11363.htm

CÍMSZÓ: Farkasházy

SZEMÉLYNÉV: Farkasházy Zsigmond

SZÓCIKK: 2. F. Zsigmond*, politikus és ügyvéd, szül. Marosújváron 1874., megh. Budapesten 1928 jún. 15. A budapesti egyetemen tanult s a jogi doktorátus és ügyvédi oklevél elnyerése után egyik vezetője lett a családjától alapított Herendi Porcelángyár Rt.-nak, majd a politikai életben vitt jelentős szerepet, és mint újságíró is kivált. Előbb szerkesztője volt a kolozsvári Erdélyi Híradónak, majd főmunkatársa a Magyar Hírlapnak és Pesti Hírlapnak. 1910-14 közt, mint az élesdi kerület függetlenségi programmal megválasztott képviselője, megalapította a Függetlenségi Párt balszárnyát. Ez később beleolvadt a Justh-pártba, melynek F. egyik főerőssége volt. Mint politikus egyik előharcosa volt a teljes nemzeti függetlenségnek, a közszabadságoknak és a demokratikus haladásnak. Mint parlamenti szónok és debatter az elsők közé tartozott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1363. címszó a lexikon => 261. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11363.htm

CÍMSZÓ: Farkasházy

SZEMÉLYNÉV: Farkasházy Zsigmond

SZÓCIKK: 2. F. Zsigmond*, politikus és ügyvéd, szül. Marosújváron 1874., megh. Budapesten 1928 jún. 15. A budapesti egyetemen tanult s a jogi doktorátus és ügyvédi oklevél elnyerése után egyik vezetője lett a családjától alapított Herendi Porcelángyár Rt.-nak, majd a politikai életben vitt jelentős szerepet, és mint újságíró is kivált. Előbb szerkesztője volt a kolozsvári Erdélyi Híradónak, majd főmunkatársa a Magyar Hírlapnak és Pesti Hírlapnak. 1910-14 közt, mint az élesdi kerület függetlenségi programmal megválasztott képviselője, megalapította a Függetlenségi Párt balszárnyát. Ez később beleolvadt a Justh-pártba, melynek F. egyik főerőssége volt. Mint politikus egyik előharcosa volt a teljes nemzeti függetlenségnek, a közszabadságoknak és a demokratikus haladásnak. Mint parlamenti szónok és debatter az elsők közé tartozott.

11363.ht

CÍMSZÓ Farkasház

SZEMÉLYNÉV Farkasház Zsigmon

SZÓCIKK 2 F Zsigmond* politiku é ügyvéd szül Marosújváro 1874. megh Budapeste 192 jún 15 budapest egyeteme tanul jog doktorátu é ügyvéd oklevé elnyerés utá egyi vezetőj let családjátó alapítot Herend Porcelángyá Rt.-nak maj politika életbe vit jelentő szerepet é min újságír i kivált Előb szerkesztőj vol kolozsvár Erdély Híradónak maj főmunkatárs Magya Hírlapna é Pest Hírlapnak 1910-1 közt min a élesd kerüle függetlenség programma megválasztot képviselője megalapított Függetlenség Pár balszárnyát E későb beleolvad Justh-pártba melyne F egyi főerősség volt Min politiku egyi előharcos vol telje nemzet függetlenségnek közszabadságokna é demokratiku haladásnak Min parlament szóno é debatte a első köz tartozott

11363.h

CÍMSZ Farkashá

SZEMÉLYNÉ Farkashá Zsigmo

SZÓCIK Zsigmond politik ügyvé szü Marosújvár 1874 meg Budapest 19 jú 1 budapes egyetem tanu jo doktorát ügyvé oklev elnyeré ut egy vezető le családját alapíto Heren Porcelángy Rt.-na ma politik életb vi jelent szerepe mi újságí kivál Elő szerkesztő vo kolozsvá Erdél Híradóna ma főmunkatár Magy Hírlapn Pes Hírlapna 1910- köz mi éles kerül függetlensé programm megválaszto képviselőj megalapítot Függetlensé Pá balszárnyá késő beleolva Justh-pártb melyn egy főerőssé vol Mi politik egy előharco vo telj nemze függetlenségne közszabadságokn demokratik haladásna Mi parlamen szón debatt els kö tartozot

11363.

CÍMS Farkash

SZEMÉLYN Farkash Zsigm

SZÓCI Zsigmon politi ügyv sz Marosújvá 187 me Budapes 1 j budape egyete tan j doktorá ügyv okle elnyer u eg vezet l családjá alapít Here Porceláng Rt.-n m politi élet v jelen szerep m újság kivá El szerkeszt v kolozsv Erdé Híradón m főmunkatá Mag Hírlap Pe Hírlapn 1910 kö m éle kerü függetlens program megválaszt képviselő megalapíto Függetlens P balszárny kés beleolv Justh-párt mely eg főerőss vo M politi eg előharc v tel nemz függetlenségn közszabadságok demokrati haladásn M parlame szó debat el k tartozo

11363

CÍM Farkas

SZEMÉLY Farkas Zsig

SZÓC Zsigmo polit ügy s Marosújv 18 m Budape budap egyet ta doktor ügy okl elnye e veze családj alapí Her Porcelán Rt.- polit éle jele szere újsá kiv E szerkesz kolozs Erd Híradó főmunkat Ma Hírla P Hírlap 191 k él ker független progra megválasz képvisel megalapít Független balszárn ké beleol Justh-pár mel e főerős v polit e előhar te nem függetlenség közszabadságo demokrat haladás parlam sz deba e tartoz

1136

CÍ Farka

SZEMÉL Farka Zsi

SZÓ Zsigm poli üg Marosúj 1 Budap buda egye t dokto üg ok elny vez család alap He Porcelá Rt. poli él jel szer újs ki szerkes koloz Er Hírad főmunka M Hírl Hírla 19 é ke függetle progr megválas képvise megalapí Függetle balszár k beleo Justh-pá me főerő poli előha t ne függetlensé közszabadság demokra haladá parla s deb tarto