11361.htm

CÍMSZÓ: Farkasházi-Fischer

SZEMÉLYNÉV: Farkasházi-Fischer Vilmos

SZÓCIKK: 2. F. Vilmos, porcelángyáros, szül. Tatán 1839., megh. 1921 ápr. 30. Fia volt farkasházi F. Móricnak, a herendi porcelángyár világhírű megalapítójának. Ifjúkora óta részt vett e gyár vezetésében és különösen a porcelán műfestészet terén vannak nagy érdemei. 1867-ben a párisi világkiállításon eddig soha el nem ért sikert arattak. Nemsokára működése terét Erdélybe tette át s Kolozsváron a herendi gyár mintafiókját alapította meg, egyszersmind az erdélyi ipar minden ágának vezető egyénisége lett. Ő képviselte a millenniumi kiállításon az erdélyi ipart, ő alapította a kolozsvári izraelita (neológ) hitközséget, melynek elnöke volt s vezetésével épült a hitközség temploma. Ezenkívül nejével együtt minden jótékonysági és kulturális mozgalomban állandóan részt vett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1361. címszó a lexikon => 261. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11361.htm

CÍMSZÓ: Farkasházi-Fischer

SZEMÉLYNÉV: Farkasházi-Fischer Vilmos

SZÓCIKK: 2. F. Vilmos, porcelángyáros, szül. Tatán 1839., megh. 1921 ápr. 30. Fia volt farkasházi F. Móricnak, a herendi porcelángyár világhírű megalapítójának. Ifjúkora óta részt vett e gyár vezetésében és különösen a porcelán műfestészet terén vannak nagy érdemei. 1867-ben a párisi világkiállításon eddig soha el nem ért sikert arattak. Nemsokára működése terét Erdélybe tette át s Kolozsváron a herendi gyár mintafiókját alapította meg, egyszersmind az erdélyi ipar minden ágának vezető egyénisége lett. Ő képviselte a millenniumi kiállításon az erdélyi ipart, ő alapította a kolozsvári izraelita neológ hitközséget, melynek elnöke volt s vezetésével épült a hitközség temploma. Ezenkívül nejével együtt minden jótékonysági és kulturális mozgalomban állandóan részt vett.

11361.ht

CÍMSZÓ Farkasházi-Fische

SZEMÉLYNÉV Farkasházi-Fische Vilmo

SZÓCIKK 2 F Vilmos porcelángyáros szül Tatá 1839. megh 192 ápr 30 Fi vol farkasház F Móricnak herend porcelángyá világhír megalapítójának Ifjúkor ót rész vet gyá vezetésébe é különöse porcelá műfestésze teré vanna nag érdemei 1867-be páris világkiállításo eddi soh e ne ér siker arattak Nemsokár működés teré Erdélyb tett á Kolozsváro herend gyá mintafiókjá alapított meg egyszersmin a erdély ipa minde ágána vezet egyéniség lett képviselt millennium kiállításo a erdély ipart alapított kolozsvár izraelit neoló hitközséget melyne elnök vol vezetéséve épül hitközsé temploma Ezenkívü nejéve együt minde jótékonyság é kulturáli mozgalomba állandóa rész vett

11361.h

CÍMSZ Farkasházi-Fisch

SZEMÉLYNÉ Farkasházi-Fisch Vilm

SZÓCIK Vilmo porcelángyáro szü Tat 1839 meg 19 áp 3 F vo farkashá Móricna heren porcelángy világhí megalapítójána Ifjúko ó rés ve gy vezetéséb különös porcel műfestész ter vann na érdeme 1867-b pári világkiállítás edd so n é sike aratta Nemsoká működé ter Erdély tet Kolozsvár heren gy mintafiókj alapítot me egyszersmi erdél ip mind ágán veze egyénisé let képvisel millenniu kiállítás erdél ipar alapítot kolozsvá izraeli neol hitközsége melyn elnö vo vezetésév épü hitközs templom Ezenkív nejév együ mind jótékonysá kulturál mozgalomb állandó rés vet

11361.

CÍMS Farkasházi-Fisc

SZEMÉLYN Farkasházi-Fisc Vil

SZÓCI Vilm porcelángyár sz Ta 183 me 1 á v farkash Móricn here porceláng világh megalapítóján Ifjúk ré v g vezetésé különö porce műfestés te van n érdem 1867- pár világkiállítá ed s sik aratt Nemsok működ te Erdél te Kolozsvá here g mintafiók alapíto m egyszersm erdé i min ágá vez egyénis le képvise millenni kiállítá erdé ipa alapíto kolozsv izrael neo hitközség mely eln v vezetésé ép hitköz templo Ezenkí nejé egy min jótékonys kulturá mozgalom álland ré ve

11361

CÍM Farkasházi-Fis

SZEMÉLY Farkasházi-Fis Vi

SZÓC Vil porcelángyá s T 18 m farkas Móric her porcelán világ megalapítójá Ifjú r vezetés külön porc műfesté t va érde 1867 pá világkiállít e si arat Nemso műkö t Erdé t Kolozsv her mintafió alapít egyszers erd mi ág ve egyéni l képvis millenn kiállít erd ip alapít kolozs izrae ne hitközsé mel el vezetés é hitkö templ Ezenk nej eg mi jótékony kultur mozgalo állan r v

1136

CÍ Farkasházi-Fi

SZEMÉL Farkasházi-Fi V

SZÓ Vi porcelángy 1 farka Móri he porcelá vilá megalapítój Ifj vezeté külö por műfest v érd 186 p világkiállí s ara Nems műk Erd Kolozs he mintafi alapí egyszer er m á v egyén képvi millen kiállí er i alapí koloz izra n hitközs me e vezeté hitk temp Ezen ne e m jótékon kultu mozgal álla