11362.htm

CÍMSZÓ: Farkasházy

SZEMÉLYNÉV: Farkasházy Jenő

SZÓCIKK: Farkasházy, 1. Jenő, keramikus és művészettörténet-író, szül. Székesfehérváron 1863., megh. Herenden 1926. Fischer Móric unokája. Tanulmányait az École des Beaux-Arts-ban végezte, ahol nyolc év alatt a porcelángyártás minden technikáját elsajátította. Miután ismereteit még Angliában és Németországban kibővítette, az ungvári porcelángyárnál működött. 1897-től kezdve azonban kiváló tudását és munkaerejét a herendi gyárnak szentelte. Ott folytatta, ahol nagyatyja abbahagyta, a régi kínai, japán, meisseni, bécsi és sevrési mintákra támaszkodó herendi zsanért művelte és e téren oly eredményeket ért el, melyekben a gyár régi tradíciói újraéledtek. Az 1900. évi párisi világkiállítás idejében modern formák és technikák ihlették meg. Nagy sikere volt a coulé és pâte-sur-pâte díszítésű porcelánjaival, melyeket ő tervezett és festett. Irodalmi téren is működött, két nagyobb monográfiát írt: Palissy élete és művei (1885), A Della Robbia család (1896). Mint a herendi porcelángyár részvénytársaság vezérigazgatója halt meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1362. címszó a lexikon => 261. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11362.htm

CÍMSZÓ: Farkasházy

SZEMÉLYNÉV: Farkasházy Jenő

SZÓCIKK: Farkasházy, 1. Jenő, keramikus és művészettörténet-író, szül. Székesfehérváron 1863., megh. Herenden 1926. Fischer Móric unokája. Tanulmányait az École des Beaux-Arts-ban végezte, ahol nyolc év alatt a porcelángyártás minden technikáját elsajátította. Miután ismereteit még Angliában és Németországban kibővítette, az ungvári porcelángyárnál működött. 1897-től kezdve azonban kiváló tudását és munkaerejét a herendi gyárnak szentelte. Ott folytatta, ahol nagyatyja abbahagyta, a régi kínai, japán, meisseni, bécsi és sevrési mintákra támaszkodó herendi zsanért művelte és e téren oly eredményeket ért el, melyekben a gyár régi tradíciói újraéledtek. Az 1900. évi párisi világkiállítás idejében modern formák és technikák ihlették meg. Nagy sikere volt a coulé és pâte-sur-pâte díszítésű porcelánjaival, melyeket ő tervezett és festett. Irodalmi téren is működött, két nagyobb monográfiát írt: Palissy élete és művei 1885 , A Della Robbia család 1896 . Mint a herendi porcelángyár részvénytársaság vezérigazgatója halt meg.

11362.ht

CÍMSZÓ Farkasház

SZEMÉLYNÉV Farkasház Jen

SZÓCIKK Farkasházy 1 Jenő keramiku é művészettörténet-író szül Székesfehérváro 1863. megh Herende 1926 Fische Móri unokája Tanulmányai a Écol de Beaux-Arts-ba végezte aho nyol é alat porcelángyártá minde technikájá elsajátította Miutá ismeretei mé Angliába é Németországba kibővítette a ungvár porcelángyárná működött 1897-tő kezdv azonba kivál tudásá é munkaerejé herend gyárna szentelte Ot folytatta aho nagyatyj abbahagyta rég kínai japán meisseni bécs é sevrés mintákr támaszkod herend zsanér művelt é tére ol eredményeke ér el melyekbe gyá rég tradíció újraéledtek A 1900 év páris világkiállítá idejébe moder formá é techniká ihletté meg Nag siker vol coul é pâte-sur-pât díszítés porcelánjaival melyeke tervezet é festett Irodalm tére i működött ké nagyob monográfiá írt Paliss élet é műve 188 Dell Robbi csalá 189 Min herend porcelángyá részvénytársasá vezérigazgatój hal meg

11362.h

CÍMSZ Farkashá

SZEMÉLYNÉ Farkashá Je

SZÓCIK Farkasház Jen keramik művészettörténet-ír szü Székesfehérvár 1863 meg Herend 192 Fisch Mór unokáj Tanulmánya Éco d Beaux-Arts-b végezt ah nyo ala porcelángyárt mind technikáj elsajátított Miut ismerete m Angliáb Németországb kibővített ungvá porcelángyárn működöt 1897-t kezd azonb kivá tudás munkaerej heren gyárn szentelt O folytatt ah nagyaty abbahagyt ré kína japá meissen béc sevré minták támaszko heren zsané művel tér o eredmények é e melyekb gy ré tradíci újraéledte 190 é pári világkiállít idejéb mode form technik ihlett me Na sike vo cou pâte-sur-pâ díszíté porcelánjaiva melyek terveze festet Irodal tér működöt k nagyo monográfi ír Palis éle műv 18 Del Robb csal 18 Mi heren porcelángy részvénytársas vezérigazgató ha me

11362.

CÍMS Farkash

SZEMÉLYN Farkash J

SZÓCI Farkashá Je kerami művészettörténet-í sz Székesfehérvá 186 me Heren 19 Fisc Mó unoká Tanulmány Éc Beaux-Arts- végez a ny al porcelángyár min techniká elsajátítot Miu ismeret Angliá Németország kibővítet ungv porcelángyár működö 1897- kez azon kiv tudá munkaere here gyár szentel folytat a nagyat abbahagy r kín jap meisse bé sevr mintá támaszk here zsan műve té eredménye melyek g r tradíc újraéledt 19 pár világkiállí idejé mod for techni ihlet m N sik v co pâte-sur-p díszít porcelánjaiv melye tervez feste Iroda té működö nagy monográf í Pali él mű 1 De Rob csa 1 M here porceláng részvénytársa vezérigazgat h m

11362

CÍM Farkas

SZEMÉLY Farkas

SZÓC Farkash J keram művészettörténet- s Székesfehérv 18 m Here 1 Fis M unok Tanulmán É Beaux-Arts vége n a porcelángyá mi technik elsajátíto Mi ismere Angli Németorszá kibővíte ung porcelángyá működ 1897 ke azo ki tud munkaer her gyá szente folyta nagya abbahag kí ja meiss b sev mint támasz her zsa műv t eredmény melye tradí újraéled 1 pá világkiáll idej mo fo techn ihle si c pâte-sur- díszí porcelánjai mely terve fest Irod t működ nag monográ Pal é m D Ro cs her porcelán részvénytárs vezérigazga

1136

CÍ Farka

SZEMÉL Farka

SZÓ Farkas kera művészettörténet Székesfehér 1 Her Fi uno Tanulmá Beaux-Art vég porcelángy m techni elsajátít M ismer Angl Németorsz kibővít un porcelángy műkö 189 k az k tu munkae he gy szent folyt nagy abbaha k j meis se min támas he zs mű eredmén mely trad újraéle p világkiál ide m f tech ihl s pâte-sur dísz porcelánja mel terv fes Iro műkö na monogr Pa R c he porcelá részvénytár vezérigazg