11357.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas Pál

SZÓCIKK: "9. F. Pál*, író, szül. Budapesten 1878., megh. u. o. 1921 ápr. 23. Egyetemi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, itt az Egyetemi Kor elnöke s az Egyetemi Lapok szerkesztője, maja az Ügyvédjelöltek Orsz. Egyesületének első elnöke lett. Egyik megalapítója volt a Magyar Társadalomtudományi Egyesületnek, melynek, főtitkára volt. Igen termékeny író volt, aki a szépirodalom mellett történelmi és szociológiai tanulmányokkal is foglalkozott. 19l0-ben a Petőfi Társaság tagja és országgyűlési képviselője lett. Művei: Az imrefalvi leány (1904); Meddő küzdelem (l905); A renegát (1907); Doktor Hartmann (1911); Az utolsó menüette (1912); Az önkéntes naplója (1912); Olga (1903); Bálványok (1907); A varsányi csata (1912). Az utóbbi három színmű. Továbbá: A konventbiztos dráma, előadták a Nemzeti Színházban (1913); Egy körorvos följegyzései (1913); Egy tanár jegyzetei (1917); Kuthy Etelka (1917); Strigonius (1918); Az esriadi rézbánya (1918); A zanzibári leány (1919); Mithridates kincse (1920); Él az igazság (1921); A láthatatlan imám keze (1923); Egy magyar fiú Napóleon hadseregében; Laci Törökországban, ifjúsági regények. Útleírása: Keleti úti képek Palesztináról és Egyiptomról Népszerű tudományos műve Adorján A. és Seress L. közreműködésével írt Forradalom és császárság c. 8 kötetes munka. Tudományos munkái: A szocialismus története és tanításai (1901); Osztályharcok a tizenkilencedik században (1904); Vázlatok a szabadelvűség történetéből (1905); Az amerikai kivándorlás (1908); A francia forradalom (I-II. 1912); Staatsstreich und Gegenrevolution in der Türkei (1909)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1357. címszó a lexikon => 260. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11357.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas Pál

SZÓCIKK: 9. F. Pál*, író, szül. Budapesten 1878., megh. u. o. 1921 ápr. 23. Egyetemi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, itt az Egyetemi Kor elnöke s az Egyetemi Lapok szerkesztője, maja az Ügyvédjelöltek Orsz. Egyesületének első elnöke lett. Egyik megalapítója volt a Magyar Társadalomtudományi Egyesületnek, melynek, főtitkára volt. Igen termékeny író volt, aki a szépirodalom mellett történelmi és szociológiai tanulmányokkal is foglalkozott. 19l0-ben a Petőfi Társaság tagja és országgyűlési képviselője lett. Művei: Az imrefalvi leány 1904 ; Meddő küzdelem l905 ; A renegát 1907 ; Doktor Hartmann 1911 ; Az utolsó menüette 1912 ; Az önkéntes naplója 1912 ; Olga 1903 ; Bálványok 1907 ; A varsányi csata 1912 . Az utóbbi három színmű. Továbbá: A konventbiztos dráma, előadták a Nemzeti Színházban 1913 ; Egy körorvos följegyzései 1913 ; Egy tanár jegyzetei 1917 ; Kuthy Etelka 1917 ; Strigonius 1918 ; Az esriadi rézbánya 1918 ; A zanzibári leány 1919 ; Mithridates kincse 1920 ; Él az igazság 1921 ; A láthatatlan imám keze 1923 ; Egy magyar fiú Napóleon hadseregében; Laci Törökországban, ifjúsági regények. Útleírása: Keleti úti képek Palesztináról és Egyiptomról Népszerű tudományos műve Adorján A. és Seress L. közreműködésével írt Forradalom és császárság c. 8 kötetes munka. Tudományos munkái: A szocialismus története és tanításai 1901 ; Osztályharcok a tizenkilencedik században 1904 ; Vázlatok a szabadelvűség történetéből 1905 ; Az amerikai kivándorlás 1908 ; A francia forradalom I-II. 1912 ; Staatsstreich und Gegenrevolution in der Türkei 1909 .

11357.ht

CÍMSZÓ Farka

SZEMÉLYNÉV Farka Pá

SZÓCIKK 9 F Pál* író szül Budapeste 1878. megh u o 192 ápr 23 Egyetem tanulmányai budapest egyeteme végezte it a Egyetem Ko elnök a Egyetem Lapo szerkesztője maj a Ügyvédjelölte Orsz Egyesületéne els elnök lett Egyi megalapítój vol Magya Társadalomtudomány Egyesületnek melynek főtitkár volt Ige terméken ír volt ak szépirodalo mellet történelm é szociológia tanulmányokka i foglalkozott 19l0-be Petőf Társasá tagj é országgyűlés képviselőj lett Művei A imrefalv leán 190 Medd küzdele l90 renegá 190 Dokto Hartman 191 A utols menüett 191 A önkénte naplój 191 Olg 190 Bálványo 190 varsány csat 191 A utóbb háro színmű Továbbá konventbizto dráma előadtá Nemzet Színházba 191 Eg körorvo följegyzése 191 Eg taná jegyzete 191 Kuth Etelk 191 Strigoniu 191 A esriad rézbány 191 zanzibár leán 191 Mithridate kincs 192 É a igazsá 192 láthatatla imá kez 192 Eg magya fi Napóleo hadseregében Lac Törökországban ifjúság regények Útleírása Kelet út képe Palesztináró é Egyiptomró Népszer tudományo műv Adorjá A é Seres L közreműködéséve ír Forradalo é császársá c kötete munka Tudományo munkái szocialismu történet é tanítása 190 Osztályharco tizenkilencedi századba 190 Vázlato szabadelvűsé történetébő 190 A amerika kivándorlá 190 franci forradalo I-II 191 Staatsstreic un Gegenrevolutio i de Türke 190

