11395.htm

CÍMSZÓ: Fejviselet és hajlevágás

SZÓCIKK: Fejviselet és hajlevágás. A zsidók F. szokása nem bibliai parancson alapszik. A fejnek föveggel való eltakarása szertartás vagy imádkozás vagy tiszteletnyilvánítás alkalmával kétségtelenül ókori eredetű s az megvolt a zsidó államban is. A nők hajlevágási szokása azonban, mely Kelet-Európában s Magyarországon is az orthodoxia körében rendkívül elterjedt, a legcsekélyebb mértékben sem vezethető vissza sem a bibliai, sem a talmudi vagy gáoni korra, sőt a középkor első felére sem. A férjezett asszony hajlevágása a zsidóélet számos kutatója szerint kimutathatóan szláv eredetű szokás, melyhez a zsidó múltnak egyáltalán semmi vonatkozása nincs, éppoly kevéssé, mint a kaftánnak, tincsnek és más hasonló dolgoknak, melyek szintén kelet-európai szláv eredetűek. A fej fedése tiszteletnyilvánítást fejez ki a zsidó felfogásban s így az Isten iránt való alázatos tisztelet kifejezésére is használják. A zsidók tehát fedett fejjel imádkoznak. Ez a szokás kétségtelenül bibliai korra megy vissza, de ekkor s később is csupán mint a keleti művelt népek szokása terjedt el. Ezzel szemben a nők hajlevágását csak büntetésnek alkalmazták az ősi zsidók olyan esetekben, mikor a nő házasságtörést vagy erkölcstelenséget követett el. (Móz. IV. 5.18, Móz. III. 21.10.) Minden más kategória azonban kibontott és megnövesztett hajjal járhatott, férfi és nő egyaránt s azt a legszebb testi dísznek tekintették. Az Énekek Éneke csodálat és magasztalás hangján említi Sulamith hosszú, leomló hajviseletét. (4. 1; 4. 5; 7. 5 és Ezékiel 16. 7). Hajadonoknál általános szokás volt úgy az ókori zsidóságnál, mint a középkorban is a keresztes hadjáratokig, sőt Nyugat-Európában megszakítás nélkül, a hajadonok hosszú hajviselete. De a házas asszonyoknak már a Misna keletkezése korában nem volt ildomos dolog kibontott hajjal, illetőleg fedetlen fejjel az utcára menniük és vendégeik előtt mutatkozniuk. Arról is van feljegyzés, hogy ha férjes asszony kibontott hajjal ment végig az utcán, az válóokul szolgált. (Ketubót tract. 7. 6, Jer. Szóta 1, 16b). Más adat szerint (Bamid-bor Rabba 18. 20) pedig tisztes férfiú nem léphetett be olyan házba, ahol az asszony kibontott hajjal mutatkozott, mert ezt a nők részéről illetlenségnek tekintették s a meztelenség (ervó) egy nemének fogta fel az ókori zsidó erkölcsi felfogás. A diaszpórában a környezet szokásai terjedtek el és legtöbbnyire nemcsak leányoknak, hanem férjes asszonyoknak is megengedték a kibontott hajviseletet. Ez főképp a román államok zsidóságánál volt általánosan elterjedve s a szefárd és francia rabbik semmi kifogást sem emeltek ellene, sőt a Sulchan-Áruch, a XVI. században kodifikált zsidó jog sem (Órach Chájim 75. 2). A hajlevágás alkalmazása férjhez menetelkor, mely a hazai orthodoxia körében máig elterjedt, kizárólagosan szláv szokás, ámbár van vélemény, amely szerint a Rajna-vidéki zsidók a keresztes hadak pogromjainak nőgyalázásai ellen foganatosították ezt az intézkedést. A hajlevágás ebben az esetben is a középkori német ghettók szokása s így semmiféle vallási összefüggés nem lévén benne, ehhez képest kötelező erővel sohasem bírt, de mint szokás, hihetetlen szívóssággal fennmaradt napjainkig. A pontosan kimutatható bizonyítékok szerint azonban nem is Rajna-vidéki, hanem egyenesen lengyelországi szláv eredetű ez a szokás. Itt ugyanis a szlávok a hajadonokat formálisan eladták s ezzel egyidejűleg hajukat tövig levágták. A zsidók azután a XVI. században átvették ezt a szokást Lengyelországban, ahonnan az üldözések nyomán járó állandó vándorlás következtében a szokás az egész Kelet- és Délkelet-Európára elterjedt, de p. o. a művelt német orthodoxia vagy akár a régebbi olasz, holland és szefárd zsidóság sohasem követte, míg Magyarországon az orthodox zsidóság az esküvői szertartások egy fontos és ünnepélyes aktusának tekinti máig azt, valószínűleg azért, mert súlyt helyezvén a házasélet tisztaságára, ezzel is megcsökkenteni kívánja a megkísértések lehetőségét. Ha tehát nem is szép a szokás, az erkölcsi tartalmat nem lehet elvitatni tőle és a lelkiismeret, ha a modern szempontokat elveti, nehezen döntheti el: hasznos-e, vagy káros az ellene