11355.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas Mózes

SZÓCIKK: 7.  F. Mózes, nagyiparos, szül. Ungváron 1882. Jogi tanulmányait Kolozsváron végezte, ahol ügyvédi irodát nyitott. 1913-14-ben átvette a kolozsvári Renner bőrgyár adminisztrációját. Vezetése alatt a gyár óriási arányokban növekedett, annyira, hogy ma Románia legnagyobb bőr- és cipőgyára lett. Megszervezte az erdélyi munkaadók szövetségét, amelynek elnöke. Az Országos Román Gyárszövetségnek alelnöke.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1355. címszó a lexikon => 260. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11355.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas Mózes

SZÓCIKK: 7. F. Mózes, nagyiparos, szül. Ungváron 1882. Jogi tanulmányait Kolozsváron végezte, ahol ügyvédi irodát nyitott. 1913-14-ben átvette a kolozsvári Renner bőrgyár adminisztrációját. Vezetése alatt a gyár óriási arányokban növekedett, annyira, hogy ma Románia legnagyobb bőr- és cipőgyára lett. Megszervezte az erdélyi munkaadók szövetségét, amelynek elnöke. Az Országos Román Gyárszövetségnek alelnöke.

11355.ht

CÍMSZÓ Farka

SZEMÉLYNÉV Farka Móze

SZÓCIKK 7 F Mózes nagyiparos szül Ungváro 1882 Jog tanulmányai Kolozsváro végezte aho ügyvéd irodá nyitott 1913-14-be átvett kolozsvár Renne bőrgyá adminisztrációját Vezetés alat gyá óriás arányokba növekedett annyira hog m Románi legnagyob bőr é cipőgyár lett Megszervezt a erdély munkaadó szövetségét amelyne elnöke A Országo Romá Gyárszövetségne alelnöke

11355.h

CÍMSZ Fark

SZEMÉLYNÉ Fark Móz

SZÓCIK Móze nagyiparo szü Ungvár 188 Jo tanulmánya Kolozsvár végezt ah ügyvé irod nyitot 1913-14-b átvet kolozsvá Renn bőrgy adminisztrációjá Vezeté ala gy óriá arányokb növekedet annyir ho Román legnagyo bő cipőgyá let Megszervez erdél munkaad szövetségé amelyn elnök Ország Rom Gyárszövetségn alelnök

11355.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Mó

SZÓCI Móz nagyipar sz Ungvá 18 J tanulmány Kolozsvá végez a ügyv iro nyito 1913-14- átve kolozsv Ren bőrg adminisztrációj Vezet al g óri arányok növekede annyi h Romá legnagy b cipőgy le Megszerve erdé munkaa szövetség amely elnö Orszá Ro Gyárszövetség alelnö

11355

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa M

SZÓC Mó nagyipa s Ungv 1 tanulmán Kolozsv vége ügy ir nyit 1913-14 átv kolozs Re bőr adminisztráció Veze a ór arányo növeked anny Rom legnag cipőg l Megszerv erd munka szövetsé amel eln Orsz R Gyárszövetsé aleln

1135

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ M nagyip Ung tanulmá Kolozs vég üg i nyi 1913-1 át koloz R bő adminisztráci Vez ó arány növeke ann Ro legna cipő Megszer er munk szövets ame el Ors Gyárszövets alel