11360.htm

CÍMSZÓ: Farkasházi-Fischer

SZEMÉLYNÉV: Farkasházi-Fischer Móric

SZÓCIKK: Farkasházi-Fischer, 1. Móric, porcelángyáros, szül. 1800., megh. Tatán 1880-ban. 1839. alapította a herendi porcelángyárat. Előzőleg Pápán jól jövedelmező keménycserépgyár bérlője volt. Egy év alatt felépítette a herendi gyár épületeit és a gyártáshoz szükséges legfontosabb berendezéseket, a tüzelőszert és a szükséges nyersanyag nagy részét pedig Herend vidéke szolgáltatta. Az 1842. évi első magyar iparműkiállításon a gyár már a nyilvánosság elé lépett, mely szereplését Kossuth Lajos is megdicsérte a kiállításról írt ismertetésében. A régi cseh gyárak gyártmányai azonban rövid idő alatt elnyomták a kis Herendi gyárat. Ekkor F. felhagyott az akkori divatú használati edények gyártásával és a régi és a korai XVIII. sz.-i európai porcelánok modorában készült edényekre tért át. Az irányváltozás az összes európai (1845. évi bécsi műipari) és amerikai kiállításokon nagy sikereket hozott a gyárnak, mely még a magyar szabadságharc alatt is dolgozott, amiben F. fiai mint katonák vettek reszt. 1851-ben a gyár a londoni,1855. a párisi világkiállításon, 1862. a londoni, 1867. a párisi egyetemes kiállításon, majd 1873. a bécsi világkiállításon szerepelt. F. Párisban a becsületrend tisztikeresztjét kapta, 1867. pedig a magyar nemességet «irchai» előnévvel. I. Ferenc József fejedelmi vendégeinek a gyárból szerezte be ajándékait. Megrendelői voltak: Rothschild báró, Debouch?re brüsszeli műgyűjtő stb. F. jobb művész volt, mint kereskedő és mikor a gyár jövedelmezősége nem volt elég családja fenntartására, 1876. fiainak adta át a gyárat. 1884-ben a gyár részvénytársasággá alakult. Rövid 13 év alatt három tulajdonost is változtatott, míg végre 1897. az alapító unokája Farkasházy Jenő (l. o.) vásárolta vissza.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1360. címszó a lexikon => 261. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11360.htm

CÍMSZÓ: Farkasházi-Fischer

SZEMÉLYNÉV: Farkasházi-Fischer Móric

SZÓCIKK: Farkasházi-Fischer, 1. Móric, porcelángyáros, szül. 1800., megh. Tatán 1880-ban. 1839. alapította a herendi porcelángyárat. Előzőleg Pápán jól jövedelmező keménycserépgyár bérlője volt. Egy év alatt felépítette a herendi gyár épületeit és a gyártáshoz szükséges legfontosabb berendezéseket, a tüzelőszert és a szükséges nyersanyag nagy részét pedig Herend vidéke szolgáltatta. Az 1842. évi első magyar iparműkiállításon a gyár már a nyilvánosság elé lépett, mely szereplését Kossuth Lajos is megdicsérte a kiállításról írt ismertetésében. A régi cseh gyárak gyártmányai azonban rövid idő alatt elnyomták a kis Herendi gyárat. Ekkor F. felhagyott az akkori divatú használati edények gyártásával és a régi és a korai XVIII. sz.-i európai porcelánok modorában készült edényekre tért át. Az irányváltozás az összes európai 1845. évi bécsi műipari és amerikai kiállításokon nagy sikereket hozott a gyárnak, mely még a magyar szabadságharc alatt is dolgozott, amiben F. fiai mint katonák vettek reszt. 1851-ben a gyár a londoni,1855. a párisi világkiállításon, 1862. a londoni, 1867. a párisi egyetemes kiállításon, majd 1873. a bécsi világkiállításon szerepelt. F. Párisban a becsületrend tisztikeresztjét kapta, 1867. pedig a magyar nemességet irchai előnévvel. I. Ferenc József fejedelmi vendégeinek a gyárból szerezte be ajándékait. Megrendelői voltak: Rothschild báró, Debouch?re brüsszeli műgyűjtő stb. F. jobb művész volt, mint kereskedő és mikor a gyár jövedelmezősége nem volt elég családja fenntartására, 1876. fiainak adta át a gyárat. 1884-ben a gyár részvénytársasággá alakult. Rövid 13 év alatt három tulajdonost is változtatott, míg végre 1897. az alapító unokája Farkasházy Jenő l. o. vásárolta vissza.

