11368.htm

CÍMSZÓ: Fayer

SZEMÉLYNÉV: Fayer László

SZÓCIKK: "Fayer László, a leghíresebb magyar büntetőjogász, egyetemi tanár, szül. Kecskeméten 1842, megh. Budapesten 1906 nov. 9., Egyetemi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte s miután eleinte országgyűlési gyorsíró volt, 1873. egyetemi magántanár, 1895. rk. tanár, 1901. pedig a büntetőjog tudományának nyilvános rendes tanára lett. F. egyik alapítója volt a Magyar Jogászegyletnek, melynek később alelnöke is lett. 1870-80-ig szerkesztette a Magyar Themisz c. jogi szaklapot, majd a Jogtudományi Közlönyt, ahol a bírósági ítéleteket és a Btk.-et nem egyszer szigorú, de nagy tudásra valló kritikában részesítette. Rendkívül nagyszámú és értékes tanulmányain kívül, melyek jogi szaklapokban jelentek meg, könyv alakban megjelent alkotásai: Bűnvádi eljárásunk reformjához (1884); Bűnvádi eljárásunk a törvényszékek előtt (1885); A magyar bűnvádi eljárás mai érvényben (1887); Bűnügyi esetek szemináriumi használatra (2. kiad. 1893); A Pribál-esethez (1888); Büntetési rendszerünk reformja (3 köt. 1889-93); Tanulmányok a büntetőjog- és eljárás köréből (1894); Az otthon védelme a magyar büntetőjogban (1895); A magyar büntetőjog kézikönyve (2 köt. 2 kiad. 1905); Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye (1896-98); A magyar bűnvádi perrendtartás vezérfonala (1899)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1368. címszó a lexikon => 263. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11368.htm

CÍMSZÓ: Fayer

SZEMÉLYNÉV: Fayer László

SZÓCIKK: Fayer László, a leghíresebb magyar büntetőjogász, egyetemi tanár, szül. Kecskeméten 1842, megh. Budapesten 1906 nov. 9., Egyetemi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte s miután eleinte országgyűlési gyorsíró volt, 1873. egyetemi magántanár, 1895. rk. tanár, 1901. pedig a büntetőjog tudományának nyilvános rendes tanára lett. F. egyik alapítója volt a Magyar Jogászegyletnek, melynek később alelnöke is lett. 1870-80-ig szerkesztette a Magyar Themisz c. jogi szaklapot, majd a Jogtudományi Közlönyt, ahol a bírósági ítéleteket és a Btk.-et nem egyszer szigorú, de nagy tudásra valló kritikában részesítette. Rendkívül nagyszámú és értékes tanulmányain kívül, melyek jogi szaklapokban jelentek meg, könyv alakban megjelent alkotásai: Bűnvádi eljárásunk reformjához 1884 ; Bűnvádi eljárásunk a törvényszékek előtt 1885 ; A magyar bűnvádi eljárás mai érvényben 1887 ; Bűnügyi esetek szemináriumi használatra 2. kiad. 1893 ; A Pribál-esethez 1888 ; Büntetési rendszerünk reformja 3 köt. 1889-93 ; Tanulmányok a büntetőjog- és eljárás köréből 1894 ; Az otthon védelme a magyar büntetőjogban 1895 ; A magyar büntetőjog kézikönyve 2 köt. 2 kiad. 1905 ; Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye 1896-98 ; A magyar bűnvádi perrendtartás vezérfonala 1899 .

11368.ht

CÍMSZÓ Faye

SZEMÉLYNÉV Faye Lászl

SZÓCIKK Faye László leghíreseb magya büntetőjogász egyetem tanár szül Kecskeméte 1842 megh Budapeste 190 nov 9. Egyetem tanulmányai budapest egyeteme végezt miutá eleint országgyűlés gyorsír volt 1873 egyetem magántanár 1895 rk tanár 1901 pedi büntetőjo tudományána nyilváno rende tanár lett F egyi alapítój vol Magya Jogászegyletnek melyne későb alelnök i lett 1870-80-i szerkesztett Magya Themis c jog szaklapot maj Jogtudomány Közlönyt aho bíróság ítéleteke é Btk.-e ne egysze szigorú d nag tudásr vall kritikába részesítette Rendkívü nagyszám é értéke tanulmányai kívül melye jog szaklapokba jelente meg köny alakba megjelen alkotásai Bűnvád eljárásun reformjáho 188 Bűnvád eljárásun törvényszéke előt 188 magya bűnvád eljárá ma érvénybe 188 Bűnügy esete szeminárium használatr 2 kiad 189 Pribál-esethe 188 Büntetés rendszerün reformj köt 1889-9 Tanulmányo büntetőjog é eljárá körébő 189 A ottho védelm magya büntetőjogba 189 magya büntetőjo kézikönyv köt kiad 190 A 1843-ik büntetőjog javaslato anyaggyűjtemény 1896-9 magya bűnvád perrendtartá vezérfonal 189

