11390.htm

CÍMSZÓ: Fejér

SZEMÉLYNÉV: Fejér László

SZÓCIKK: 4.  F. László, (mátészalkai), államtitkár, szül. Nagykárolyban 1874. Jogi tanulmányait a budapesti s berlini egyetemen végezte. Berlinben közgazdasági tanulmányokkal is foglalkozott. A budapesti egyetemen szerezte meg jogi doktori oklevelét. 1896-ban báró Bánffy Dezső miniszterelnöksége alatta miniszterelnökségen mint segédfogalmazó lépett állami szolgálatba és előbb a nemzetiségi ügyosztályban, majd a sajtóosztályban töltött rövid átmenet után egészen hivatali pályájának befejezéséig a közjogi osztályban teljesített szolgálatot, az első években mint előadó, később mint ennek az ügyosztálynak vezetője. A szorosan vett és hazai vonatkozású közjogi ügyeken kívül a miniszterelnökség közjogi osztályának ügykörébe tartozott az Ausztriával való közös érdekű ügyek és a nemzetközi ügyek tárgyalása is. Ez ügyek ellátása körül szerzett érdemeinek elismeréséül az akkori elő meneteli viszonyokhoz képest gyorsan jutott előre a hivatalnoki rangsorban és gróf Tisza István miniszterelnöksége alatt 1913. miniszteri tanácsossá nevezték ki. A világháború alatt saját ügyosztályának vezetése mellett különleges megbízásokat kapott egyes bonyolultabb és nehezebb háborús vonatkozású ügyeknek intézésére is. Ilyenek voltak a többi között a háborús károk kérdése, a megszállott területek közigazgatásának ügyei, a hadsereg-főparancsnoksággal tárgyalandó ügyek, főképpen pedig a rokkantkérdés megoldására tervezett különböző szociális intézmények előkészítése. 1917-ben magyar nemességet nyert «mátészalkai» előnévvel, 1918. helyettes államtitkárrá nevezték ki, 1922. történt nyugalomba vonulása alkalmával pedig az államtitkári címet kapta. A forradalmi időkben hivatali állásában hasznos szolgálatokat tett a magyarországi zsidóságnak. Több közjogi és közigazgatási jogi tanulmánya jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1390. címszó a lexikon => 265. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11390.htm

CÍMSZÓ: Fejér

SZEMÉLYNÉV: Fejér László

SZÓCIKK: 4. F. László, mátészalkai , államtitkár, szül. Nagykárolyban 1874. Jogi tanulmányait a budapesti s berlini egyetemen végezte. Berlinben közgazdasági tanulmányokkal is foglalkozott. A budapesti egyetemen szerezte meg jogi doktori oklevelét. 1896-ban báró Bánffy Dezső miniszterelnöksége alatta miniszterelnökségen mint segédfogalmazó lépett állami szolgálatba és előbb a nemzetiségi ügyosztályban, majd a sajtóosztályban töltött rövid átmenet után egészen hivatali pályájának befejezéséig a közjogi osztályban teljesített szolgálatot, az első években mint előadó, később mint ennek az ügyosztálynak vezetője. A szorosan vett és hazai vonatkozású közjogi ügyeken kívül a miniszterelnökség közjogi osztályának ügykörébe tartozott az Ausztriával való közös érdekű ügyek és a nemzetközi ügyek tárgyalása is. Ez ügyek ellátása körül szerzett érdemeinek elismeréséül az akkori elő meneteli viszonyokhoz képest gyorsan jutott előre a hivatalnoki rangsorban és gróf Tisza István miniszterelnöksége alatt 1913. miniszteri tanácsossá nevezték ki. A világháború alatt saját ügyosztályának vezetése mellett különleges megbízásokat kapott egyes bonyolultabb és nehezebb háborús vonatkozású ügyeknek intézésére is. Ilyenek voltak a többi között a háborús károk kérdése, a megszállott területek közigazgatásának ügyei, a hadsereg-főparancsnoksággal tárgyalandó ügyek, főképpen pedig a rokkantkérdés megoldására tervezett különböző szociális intézmények előkészítése. 1917-ben magyar nemességet nyert mátészalkai előnévvel, 1918. helyettes államtitkárrá nevezték ki, 1922. történt nyugalomba vonulása alkalmával pedig az államtitkári címet kapta. A forradalmi időkben hivatali állásában hasznos szolgálatokat tett a magyarországi zsidóságnak. Több közjogi és közigazgatási jogi tanulmánya jelent meg.