való agitáció. Igen jellemző, hogy éppen a zsidók iránt rendkívül szigorú I. Miklós cár már 1845. rendeletileg meg akarta szüntetni ezt a szokásmaradványt, de eredménytelenül. A szefárd zsidóknál a zsidó vallásosság és tudományosság virágzása idején is kiváló rabbik adtak kifejezést a női fejelfedést korlátozó intézkedések és szokások iránt való ellenszenvüknek. Így Mózes Alaskar responzumaiban az egész fejlefedést puszta szokásnak tartja, amelynek semmiféle kötelező ereje nincs. Nem kevésbé jellemző, hogy a középkorban a zsidó tudományosság centrumában, a Provence-ban a zsidók előtt ismeretlen volt a fejlefedés, mellyel vallásos megnyilvánuláskor sem éltek ők, akik a héber nyelvű tudományos irodalom, a bibliaexegézis és filológia megalapítói voltak. Erre vall a XIII. századbeli Izsák de Vienne Ór Zorua c. műve (2. 43), mely szerint a francia rabbik fedetlen fővel imádkoztak és náluk a gyermekek Szimchász-Tóra ünnepén ugyanúgy járultak a Tóra elé. Mégis, ez csupán Dél-Franciaországban volt meg, mert a fedetlen fővel való imádkozást sem Spanyolországban, sem sehol nem engedték meg, aminthogy ez - mint jeleztük - a bibliai korban is el volt tiltva, a kohanitáknak pedig előírt diadém, a «Kóhen gódól»-nak, (a főpapnak) aranyozott szegélyű diadóm viselet volt kötelezően előírva szertartásoknál. A fedetlen fővel való imádkozást elítélik a középkor legkiválóbb rabbijai is, így Maimonidesz, Alfaszi és mások, sőt szintén szefárd részről a Jóre Dea, a Sulchan-Áruch egyik része is. Csupán Franciaországban voltak ez ellen, R. Ábrahám ben Nathaniel de Lunel, a ha-Manhig szerzője, csodálkozik azon, hogy a spanyol zsidók ima közben befedik fejüket. Másrészt mindenkor csupán szokásnak nyilvánítják az egészet éppen a legkiválóbb és legvallásosabb rabbik és egyházi tudósok, így a XVIII. sz. leghíresebb zsidó tudósa, R. Élija Vilna is. Viszont, mint szokás a jelzett provence-it kivéve, mindenütt függetlenül, tehát bibliai korra visszamenőleg megvolt s el is volt terjedve, mint azt a XVI. századi József del Medigo krétai szül., sokat utazott padovai rabbi műveiből tudjuk. Minthogy pedig a fej elfedése vallásos alkalmakkor általános szokás volt, ennek az ú. n. zsidóeskünél is meglehetős lényeges szerepe volt az újkor folyamán. Annál érdekesebb, hogy kimutathatólag éppen Magyarország volt az első amely törvényesen gondoskodott arról, hogy az eskületételnél a fej fedve maradhasson, miután a zsidók saját Bibliájukra tesznek esküt a bíróságok előtt. Ez az 1517-ből való törvény egyenesen megköveteli, hogy «pileum judaicum in capite habens» tegyenek esküt. (A «pileus» a zsidóktól viselt sapka v. a cappa volt.) E helyt helyt nem lehet említés nélkül hagyni, hogy ugyanabban az időben Európa nyugati részén a zsidó egyáltalán nem lehetett a bíróságok előtt tanú, mert rájuk a baseli zsinat idevonatkozott döntése irányadó, mely szerint nem tanúskodhattak. A magyar törvényhozás tehát az akkori viszonyokhoz mérten ismét humánus volt. A fövegben való eskületételre a XVI.-XIX. század első felében számos német állam intézkedett törvényes úton sorjában, míg az egészet el nem törölték, mint korszerűtlent. A fejviselet, ill. a kalap használata ellen a XIX. század elejétől, a belső zsidó-reformmozgalmaktól kezdve magának a zsidóságnak egy része foglalt állást Németországban, Ausztriában, Magyarországon, majd Amerikában, ahol reformhitközségek alakultak. Magyarországon a mozgalom vezetője Chorin Áron (l. o.) aradi hírneves főrabbi volt, aki idevonatkozó támadó művét az orthodoxia ellen írta ily címmel: Igeret Elószof oder Sendschreiben eines afrikanischen Rabbis an seine Kollegen in Európa (Prag. 1826), melyre természetesen a válasz orthodox részről nem maradt el s jogosult is volt, mert Chorin ebben a kérdésben is mint valamennyiben, túlment a helyes és korszerű célon s a vallás komoly tradícióit támadta meg. Irodalom. Löw Lipót, Gesammelte Schriften II. köt., Eine Vorlesung über Barhauptigkeit címmel és Zunz, Gesammelte Schriften II. köt. ; a Busch-féle Jahrbuch 82. k., továbbá Jew. Encycl.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1395. címszó a lexikon => 266. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11395.htm