11368.h

CÍMSZ Fay

SZEMÉLYNÉ Fay Lász

SZÓCIK Fay Lászl leghírese magy büntetőjogás egyete taná szü Kecskemét 184 meg Budapest 19 no 9 Egyete tanulmánya budapes egyetem végez miut elein országgyűlé gyorsí vol 187 egyete magántaná 189 r taná 190 ped büntetőj tudományán nyilván rend taná let egy alapító vo Magy Jogászegyletne melyn késő alelnö let 1870-80- szerkesztet Magy Themi jo szaklapo ma Jogtudomán Közlöny ah bírósá ítéletek Btk.- n egysz szigor na tudás val kritikáb részesített Rendkív nagyszá érték tanulmánya kívü mely jo szaklapokb jelent me kön alakb megjele alkotása Bűnvá eljárásu reformjáh 18 Bűnvá eljárásu törvényszék elő 18 magy bűnvá eljár m érvényb 18 Bűnüg eset szemináriu használat kia 18 Pribál-eseth 18 Bünteté rendszerü reform kö 1889- Tanulmány büntetőjo eljár köréb 18 otth védel magy büntetőjogb 18 magy büntetőj kéziköny kö kia 19 1843-i büntetőjo javaslat anyaggyűjtemén 1896- magy bűnvá perrendtart vezérfona 18

11368.

CÍMS Fa

SZEMÉLYN Fa Lás

SZÓCI Fa Lász leghíres mag büntetőjogá egyet tan sz Kecskemé 18 me Budapes 1 n Egyet tanulmány budape egyete vége miu elei országgyűl gyors vo 18 egyet magántan 18 tan 19 pe büntető tudományá nyilvá ren tan le eg alapít v Mag Jogászegyletn mely kés aleln le 1870-80 szerkeszte Mag Them j szaklap m Jogtudomá Közlön a bírós ítélete Btk. egys szigo n tudá va kritiká részesítet Rendkí nagysz érté tanulmány kív mel j szaklapok jelen m kö alak megjel alkotás Bűnv eljárás reformjá 1 Bűnv eljárás törvényszé el 1 mag bűnv eljá érvény 1 Bűnü ese szeminári használa ki 1 Pribál-eset 1 Büntet rendszer refor k 1889 Tanulmán büntetőj eljá köré 1 ott véde mag büntetőjog 1 mag büntető kézikön k ki 1 1843- büntetőj javasla anyaggyűjtemé 1896 mag bűnv perrendtar vezérfon 1

11368

CÍM F

SZEMÉLY F Lá

SZÓC F Lás leghíre ma büntetőjog egye ta s Kecskem 1 m Budape Egye tanulmán budap egyet vég mi ele országgyű gyor v 1 egye magánta 1 ta 1 p büntet tudomány nyilv re ta l e alapí Ma Jogászegylet mel ké alel l 1870-8 szerkeszt Ma The szakla Jogtudom Közlö bíró ítélet Btk egy szig tud v kritik részesíte Rendk nagys ért tanulmán kí me szaklapo jele k ala megje alkotá Bűn eljárá reformj Bűn eljárá törvénysz e ma bűn elj érvén Bűn es szeminár használ k Pribál-ese Bünte rendsze refo 188 Tanulmá büntető elj kör ot véd ma büntetőjo ma büntet kézikö k 1843 büntető javasl anyaggyűjtem 189 ma bűn perrendta vezérfo

1136SZEMÉL L

SZÓ Lá leghír m büntetőjo egy t Kecske Budap Egy tanulmá buda egye vé m el országgy gyo egy magánt t bünte tudomán nyil r t alap M Jogászegyle me k ale 1870- szerkesz M Th szakl Jogtudo Közl bír ítéle Bt eg szi tu kriti részesít Rend nagy ér tanulmá k m szaklap jel al megj alkot Bű eljár reform Bű eljár törvénys m bű el érvé Bű e szeminá haszná Pribál-es Bünt rendsz ref 18 Tanulm büntet el kö o vé m büntetőj m bünte kézik 184 büntet javas anyaggyűjte 18 m bű perrendt vezérf