11350.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas Ignác

SZÓCIKK: 2. F. Ignác, orvos, szül. Edelényben (Borsod vm.) 1875 ápr. 29. Az egyetemet Budapesten és Bécsben végezte, ahol egyetemi pályadíjat nyert, majd az orvosi diploma elnyerése után asszisztens volt előbb Mihalkovics, majd Lenhossék anatómiai professzorok, később Dollinger és Illyés sebészprofesszorok mellett. 1922-ben a Szeretetkórház urológiai-sebészeti osztályának főorvosává nevezték ki. 1910 óta a budapesti kir. törvényszék sebészeti orvosszakértője, a Magyar Urológiai Társaságnak pedig főtitkára alapítása óta. Ez utóbbinak irodalmi kiadványait ő szerkeszti. Munkatársa a Zeitschrift für Urologienak a Zeitschrift für urologische Chirurgienek, a The Urologic and Curtaneous Reviewnak. Tanulmányai főképp az urológiai sebészetre, a vesetuberkulózisra és a prosztatatúltengés gyógykezelésére vonatkoznak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1350. címszó a lexikon => 260. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11350.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas Ignác

SZÓCIKK: 2. F. Ignác, orvos, szül. Edelényben Borsod vm. 1875 ápr. 29. Az egyetemet Budapesten és Bécsben végezte, ahol egyetemi pályadíjat nyert, majd az orvosi diploma elnyerése után asszisztens volt előbb Mihalkovics, majd Lenhossék anatómiai professzorok, később Dollinger és Illyés sebészprofesszorok mellett. 1922-ben a Szeretetkórház urológiai-sebészeti osztályának főorvosává nevezték ki. 1910 óta a budapesti kir. törvényszék sebészeti orvosszakértője, a Magyar Urológiai Társaságnak pedig főtitkára alapítása óta. Ez utóbbinak irodalmi kiadványait ő szerkeszti. Munkatársa a Zeitschrift für Urologienak a Zeitschrift für urologische Chirurgienek, a The Urologic and Curtaneous Reviewnak. Tanulmányai főképp az urológiai sebészetre, a vesetuberkulózisra és a prosztatatúltengés gyógykezelésére vonatkoznak.

11350.ht

CÍMSZÓ Farka

SZEMÉLYNÉV Farka Igná

SZÓCIKK 2 F Ignác orvos szül Edelénybe Borso vm 187 ápr 29 A egyeteme Budapeste é Bécsbe végezte aho egyetem pályadíja nyert maj a orvos diplom elnyerés utá assziszten vol előb Mihalkovics maj Lenhossé anatómia professzorok későb Dollinge é Illyé sebészprofesszoro mellett 1922-be Szeretetkórhá urológiai-sebészet osztályána főorvosáv nevezté ki 191 ót budapest kir törvényszé sebészet orvosszakértője Magya Urológia Társaságna pedi főtitkár alapítás óta E utóbbina irodalm kiadványai szerkeszti Munkatárs Zeitschrif fü Urologiena Zeitschrif fü urologisch Chirurgienek Th Urologi an Curtaneou Reviewnak Tanulmánya főkép a urológia sebészetre vesetuberkulózisr é prosztatatúltengé gyógykezelésér vonatkoznak

11350.h

CÍMSZ Fark

SZEMÉLYNÉ Fark Ign

SZÓCIK Igná orvo szü Edelényb Bors v 18 áp 2 egyetem Budapest Bécsb végezt ah egyete pályadíj nyer ma orvo diplo elnyeré ut assziszte vo elő Mihalkovic ma Lenhoss anatómi professzoro késő Dolling Illy sebészprofesszor mellet 1922-b Szeretetkórh urológiai-sebésze osztályán főorvosá nevezt k 19 ó budapes ki törvénysz sebésze orvosszakértőj Magy Urológi Társaságn ped főtitká alapítá ót utóbbin irodal kiadványa szerkeszt Munkatár Zeitschri f Urologien Zeitschri f urologisc Chirurgiene T Urolog a Curtaneo Reviewna Tanulmány főké urológi sebészetr vesetuberkulózis prosztatatúlteng gyógykezelésé vonatkozna

11350.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Ig

SZÓCI Ign orv sz Edelény Bor 1 á egyete Budapes Bécs végez a egyet pályadí nye m orv dipl elnyer u assziszt v el Mihalkovi m Lenhos anatóm professzor kés Dollin Ill sebészprofesszo melle 1922- Szeretetkór urológiai-sebész osztályá főorvos nevez 1 budape k törvénys sebész orvosszakértő Mag Urológ Társaság pe főtitk alapít ó utóbbi iroda kiadvány szerkesz Munkatá Zeitschr Urologie Zeitschr urologis Chirurgien Urolo Curtane Reviewn Tanulmán fők urológ sebészet vesetuberkulózi prosztatatúlten gyógykezelés vonatkozn

11350

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa I

SZÓC Ig or s Edelén Bo egyet Budape Béc vége egye pályad ny or dip elnye asszisz e Mihalkov Lenho anató professzo ké Dolli Il sebészprofessz mell 1922 Szeretetkó urológiai-sebés osztály főorvo neve budap törvény sebés orvosszakért Ma Uroló Társasá p főtit alapí utóbb irod kiadván szerkes Munkat Zeitsch Urologi Zeitsch urologi Chirurgie Urol Curtan Review Tanulmá fő uroló sebésze vesetuberkulóz prosztatatúlte gyógykezelé vonatkoz

1135

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ I o Edelé B egye Budap Bé vég egy pálya n o di elny asszis Mihalko Lenh anat professz k Doll I sebészprofess mel 192 Szeretetk urológiai-sebé osztál főorv nev buda törvén sebé orvosszakér M Urol Társas főti alap utób iro kiadvá szerke Munka Zeitsc Urolog Zeitsc urolog Chirurgi Uro Curta Revie Tanulm f urol sebész vesetuberkuló prosztatatúlt gyógykezel vonatko