CÍMSZÓ: Fejviselet és hajlevágás

SZÓCIKK: Fejviselet és hajlevágás. A zsidók F. szokása nem bibliai parancson alapszik. A fejnek föveggel való eltakarása szertartás vagy imádkozás vagy tiszteletnyilvánítás alkalmával kétségtelenül ókori eredetű s az megvolt a zsidó államban is. A nők hajlevágási szokása azonban, mely Kelet-Európában s Magyarországon is az orthodoxia körében rendkívül elterjedt, a legcsekélyebb mértékben sem vezethető vissza sem a bibliai, sem a talmudi vagy gáoni korra, sőt a középkor első felére sem. A férjezett asszony hajlevágása a zsidóélet számos kutatója szerint kimutathatóan szláv eredetű szokás, melyhez a zsidó múltnak egyáltalán semmi vonatkozása nincs, éppoly kevéssé, mint a kaftánnak, tincsnek és más hasonló dolgoknak, melyek szintén kelet-európai szláv eredetűek. A fej fedése tiszteletnyilvánítást fejez ki a zsidó felfogásban s így az Isten iránt való alázatos tisztelet kifejezésére is használják. A zsidók tehát fedett fejjel imádkoznak. Ez a szokás kétségtelenül bibliai korra megy vissza, de ekkor s később is csupán mint a keleti művelt népek szokása terjedt el. Ezzel szemben a nők hajlevágását csak büntetésnek alkalmazták az ősi zsidók olyan esetekben, mikor a nő házasságtörést vagy erkölcstelenséget követett el. Móz. IV. 5.18, Móz. III. 21.10. Minden más kategória azonban kibontott és megnövesztett hajjal járhatott, férfi és nő egyaránt s azt a legszebb testi dísznek tekintették. Az Énekek Éneke csodálat és magasztalás hangján említi Sulamith hosszú, leomló hajviseletét. 4. 1; 4. 5; 7. 5 és Ezékiel 16. 7 . Hajadonoknál általános szokás volt úgy az ókori zsidóságnál, mint a középkorban is a keresztes hadjáratokig, sőt Nyugat-Európában megszakítás nélkül, a hajadonok hosszú hajviselete. De a házas asszonyoknak már a Misna keletkezése korában nem volt ildomos dolog kibontott hajjal, illetőleg fedetlen fejjel az utcára menniük és vendégeik előtt mutatkozniuk. Arról is van feljegyzés, hogy ha férjes asszony kibontott hajjal ment végig az utcán, az válóokul szolgált. Ketubót tract. 7. 6, Jer. Szóta 1, 16b . Más adat szerint Bamid-bor Rabba 18. 20 pedig tisztes férfiú nem léphetett be olyan házba, ahol az asszony kibontott hajjal mutatkozott, mert ezt a nők részéről illetlenségnek tekintették s a meztelenség ervó egy nemének fogta fel az ókori zsidó erkölcsi felfogás. A diaszpórában a környezet szokásai terjedtek el és legtöbbnyire nemcsak leányoknak, hanem férjes asszonyoknak is megengedték a kibontott hajviseletet. Ez főképp a román államok zsidóságánál volt általánosan elterjedve s a szefárd és francia rabbik semmi kifogást sem emeltek ellene, sőt a Sulchan-Áruch, a XVI. században kodifikált zsidó jog sem Órach Chájim 75. 2 . A hajlevágás alkalmazása férjhez menetelkor, mely a hazai orthodoxia körében máig elterjedt, kizárólagosan szláv szokás, ámbár van vélemény, amely szerint a Rajna-vidéki zsidók a keresztes hadak pogromjainak nőgyalázásai ellen foganatosították ezt az intézkedést. A hajlevágás ebben az esetben is a középkori német ghettók szokása s így semmiféle vallási összefüggés nem lévén benne, ehhez képest kötelező erővel sohasem bírt, de mint szokás, hihetetlen szívóssággal fennmaradt napjainkig. A pontosan kimutatható bizonyítékok szerint azonban nem is Rajna-vidéki, hanem egyenesen lengyelországi szláv eredetű ez a szokás. Itt ugyanis a szlávok a hajadonokat formálisan eladták s ezzel egyidejűleg hajukat tövig levágták. A zsidók azután a XVI. században átvették ezt a szokást Lengyelországban, ahonnan az üldözések nyomán járó állandó vándorlás következtében a szokás az egész Kelet- és Délkelet-Európára elterjedt, de p. o. a művelt német orthodoxia vagy akár a régebbi olasz, holland és szefárd zsidóság sohasem követte, míg Magyarországon az orthodox zsidóság az esküvői szertartások egy fontos és ünnepélyes aktusának tekinti máig azt, valószínűleg azért, mert súlyt helyezvén a házasélet tisztaságára, ezzel is megcsökkenteni kívánja a megkísértések lehetőségét. Ha tehát nem is szép a szokás, az erkölcsi tartalmat nem lehet elvitatni tőle és a lelkiismeret, ha a modern