11370.htm

CÍMSZÓ: Fazekas

SZEMÉLYNÉV: Fazekas Imre

SZÓCIKK: " Fazekas Imre, író és színműíró, szül. Budapesten 1887. A gimnáziumot és az egyetemet Budapesten végezte. Már tizenhatéves korában érdekes hangú versei jelentek meg a Pesti Hírlapban Advena Novus álnévvel. Több esztendőt töltött külföldön, különösen Berlinben, ahonnan cikkeket irt a Pesti Hírlapnak. Budapestre visszatérve, a Nyugatban és más lapokban jelentek meg versei. Nevét ismertebbé színműveivel tette, amelyek tartalmas, izmos, a hatáskeltés minden eszközével rendelkező tehetségről tesznek tanúságot. Szereti a rikító témákat, amelyeknek markáns feldolgozásával megfogja a közönséget. Egész estét betöltő első darabját, a háborús tárgyú Silvió kapitányt, a Magyar Színház adta elő. Ezt követték gyors egymásutánban: Altona (Magyar Szinbáz); Madonna (Vígszínház); Trojka (Magyar Színház). Nagy sikert arattak egyfelvonásosai: Szerelmesek; Elza asszony; Cirkusz; Aljas gazember; Függöny; Ringlispil; Fera-Palace 1922. rövid időre Berlinbe költözött, ahol filmeket irt. 1925-ben az amerikai Paramount-filmgyár filmírásra szerződtette Holywoodba. 1926 óta ismét Budapesten él, mint az Est-lapok főmunkatársa, színházrovat vezetője és szinikritikusa."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1370. címszó a lexikon => 263. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11370.htm

CÍMSZÓ: Fazekas

SZEMÉLYNÉV: Fazekas Imre

SZÓCIKK: Fazekas Imre, író és színműíró, szül. Budapesten 1887. A gimnáziumot és az egyetemet Budapesten végezte. Már tizenhatéves korában érdekes hangú versei jelentek meg a Pesti Hírlapban Advena Novus álnévvel. Több esztendőt töltött külföldön, különösen Berlinben, ahonnan cikkeket irt a Pesti Hírlapnak. Budapestre visszatérve, a Nyugatban és más lapokban jelentek meg versei. Nevét ismertebbé színműveivel tette, amelyek tartalmas, izmos, a hatáskeltés minden eszközével rendelkező tehetségről tesznek tanúságot. Szereti a rikító témákat, amelyeknek markáns feldolgozásával megfogja a közönséget. Egész estét betöltő első darabját, a háborús tárgyú Silvió kapitányt, a Magyar Színház adta elő. Ezt követték gyors egymásutánban: Altona Magyar Szinbáz ; Madonna Vígszínház ; Trojka Magyar Színház . Nagy sikert arattak egyfelvonásosai: Szerelmesek; Elza asszony; Cirkusz; Aljas gazember; Függöny; Ringlispil; Fera-Palace 1922. rövid időre Berlinbe költözött, ahol filmeket irt. 1925-ben az amerikai Paramount-filmgyár filmírásra szerződtette Holywoodba. 1926 óta ismét Budapesten él, mint az Est-lapok főmunkatársa, színházrovat vezetője és szinikritikusa.

11370.ht

CÍMSZÓ Fazeka

SZEMÉLYNÉV Fazeka Imr

SZÓCIKK Fazeka Imre ír é színműíró szül Budapeste 1887 gimnáziumo é a egyeteme Budapeste végezte Má tizenhatéve korába érdeke hang verse jelente me Pest Hírlapba Adven Novu álnévvel Töb esztendő töltöt külföldön különöse Berlinben ahonna cikkeke ir Pest Hírlapnak Budapestr visszatérve Nyugatba é má lapokba jelente me versei Nevé ismertebb színműveive tette amelye tartalmas izmos hatáskelté minde eszközéve rendelkez tehetségrő teszne tanúságot Szeret rikít témákat amelyekne markán feldolgozásáva megfogj közönséget Egés esté betölt els darabját háború tárgy Silvi kapitányt Magya Színhá adt elő Ez követté gyor egymásutánban Alton Magya Szinbá Madonn Vígszínhá Trojk Magya Színhá Nag siker aratta egyfelvonásosai Szerelmesek Elz asszony Cirkusz Alja gazember Függöny Ringlispil Fera-Palac 1922 rövi időr Berlinb költözött aho filmeke irt 1925-be a amerika Paramount-filmgyá filmírásr szerződtett Holywoodba 192 ót ismé Budapeste él min a Est-lapo főmunkatársa színházrova vezetőj é szinikritikusa

