandrát sem az F.-től, hanem a kaméleon-természetűektől óvta, akik hipokriták módjára Zimrihez hasonlóan cselekednek, de Pinehász jutalmára számítanak Szóta 22b . Mégis valószínű, hogy a F. köze éppúgy, mint minden más, főleg hatalomra jutott közületbe szintén kerültek érdemtelen, jellemtelen és számító emberek s ilyen típusokról maguk a talmudszerzők is említést tesznek. Így Josua ben Chananja a II. század elején valósággal csapásnak tekinti őket, de ekkor már a F. feleslegesek voltak s több évszázados működés után leélték magukat. Ilyen típus lehetett az, amelyiket Jézus korholt, de viszont ugyanazt a panaszt magában a Midrásban is megtaláljuk Pesz. R. XXII, ed. Priedmann 111 , hogy t. i. talliszt hordanak s alatta bűnt takarnak szíveikben. Másrészt, Máté evangélista súlyos kitételeivel szemben, éppen egy másik evangélistától azt tudjuk, hogy Jézus barátjai voltak a F. Lukács VII. 37, XIII. 31 , akik a korai kereszténységgel is szimpatizáltak Apostolok Cselek. 5. 38; 23. 9 , Joseph. Antiquitates XX. 9 § 1 . Csupán a tisztátlanokkal és tudatlanokkal való bánásmódjával különbözött Jézus a F.-tól, akiknek tanításait elfogadta és megismételte Hillel korábbi ethikáját, de a korabeliek közül éppen a szerencsétlenek és kitaszítottak s a tudatlanok felkeresésével fölötte állt a F. erkölcstanítóknak. A F., mint a hipokratiság típusai valószínűen úgy kerültek be az evangéliumokba, hogy a Hadrian korabeli zsidó szabadságharc idején a pauliánusok Pál követői már nyílt állást foglaltak el a zsidósággal szemben és ahol az eredeti szövegben főpap, Herodiánusok és szadduceusok szerepelnek, mint akik Jézust üldözték, ott azt a F.-kal helyettesítették. Politikailag a F. szerepe a makkabeusok alatt kezdődik s Jochanan Hyrkanos alatt jutnak hatalomra időszám, el. 135 , de az azután követ kező Hasmoneus-dinasztia alatt ellenzék lettek, míg 78-69 Salómé Alexandra alatt ismét hatalomra jutnak s a Szanhedrin teljesen az ő befolyásuk alá kerül. Ez volt az egész zsidó állami élet legvirágzóbb korszaka, de 69. a szadduceusok újból felülkerekedtek, amiért a F. Pompeiushoz fordultak, csakhogy a kasztpapság nyomasztó befolyásától szabaduljanak. Heródes tűrte a F.-kat, akiknek teljes érvényesülést adottá Szanhedrinben, de a Beotiosok főpapsága Heródes szimpátiáját ismét a szadduceusok felé fordította, bár a Szanhedrinben a F. tekintélye megvolt s jóllehet a hűségesküt megtagadták Heródestől, mégsem történt bajuk. Az állami önállóság megszűntével a szadduceusok teljesen elenyésztek s a zsidó tudomány, iskola, vallás fenntartói a F. maradtak. A kellőképp nem ismert és félremagyarázott F.-nak újabban Herford angol protestáns teológus szolgáltatott igazat. L. Szadduceusok, Chászideusok és Esszénusok. Irodalom. Kaufman-Kohler Pharisees 1902 ; A. Geiger, Urschrift 1857 ; Graetz, Geschichte des jüdischen Volkes m. k. ; Taylor, Sayings of the Jewish Fathers 1897 ; Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes II. k. ; Wellhausen, Die Pharlsäer und Sadducäer 1874 ; Ismar Elbogen, Die Religionsanschanung der Pharisaer 1904 ; Harford, The Pharisees németre fordította F. Perles königsbergi főrabbi, Das pharisaeische Judentum c. 2. kiad. 1927 ; Graetz, Koheleth 1871 ; Paul Haupt, Koheleth 1905 ; A. Geiger, Gesammelte Schriften III. ; H. R. Ryle and M. R. James, Psa'ms of the Pharisees, commonly called Psalms Of Salomon 1891 .

