11389.htm

CÍMSZÓ: Fejér

SZEMÉLYNÉV: Fejér Lajos

SZÓCIKK: 3. F. Lajos, építész, szül. Máramarosszigeten 1877. júl. 28. A budapesti műegyetemen szerzett építészmérnöki diplomát. A kaposvári városháza tervpályázatán első díjat nyert. Eleinte Möller István műegyetemi tanár irodájában dolgozott, majd önállósította magát s később megalapította a Fejér és Dános céget, mely egyike az ország legnagyobb építési vállalatainak s vidéken Debrecenben, Sopronban és Szalonikiben vannak fiókjai. Vállalata több budapesti köz- és magánépületet, számos vidéki törvényszéki palotát és gyárat épített. F. volt egyik megindítója a budapesti kislakás-építkezésnek, mely érdemei elismeréséül 1927. kormányfőtanácsossá nevezték ki. Alapította és szerkesztette a Magyar Pályázatok c. illusztrált építészeti folyóiratot. Több szakkönyv szerkesztésében részt vett. Több szak egyesület vezetőségi tagja. A felekezeti életben is tevékeny részt vesz.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1389. címszó a lexikon => 265. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11389.htm

CÍMSZÓ: Fejér

SZEMÉLYNÉV: Fejér Lajos

SZÓCIKK: 3. F. Lajos, építész, szül. Máramarosszigeten 1877. júl. 28. A budapesti műegyetemen szerzett építészmérnöki diplomát. A kaposvári városháza tervpályázatán első díjat nyert. Eleinte Möller István műegyetemi tanár irodájában dolgozott, majd önállósította magát s később megalapította a Fejér és Dános céget, mely egyike az ország legnagyobb építési vállalatainak s vidéken Debrecenben, Sopronban és Szalonikiben vannak fiókjai. Vállalata több budapesti köz- és magánépületet, számos vidéki törvényszéki palotát és gyárat épített. F. volt egyik megindítója a budapesti kislakás-építkezésnek, mely érdemei elismeréséül 1927. kormányfőtanácsossá nevezték ki. Alapította és szerkesztette a Magyar Pályázatok c. illusztrált építészeti folyóiratot. Több szakkönyv szerkesztésében részt vett. Több szak egyesület vezetőségi tagja. A felekezeti életben is tevékeny részt vesz.

11389.ht

CÍMSZÓ Fejé

SZEMÉLYNÉV Fejé Lajo

SZÓCIKK 3 F Lajos építész szül Máramarosszigete 1877 júl 28 budapest műegyeteme szerzet építészmérnök diplomát kaposvár városház tervpályázatá els díja nyert Eleint Mölle Istvá műegyetem taná irodájába dolgozott maj önállósított magá későb megalapított Fejé é Dáno céget mel egyik a orszá legnagyob építés vállalataina vidéke Debrecenben Sopronba é Szalonikibe vanna fiókjai Vállalat töb budapest köz é magánépületet számo vidék törvényszék palotá é gyára épített F vol egyi megindítój budapest kislakás-építkezésnek mel érdeme elismeréséü 1927 kormányfőtanácsoss nevezté ki Alapított é szerkesztett Magya Pályázato c illusztrál építészet folyóiratot Töb szakköny szerkesztésébe rész vett Töb sza egyesüle vezetőség tagja felekezet életbe i tevéken rész vesz

11389.h

CÍMSZ Fej

SZEMÉLYNÉ Fej Laj

SZÓCIK Lajo építés szü Máramarossziget 187 jú 2 budapes műegyetem szerze építészmérnö diplomá kaposvá városhá tervpályázat el díj nyer Elein Möll Istv műegyete tan irodájáb dolgozot ma önállósítot mag késő megalapítot Fej Dán cége me egyi orsz legnagyo építé vállalatain vidék Debrecenbe Sopronb Szalonikib vann fiókja Vállala tö budapes kö magánépülete szám vidé törvényszé palot gyár építet vo egy megindító budapes kislakás-építkezésne me érdem elismerésé 192 kormányfőtanácsos nevezt k Alapítot szerkesztet Magy Pályázat illusztrá építésze folyóirato Tö szakkön szerkesztéséb rés vet Tö sz egyesül vezetősé tagj felekeze életb tevéke rés ves

11389.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe La

SZÓCI Laj építé sz Máramarosszige 18 j budape műegyete szerz építészmérn diplom kaposv városh tervpályáza e dí nye Elei Möl Ist műegyet ta irodájá dolgozo m önállósíto ma kés megalapíto Fe Dá cég m egy ors legnagy épít vállalatai vidé Debrecenb Sopron Szaloniki van fiókj Vállal t budape k magánépület szá vid törvénysz palo gyá építe v eg megindít budape kislakás-építkezésn m érde elismerés 19 kormányfőtanácso nevez Alapíto szerkeszte Mag Pályáza illusztr építész folyóirat T szakkö szerkesztésé ré ve T s egyesü vezetős tag felekez élet tevék ré ve

11389

CÍM F

SZEMÉLY F L

SZÓC La épít s Máramarosszig 1 budap műegyet szer építészmér diplo kapos város tervpályáz d ny Ele Mö Is műegye t irodáj dolgoz önállósít m ké megalapít F D cé eg or legnag épí vállalata vid Debrecen Sopro Szalonik va fiók Válla budap magánépüle sz vi törvénys pal gy épít e megindí budap kislakás-építkezés érd elismeré 1 kormányfőtanács neve Alapít szerkeszt Ma Pályáz illuszt építés folyóira szakk szerkesztés r v egyes vezető ta feleke éle tevé r v

1138SZEMÉL

SZÓ L épí Máramarosszi buda műegye sze építészmé dipl kapo váro tervpályá n El M I műegy irodá dolgo önállósí k megalapí c e o legna ép vállalat vi Debrece Sopr Szaloni v fió Váll buda magánépül s v törvény pa g épí megind buda kislakás-építkezé ér elismer kormányfőtanác nev Alapí szerkesz M Pályá illusz építé folyóir szak szerkeszté egye vezet t felek él tev