11347.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZÓCIKK: Farkas. Árpádkorabeli tősgyökeres magyar zsidó családnév. 1263-ból való hivatalos okiratokból ismerjük e név viselőjét, aki Vasvárban élt. Erről a Farkasról feljegyezte a történelem, hogy nála helyezte el zálogba 70 márkáért a csatári kolostor Bibliáját a Gutkeled-családból való Wid mester, a kolostor patrónusa. A Biblia elveszett a zálogban, de Béla zsidótörvényének (l. Béla zsidótörvénye) idevonatkozó 7. cikke értelmében nem Farkast, hanem Widet vonták felelősségre és kártérítésre ítélték. Két jószágot kellett adnia kárpótlás fejében a kolostornak az elveszett bibliáért. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1347. címszó a lexikon => 259. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11347.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZÓCIKK: Farkas. Árpádkorabeli tősgyökeres magyar zsidó családnév. 1263-ból való hivatalos okiratokból ismerjük e név viselőjét, aki Vasvárban élt. Erről a Farkasról feljegyezte a történelem, hogy nála helyezte el zálogba 70 márkáért a csatári kolostor Bibliáját a Gutkeled-családból való Wid mester, a kolostor patrónusa. A Biblia elveszett a zálogban, de Béla zsidótörvényének l. Béla zsidótörvénye idevonatkozó 7. cikke értelmében nem Farkast, hanem Widet vonták felelősségre és kártérítésre ítélték. Két jószágot kellett adnia kárpótlás fejében a kolostornak az elveszett bibliáért.

11347.ht

CÍMSZÓ Farka

SZÓCIKK Farkas Árpádkorabel tősgyökere magya zsid családnév 1263-bó val hivatalo okiratokbó ismerjü né viselőjét ak Vasvárba élt Errő Farkasró feljegyezt történelem hog nál helyezt e zálogb 7 márkáér csatár kolosto Bibliájá Gutkeled-családbó val Wi mester kolosto patrónusa Bibli elveszet zálogban d Bél zsidótörvényéne l Bél zsidótörvény idevonatkoz 7 cikk értelmébe ne Farkast hane Wide vontá felelősségr é kártérítésr ítélték Ké jószágo kellet adni kárpótlá fejébe kolostorna a elveszet bibliáért

11347.h

CÍMSZ Fark

SZÓCIK Farka Árpádkorabe tősgyöker magy zsi családné 1263-b va hivatal okiratokb ismerj n viselőjé a Vasvárb él Err Farkasr feljegyez történele ho ná helyez zálog márkáé csatá kolost Bibliáj Gutkeled-családb va W meste kolost patrónus Bibl elvesze zálogba Bé zsidótörvényén Bé zsidótörvén idevonatko cik értelméb n Farkas han Wid vont felelősség kártérítés ítélté K jószág kelle adn kárpótl fejéb kolostorn elvesze bibliáér

11347.

CÍMS Far

SZÓCI Fark Árpádkorab tősgyöke mag zs családn 1263- v hivata okiratok ismer viselőj Vasvár é Er Farkas feljegye történel h n helye zálo márká csat kolos Bibliá Gutkeled-család v mest kolos patrónu Bib elvesz zálogb B zsidótörvényé B zsidótörvé idevonatk ci értelmé Farka ha Wi von felelőssé kártéríté ítélt jószá kell ad kárpót fejé kolostor elvesz bibliáé

11347

CÍM Fa

SZÓC Far Árpádkora tősgyök ma z család 1263 hivat okirato isme viselő Vasvá E Farka feljegy történe hely zál márk csa kolo Bibli Gutkeled-csalá mes kolo patrón Bi elves zálog zsidótörvény zsidótörv idevonat c értelm Fark h W vo felelőss kártérít ítél jósz kel a kárpó fej kolosto elves bibliá

1134

CÍ F

SZÓ Fa Árpádkor tősgyö m csalá 126 hiva okirat ism visel Vasv Fark feljeg történ hel zá már cs kol Bibl Gutkeled-csal me kol patró B elve zálo zsidótörvén zsidótör idevona értel Far v felelős kártérí íté jós ke kárp fe kolost elve bibli