11375.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Artúr

SZÓCIKK: Fehér, 1. Artúr, szavalóművész, szül. Budapesten 1887 jan. 22. Énekesnek készült, majd vidéken színészkedett sokáig, azután a Vígszínházhoz került, ahol öt évig működött. 1919-ben a színpadot kényszerűségből felcserélte a pódiummal s rövidesen ismert és népszerű előadó- és szavalóművész lett. Bécsben, Berlinben, Párisban és más külföldi nagy városokban magyar- és németnyelvű előadóestéket rendezett. Évek óta minden fontosabb zsidó kulturális előadáson és hangversenyen szerepel. Magyarországon elsőnek szólaltatta meg a héber költészetet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1375. címszó a lexikon => 264. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11375.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Artúr

SZÓCIKK: Fehér, 1. Artúr, szavalóművész, szül. Budapesten 1887 jan. 22. Énekesnek készült, majd vidéken színészkedett sokáig, azután a Vígszínházhoz került, ahol öt évig működött. 1919-ben a színpadot kényszerűségből felcserélte a pódiummal s rövidesen ismert és népszerű előadó- és szavalóművész lett. Bécsben, Berlinben, Párisban és más külföldi nagy városokban magyar- és németnyelvű előadóestéket rendezett. Évek óta minden fontosabb zsidó kulturális előadáson és hangversenyen szerepel. Magyarországon elsőnek szólaltatta meg a héber költészetet.

11375.ht

CÍMSZÓ Fehé

SZEMÉLYNÉV Fehé Artú

SZÓCIKK Fehér 1 Artúr szavalóművész szül Budapeste 188 jan 22 Énekesne készült maj vidéke színészkedet sokáig azutá Vígszínházho került aho ö évi működött 1919-be színpado kényszerűségbő felcserélt pódiumma rövidese ismer é népszer előadó é szavalóművés lett Bécsben Berlinben Párisba é má külföld nag városokba magyar é németnyelv előadóestéke rendezett Éve ót minde fontosab zsid kulturáli előadáso é hangversenye szerepel Magyarországo elsőne szólaltatt me hébe költészetet

11375.h

CÍMSZ Feh

SZEMÉLYNÉ Feh Art

SZÓCIK Fehé Artú szavalóművés szü Budapest 18 ja 2 Énekesn készül ma vidék színészkede sokái azut Vígszínházh kerül ah év működöt 1919-b színpad kényszerűségb felcserél pódiumm rövides isme népsze előad szavalóművé let Bécsbe Berlinbe Párisb m külföl na városokb magya németnyel előadóesték rendezet Év ó mind fontosa zsi kulturál előadás hangverseny szerepe Magyarország elsőn szólaltat m héb költészete

11375.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe Ar

SZÓCI Feh Art szavalóművé sz Budapes 1 j Énekes készü m vidé színészked soká azu Vígszínház kerü a é működö 1919- színpa kényszerűség felcseré pódium rövide ism népsz előa szavalóműv le Bécsb Berlinb Páris külfö n városok magy németnye előadóesté rendeze É min fontos zs kulturá előadá hangversen szerep Magyarorszá első szólalta hé költészet

11375

CÍM F

SZEMÉLY F A

SZÓC Fe Ar szavalóműv s Budape Éneke kész vid színészke sok az Vígszínhá ker működ 1919 színp kényszerűsé felcser pódiu rövid is néps elő szavalómű l Bécs Berlin Pári külf városo mag németny előadóest rendez mi fonto z kultur előad hangverse szere Magyarorsz els szólalt h költésze

1137SZEMÉL

SZÓ F A szavalómű Budap Ének kés vi színészk so a Vígszính ke műkö 191 szín kényszerűs felcse pódi rövi i nép el szavalóm Béc Berli Pár kül város ma németn előadóes rende m font kultu előa hangvers szer Magyarors el szólal költész