11346.ht

CÍMSZÓ Farizeuso

SZÓCIKK Ved magadr Iste királyságána igáját Istenfélele legye bírá é bán mindenkive szerete parancsa szerin Szifr Deutoronomiu 32 vag min az Josephu látta mer zsid törvényhozásba minde erén vallá eg rész Contr Apione II 17,19 Philo D opifici mund 52 5 Iste királyságána elfogadás Iste parancsaina elfogadásá i jelent mindkettő a ember és é lelkiismere kívánja Ezálta les elkerülhet bűnne gondolat i Szifra Kedosi , bű kerülés Iste szeretet miat u o ezálta váli könnyűv parancsteljesíté igája melyér ne kérün jutalma Avód Zár 13 tisztátla gondolato elkerülés enne a elvne következmény u o 20 F tanítás szerin tehá Iste királyságána elismerés mugába foglalj megnyugvás a akaratába a emberekke val bánásába éppe íg szerencsétlenségbe is E a isten királysá F messiás hite mel zsid liturgi minde lapjá feltalálható Rendkívül érdem F tanításának hog népe babonákró leszoktattá enne helyéb tanulás tették d főleg hog Bibli szavaina spirituáli magyarázato adta démon é angyalhite majdne teljese elimináltá zsidóságból Etikáju eze tétele alapszik Lég szent mer a Úr t Istene i szen Móze III 19 azaz min Iste képmásár teremtet lény igyekez Teremtődhö hasonlato lenn Kedósi 1. Mechilt Si ha-Si Szifr Deuter 49 inne Máténá átvév 5 4 F törvényükne hirdették Szeres felebarátod min sajá magada Sab 30 amel minde élőlényr vonatkozi ninc nemzetiségge elhatárolva Ahogya Iste napo hagyj világítan j é ross felett úg terjeszt k atya szereteté mindenkir Si ha-Siri Zut 1. Szifr Numer 134 u a Deuter 31 4 pogánysá azér gyűlöletes mer erkölcs romlottságr veze Szifr Numer 15 d a idolatra ak Törvény tanítja felett ál főpapna Szifr Achár Mós 1 Mer ráfogás hog a F kétfél morál vallottak Éppe a a igazság hog tanításai é cselekedetei minde jóakaratot erényt őszinteséget igazságosságo é szeretete tükröztetne vissza Egyetle olya ada ne marad meg amibő legcsekélyeb képmutatásr lehetn következtetni ső anna elítélő magu a F tudósai Bárm jó tes i a ember az Iste dicsőségér tegy Ábó 2.13 Berách 17 Ketubót-traktátu elbeszéli hog Nicodemus rabbi megrótták mer szegényekne adot Alexande Jannaeu királ halálo ágyá feleségé é utódát Salóm Alexandrá se a F.-től hane kaméleon-természetűektő óvta aki hipokritá módjár Zimrihe hasonlóa cselekednek d Pinehás jutalmár számítana Szót 22 Mégi valószínű hog F köz éppúgy min minde más főle hatalomr jutot közületb szinté kerülte érdemtelen jellemtele é számít embere ilye típusokró magu talmudszerző i említés tesznek Íg Josu be Chananj II száza elejé valóságga csapásna tekint őket d ekko má F feleslegese volta töb évszázado működé utá leélté magukat Ilye típu lehetet az amelyike Jézu korholt d viszon ugyanaz panasz magába Midrásba i megtalálju Pesz R XXII ed Priedman 11 hog t i tallisz hordana alatt bűn takarna szíveikben Másrészt Mát evangélist súlyo kitételeive szemben éppe eg mási evangélistátó az tudjuk hog Jézu barátja volta F Lukác VII 37 XIII 3 aki kora kereszténységge i szimpatizálta Apostolo Cselek 5 38 23 Joseph Antiquitate XX Csupá tisztátlanokka é tudatlanokka val bánásmódjáva különbözöt Jézu F.-tól akikne tanításai elfogadt é megismételt Hille korább ethikáját d korabelie közü éppe szerencsétlene é kitaszította tudatlano felkereséséve fölött áll F erkölcstanítóknak F. min hipokratisá típusa valószínűe úg kerülte b a evangéliumokba hog Hadria korabel zsid szabadsághar idejé pauliánuso Pá követő má nyíl állás foglalta e zsidóságga szembe é aho a eredet szövegbe főpap Herodiánuso é szadduceuso szerepelnek min aki Jézus üldözték ot az F.-ka helyettesítették Politikaila F szerep makkabeuso alat kezdődi Jochana Hyrkano alat jutna hatalomr időszám el 13 d a azutá köve kez Hasmoneus-dinaszti alat ellenzé lettek mí 78-6 Salóm Alexandr alat ismé hatalomr jutna Szanhedri teljese a befolyásu al kerül E vol a egés zsid állam éle legvirágzób korszaka d 69 szadduceuso újbó felülkerekedtek amiér F Pompeiusho fordultak csakhog kasztpapsá nyomaszt befolyásátó szabaduljanak Heróde tűrt F.-kat akikne telje érvényesülés adott Szanhedrinben d Beotioso főpapság Heróde szimpátiájá ismé szadduceuso fel fordította bá Szanhedrinbe F tekintély megvol jóllehe hűségeskü megtagadtá Heródestől mégse történ bajuk A állam önállósá megszűntéve szadduceuso teljese elenyészte zsid tudomány iskola vallá fenntartó F maradtak kellőkép ne ismer é félremagyarázot F.-na újabba Herfor ango protestán teológu szolgáltatot igazat L Szadduceusok Chászideuso é Esszénusok Irodalom Kaufman-Kohle Pharisee 190 A Geiger Urschrif 185 Graetz Geschicht de jüdische Volke m k Taylor Saying o th Jewis Father 189 Schürer Geschicht de jüdische Volke II k Wellhausen Di Pharlsäe un Sadducäe 187 Isma Elbogen Di Religionsanschanun de Pharisae 190 Harford Th Pharisee németr fordított F Perle königsberg főrabbi Da pharisaeisch Judentu c 2 kiad 192 Graetz Kohelet 187 Pau Haupt Kohelet 190 A Geiger Gesammelt Schrifte III H R Ryl an M R James Psa'm o th Pharisees commonl calle Psalm O Salomo 189