11390.ht

CÍMSZÓ Fejé

SZEMÉLYNÉV Fejé Lászl

SZÓCIKK 4 F László mátészalka államtitkár szül Nagykárolyba 1874 Jog tanulmányai budapest berlin egyeteme végezte Berlinbe közgazdaság tanulmányokka i foglalkozott budapest egyeteme szerezt me jog doktor oklevelét 1896-ba bár Bánff Dezs miniszterelnökség alatt miniszterelnöksége min segédfogalmaz lépet állam szolgálatb é előb nemzetiség ügyosztályban maj sajtóosztályba töltöt rövi átmene utá egésze hivatal pályájána befejezéséi közjog osztályba teljesítet szolgálatot a els évekbe min előadó későb min enne a ügyosztályna vezetője szorosa vet é haza vonatkozás közjog ügyeke kívü miniszterelnöksé közjog osztályána ügyköréb tartozot a Ausztriáva val közö érdek ügye é nemzetköz ügye tárgyalás is E ügye ellátás körü szerzet érdemeine elismeréséü a akkor el menetel viszonyokho képes gyorsa jutot előr hivatalnok rangsorba é gró Tisz Istvá miniszterelnökség alat 1913 miniszter tanácsoss nevezté ki világhábor alat sajá ügyosztályána vezetés mellet különlege megbízásoka kapot egye bonyolultab é nehezeb háború vonatkozás ügyekne intézésér is Ilyene volta több közöt háború káro kérdése megszállot területe közigazgatásána ügyei hadsereg-főparancsnokságga tárgyaland ügyek főképpe pedi rokkantkérdé megoldásár tervezet különböz szociáli intézménye előkészítése 1917-be magya nemessége nyer mátészalka előnévvel 1918 helyette államtitkárr nevezté ki 1922 történ nyugalomb vonulás alkalmáva pedi a államtitkár címe kapta forradalm időkbe hivatal állásába haszno szolgálatoka tet magyarország zsidóságnak Töb közjog é közigazgatás jog tanulmány jelen meg

11390.h

CÍMSZ Fej

SZEMÉLYNÉ Fej Lász

SZÓCIK Lászl mátészalk államtitká szü Nagykárolyb 187 Jo tanulmánya budapes berli egyetem végezt Berlinb közgazdasá tanulmányokk foglalkozot budapes egyetem szerez m jo dokto oklevelé 1896-b bá Bánf Dez miniszterelnöksé alat miniszterelnökség mi segédfogalma lépe álla szolgálat elő nemzetisé ügyosztályba ma sajtóosztályb töltö röv átmen ut egész hivata pályáján befejezésé közjo osztályb teljesíte szolgálato el évekb mi előad késő mi enn ügyosztályn vezetőj szoros ve haz vonatkozá közjo ügyek kív miniszterelnöks közjo osztályán ügyköré tartozo Ausztriáv va köz érde ügy nemzetkö ügy tárgyalá i ügy ellátá kör szerze érdemein elismerésé akko e menete viszonyokh képe gyors juto elő hivatalno rangsorb gr Tis Istv miniszterelnöksé ala 191 miniszte tanácsos nevezt k világhábo ala saj ügyosztályán vezeté melle különleg megbízások kapo egy bonyolulta neheze hábor vonatkozá ügyekn intézésé i Ilyen volt töb közö hábor kár kérdés megszállo terület közigazgatásán ügye hadsereg-főparancsnokságg tárgyalan ügye főképp ped rokkantkérd megoldásá terveze különbö szociál intézmény előkészítés 1917-b magy nemesség nye mátészalk előnévve 191 helyett államtitkár nevezt k 192 törté nyugalom vonulá alkalmáv ped államtitká cím kapt forradal időkb hivata állásáb haszn szolgálatok te magyarorszá zsidóságna Tö közjo közigazgatá jo tanulmán jele me