szempontokat elveti, nehezen döntheti el: hasznos-e, vagy káros az ellene való agitáció. Igen jellemző, hogy éppen a zsidók iránt rendkívül szigorú I. Miklós cár már 1845. rendeletileg meg akarta szüntetni ezt a szokásmaradványt, de eredménytelenül. A szefárd zsidóknál a zsidó vallásosság és tudományosság virágzása idején is kiváló rabbik adtak kifejezést a női fejelfedést korlátozó intézkedések és szokások iránt való ellenszenvüknek. Így Mózes Alaskar responzumaiban az egész fejlefedést puszta szokásnak tartja, amelynek semmiféle kötelező ereje nincs. Nem kevésbé jellemző, hogy a középkorban a zsidó tudományosság centrumában, a Provence-ban a zsidók előtt ismeretlen volt a fejlefedés, mellyel vallásos megnyilvánuláskor sem éltek ők, akik a héber nyelvű tudományos irodalom, a bibliaexegézis és filológia megalapítói voltak. Erre vall a XIII. századbeli Izsák de Vienne Ór Zorua c. műve 2. 43 , mely szerint a francia rabbik fedetlen fővel imádkoztak és náluk a gyermekek Szimchász-Tóra ünnepén ugyanúgy járultak a Tóra elé. Mégis, ez csupán Dél-Franciaországban volt meg, mert a fedetlen fővel való imádkozást sem Spanyolországban, sem sehol nem engedték meg, aminthogy ez - mint jeleztük - a bibliai korban is el volt tiltva, a kohanitáknak pedig előírt diadém, a Kóhen gódól -nak, a főpapnak aranyozott szegélyű diadóm viselet volt kötelezően előírva szertartásoknál. A fedetlen fővel való imádkozást elítélik a középkor legkiválóbb rabbijai is, így Maimonidesz, Alfaszi és mások, sőt szintén szefárd részről a Jóre Dea, a Sulchan-Áruch egyik része is. Csupán Franciaországban voltak ez ellen, R. Ábrahám ben Nathaniel de Lunel, a ha-Manhig szerzője, csodálkozik azon, hogy a spanyol zsidók ima közben befedik fejüket. Másrészt mindenkor csupán szokásnak nyilvánítják az egészet éppen a legkiválóbb és legvallásosabb rabbik és egyházi tudósok, így a XVIII. sz. leghíresebb zsidó tudósa, R. Élija Vilna is. Viszont, mint szokás a jelzett provence-it kivéve, mindenütt függetlenül, tehát bibliai korra visszamenőleg megvolt s el is volt terjedve, mint azt a XVI. századi József del Medigo krétai szül., sokat utazott padovai rabbi műveiből tudjuk. Minthogy pedig a fej elfedése vallásos alkalmakkor általános szokás volt, ennek az ú. n. zsidóeskünél is meglehetős lényeges szerepe volt az újkor folyamán. Annál érdekesebb, hogy kimutathatólag éppen Magyarország volt az első amely törvényesen gondoskodott arról, hogy az eskületételnél a fej fedve maradhasson, miután a zsidók saját Bibliájukra tesznek esküt a bíróságok előtt. Ez az 1517-ből való törvény egyenesen megköveteli, hogy pileum judaicum in capite habens tegyenek esküt. A pileus a zsidóktól viselt sapka v. a cappa volt. E helyt helyt nem lehet említés nélkül hagyni, hogy ugyanabban az időben Európa nyugati részén a zsidó egyáltalán nem lehetett a bíróságok előtt tanú, mert rájuk a baseli zsinat idevonatkozott döntése irányadó, mely szerint nem tanúskodhattak. A magyar törvényhozás tehát az akkori viszonyokhoz mérten ismét humánus volt. A fövegben való eskületételre a XVI.-XIX. század első felében számos német állam intézkedett törvényes úton sorjában, míg az egészet el nem törölték, mint korszerűtlent. A fejviselet, ill. a kalap használata ellen a XIX. század elejétől, a belső zsidó-reformmozgalmaktól kezdve magának a zsidóságnak egy része foglalt állást Németországban, Ausztriában, Magyarországon, majd Amerikában, ahol reformhitközségek alakultak. Magyarországon a mozgalom vezetője Chorin Áron l. o. aradi hírneves főrabbi volt, aki idevonatkozó támadó művét az orthodoxia ellen írta ily címmel: Igeret Elószof oder Sendschreiben eines afrikanischen Rabbis an seine Kollegen in Európa Prag. 1826 , melyre természetesen a válasz orthodox részről nem maradt el s jogosult is volt, mert Chorin ebben a kérdésben is mint valamennyiben, túlment a helyes és korszerű célon s a vallás komoly tradícióit támadta meg. Irodalom. Löw Lipót, Gesammelte Schriften II. köt., Eine Vorlesung über Barhauptigkeit címmel és Zunz, Gesammelte Schriften II. köt. ; a Busch-féle Jahrbuch 82. k., továbbá Jew. Encycl.