11346.h

CÍMSZ Farizeus

SZÓCIK Ve magad Ist királyságán igájá Istenfélel legy bír bá mindenkiv szeret parancs szeri Szif Deutoronomi 3 va mi a Joseph látt me zsi törvényhozásb mind eré vall e rés Cont Apion I 17,1 Phil opific mun 5 Ist királyságán elfogadá Ist parancsain elfogadás jelen mindkett embe é lelkiismer kívánj Ezált le elkerülhe bűnn gondola Szifr Kedos b kerülé Ist szerete mia ezált vál könnyű parancsteljesít igáj melyé n kérü jutalm Avó Zá 1 tisztátl gondolat elkerülé enn elvn következmén 2 tanítá szeri teh Ist királyságán elismeré mugáb foglal megnyugvá akaratáb emberekk va bánásáb épp í szerencsétlenségb i iste királys messiá hit me zsi liturg mind lapj feltalálhat Rendkívü érde tanításána ho nép babonákr leszoktatt enn helyé tanulá tetté főle ho Bibl szavain spirituál magyarázat adt démo angyalhit majdn teljes eliminált zsidóságbó Etikáj ez tétel alapszi Lé szen me Ú Isten sze Móz II 1 aza mi Ist képmásá teremte lén igyeke Teremtődh hasonlat len Kedós 1 Mechil S ha-S Szif Deute 4 inn Mátén átvé törvényükn hirdetté Szere felebaráto mi saj magad Sa 3 ame mind élőlény vonatkoz nin nemzetiségg elhatárolv Ahogy Ist nap hagy világíta ros felet ú terjesz aty szeretet mindenki S ha-Sir Zu 1 Szif Nume 13 Deute 3 pogánys azé gyűlölete me erkölc romlottság vez Szif Nume 1 idolatr a Törvén tanítj felet á főpapn Szif Achá Mó Me ráfogá ho kétfé morá vallotta Épp igazsá ho tanítása cselekedete mind jóakarato erény őszintesége igazságosság szeretet tükröztetn vissz Egyetl oly ad n mara me amib legcsekélye képmutatás lehet következtetn s ann elítél mag tudósa Bár j te embe a Ist dicsőségé teg Áb 2.1 Berác 1 Ketubót-traktát elbeszél ho Nicodemu rabb megróttá me szegényekn ado Alexand Jannae kirá halál ágy feleség utódá Saló Alexandr s F.-tő han kaméleon-természetűekt óvt ak hipokrit módjá Zimrih hasonló cselekedne Pinehá jutalmá számítan Szó 2 Még valószín ho kö éppúg mi mind má fől hatalom juto közület szint került érdemtele jellemtel számí ember ily típusokr mag talmudszerz említé teszne Í Jos b Chanan I száz elej valóságg csapásn tekin őke ekk m felesleges volt tö évszázad működ ut leélt maguka Ily típ lehete a amelyik Jéz korhol viszo ugyana panas magáb Midrásb megtalálj Pes XXI e Priedma 1 ho tallis hordan alat bű takarn szíveikbe Másrész Má evangélis súly kitételeiv szembe épp e más evangélistát a tudju ho Jéz barátj volt Luká VI 3 XII ak kor kereszténységg szimpatizált Apostol Csele 3 2 Josep Antiquitat X Csup tisztátlanokk tudatlanokk va bánásmódjáv különbözö Jéz F.-tó akikn tanítása elfogad megismétel Hill koráb ethikájá korabeli köz épp szerencsétlen kitaszított tudatlan felkeresésév fölöt ál erkölcstanítókna F mi hipokratis típus valószínű ú került evangéliumokb ho Hadri korabe zsi szabadságha idej pauliánus P követ m nyí állá foglalt zsidóságg szemb ah erede szövegb főpa Herodiánus szadduceus szerepelne mi ak Jézu üldözté o a F.-k helyettesítetté Politikail szere makkabeus ala kezdőd Jochan Hyrkan ala jutn hatalom időszá e 1 azut köv ke Hasmoneus-dinaszt ala ellenz lette m 78- Saló Alexand ala ism hatalom jutn Szanhedr teljes befolyás a kerü vo egé zsi álla él legvirágzó korszak 6 szadduceus újb felülkerekedte amié Pompeiush fordulta csakho kasztpaps nyomasz befolyását szabaduljana Heród tűr F.-ka akikn telj érvényesülé adot Szanhedrinbe Beotios főpapsá Heród szimpátiáj ism szadduceus fe fordított b Szanhedrinb tekintél megvo jólleh hűségesk megtagadt Heródestő mégs törté baju álla önállós megszűntév szadduceus teljes elenyészt zsi tudomán iskol vall fenntart maradta kellőké n isme félremagyarázo F.-n újabb Herfo ang protestá teológ szolgáltato igaza Szadduceuso Chászideus Esszénuso Irodalo Kaufman-Kohl Pharise 19 Geige Urschri 18 Graet Geschich d jüdisch Volk Taylo Sayin t Jewi Fathe 18 Schüre Geschich d jüdisch Volk I Wellhause D Pharlsä u Sadducä 18 Ism Elboge D Religionsanschanu d Pharisa 19 Harfor T Pharise német fordítot Perl königsber főrabb D pharisaeisc Judent kia 19 Graet Kohele 18 Pa Haup Kohele 19 Geige Gesammel Schrift II Ry a Jame Psa' t Pharisee common call Psal Salom 18

