11349.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas Albert

SZÓCIKK: "Farkas, 1. Albert, publicista, szül. Szilágysomlyón 1842 aug. 1. Régi magyar orthodox zsidó családból származott, atyja Eszterházy gróf gyalui uradalmának bérlője volt. Kolozsváron járt gimnáziumba és Budapesten végezte el a jogot, de minthogy a Bach-korszak nem kedvezett a zsidóknak a jogi pályán, ezután ment el P. Pozsonyba a jesivára Talmudot tanulni, hogy rabbi legyen. Egy ideig Bécsben tanult ismét jogot, de 1865. visszajött Pestre. Korán munkatársa lett a Magyar Sajtónak, a Honnak, a Vasárnapi Újságnak, ahová hazafias verseket írt. Így Sámson és Delila c. versében a nemzeti aspirációk bukását siratja. Lefordította Gervinus Hamlet-tanulmányát és Teleki László grófnak Az orosz intervencióról szóló művét, továbbá Racine Fedra-ját és Wieland Abderiten-jét. Nagy része volt a zsidó emancipációs mozgalomban, organizálta országszerte az orthodox zsidóságot s az ő munkásságának eredménye, hogy az országgyűlés törvénybe iktatta, hogy a kongresszusi szabályok az orthodoxokra nem kötelezők s ezek külön szervezetet képeznek. A szervezeti szabályzatokat F. dolgozta ki az orthodoxia részére s az országos bizottságot is ő alakította meg. Fő tényező volt annak a kivitelében, hogy az orthodox-iroda a magyar nyelv használatát a hivatalos érintkezésben keresztül vitte. F. létesítette a budapesti orthodox hitközséget is, melynek titkára lett. F. egyszersmind a fővárosnál is alkalmazva volt 1873-1886-ig, amikor nyugalomba ment. Irodalmi működése igen nagy. Már az emancipációs mozgalom idején megalapította és szerkesztette a Magyar Zsidó (1867-68) c. hetilapot. Egyéb művei: Nemzeti hárfa. Magyar költőnők műveiből összeállítva (1862); Országgyűlési Emlékkönyv 1866-ra (1866-67, Hajnik Károllyal együtt); Deák adomák (1870). Ezen kívül 1871. rövid ideig az Omnibus c. politikai napilapot is szerkesztette."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1349. címszó a lexikon => 260. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11349.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas Albert

SZÓCIKK: Farkas, 1. Albert, publicista, szül. Szilágysomlyón 1842 aug. 1. Régi magyar orthodox zsidó családból származott, atyja Eszterházy gróf gyalui uradalmának bérlője volt. Kolozsváron járt gimnáziumba és Budapesten végezte el a jogot, de minthogy a Bach-korszak nem kedvezett a zsidóknak a jogi pályán, ezután ment el P. Pozsonyba a jesivára Talmudot tanulni, hogy rabbi legyen. Egy ideig Bécsben tanult ismét jogot, de 1865. visszajött Pestre. Korán munkatársa lett a Magyar Sajtónak, a Honnak, a Vasárnapi Újságnak, ahová hazafias verseket írt. Így Sámson és Delila c. versében a nemzeti aspirációk bukását siratja. Lefordította Gervinus Hamlet-tanulmányát és Teleki László grófnak Az orosz intervencióról szóló művét, továbbá Racine Fedra-ját és Wieland Abderiten-jét. Nagy része volt a zsidó emancipációs mozgalomban, organizálta országszerte az orthodox zsidóságot s az ő munkásságának eredménye, hogy az országgyűlés törvénybe iktatta, hogy a kongresszusi szabályok az orthodoxokra nem kötelezők s ezek külön szervezetet képeznek. A szervezeti szabályzatokat F. dolgozta ki az orthodoxia részére s az országos bizottságot is ő alakította meg. Fő tényező volt annak a kivitelében, hogy az orthodox-iroda a magyar nyelv használatát a hivatalos érintkezésben keresztül vitte. F. létesítette a budapesti orthodox hitközséget is, melynek titkára lett. F. egyszersmind a fővárosnál is alkalmazva volt 1873-1886-ig, amikor nyugalomba ment. Irodalmi működése igen nagy. Már az emancipációs mozgalom idején megalapította és szerkesztette a Magyar Zsidó 1867-68 c. hetilapot. Egyéb művei: Nemzeti hárfa. Magyar költőnők műveiből összeállítva 1862 ; Országgyűlési Emlékkönyv 1866-ra 1866-67, Hajnik Károllyal együtt ; Deák adomák 1870 . Ezen kívül 1871. rövid ideig az Omnibus c. politikai napilapot is szerkesztette.

