11367.htm

CÍMSZÓ: Fáy

SZEMÉLYNÉV: Fáy Szeréna

SZÓCIKK: Fáy Szeréna*, színművésznő, szül. Erdőhegyen 1865. A színiakadémia elvégzése után a Nemzeti Színház szerződtette. Jászai Mari mellett a színház legkiválóbb tragikája volt, aki felfogásának mélységével és nemes pátoszával a közönség komolyabb részének kedveltjei közé emelkedett. Mint Éva Az ember tragédiájában, Goneril a Lear királyban, Adél a Báró és bankárban nagy sikert aratott. A komika szerepkörében is kiváló alakítást nyújtott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1367. címszó a lexikon => 263. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11367.htm

CÍMSZÓ: Fáy

SZEMÉLYNÉV: Fáy Szeréna

SZÓCIKK: Fáy Szeréna*, színművésznő, szül. Erdőhegyen 1865. A színiakadémia elvégzése után a Nemzeti Színház szerződtette. Jászai Mari mellett a színház legkiválóbb tragikája volt, aki felfogásának mélységével és nemes pátoszával a közönség komolyabb részének kedveltjei közé emelkedett. Mint Éva Az ember tragédiájában, Goneril a Lear királyban, Adél a Báró és bankárban nagy sikert aratott. A komika szerepkörében is kiváló alakítást nyújtott.

11367.ht

CÍMSZÓ Fá

SZEMÉLYNÉV Fá Szerén

SZÓCIKK Fá Szeréna* színművésznő szül Erdőhegye 1865 színiakadémi elvégzés utá Nemzet Színhá szerződtette Jásza Mar mellet színhá legkiválób tragikáj volt ak felfogásána mélységéve é neme pátoszáva közönsé komolyab részéne kedveltje köz emelkedett Min Év A embe tragédiájában Goneri Lea királyban Adé Bár é bankárba nag siker aratott komik szerepkörébe i kivál alakítás nyújtott

11367.h

CÍMSZ F

SZEMÉLYNÉ F Szeré

SZÓCIK F Szeréna színművészn szü Erdőhegy 186 színiakadém elvégzé ut Nemze Szính szerződtett Jász Ma melle szính legkiváló tragiká vol a felfogásán mélységév nem pátoszáv közöns komolya részén kedveltj kö emelkedet Mi É emb tragédiájába Goner Le királyba Ad Bá bankárb na sike aratot komi szerepköréb kivá alakítá nyújtot

11367.

CÍMS

SZEMÉLYN Szer

SZÓCI Szerén színművész sz Erdőheg 18 színiakadé elvégz u Nemz Szín szerződtet Jás M mell szín legkivál tragik vo felfogásá mélységé ne pátoszá közön komoly részé kedvelt k emelkede M em tragédiájáb Gone L királyb A B bankár n sik arato kom szerepköré kiv alakít nyújto

11367

CÍM

SZEMÉLY Sze

SZÓC Szeré színművés s Erdőhe 1 színiakad elvég Nem Szí szerződte Já mel szí legkivá tragi v felfogás mélység n pátosz közö komol rész kedvel emelked e tragédiájá Gon király banká si arat ko szerepkör ki alakí nyújt

1136SZEMÉL Sz

SZÓ Szer színművé Erdőh színiaka elvé Ne Sz szerződt J me sz legkiv trag felfogá mélysé pátos köz komo rés kedve emelke tragédiáj Go királ bank s ara k szerepkö k alak nyúj