11394.htm

CÍMSZÓ: Fejérváry

SZEMÉLYNÉV: Fejérváry Frigyes

SZÓCIKK: 2. F. Frigyes*, hírlapíró, szül. 1848., megh., Budapesten 1910. Jogi tanulmányokat folytatott a budapesti, majd több külföldi egyetemen. 1868. a Századunk c. hírlap munkatársa, 1870. a Budapesti Közlöny segédszerkesztője volt. Később hadbíró lett és mikor mint százados hadbíró nyugdíjaztatta magát, ismét hírlapírói tevékenységet folytatott. Előbb az Országgyűlési Értesítő és az Ungarische Post c. kőnyomatos lapokat szerkesztette, majd 1891. megalapította a Magyar Távirati Értesítőt (német kiadásban Ungarische Correspondenz c. Ezek a kőnyomatos újságok hosszú ideig hírforrásul szolgáltak a külföldi sajtónak Magyarország eseményeiről.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1394. címszó a lexikon => 266. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11394.htm

CÍMSZÓ: Fejérváry

SZEMÉLYNÉV: Fejérváry Frigyes

SZÓCIKK: 2. F. Frigyes*, hírlapíró, szül. 1848., megh., Budapesten 1910. Jogi tanulmányokat folytatott a budapesti, majd több külföldi egyetemen. 1868. a Századunk c. hírlap munkatársa, 1870. a Budapesti Közlöny segédszerkesztője volt. Később hadbíró lett és mikor mint százados hadbíró nyugdíjaztatta magát, ismét hírlapírói tevékenységet folytatott. Előbb az Országgyűlési Értesítő és az Ungarische Post c. kőnyomatos lapokat szerkesztette, majd 1891. megalapította a Magyar Távirati Értesítőt német kiadásban Ungarische Correspondenz c. Ezek a kőnyomatos újságok hosszú ideig hírforrásul szolgáltak a külföldi sajtónak Magyarország eseményeiről.

11394.ht

CÍMSZÓ Fejérvár

SZEMÉLYNÉV Fejérvár Frigye

SZÓCIKK 2 F Frigyes* hírlapíró szül 1848. megh. Budapeste 1910 Jog tanulmányoka folytatot budapesti maj töb külföld egyetemen 1868 Századun c hírla munkatársa 1870 Budapest Közlön segédszerkesztőj volt Későb hadbír let é miko min százado hadbír nyugdíjaztatt magát ismé hírlapíró tevékenysége folytatott Előb a Országgyűlés Értesít é a Ungarisch Pos c kőnyomato lapoka szerkesztette maj 1891 megalapított Magya Távirat Értesítő néme kiadásba Ungarisch Corresponden c Eze kőnyomato újságo hossz idei hírforrásu szolgálta külföld sajtóna Magyarorszá eseményeiről

11394.h

CÍMSZ Fejérvá

SZEMÉLYNÉ Fejérvá Frigy

SZÓCIK Frigyes hírlapír szü 1848 megh Budapest 191 Jo tanulmányok folytato budapest ma tö külföl egyeteme 186 Századu hírl munkatárs 187 Budapes Közlö segédszerkesztő vol Késő hadbí le mik mi század hadbí nyugdíjaztat magá ism hírlapír tevékenység folytatot Elő Országgyűlé Értesí Ungarisc Po kőnyomat lapok szerkesztett ma 189 megalapítot Magy Távira Értesít ném kiadásb Ungarisc Corresponde Ez kőnyomat újság hoss ide hírforrás szolgált külföl sajtón Magyarorsz eseményeirő

11394.

CÍMS Fejérv

SZEMÉLYN Fejérv Frig

SZÓCI Frigye hírlapí sz 184 meg Budapes 19 J tanulmányo folytat budapes m t külfö egyetem 18 Század hír munkatár 18 Budape Közl segédszerkeszt vo Kés hadb l mi m száza hadb nyugdíjazta mag is hírlapí tevékenysé folytato El Országgyűl Értes Ungaris P kőnyoma lapo szerkesztet m 18 megalapíto Mag Távir Értesí né kiadás Ungaris Correspond E kőnyoma újsá hos id hírforrá szolgál külfö sajtó Magyarors eseményeir

11394

CÍM Fejér

SZEMÉLY Fejér Fri

SZÓC Frigy hírlap s 18 me Budape 1 tanulmány folyta budape külf egyete 1 Száza hí munkatá 1 Budap Köz segédszerkesz v Ké had m száz had nyugdíjazt ma i hírlap tevékenys folytat E Országgyű Érte Ungari kőnyom lap szerkeszte 1 megalapít Ma Távi Értes n kiadá Ungari Correspon kőnyom újs ho i hírforr szolgá külf sajt Magyaror eseményei

1139

CÍ Fejé

SZEMÉL Fejé Fr

SZÓ Frig hírla 1 m Budap tanulmán folyt budap kül egyet Száz h munkat Buda Kö segédszerkes K ha szá ha nyugdíjaz m hírla tevékeny folyta Országgy Ért Ungar kőnyo la szerkeszt megalapí M Táv Érte kiad Ungar Correspo kőnyo új h hírfor szolg kül saj Magyaro eseménye