11346.

CÍMS Farizeu

SZÓCI V maga Is királyságá igáj Istenféle leg bí b mindenki szere paranc szer Szi Deutoronom v m Josep lát m zs törvényhozás min er val ré Con Apio 17, Phi opifi mu Is királyságá elfogad Is parancsai elfogadá jele mindket emb lelkiisme kíván Ezál l elkerülh bűn gondol Szif Kedo kerül Is szeret mi ezál vá könny parancsteljesí igá mely kér jutal Av Z tisztát gondola elkerül en elv következmé tanít szer te Is királyságá elismer mugá fogla megnyugv akaratá emberek v bánásá ép szerencsétlenség ist király messi hi m zs litur min lap feltalálha Rendkív érd tanításán h né babonák leszoktat en hely tanul tett fől h Bib szavai spirituá magyaráza ad dém angyalhi majd telje eliminál zsidóságb Etiká e téte alapsz L sze m Iste sz Mó I az m Is képmás teremt lé igyek Teremtőd hasonla le Kedó Mechi ha- Szi Deut in Máté átv törvényük hirdett Szer felebarát m sa maga S am min élőlén vonatko ni nemzetiség elhatárol Ahog Is na hag világít ro fele terjes at szerete mindenk ha-Si Z Szi Num 1 Deut pogány az gyűlölet m erköl romlottsá ve Szi Num idolat Törvé tanít fele főpap Szi Ach M M ráfog h kétf mor vallott Ép igazs h tanítás cselekedet min jóakarat erén őszinteség igazságossá szerete tükröztet viss Egyet ol a mar m ami legcsekély képmutatá lehe következtet an elíté ma tudós Bá t emb Is dicsőség te Á 2. Berá Ketubót-traktá elbeszé h Nicodem rab megrótt m szegények ad Alexan Janna kir halá ág felesé utód Sal Alexand F.-t ha kaméleon-természetűek óv a hipokri módj Zimri hasonl cselekedn Pineh jutalm számíta Sz Mé valószí h k éppú m min m fő hatalo jut közüle szin kerül érdemtel jellemte szám embe il típusok ma talmudszer említ teszn Jo Chana szá ele valóság csapás teki ők ek feleslege vol t évszáza műkö u leél maguk Il tí lehet amelyi Jé korho visz ugyan pana magá Midrás megtalál Pe XX Priedm h talli horda ala b takar szíveikb Másrés M evangéli súl kitételei szemb ép má evangélistá tudj h Jé barát vol Luk V XI a ko kereszténység szimpatizál Aposto Csel Jose Antiquita Csu tisztátlanok tudatlanok v bánásmódjá különböz Jé F.-t akik tanítás elfoga megisméte Hil korá ethikáj korabel kö ép szerencsétle kitaszítot tudatla felkeresésé fölö á erkölcstanítókn m hipokrati típu valószín kerül evangéliumok h Hadr korab zs szabadságh ide pauliánu köve ny áll foglal zsidóság szem a ered szöveg főp Herodiánu szadduceu szerepeln m a Jéz üldözt F.- helyettesített Politikai szer makkabeu al kezdő Jocha Hyrka al jut hatalo idősz azu kö k Hasmoneus-dinasz al ellen lett 78 Sal Alexan al is hatalo jut Szanhed telje befolyá ker v eg zs áll é legvirágz korsza szadduceu új felülkerekedt ami Pompeius fordult csakh kasztpap nyomas befolyásá szabaduljan Heró tű F.-k akik tel érvényesül ado Szanhedrinb Beotio főpaps Heró szimpátiá is szadduceu f fordítot Szanhedrin tekinté megv jólle hűséges megtagad Heródest még tört baj áll önálló megszűnté szadduceu telje elenyész zs tudomá isko val fenntar maradt kellők ism félremagyaráz F.- újab Herf an protest teoló szolgáltat igaz Szadduceus Chászideu Esszénus Irodal Kaufman-Koh Pharis 1 Geig Urschr 1 Grae Geschic jüdisc Vol Tayl Sayi Jew Fath 1 Schür Geschic jüdisc Vol Wellhaus Pharls Sadduc 1 Is Elbog Religionsanschan Pharis 1 Harfo Pharis néme fordíto Per königsbe főrab pharisaeis Juden ki 1 Grae Kohel 1 P Hau Kohel 1 Geig Gesamme Schrif I R Jam Psa Pharise commo cal Psa Salo 1