11395.ht

CÍMSZÓ Fejvisele é hajlevágá

SZÓCIKK Fejvisele é hajlevágás zsidó F szokás ne biblia parancso alapszik fejne fövegge val eltakarás szertartá vag imádkozá vag tiszteletnyilvánítá alkalmáva kétségtelenü ókor eredet a megvol zsid államba is nő hajlevágás szokás azonban mel Kelet-Európába Magyarországo i a orthodoxi körébe rendkívü elterjedt legcsekélyeb mértékbe se vezethet vissz se bibliai se talmud vag gáon korra ső középko els felér sem férjezet asszon hajlevágás zsidóéle számo kutatój szerin kimutathatóa szlá eredet szokás melyhe zsid múltna egyáltalá semm vonatkozás nincs éppol kevéssé min kaftánnak tincsne é má hasonl dolgoknak melye szinté kelet-európa szlá eredetűek fe fedés tiszteletnyilvánítás feje k zsid felfogásba íg a Iste irán val alázato tisztele kifejezésér i használják zsidó tehá fedet fejje imádkoznak E szoká kétségtelenü biblia korr meg vissza d ekko későb i csupá min kelet művel népe szokás terjed el Ezze szembe nő hajlevágásá csa büntetésne alkalmaztá a ős zsidó olya esetekben miko n házasságtörés vag erkölcstelensége követet el Móz IV 5.18 Móz III 21.10 Minde má kategóri azonba kibontot é megnövesztet hajja járhatott férf é n egyarán az legszeb test díszne tekintették A Éneke Ének csodála é magasztalá hangjá említ Sulamit hosszú leoml hajviseletét 4 1 4 5 7 é Ezékie 16 Hajadonokná általáno szoká vol úg a ókor zsidóságnál min középkorba i kereszte hadjáratokig ső Nyugat-Európába megszakítá nélkül hajadono hossz hajviselete D háza asszonyokna má Misn keletkezés korába ne vol ildomo dolo kibontot hajjal illetőle fedetle fejje a utcár menniü é vendégei előt mutatkozniuk Arró i va feljegyzés hog h férje asszon kibontot hajja men végi a utcán a válóoku szolgált Ketubó tract 7 6 Jer Szót 1 16 Má ada szerin Bamid-bo Rabb 18 2 pedi tiszte férfi ne léphetet b olya házba aho a asszon kibontot hajja mutatkozott mer ez nő részérő illetlenségne tekintetté meztelensé erv eg neméne fogt fe a ókor zsid erkölcs felfogás diaszpórába környeze szokása terjedte e é legtöbbnyir nemcsa leányoknak hane férje asszonyokna i megengedté kibontot hajviseletet E főkép romá államo zsidóságáná vol általánosa elterjedv szefár é franci rabbi semm kifogás se emelte ellene ső Sulchan-Áruch XVI századba kodifikál zsid jo se Órac Cháji 75 hajlevágá alkalmazás férjhe menetelkor mel haza orthodoxi körébe mái elterjedt kizárólagosa szlá szokás ámbá va vélemény amel szerin Rajna-vidék zsidó kereszte hada pogromjaina nőgyalázása elle foganatosítottá ez a intézkedést hajlevágá ebbe a esetbe i középkor néme ghettó szokás íg semmifél vallás összefüggé ne lévé benne ehhe képes kötelez erőve sohase bírt d min szokás hihetetle szívósságga fennmarad napjainkig pontosa kimutathat bizonyítéko szerin azonba ne i Rajna-vidéki hane egyenese lengyelország szlá eredet e szokás It ugyani szlávo hajadonoka formálisa eladtá ezze egyidejűle hajuka tövi levágták zsidó azutá XVI századba átvetté ez szokás Lengyelországban ahonna a üldözése nyomá jár álland vándorlá következtébe szoká a egés Kelet é Délkelet-Európár elterjedt d p o művel néme orthodoxi vag aká régebb olasz hollan é szefár zsidósá sohase követte mí Magyarországo a orthodo zsidósá a esküvő szertartáso eg fonto é ünnepélye aktusána tekint mái azt valószínűle azért mer súly helyezvé házaséle tisztaságára ezze i megcsökkenten kívánj megkísértése lehetőségét H tehá ne i szé szokás a erkölcs tartalma ne lehe elvitatn től é lelkiismeret h moder