11391.htm

CÍMSZÓ: Fejér

SZEMÉLYNÉV: Fejér Lipót

SZÓCIKK: "F. Lipót, matematikus, egyetemi tanár, szül. Pécsen 1880 febr. 9. A budapesti, berlini, göttingeni és párisi egyetemeken tanult. 1905-ben magántanár, 1911. nyilvános rendes tanár lett a kolozsvári, majd még u. a. évben a pesti egyetemen. Tagja az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottságnak és a M. T. Akad., ahol 1911. a Marcibányi-jutalmat nyerte el. Igazgatósági tagja a Circolo Matematico di Palermo-nak és annak folyóirata szerkesztőségének, állandó munkatársa a Mathematische Annalen-nek. 1912-ben alelnöke volt a cambridgei matematikai kongresszusnak. Tagja a Göttingeni Tudományos Társaságnak. 1918-ban elnyerte a Magy. Tud. Akadémia nagydíját Legfontosabb művei: Untersuchungen über Fouriersche Reihen (1904); Das Ostwaldsche Prinzip in der Mechanik (1906); Über Stabilität u. Labilität eines materiellen Punktes im widerstrebenden Mittel (1906); Über die Fouriersche Reihe (1907); Über die Wurzel vom kleinsten absoluten Betrage einer algebraischen Gleichung (1908) ; A symptotikus értékek meghatározásáról (1908. Akadémiai székfoglaló); Über die Laplace'sche Reihe (1909); Sur les singularité de la série de Fourier des fonctions continues (1911)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1391. címszó a lexikon => 265. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11391.htm

CÍMSZÓ: Fejér

SZEMÉLYNÉV: Fejér Lipót

SZÓCIKK: F. Lipót, matematikus, egyetemi tanár, szül. Pécsen 1880 febr. 9. A budapesti, berlini, göttingeni és párisi egyetemeken tanult. 1905-ben magántanár, 1911. nyilvános rendes tanár lett a kolozsvári, majd még u. a. évben a pesti egyetemen. Tagja az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottságnak és a M. T. Akad., ahol 1911. a Marcibányi-jutalmat nyerte el. Igazgatósági tagja a Circolo Matematico di Palermo-nak és annak folyóirata szerkesztőségének, állandó munkatársa a Mathematische Annalen-nek. 1912-ben alelnöke volt a cambridgei matematikai kongresszusnak. Tagja a Göttingeni Tudományos Társaságnak. 1918-ban elnyerte a Magy. Tud. Akadémia nagydíját Legfontosabb művei: Untersuchungen über Fouriersche Reihen 1904 ; Das Ostwaldsche Prinzip in der Mechanik 1906 ; Über Stabilität u. Labilität eines materiellen Punktes im widerstrebenden Mittel 1906 ; Über die Fouriersche Reihe 1907 ; Über die Wurzel vom kleinsten absoluten Betrage einer algebraischen Gleichung 1908 ; A symptotikus értékek meghatározásáról 1908. Akadémiai székfoglaló ; Über die Laplace'sche Reihe 1909 ; Sur les singularité de la série de Fourier des fonctions continues 1911 .

11391.ht

CÍMSZÓ Fejé

SZEMÉLYNÉV Fejé Lipó

SZÓCIKK F Lipót matematikus egyetem tanár szül Pécse 188 febr 9 budapesti berlini göttingen é páris egyetemeke tanult 1905-be magántanár 1911 nyilváno rende taná let kolozsvári maj mé u a évbe pest egyetemen Tagj a Orsz Középiskola Tanárvizsgál Bizottságna é M T Akad. aho 1911 Marcibányi-jutalma nyert el Igazgatóság tagj Circol Matematic d Palermo-na é anna folyóirat szerkesztőségének álland munkatárs Mathematisch Annalen-nek 1912-be alelnök vol cambridge matematika kongresszusnak Tagj Göttingen Tudományo Társaságnak 1918-ba elnyert Magy Tud Akadémi nagydíjá Legfontosab művei Untersuchunge übe Fouriersch Reihe 190 Da Ostwaldsch Prinzi i de Mechani 190 Übe Stabilitä u Labilitä eine materielle Punkte i widerstrebende Mitte 190 Übe di Fouriersch Reih 190 Übe di Wurze vo kleinste absolute Betrag eine algebraische Gleichun 190 symptotiku értéke meghatározásáró 1908 Akadémia székfoglal Übe di Laplace'sch Reih 190 Su le singularit d l séri d Fourie de fonction continue 191