11360.ht

CÍMSZÓ Farkasházi-Fische

SZEMÉLYNÉV Farkasházi-Fische Móri

SZÓCIKK Farkasházi-Fischer 1 Móric porcelángyáros szül 1800. megh Tatá 1880-ban 1839 alapított herend porcelángyárat Előzőle Pápá jó jövedelmez keménycserépgyá bérlőj volt Eg é alat felépített herend gyá épületei é gyártásho szüksége legfontosab berendezéseket tüzelőszer é szüksége nyersanya nag részé pedi Heren vidék szolgáltatta A 1842 év els magya iparműkiállításo gyá má nyilvánossá el lépett mel szereplésé Kossut Lajo i megdicsért kiállításró ír ismertetésében rég cse gyára gyártmánya azonba rövi id alat elnyomtá ki Herend gyárat Ekko F felhagyot a akkor divat használat edénye gyártásáva é rég é kora XVIII sz.- európa porceláno modorába készül edényekr tér át A irányváltozá a össze európa 1845 év bécs műipar é amerika kiállításoko nag sikereke hozot gyárnak mel mé magya szabadsághar alat i dolgozott amibe F fia min katoná vette reszt 1851-be gyá londoni,1855 páris világkiállításon 1862 londoni 1867 páris egyeteme kiállításon maj 1873 bécs világkiállításo szerepelt F Párisba becsületren tisztikeresztjé kapta 1867 pedi magya nemessége ircha előnévvel I Feren Józse fejedelm vendégeine gyárbó szerezt b ajándékait Megrendelő voltak Rothschil báró Debouch?r brüsszel műgyűjt stb F job művés volt min keresked é miko gyá jövedelmezőség ne vol elé családj fenntartására 1876 fiaina adt á gyárat 1884-be gyá részvénytársaságg alakult Rövi 1 é alat háro tulajdonos i változtatott mí végr 1897 a alapít unokáj Farkasház Jen l o vásárolt vissza

11360.h

CÍMSZ Farkasházi-Fisch

SZEMÉLYNÉ Farkasházi-Fisch Mór

SZÓCIK Farkasházi-Fische Móri porcelángyáro szü 1800 meg Tat 1880-ba 183 alapítot heren porcelángyára Előzől Páp j jövedelme keménycserépgy bérlő vol E ala felépítet heren gy épülete gyártásh szükség legfontosa berendezéseke tüzelősze szükség nyersany na rész ped Here vidé szolgáltatt 184 é el magy iparműkiállítás gy m nyilvánoss e lépet me szereplés Kossu Laj megdicsér kiállításr í ismertetésébe ré cs gyár gyártmány azonb röv i ala elnyomt k Heren gyára Ekk felhagyo akko diva használa edény gyártásáv ré kor XVII sz. európ porcelán modoráb készü edények té á irányváltoz össz európ 184 é béc műipa amerik kiállítások na sikerek hozo gyárna me m magy szabadságha ala dolgozot amib fi mi katon vett resz 1851-b gy londoni,185 pári világkiállításo 186 london 186 pári egyetem kiállításo ma 187 béc világkiállítás szerepel Párisb becsületre tisztikeresztj kapt 186 ped magy nemesség irch előnévve Fere Józs fejedel vendégein gyárb szerez ajándékai Megrendel volta Rothschi bár Debouch? brüssze műgyűj st jo művé vol mi kereske mik gy jövedelmezősé n vo el család fenntartásár 187 fiain ad gyára 1884-b gy részvénytársaság alakul Röv ala hár tulajdono változtatot m vég 189 alapí unoká Farkashá Je vásárol vissz

11360.