11346

CÍM Farize

SZÓC mag I királyság igá Istenfél le b mindenk szer paran sze Sz Deutorono Jose lá z törvényhozá mi e va r Co Api 17 Ph opif m I királyság elfoga I parancsa elfogad jel mindke em lelkiism kívá Ezá elkerül bű gondo Szi Ked kerü I szere m ezá v könn parancsteljes ig mel ké juta A tisztá gondol elkerü e el következm taní sze t I királyság elisme mug fogl megnyug akarat embere bánás é szerencsétlensé is királ mess h z litu mi la feltalálh Rendkí ér tanításá n baboná leszokta e hel tanu tet fő Bi szava spiritu magyaráz a dé angyalh maj telj eliminá zsidóság Etik tét alaps sz Ist s M a I képmá terem l igye Teremtő hasonl l Ked Mech ha Sz Deu i Mát át törvényü hirdet Sze felebará s mag a mi élőlé vonatk n nemzetisé elhatáro Aho I n ha világí r fel terje a szeret minden ha-S Sz Nu Deu pogán a gyűlöle erkö romlotts v Sz Nu idola Törv taní fel főpa Sz Ac ráfo két mo vallot É igaz tanítá cselekede mi jóakara eré őszintesé igazságoss szeret tükrözte vis Egye o ma am legcsekél képmutat leh következte a elít m tudó B em I dicsősé t 2 Ber Ketubót-trakt elbesz Nicode ra megrót szegénye a Alexa Jann ki hal á feles utó Sa Alexan F.- h kaméleon-természetűe ó hipokr mód Zimr hason cseleked Pine jutal számít S M valósz épp mi f hatal ju közül szi kerü érdemte jellemt szá emb i típuso m talmudsze emlí tesz J Chan sz el valósá csapá tek ő e felesleg vo évszáz műk leé magu I t lehe amely J korh vis ugya pan mag Midrá megtalá P X Pried tall hord al taka szíveik Másré evangél sú kitétele szem é m evangélist tud J bará vo Lu X k kereszténysé szimpatizá Apost Cse Jos Antiquit Cs tisztátlano tudatlano bánásmódj különbö J F.- aki tanítá elfog megismét Hi kor ethiká korabe k é szerencsétl kitaszíto tudatl felkeresés föl erkölcstanítók hipokrat típ valószí kerü evangéliumo Had kora z szabadság id paulián köv n ál fogla zsidósá sze ere szöve fő Herodián szadduce szerepel Jé üldöz F. helyettesítet Politika sze makkabe a kezd Joch Hyrk a ju hatal idős az k Hasmoneus-dinas a elle let 7 Sa Alexa a i hatal ju Szanhe telj befoly ke e z ál legvirág korsz szadduce ú felülkereked am Pompeiu fordul csak kasztpa nyoma befolyás szabadulja Her t F.- aki te érvényesü ad Szanhedrin Beoti főpap Her szimpáti i szadduce fordíto Szanhedri tekint meg jóll hűsége megtaga Heródes mé tör ba ál önáll megszűnt szadduce telj elenyés z tudom isk va fennta marad kellő is félremagyará F. úja Her a protes teol szolgálta iga Szadduceu Chászide Esszénu Iroda Kaufman-Ko Phari Gei Ursch Gra Geschi jüdis Vo Tay Say Je Fat Schü Geschi jüdis Vo Wellhau Pharl Saddu I Elbo Religionsanscha Phari Harf Phari ném fordít Pe königsb főra pharisaei Jude k Gra Kohe Ha Kohe Gei Gesamm Schri Ja Ps Pharis comm ca Ps Sal