11391.h

CÍMSZ Fej

SZEMÉLYNÉ Fej Lip

SZÓCIK Lipó matematiku egyete taná szü Pécs 18 feb budapest berlin göttinge pári egyetemek tanul 1905-b magántaná 191 nyilván rend tan le kolozsvár ma m évb pes egyeteme Tag Ors Középiskol Tanárvizsgá Bizottságn Akad ah 191 Marcibányi-jutalm nyer e Igazgatósá tag Circo Matemati Palermo-n ann folyóira szerkesztőségéne állan munkatár Mathematisc Annalen-ne 1912-b alelnö vo cambridg matematik kongresszusna Tag Göttinge Tudomány Társaságna 1918-b elnyer Mag Tu Akadém nagydíj Legfontosa műve Untersuchung üb Fouriersc Reih 19 D Ostwaldsc Prinz d Mechan 19 Üb Stabilit Labilit ein materiell Punkt widerstrebend Mitt 19 Üb d Fouriersc Rei 19 Üb d Wurz v kleinst absolut Betra ein algebraisch Gleichu 19 symptotik érték meghatározásár 190 Akadémi székfogla Üb d Laplace'sc Rei 19 S l singulari sér Fouri d fonctio continu 19

11391.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe Li

SZÓCI Lip matematik egyet tan sz Péc 1 fe budapes berli götting pár egyeteme tanu 1905- magántan 19 nyilvá ren ta l kolozsvá m év pe egyetem Ta Or Középisko Tanárvizsg Bizottság Aka a 19 Marcibányi-jutal nye Igazgatós ta Circ Matemat Palermo- an folyóir szerkesztőségén álla munkatá Mathematis Annalen-n 1912- aleln v cambrid matemati kongresszusn Ta Götting Tudomán Társaságn 1918- elnye Ma T Akadé nagydí Legfontos műv Untersuchun ü Fouriers Rei 1 Ostwalds Prin Mecha 1 Ü Stabili Labili ei materiel Punk widerstreben Mit 1 Ü Fouriers Re 1 Ü Wur kleins absolu Betr ei algebraisc Gleich 1 symptoti érté meghatározásá 19 Akadém székfogl Ü Laplace's Re 1 singular sé Four foncti contin 1

11391

CÍM F

SZEMÉLY F L

SZÓC Li matemati egye ta s Pé f budape berl göttin pá egyetem tan 1905 magánta 1 nyilv re t kolozsv é p egyete T O Középisk Tanárvizs Bizottsá Ak 1 Marcibányi-juta ny Igazgató t Cir Matema Palermo a folyói szerkesztőségé áll munkat Mathemati Annalen- 1912 alel cambri matemat kongresszus T Göttin Tudomá Társaság 1918 elny M Akad nagyd Legfonto mű Untersuchu Fourier Re Ostwald Pri Mech Stabil Labil e materie Pun widerstrebe Mi Fourier R Wu klein absol Bet e algebrais Gleic symptot ért meghatározás 1 Akadé székfog Laplace' R singula s Fou fonct conti

1139SZEMÉL

SZÓ L matemat egy t P budap ber götti p egyete ta 190 magánt nyil r kolozs egyet Középis Tanárviz Bizotts A Marcibányi-jut n Igazgat Ci Matem Palerm folyó szerkesztőség ál munka Mathemat Annalen 191 ale cambr matema kongresszu Götti Tudom Társasá 191 eln Aka nagy Legfont m Untersuch Fourie R Ostwal Pr Mec Stabi Labi materi Pu widerstreb M Fourie W klei abso Be algebrai Glei sympto ér meghatározá Akad székfo Laplace singul Fo fonc cont