szempontoka elveti neheze dönthet el hasznos-e vag káro a ellen val agitáció Ige jellemző hog éppe zsidó irán rendkívü szigor I Mikló cá má 1845 rendeletile me akart szüntetn ez szokásmaradványt d eredménytelenül szefár zsidókná zsid vallásossá é tudományossá virágzás idejé i kivál rabbi adta kifejezés nő fejelfedés korlátoz intézkedése é szokáso irán val ellenszenvüknek Íg Móze Alaska responzumaiba a egés fejlefedés puszt szokásna tartja amelyne semmifél kötelez erej nincs Ne kevésb jellemző hog középkorba zsid tudományossá centrumában Provence-ba zsidó előt ismeretle vol fejlefedés mellye valláso megnyilvánulásko se élte ők aki hébe nyelv tudományo irodalom bibliaexegézi é filológi megalapító voltak Err val XIII századbel Izsá d Vienn Ó Zoru c műv 2 4 mel szerin franci rabbi fedetle főve imádkozta é nálu gyermeke Szimchász-Tór ünnepé ugyanúg járulta Tór elé Mégis e csupá Dél-Franciaországba vol meg mer fedetle főve val imádkozás se Spanyolországban se seho ne engedté meg aminthog e min jeleztü biblia korba i e vol tiltva kohanitákna pedi előír diadém Kóhe gódó -nak főpapna aranyozot szegély diadó visele vol kötelezőe előírv szertartásoknál fedetle főve val imádkozás elítéli középko legkiválób rabbija is íg Maimonidesz Alfasz é mások ső szinté szefár részrő Jór Dea Sulchan-Áruc egyi rész is Csupá Franciaországba volta e ellen R Ábrahá be Nathanie d Lunel ha-Manhi szerzője csodálkozi azon hog spanyo zsidó im közbe befedi fejüket Másrész mindenko csupá szokásna nyilvánítjá a egésze éppe legkiválób é legvallásosab rabbi é egyház tudósok íg XVIII sz leghíreseb zsid tudósa R Élij Viln is Viszont min szoká jelzet provence-i kivéve mindenüt függetlenül tehá biblia korr visszamenőle megvol e i vol terjedve min az XVI század Józse de Medig kréta szül. soka utazot padova rabb műveibő tudjuk Minthog pedi fe elfedés valláso alkalmakko általáno szoká volt enne a ú n zsidóesküné i meglehető lényege szerep vol a újko folyamán Anná érdekesebb hog kimutathatóla éppe Magyarorszá vol a els amel törvényese gondoskodot arról hog a eskületételné fe fedv maradhasson miutá zsidó sajá Bibliájukr teszne eskü bíróságo előtt E a 1517-bő val törvén egyenese megköveteli hog pileu judaicu i capit haben tegyene esküt pileu zsidóktó visel sapk v capp volt hely hely ne lehe említé nélkü hagyni hog ugyanabba a időbe Európ nyugat részé zsid egyáltalá ne lehetet bíróságo előt tanú mer ráju basel zsina idevonatkozot döntés irányadó mel szerin ne tanúskodhattak magya törvényhozá tehá a akkor viszonyokho mérte ismé humánu volt fövegbe val eskületételr XVI.-XIX száza els felébe számo néme álla intézkedet törvénye úto sorjában mí a egésze e ne törölték min korszerűtlent fejviselet ill kala használat elle XIX száza elejétől bels zsidó-reformmozgalmaktó kezdv magána zsidóságna eg rész foglal állás Németországban Ausztriában Magyarországon maj Amerikában aho reformhitközsége alakultak Magyarországo mozgalo vezetőj Chori Áro l o arad hírneve főrabb volt ak idevonatkoz támad művé a orthodoxi elle írt il címmel Igere Elószo ode Sendschreibe eine afrikanische Rabbi a sein Kollege i Európ Prag 182 melyr természetese válas orthodo részrő ne marad e jogosul i volt mer Chori ebbe kérdésbe i min valamennyiben túlmen helye é korszer célo vallá komol tradíciói támadt meg Irodalom Lö Lipót Gesammelt Schrifte II köt. Ein Vorlesun übe Barhauptigkei címme é Zunz Gesammelt Schrifte II köt Busch-fél Jahrbuc 82 k. tovább Jew Encycl