11370.h

CÍMSZ Fazek

SZEMÉLYNÉ Fazek Im

SZÓCIK Fazek Imr í színműír szü Budapest 188 gimnázium egyetem Budapest végezt M tizenhatév koráb érdek han vers jelent m Pes Hírlapb Adve Nov álnévve Tö esztend töltö külföldö különös Berlinbe ahonn cikkek i Pes Hírlapna Budapest visszatérv Nyugatb m lapokb jelent m verse Nev ismerteb színműveiv tett amely tartalma izmo hatáskelt mind eszközév rendelke tehetségr teszn tanúságo Szere rikí témáka amelyekn marká feldolgozásáv megfog közönsége Egé est betöl el darabjá hábor tárg Silv kapitány Magy Szính ad el E követt gyo egymásutánba Alto Magy Szinb Madon Vígszính Troj Magy Szính Na sike aratt egyfelvonásosa Szerelmese El asszon Cirkus Alj gazembe Függön Ringlispi Fera-Pala 192 röv idő Berlin költözöt ah filmek ir 1925-b amerik Paramount-filmgy filmírás szerződtet Holywoodb 19 ó ism Budapest é mi Est-lap főmunkatárs színházrov vezető szinikritikus

11370.

CÍMS Faze

SZEMÉLYN Faze I

SZÓCI Faze Im színműí sz Budapes 18 gimnáziu egyete Budapes végez tizenhaté korá érde ha ver jelen Pe Hírlap Adv No álnévv T eszten tölt külföld különö Berlinb ahon cikke Pe Hírlapn Budapes visszatér Nyugat lapok jelen vers Ne ismerte színművei tet amel tartalm izm hatáskel min eszközé rendelk tehetség tesz tanúság Szer rik témák amelyek mark feldolgozásá megfo közönség Eg es betö e darabj hábo tár Sil kapitán Mag Szín a e követ gy egymásutánb Alt Mag Szin Mado Vígszín Tro Mag Szín N sik arat egyfelvonásos Szerelmes E asszo Cirku Al gazemb Függö Ringlisp Fera-Pal 19 rö id Berli költözö a filme i 1925- ameri Paramount-filmg filmírá szerződte Holywood 1 is Budapes m Est-la főmunkatár színházro vezet szinikritiku

11370

CÍM Faz

SZEMÉLY Faz

SZÓC Faz I színmű s Budape 1 gimnázi egyet Budape vége tizenhat kor érd h ve jele P Hírla Ad N álnév eszte töl külföl külön Berlin aho cikk P Hírlap Budape visszaté Nyuga lapo jele ver N ismert színműve te ame tartal iz hatáske mi eszköz rendel tehetsé tes tanúsá Sze ri témá amelye mar feldolgozás megf közönsé E e bet darab háb tá Si kapitá Ma Szí köve g egymásután Al Ma Szi Mad Vígszí Tr Ma Szí si ara egyfelvonáso Szerelme assz Cirk A gazem Függ Ringlis Fera-Pa 1 r i Berl költöz film 1925 amer Paramount-film filmír szerződt Holywoo i Budape Est-l főmunkatá színházr veze szinikritik

1137

CÍ Fa

SZEMÉL Fa

SZÓ Fa színm Budap gimnáz egye Budap vég tizenha ko ér v jel Hírl A álné eszt tö külfö külö Berli ah cik Hírla Budap visszat Nyug lap jel ve ismer színműv t am tarta i hatásk m eszkö rende tehets te tanús Sz r tém amely ma feldolgozá meg közöns be dara há t S kapit M Sz köv egymásutá A M Sz Ma Vígsz T M Sz s ar egyfelvonás Szerelm ass Cir gaze Füg Ringli Fera-P Ber költö fil 192 ame Paramount-fil filmí szerződ Holywo Budap Est- főmunkat színház vez szinikriti