1134

CÍ Fariz

SZÓ ma királysá ig Istenfé l minden sze para sz S Deutoron Jos l törvényhoz m v C Ap 1 P opi királysá elfog parancs elfoga je mindk e lelkiis kív Ez elkerü b gond Sz Ke ker szer ez kön parancstelje i me k jut tiszt gondo elker e következ tan sz királysá elism mu fog megnyu akara ember báná szerencsétlens i kirá mes lit m l feltalál Rendk é tanítás babon leszokt he tan te f B szav spirit magyará d angyal ma tel elimin zsidósá Eti té alap s Is képm tere igy Teremt hason Ke Mec h S De Má á törvény hirde Sz felebar ma m élől vonat nemzetis elhatár Ah h világ fe terj szere minde ha- S N De pogá gyűlöl erk romlott S N idol Tör tan fe főp S A ráf ké m vallo iga tanít cseleked m jóakar er őszintes igazságos szere tükrözt vi Egy m a legcseké képmuta le következt elí tud e dicsős Be Ketubót-trak elbes Nicod r megró szegény Alex Jan k ha fele ut S Alexa F. kaméleon-természetű hipok mó Zim haso cseleke Pin juta számí valós ép m hata j közü sz ker érdemt jellem sz em típus talmudsz eml tes Cha s e valós csap te felesle v évszá mű le mag leh amel kor vi ugy pa ma Midr megtal Prie tal hor a tak szívei Másr evangé s kitétel sze evangélis tu bar v L kereszténys szimpatiz Apos Cs Jo Antiqui C tisztátlan tudatlan bánásmód különb F. ak tanít elfo megismé H ko ethik korab szerencsét kitaszít tudat felkeresé fö erkölcstanító hipokra tí valósz ker evangélium Ha kor szabadsá i pauliá kö á fogl zsidós sz er szöv f Herodiá szadduc szerepe J üldö F helyettesíte Politik sz makkab kez Joc Hyr j hata idő a Hasmoneus-dina ell le S Alex hata j Szanh tel befol k á legvirá kors szadduc felülkereke a Pompei fordu csa kasztp nyom befolyá szabadulj He F. ak t érvényes a Szanhedri Beot főpa He szimpát szadduc fordít Szanhedr tekin me jól hűség megtag Heróde m tö b á önál megszűn szadduc tel elenyé tudo is v fennt mara kell i félremagyar F új He prote teo szolgált ig Szadduce Chászid Esszén Irod Kaufman-K Phar Ge Ursc Gr Gesch jüdi V Ta Sa J Fa Sch Gesch jüdi V Wellha Phar Sadd Elb Religionsansch Phar Har Phar né fordí P königs főr pharisae Jud Gr Koh H Koh Ge Gesam Schr J P Phari com c P Sa