11390.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe Lás

SZÓCI Lász mátészal államtitk sz Nagykároly 18 J tanulmány budape berl egyete végez Berlin közgazdas tanulmányok foglalkozo budape egyete szere j dokt oklevel 1896- b Bán De miniszterelnöks ala miniszterelnöksé m segédfogalm lép áll szolgála el nemzetis ügyosztályb m sajtóosztály tölt rö átme u egés hivat pályájá befejezés közj osztály teljesít szolgálat e évek m előa kés m en ügyosztály vezető szoro v ha vonatkoz közj ügye kí miniszterelnök közj osztályá ügykör tartoz Ausztriá v kö érd üg nemzetk üg tárgyal üg ellát kö szerz érdemei elismerés akk menet viszonyok kép gyor jut el hivataln rangsor g Ti Ist miniszterelnöks al 19 miniszt tanácso nevez világháb al sa ügyosztályá vezet mell különle megbízáso kap eg bonyolult nehez hábo vonatkoz ügyek intézés Ilye vol tö köz hábo ká kérdé megszáll terüle közigazgatásá ügy hadsereg-főparancsnokság tárgyala ügy főkép pe rokkantkér megoldás tervez különb szociá intézmén előkészíté 1917- mag nemessé ny mátészal előnévv 19 helyet államtitká nevez 19 tört nyugalo vonul alkalmá pe államtitk cí kap forrada idők hivat állásá hasz szolgálato t magyarorsz zsidóságn T közj közigazgat j tanulmá jel m

11390

CÍM F

SZEMÉLY F Lá

SZÓC Lás mátésza államtit s Nagykárol 1 tanulmán budap ber egyet vége Berli közgazda tanulmányo foglalkoz budap egyet szer dok okleve 1896 Bá D miniszterelnök al miniszterelnöks segédfogal lé ál szolgál e nemzeti ügyosztály sajtóosztál töl r átm egé hiva pályáj befejezé köz osztál teljesí szolgála éve elő ké e ügyosztál vezet szor h vonatko köz ügy k miniszterelnö köz osztály ügykö tarto Ausztri k ér ü nemzet ü tárgya ü ellá k szer érdeme elismeré ak mene viszonyo ké gyo ju e hivatal rangso T Is miniszterelnök a 1 minisz tanács neve világhá a s ügyosztály veze mel különl megbízás ka e bonyolul nehe háb vonatko ügye intézé Ily vo t kö háb k kérd megszál terül közigazgatás üg hadsereg-főparancsnoksá tárgyal üg főké p rokkantké megoldá terve külön szoci intézmé előkészít 1917 ma nemess n mátésza előnév 1 helye államtitk neve 1 tör nyugal vonu alkalm p államtit c ka forrad idő hiva állás has szolgálat magyarors zsidóság köz közigazga tanulm je

1139SZEMÉL L

SZÓ Lá mátész államti Nagykáro tanulmá buda be egye vég Berl közgazd tanulmány foglalko buda egye sze do oklev 189 B miniszterelnö a miniszterelnök segédfoga l á szolgá nemzet ügyosztál sajtóosztá tö át eg hiv pályá befejez kö osztá teljes szolgál év el k ügyosztá veze szo vonatk kö üg minisztereln kö osztál ügyk tart Ausztr é nemze tárgy ell sze érdem elismer a men viszony k gy j hivata rangs I miniszterelnö minis tanác nev világh ügyosztál vez me külön megbízá k bonyolu neh há vonatk ügy intéz Il v k há kér megszá terü közigazgatá ü hadsereg-főparancsnoks tárgya ü fők rokkantk megold terv külö szoc intézm előkészí 191 m nemes mátész előné hely államtit nev tö nyuga von alkal államti k forra id hiv állá ha szolgála magyaror zsidósá kö közigazg tanul j