CÍMS Farkasházi-Fisc

SZEMÉLYN Farkasházi-Fisc Mó

SZÓCI Farkasházi-Fisch Mór porcelángyár sz 180 me Ta 1880-b 18 alapíto here porcelángyár Előző Pá jövedelm keménycserépg bérl vo al felépíte here g épület gyártás szüksé legfontos berendezések tüzelősz szüksé nyersan n rés pe Her vid szolgáltat 18 e mag iparműkiállítá g nyilvános lépe m szereplé Koss La megdicsé kiállítás ismertetéséb r c gyá gyártmán azon rö al elnyom Here gyár Ek felhagy akk div használ edén gyártásá r ko XVI sz euró porcelá modorá kész edénye t irányválto öss euró 18 bé műip ameri kiállításo n sikere hoz gyárn m mag szabadságh al dolgozo ami f m kato vet res 1851- g londoni,18 pár világkiállítás 18 londo 18 pár egyete kiállítás m 18 bé világkiállítá szerepe Páris becsületr tisztikereszt kap 18 pe mag nemessé irc előnévv Fer Józ fejede vendégei gyár szere ajándéka Megrende volt Rothsch bá Debouch brüssz műgyű s j műv vo m keresk mi g jövedelmezős v e csalá fenntartásá 18 fiai a gyár 1884- g részvénytársasá alaku Rö al há tulajdon változtato vé 18 alap unok Farkash J vásáro viss

11360

CÍM Farkasházi-Fis

SZEMÉLY Farkasházi-Fis M

SZÓC Farkasházi-Fisc Mó porcelángyá s 18 m T 1880- 1 alapít her porcelángyá Előz P jövedel keménycserép bér v a felépít her épüle gyártá szüks legfonto berendezése tüzelős szüks nyersa ré p He vi szolgálta 1 ma iparműkiállít nyilváno lép szerepl Kos L megdics kiállítá ismertetésé gy gyártmá azo r a elnyo Her gyá E felhag ak di haszná edé gyártás k XV s eur porcel modor kés edény irányvált ös eur 1 b műi amer kiállítás siker ho gyár ma szabadság a dolgoz am kat ve re 1851 londoni,1 pá világkiállítá 1 lond 1 pá egyet kiállítá 1 b világkiállít szerep Pári becsület tisztikeresz ka 1 p ma nemess ir előnév Fe Jó fejed vendége gyá szer ajándék Megrend vol Rothsc b Debouc brüss műgy mű v keres m jövedelmező csal fenntartás 1 fia gyá 1884 részvénytársas alak R a h tulajdo változtat v 1 ala uno Farkas vásár vis

1136

CÍ Farkasházi-Fi

SZEMÉL Farkasházi-Fi

SZÓ Farkasházi-Fis M porcelángy 1 1880 alapí he porcelángy Elő jövede keménycseré bé felépí he épül gyárt szük legfont berendezés tüzelő szük nyers r H v szolgált m iparműkiállí nyilván lé szerep Ko megdic kiállít ismertetés g gyártm az elny He gy felha a d haszn ed gyártá X eu porce modo ké edén irányvál ö eu mű ame kiállítá sike h gyá m szabadsá dolgo a ka v r 185 londoni, p világkiállít lon p egye kiállít világkiállí szere Pár becsüle tisztikeres k m nemes i előné F J feje vendég gy sze ajándé Megren vo Roths Debou brüs műg m kere jövedelmez csa fenntartá fi gy 188 részvénytársa ala tulajd változta al un Farka vásá vi