11349.ht

CÍMSZÓ Farka

SZEMÉLYNÉV Farka Alber

SZÓCIKK Farkas 1 Albert publicista szül Szilágysomlyó 184 aug 1 Rég magya orthodo zsid családbó származott atyj Eszterház gró gyalu uradalmána bérlőj volt Kolozsváro jár gimnáziumb é Budapeste végezt e jogot d minthog Bach-korsza ne kedvezet zsidókna jog pályán ezutá men e P Pozsonyb jesivár Talmudo tanulni hog rabb legyen Eg idei Bécsbe tanul ismé jogot d 1865 visszajöt Pestre Korá munkatárs let Magya Sajtónak Honnak Vasárnap Újságnak ahov hazafia verseke írt Íg Sámso é Delil c versébe nemzet aspiráció bukásá siratja Lefordított Gervinu Hamlet-tanulmányá é Telek Lászl grófna A oros intervencióró szól művét tovább Racin Fedra-já é Wielan Abderiten-jét Nag rész vol zsid emancipáció mozgalomban organizált országszert a orthodo zsidóságo a munkásságána eredménye hog a országgyűlé törvényb iktatta hog kongresszus szabályo a orthodoxokr ne kötelező eze külö szervezete képeznek szervezet szabályzatoka F dolgozt k a orthodoxi részér a országo bizottságo i alakított meg F tényez vol anna kivitelében hog a orthodox-irod magya nyel használatá hivatalo érintkezésbe keresztü vitte F létesített budapest orthodo hitközsége is melyne titkár lett F egyszersmin fővárosná i alkalmazv vol 1873-1886-ig amiko nyugalomb ment Irodalm működés ige nagy Má a emancipáció mozgalo idejé megalapított é szerkesztett Magya Zsid 1867-6 c hetilapot Egyé művei Nemzet hárfa Magya költőnő műveibő összeállítv 186 Országgyűlés Emlékköny 1866-r 1866-67 Hajni Károllya együt Deá adomá 187 Eze kívü 1871 rövi idei a Omnibu c politika napilapo i szerkesztette

11349.h

CÍMSZ Fark

SZEMÉLYNÉ Fark Albe

SZÓCIK Farka Alber publicist szü Szilágysomly 18 au Ré magy orthod zsi családb származot aty Eszterhá gr gyal uradalmán bérlő vol Kolozsvár já gimnázium Budapest végez jogo mintho Bach-korsz n kedveze zsidókn jo pályá ezut me Pozsony jesivá Talmud tanuln ho rab legye E ide Bécsb tanu ism jogo 186 visszajö Pestr Kor munkatár le Magy Sajtóna Honna Vasárna Újságna aho hazafi versek ír Í Sáms Deli verséb nemze aspiráci bukás siratj Lefordítot Gervin Hamlet-tanulmány Tele Lász grófn oro intervenciór szó művé továb Raci Fedra-j Wiela Abderiten-jé Na rés vo zsi emancipáci mozgalomba organizál országszer orthod zsidóság munkásságán eredmény ho országgyűl törvény iktatt ho kongresszu szabály orthodoxok n kötelez ez kül szervezet képezne szerveze szabályzatok dolgoz orthodox részé ország bizottság alakítot me ténye vo ann kivitelébe ho orthodox-iro magy nye használat hivatal érintkezésb kereszt vitt létesítet budapes orthod hitközség i melyn titká let egyszersmi fővárosn alkalmaz vo 1873-1886-i amik nyugalom men Irodal működé ig nag M emancipáci mozgal idej megalapítot szerkesztet Magy Zsi 1867- hetilapo Egy műve Nemze hárf Magy költőn műveib összeállít 18 Országgyűlé Emlékkön 1866- 1866-6 Hajn Károlly együ De adom 18 Ez kív 187 röv ide Omnib politik napilap szerkesztett

