11366.htm

CÍMSZÓ: Fátyolkötés

SZÓCIKK: "Fátyolkötés, német és jiddis nyelven Bedecken, szertartás, amely megelőzi az esketést. Magyarországon, de Európa és a Kelet minden más országában is fátyollal, vagy e célra készült díszes kendővel letakarják a hajadon menyasszony fejét és így viszik a baldachin (chuppa) alá. Némely helyen komlót, vagy búzamagot szórnak a fátyolra, a termékenység szimbólumául. A szokásnak ez a része szláv eredetre vall. A F. eredetét kétféleképpen magyarázzák. A zsidók erkölcsi felfogása nagyra értékeli az asszonyi szemérmességet és súlyt vetett rá, hogy ez a felszabaduló nemi élet küszöbén szimbolikus kifejezést találjon. A menyasszony fátyolozottan lép a vőlegénye elé, anélkül, hogy idegen tekintet ostromolja leányos tisztaságát. A romantikusabb magyarázat szerint a F. szokása az ősi időkben dívott menyasszony-rablás emlékét őrzi, mivelhogy az elrablóit nőket rendszerint fátyol alá rejtették. Ez a magyarázat túlságosan erőltetett, az első természetesebb és elfogadhatóbb. A szokás mindenesetre nagyon régi és talán a Szentírásra támaszkodik, amely elmondja (Gen. 21. 15), hogy Rebeka lefátyolozta magát, mikor megpillantotta a férjéül kiszemelt Izsákot. Erre utal a menyasszonynak kívánt áldásmondás is: «achoszénu at haji lealfe revóvó», nővérünk, ezrek ezerére szaporodjál. (Gen. 24. 60.) Vannak vidékek, ahol a háztűznézés alkalmával, ha a kérőt elfogadják, a leány fejét egy szempillantásra letakarják, rendszerint köpenyeggel; ennek az elmaradása elutasítást jelent. Ez a népszokás nyilvánvalóan a F. szokásából bontakozott ki."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1366. címszó a lexikon => 263. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11366.htm

CÍMSZÓ: Fátyolkötés

SZÓCIKK: Fátyolkötés, német és jiddis nyelven Bedecken, szertartás, amely megelőzi az esketést. Magyarországon, de Európa és a Kelet minden más országában is fátyollal, vagy e célra készült díszes kendővel letakarják a hajadon menyasszony fejét és így viszik a baldachin chuppa alá. Némely helyen komlót, vagy búzamagot szórnak a fátyolra, a termékenység szimbólumául. A szokásnak ez a része szláv eredetre vall. A F. eredetét kétféleképpen magyarázzák. A zsidók erkölcsi felfogása nagyra értékeli az asszonyi szemérmességet és súlyt vetett rá, hogy ez a felszabaduló nemi élet küszöbén szimbolikus kifejezést találjon. A menyasszony fátyolozottan lép a vőlegénye elé, anélkül, hogy idegen tekintet ostromolja leányos tisztaságát. A romantikusabb magyarázat szerint a F. szokása az ősi időkben dívott menyasszony-rablás emlékét őrzi, mivelhogy az elrablóit nőket rendszerint fátyol alá rejtették. Ez a magyarázat túlságosan erőltetett, az első természetesebb és elfogadhatóbb. A szokás mindenesetre nagyon régi és talán a Szentírásra támaszkodik, amely elmondja Gen. 21. 15 , hogy Rebeka lefátyolozta magát, mikor megpillantotta a férjéül kiszemelt Izsákot. Erre utal a menyasszonynak kívánt áldásmondás is: achoszénu at haji lealfe revóvó , nővérünk, ezrek ezerére szaporodjál. Gen. 24. 60. Vannak vidékek, ahol a háztűznézés alkalmával, ha a kérőt elfogadják, a leány fejét egy szempillantásra letakarják, rendszerint köpenyeggel; ennek az elmaradása elutasítást jelent. Ez a népszokás nyilvánvalóan a F. szokásából bontakozott ki.

11366.ht

CÍMSZÓ Fátyolköté

SZÓCIKK Fátyolkötés néme é jiddi nyelve Bedecken szertartás amel megelőz a esketést Magyarországon d Európ é Kele minde má országába i fátyollal vag célr készül dísze kendőve letakarjá hajado menyasszon fejé é íg viszi baldachi chupp alá Némel helye komlót vag búzamago szórna fátyolra termékenysé szimbólumául szokásna e rész szlá eredetr vall F eredeté kétféleképpe magyarázzák zsidó erkölcs felfogás nagyr értékel a asszony szemérmessége é súly vetet rá hog e felszabadul nem éle küszöbé szimboliku kifejezés találjon menyasszon fátyolozotta lé vőlegény elé anélkül hog idege tekinte ostromolj leányo tisztaságát romantikusab magyaráza szerin F szokás a ős időkbe dívot menyasszony-rablá emléké őrzi mivelhog a elrablói nőke rendszerin fátyo al rejtették E magyaráza túlságosa erőltetett a els természeteseb é elfogadhatóbb szoká mindenesetr nagyo rég é talá Szentírásr támaszkodik amel elmondj Gen 21 1 hog Rebek lefátyolozt magát miko megpillantott férjéü kiszemel Izsákot Err uta menyasszonyna kíván áldásmondá is achoszén a haj lealf revóv nővérünk ezre ezerér szaporodjál Gen 24 60 Vanna vidékek aho háztűznézé alkalmával h kérő elfogadják leán fejé eg szempillantásr letakarják rendszerin köpenyeggel enne a elmaradás elutasítás jelent E népszoká nyilvánvalóa F szokásábó bontakozot ki