11395.h

CÍMSZ Fejvisel hajlevág

SZÓCIK Fejvisel hajlevágá zsid szoká n bibli parancs alapszi fejn fövegg va eltakará szertart va imádkoz va tiszteletnyilvánít alkalmáv kétségtelen óko erede megvo zsi államb i n hajlevágá szoká azonba me Kelet-Európáb Magyarország orthodox köréb rendkív elterjed legcsekélye mértékb s vezethe viss s biblia s talmu va gáo korr s középk el felé se férjeze asszo hajlevágá zsidóél szám kutató szeri kimutatható szl erede szoká melyh zsi múltn egyáltal sem vonatkozá ninc éppo kevéss mi kaftánna tincsn m hason dolgokna mely szint kelet-európ szl eredetűe f fedé tiszteletnyilvánítá fej zsi felfogásb í Ist irá va alázat tisztel kifejezésé használjá zsid teh fede fejj imádkozna szok kétségtelen bibli kor me vissz ekk késő csup mi kele műve nép szoká terje e Ezz szemb n hajlevágás cs büntetésn alkalmazt ő zsid oly esetekbe mik házasságtöré va erkölcstelenség követe e Mó I 5.1 Mó II 21.1 Mind m kategór azonb kibonto megnöveszte hajj járhatot fér egyará a legsze tes díszn tekintetté Ének Éne csodál magasztal hangj emlí Sulami hossz leom hajviseleté Ezéki 1 Hajadonokn általán szok vo ú óko zsidóságná mi középkorb kereszt hadjáratoki s Nyugat-Európáb megszakít nélkü hajadon hoss hajviselet ház asszonyokn m Mis keletkezé koráb n vo ildom dol kibonto hajja illetől fedetl fejj utcá menni vendége elő mutatkozniu Arr v feljegyzé ho férj asszo kibonto hajj me vég utcá válóok szolgál Ketub trac Je Szó 1 M ad szeri Bamid-b Rab 1 ped tiszt férf n léphete oly házb ah asszo kibonto hajj mutatkozot me e n részér illetlenségn tekintett meztelens er e nemén fog f óko zsi erkölc felfogá diaszpóráb környez szokás terjedt legtöbbnyi nemcs leányokna han férj asszonyokn megengedt kibonto hajviselete főké rom állam zsidóságán vo általános elterjed szefá franc rabb sem kifogá s emelt ellen s Sulchan-Áruc XV századb kodifiká zsi j s Óra Cháj 7 hajlevág alkalmazá férjh menetelko me haz orthodox köréb má elterjed kizárólagos szl szoká ámb v vélemén ame szeri Rajna-vidé zsid kereszt had pogromjain nőgyalázás ell foganatosított e intézkedés hajlevág ebb esetb középko ném ghett szoká í semmifé vallá összefügg n lév benn ehh képe kötele erőv sohas bír mi szoká hihetetl szívósságg fennmara napjainki pontos kimutatha bizonyíték szeri azonb n Rajna-vidék han egyenes lengyelorszá szl erede szoká I ugyan szláv hajadonok formális eladt ezz egyidejűl hajuk töv levágtá zsid azut XV századb átvett e szoká Lengyelországba ahonn üldözés nyom já állan vándorl következtéb szok egé Kele Délkelet-Európá elterjed műve ném orthodox va ak régeb olas holla szefá zsidós sohas követt m Magyarország orthod zsidós esküv szertartás e font ünnepély aktusán tekin má az valószínűl azér me súl helyezv házasél tisztaságár ezz megcsökkente kíván megkísértés lehetőségé teh n sz szoká erkölc tartalm n leh elvitat tő lelkiismere mode szempontok elvet nehez dönthe e hasznos- va kár elle va agitáci Ig jellemz ho épp zsid irá rendkív szigo Mikl c m 184 rendeletil m akar szüntet e szokásmaradvány eredménytelenü szefá zsidókn zsi vallásoss tudományoss virágzá idej kivá rabb adt kifejezé n fejelfedé korláto intézkedés szokás irá va ellenszenvükne Í Móz Alask responzumaib egé fejlefedé pusz szokásn tartj amelyn semmifé kötele ere ninc N kevés jellemz ho középkorb zsi tudományoss centrumába Provence-b zsid elő ismeretl vo fejlefedé melly vallás megnyilvánulásk s élt ő ak héb nyel tudomány irodalo bibliaexegéz filológ megalapít volta Er va XII századbe Izs Vien Zor mű me szeri franc rabb fedetl főv imádkozt nál gyermek Szimchász-Tó ünnep ugyanú járult Tó el Mégi csup Dél-Franciaországb vo me me fedetl főv va imádkozá s Spanyolországba s seh n engedt me amintho mi jelezt bibli korb vo tiltv kohanitákn ped előí diadé Kóh gód -na főpapn aranyozo szegél diad visel vo kötelező előír szertartásokná fedetl főv va imádkozá elítél középk legkiváló rabbij i í Maimonides Alfas máso s szint szefá részr Jó De Sulchan-Áru egy rés i Csup Franciaországb volt elle Ábrah b Nathani Lune ha-Manh szerzőj csodálkoz azo ho spany zsid i közb befed fejüke Másrés mindenk csup szokásn nyilvánítj egész épp legkiváló legvallásosa rabb egyhá tudóso í XVII s leghírese zsi tudós Éli Vil i Viszon mi szok jelze provence- kivév mindenü függetlenü teh bibli kor visszamenől megvo vo terjedv mi a XV száza Józs d Medi krét szül sok utazo padov rab műveib tudju Mintho ped f elfedé vallás alkalmakk általán szok vol enn zsidóeskün meglehet lényeg szere vo újk folyamá Ann érdekeseb ho kimutathatól épp Magyarorsz vo el ame törvényes gondoskodo arró ho eskületételn f fed maradhasso miut zsid saj Bibliájuk teszn esk bíróság előt 1517-b va törvé egyenes megkövetel ho pile judaic capi habe tegyen eskü pile zsidókt vise sap cap vol hel hel n leh említ nélk hagyn ho ugyanabb időb Euró nyuga rész zsi egyáltal n lehete bíróság elő tan me ráj base zsin idevonatkozo dönté irányad me szeri n tanúskodhatta magy törvényhoz teh akko viszonyokh mért ism humán vol fövegb va eskületétel XVI.-XI száz el feléb szám ném áll intézkede törvény út sorjába m egész n törölté mi korszerűtlen fejvisele il kal használa ell XI száz elejétő bel zsidó-reformmozgalmakt kezd magán zsidóságn e rés fogla állá Németországba Ausztriába Magyarországo ma Amerikába ah reformhitközség alakulta Magyarország mozgal vezető Chor Ár ara hírnev főrab vol a idevonatko táma műv orthodox ell ír i címme Iger Elósz od Sendschreib ein afrikanisch Rabb sei Kolleg Euró Pra 18 mely természetes vála orthod részr n mara jogosu vol me Chor ebb kérdésb mi valamennyibe túlme hely korsze cél vall komo tradíció támad me Irodalo L Lipó Gesammel Schrift I köt Ei Vorlesu üb Barhauptigke címm Zun Gesammel Schrift I kö Busch-fé Jahrbu 8 k továb Je Encyc

11395.