11349.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Alb

SZÓCI Fark Albe publicis sz Szilágysoml 1 a R mag ortho zs család származo at Eszterh g gya uradalmá bérl vo Kolozsvá j gimnáziu Budapes vége jog minth Bach-kors kedvez zsidók j pály ezu m Pozson jesiv Talmu tanul h ra legy id Bécs tan is jog 18 visszaj Pest Ko munkatá l Mag Sajtón Honn Vasárn Újságn ah hazaf verse í Sám Del versé nemz aspirác buká sirat Lefordíto Gervi Hamlet-tanulmán Tel Lás gróf or intervenció sz műv tová Rac Fedra- Wiel Abderiten-j N ré v zs emancipác mozgalomb organizá országsze ortho zsidósá munkásságá eredmén h országgyű törvén iktat h kongressz szabál orthodoxo kötele e kü szerveze képezn szervez szabályzato dolgo orthodo rész orszá bizottsá alakíto m tény v an kiviteléb h orthodox-ir mag ny használa hivata érintkezés keresz vit létesíte budape ortho hitközsé mely titk le egyszersm főváros alkalma v 1873-1886- ami nyugalo me Iroda működ i na emancipác mozga ide megalapíto szerkeszte Mag Zs 1867 hetilap Eg műv Nemz hár Mag költő művei összeállí 1 Országgyűl Emlékkö 1866 1866- Haj Károll egy D ado 1 E kí 18 rö id Omni politi napila szerkesztet

11349

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa Al

SZÓC Far Alb publici s Szilágysom ma orth z csalá származ a Eszter gy uradalm bér v Kolozsv gimnázi Budape vég jo mint Bach-kor kedve zsidó pál ez Pozso jesi Talm tanu r leg i Béc ta i jo 1 vissza Pes K munkat Ma Sajtó Hon Vasár Újság a haza vers Sá De vers nem aspirá buk sira Lefordít Gerv Hamlet-tanulmá Te Lá gró o intervenci s mű tov Ra Fedra Wie Abderiten- r z emancipá mozgalom organiz országsz orth zsidós munkásság eredmé országgy törvé ikta kongress szabá orthodox kötel k szervez képez szerve szabályzat dolg orthod rés orsz bizotts alakít tén a kivitelé orthodox-i ma n használ hivat érintkezé keres vi létesít budap orth hitközs mel tit l egyszers főváro alkalm 1873-1886 am nyugal m Irod műkö n emancipá mozg id megalapít szerkeszt Ma Z 186 hetila E mű Nem há Ma költ műve összeáll Országgyű Emlékk 186 1866 Ha Károl eg ad k 1 r i Omn polit napil szerkeszte

1134

CÍ F

SZEMÉL F A

SZÓ Fa Al public Szilágyso m ort csal szárma Eszte g uradal bé Kolozs gimnáz Budap vé j min Bach-ko kedv zsid pá e Pozs jes Tal tan le Bé t j vissz Pe munka M Sajt Ho Vasá Újsá haz ver S D ver ne aspir bu sir Lefordí Ger Hamlet-tanulm T L gr intervenc m to R Fedr Wi Abderiten emancip mozgalo organi országs ort zsidó munkássá eredm országg törv ikt kongres szab orthodo köte szerve képe szerv szabályza dol ortho ré ors bizott alakí té kivitel orthodox- m haszná hiva érintkez kere v létesí buda ort hitköz me ti egyszer fővár alkal 1873-188 a nyuga Iro műk emancip moz i megalapí szerkesz M 18 hetil m Ne h M köl műv összeál Országgy Emlék 18 186 H Káro e a Om poli napi szerkeszt