11366.h

CÍMSZ Fátyolköt

SZÓCIK Fátyolköté ném jidd nyelv Bedecke szertartá ame megelő esketés Magyarországo Euró Kel mind m országáb fátyolla va cél készü dísz kendőv letakarj hajad menyasszo fej í visz baldach chup al Néme hely komló va búzamag szórn fátyolr termékenys szimbólumáu szokásn rés szl eredet val eredet kétféleképp magyarázzá zsid erkölc felfogá nagy értéke asszon szemérmesség súl vete r ho felszabadu ne él küszöb szimbolik kifejezé találjo menyasszo fátyolozott l vőlegén el anélkü ho ideg tekint ostromol leány tisztaságá romantikusa magyaráz szeri szoká ő időkb dívo menyasszony-rabl emlék őrz mivelho elrabló nők rendszeri fáty a rejtetté magyaráz túlságos erőltetet el természetese elfogadhatób szok mindeneset nagy ré tal Szentírás támaszkodi ame elmond Ge 2 ho Rebe lefátyoloz magá mik megpillantot férjé kiszeme Izsáko Er ut menyasszonyn kívá áldásmond i achoszé ha leal revó nővérün ezr ezeré szaporodjá Ge 2 6 Vann vidéke ah háztűznéz alkalmáva kér elfogadjá leá fej e szempillantás letakarjá rendszeri köpenyegge enn elmaradá elutasítá jelen népszok nyilvánvaló szokásáb bontakozo k

11366.

CÍMS Fátyolkö

SZÓCI Fátyolköt né jid nyel Bedeck szertart am megel esketé Magyarország Eur Ke min országá fátyoll v cé kész dís kendő letakar haja menyassz fe vis baldac chu a Ném hel koml v búzama szór fátyol termékeny szimbólumá szokás ré sz erede va erede kétfélekép magyarázz zsi erköl felfog nag érték asszo szemérmessé sú vet h felszabad n é küszö szimboli kifejez találj menyassz fátyolozot vőlegé e anélk h ide tekin ostromo leán tisztaság romantikus magyará szer szok idők dív menyasszony-rab emlé őr mivelh elrabl nő rendszer fát rejtett magyará túlságo erőltete e természetes elfogadható szo mindenese nag r ta Szentírá támaszkod am elmon G h Reb lefátyolo mag mi megpillanto férj kiszem Izsák E u menyasszony kív áldásmon achosz h lea rev nővérü ez ezer szaporodj G Van vidék a háztűzné alkalmáv ké elfogadj le fe szempillantá letakarj rendszer köpenyegg en elmarad elutasít jele népszo nyilvánval szokásá bontakoz

11366

CÍM Fátyolk

SZÓC Fátyolkö n ji nye Bedec szertar a mege esket Magyarorszá Eu K mi ország fátyol c kés dí kend letaka haj menyass f vi balda ch Né he kom búzam szó fátyo terméken szimbólum szoká r s ered v ered kétféleké magyaráz zs erkö felfo na érté assz szemérmess s ve felszaba küsz szimbol kifeje talál menyass fátyolozo vőleg anél id teki ostrom leá tisztasá romantiku magyar sze szo idő dí menyasszony-ra eml ő mivel elrab n rendsze fá rejtet magyar túlság erőltet természete elfogadhat sz mindenes na t Szentír támaszko a elmo Re lefátyol ma m megpillant fér kisze Izsá menyasszon kí áldásmo achos le re nővér e eze szaporod Va vidé háztűzn alkalmá k elfogad l f szempillant letakar rendsze köpenyeg e elmara elutasí jel népsz nyilvánva szokás bontako

1136

CÍ Fátyol

SZÓ Fátyolk j ny Bede szerta meg eske Magyarorsz E m orszá fátyo ké d ken letak ha menyas v bald c N h ko búza sz fáty terméke szimbólu szok ere ere kétfélek magyará z erk felf n ért ass szemérmes v felszab küs szimbo kifej talá menyas fátyoloz vőle ané i tek ostro le tisztas romantik magya sz sz id d menyasszony-r em mive elra rendsz f rejte magya túlsá erőlte természet elfogadha s mindene n Szentí támaszk elm R lefátyo m megpillan fé kisz Izs menyasszo k áldásm acho l r nővé ez szaporo V vid háztűz alkalm elfoga szempillan letaka rendsz köpenye elmar elutas je néps nyilvánv szoká bontak