11357.h

CÍMSZ Fark

SZEMÉLYNÉ Fark P

SZÓCIK Pál ír szü Budapest 1878 meg 19 áp 2 Egyete tanulmánya budapes egyetem végezt i Egyete K elnö Egyete Lap szerkesztőj ma Ügyvédjelölt Ors Egyesületén el elnö let Egy megalapító vo Magy Társadalomtudomán Egyesületne melyne főtitká vol Ig terméke í vol a szépirodal melle történel szociológi tanulmányokk foglalkozot 19l0-b Pető Társas tag országgyűlé képviselő let Műve imrefal leá 19 Med küzdel l9 reneg 19 Dokt Hartma 19 utol menüet 19 önként napló 19 Ol 19 Bálvány 19 varsán csa 19 utób hár színm Tovább konventbizt drám előadt Nemze Színházb 19 E körorv följegyzés 19 E tan jegyzet 19 Kut Etel 19 Strigoni 19 esria rézbán 19 zanzibá leá 19 Mithridat kinc 19 igazs 19 láthatatl im ke 19 E magy f Napóle hadseregébe La Törökországba ifjúsá regénye Útleírás Kele ú kép Palesztinár Egyiptomr Népsze tudomány mű Adorj Sere közreműködésév í Forradal császárs kötet munk Tudomány munká szocialism történe tanítás 19 Osztályharc tizenkilenced századb 19 Vázlat szabadelvűs történetéb 19 amerik kivándorl 19 franc forradal I-I 19 Staatsstrei u Gegenrevoluti d Türk 19

11357.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far

SZÓCI Pá í sz Budapes 187 me 1 á Egyet tanulmány budape egyete végez Egyet eln Egyet La szerkesztő m Ügyvédjelöl Or Egyesületé e eln le Eg megalapít v Mag Társadalomtudomá Egyesületn melyn főtitk vo I termék vo szépiroda mell történe szociológ tanulmányok foglalkozo 19l0- Pet Társa ta országgyűl képvisel le Műv imrefa le 1 Me küzde l rene 1 Dok Hartm 1 uto menüe 1 önkén napl 1 O 1 Bálván 1 varsá cs 1 utó há szín Továb konventbiz drá előad Nemz Színház 1 köror följegyzé 1 ta jegyze 1 Ku Ete 1 Strigon 1 esri rézbá 1 zanzib le 1 Mithrida kin 1 igaz 1 láthatat i k 1 mag Napól hadseregéb L Törökországb ifjús regény Útleírá Kel ké Palesztiná Egyiptom Népsz tudomán m Ador Ser közreműködésé Forrada császár köte mun Tudomán munk szocialis történ tanítá 1 Osztályhar tizenkilence század 1 Vázla szabadelvű történeté 1 ameri kivándor 1 fran forrada I- 1 Staatsstre Gegenrevolut Tür 1

11357

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa

SZÓC P s Budape 18 m Egye tanulmán budap egyet vége Egye el Egye L szerkeszt Ügyvédjelö O Egyesület el l E megalapí Ma Társadalomtudom Egyesület mely főtit v termé v szépirod mel történ szocioló tanulmányo foglalkoz 19l0 Pe Társ t országgyű képvise l Mű imref l M küzd ren Do Hart ut menü önké nap Bálvá vars c ut h szí Tová konventbi dr előa Nem Színhá köro följegyz t jegyz K Et Strigo esr rézb zanzi l Mithrid ki iga láthata ma Napó hadseregé Törökország ifjú regén Útleír Ke k Palesztin Egyipto Néps tudomá Ado Se közreműködés Forrad császá köt mu Tudomá mun szociali törté tanít Osztályha tizenkilenc száza Vázl szabadelv történet amer kivándo fra forrad I Staatsstr Gegenrevolu Tü

1135

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ Budap 1 Egy tanulmá buda egye vég Egy e Egy szerkesz Ügyvédjel Egyesüle e megalap M Társadalomtudo Egyesüle mel főti term szépiro me törté szociol tanulmány foglalko 19l P Tár országgy képvis M imre küz re D Har u men önk na Bálv var u sz Tov konventb d elő Ne Szính kör följegy jegy E Strig es réz zanz Mithri k ig láthat m Nap hadsereg Törökorszá ifj regé Útleí K Paleszti Egyipt Nép tudom Ad S közreműködé Forra csász kö m Tudom mu szocial tört taní Osztályh tizenkilen száz Váz szabadel történe ame kivánd fr forra Staatsst Gegenrevol T