CÍMS Fejvise hajlevá

SZÓCI Fejvise hajlevág zsi szok bibl paranc alapsz fej föveg v eltakar szertar v imádko v tiszteletnyilvání alkalmá kétségtele ók ered megv zs állam hajlevág szok azonb m Kelet-Európá Magyarorszá orthodo köré rendkí elterje legcsekély mérték vezeth vis bibli talm v gá kor közép e fel s férjez assz hajlevág zsidóé szá kutat szer kimutathat sz ered szok mely zs múlt egyálta se vonatkoz nin épp kevés m kaftánn tincs haso dolgokn mel szin kelet-euró sz eredetű fed tiszteletnyilvánít fe zs felfogás Is ir v aláza tiszte kifejezés használj zsi te fed fej imádkozn szo kétségtele bibl ko m viss ek kés csu m kel műv né szok terj Ez szem hajlevágá c büntetés alkalmaz zsi ol esetekb mi házasságtör v erkölcstelensé követ M 5. M I 21. Min kategó azon kibont megnöveszt haj járhato fé egyar legsz te dísz tekintett Éne Én csodá magaszta hang eml Sulam hoss leo hajviselet Ezék Hajadonok általá szo v ók zsidóságn m középkor keresz hadjáratok Nyugat-Európá megszakí nélk hajado hos hajvisele há asszonyok Mi keletkez korá v ildo do kibont hajj illető fedet fej utc menn vendég el mutatkozni Ar feljegyz h fér assz kibont haj m vé utc válóo szolgá Ketu tra J Sz a szer Bamid- Ra pe tisz fér léphet ol ház a assz kibont haj mutatkozo m részé illetlenség tekintet meztelen e nemé fo ók zs erköl felfog diaszpórá környe szoká terjed legtöbbny nemc leányokn ha fér asszonyok megenged kibont hajviselet fők ro álla zsidóságá v általáno elterje szef fran rab se kifog emel elle Sulchan-Áru X század kodifik zs Ór Chá hajlevá alkalmaz férj menetelk m ha orthodo köré m elterje kizárólago sz szok ám vélemé am szer Rajna-vid zsi keresz ha pogromjai nőgyalázá el foganatosítot intézkedé hajlevá eb eset középk né ghet szok semmif vall összefüg lé ben eh kép kötel erő soha bí m szok hihetet szívósság fennmar napjaink ponto kimutath bizonyíté szer azon Rajna-vidé ha egyene lengyelorsz sz ered szok ugya szlá hajadono formáli elad ez egyidejű haju tö levágt zsi azu X század átvet szok Lengyelországb ahon üldözé nyo j álla vándor következté szo eg Kel Délkelet-Európ elterje műv né orthodo v a rége ola holl szef zsidó soha követ Magyarorszá ortho zsidó eskü szertartá fon ünnepél aktusá teki m a valószínű azé m sú helyez házasé tisztaságá ez megcsökkent kívá megkísérté lehetőség te s szok erköl tartal le elvita t lelkiismer mod szemponto elve nehe dönth hasznos v ká ell v agitác I jellem h ép zsi ir rendkí szig Mik 18 rendeleti aka szünte szokásmaradván eredménytelen szef zsidók zs vallásos tudományos virágz ide kiv rab ad kifejez fejelfed korlát intézkedé szoká ir v ellenszenvükn Mó Alas responzumai eg fejlefed pus szokás tart amely semmif kötel er nin kevé jellem h középkor zs tudományos centrumáb Provence- zsi el ismeret v fejlefed mell vallá megnyilvánulás él a hé nye tudomán irodal bibliaexegé filoló megalapí volt E v XI századb Iz Vie Zo m m szer fran rab fedet fő imádkoz ná gyerme Szimchász-T ünne ugyan járul T e Még csu Dél-Franciaország v m m fedet fő v imádkoz Spanyolországb se enged m aminth m jelez bibl kor v tilt kohaniták pe elő diad Kó gó -n főpap aranyoz szegé dia vise v kötelez előí szertartásokn fedet fő v imádkoz elíté közép legkivál rabbi Maimonide Alfa más szin szef rész J D Sulchan-Ár eg ré Csu Franciaország vol ell Ábra Nathan Lun ha-Man szerző csodálko az h span zsi köz befe fejük Másré minden csu szokás nyilvánít egés ép legkivál legvallásos rab egyh tudós XVI leghíres zs tudó Él Vi Viszo m szo jelz provence kivé minden független te bibl ko visszamenő megv v terjed m X száz Józ Med kré szü so utaz pado ra művei tudj Minth pe elfed vallá alkalmak általá szo vo en zsidóeskü meglehe lénye szer v új folyam An érdekese h kimutatható ép Magyarors v e am törvénye gondoskod arr h eskületétel fe maradhass miu zsi sa Bibliáju tesz es bírósá elő 1517- v törv egyene megkövete h pil judai cap hab tegye esk pil zsidók vis sa ca vo he he le emlí nél hagy h ugyanab idő Eur nyug rés zs egyálta lehet bírósá el ta m rá bas zsi idevonatkoz dönt iránya m szer tanúskodhatt mag törvényho te akk viszonyok mér is humá vo föveg v eskületéte XVI.-X szá e felé szá né ál intézked törvén ú sorjáb egés törölt m korszerűtle fejvisel i ka használ el X szá elejét be zsidó-reformmozgalmak kez magá zsidóság ré fogl áll Németországb Ausztriáb Magyarország m Amerikáb a reformhitközsé alakult Magyarorszá mozga vezet Cho Á ar hírne főra vo idevonatk tám mű orthodo el í címm Ige Elós o Sendschrei ei afrikanisc Rab se Kolle Eur Pr 1 mel természete vál ortho rész mar jogos vo m Cho eb kérdés m valamennyib túlm hel korsz cé val kom tradíci táma m Irodal Lip Gesamme Schrif kö E Vorles ü Barhauptigk cím Zu Gesamme Schrif k Busch-f Jahrb tová J Ency

11395

CÍM Fejvis hajlev

SZÓC Fejvis hajlevá zs szo bib paran alaps fe föve eltaka szerta imádk tiszteletnyilván alkalm kétségtel ó ere meg z álla hajlevá szo azon Kelet-Európ Magyarorsz orthod kör rendk elterj legcsekél mérté vezet vi bibl tal g ko közé fe férje ass hajlevá zsidó sz kuta sze kimutatha s ere szo mel z múl egyált s vonatko ni ép kevé kaftán tinc has dolgok me szi kelet-eur s eredet fe tiszteletnyilvání f z felfogá I i aláz tiszt kifejezé használ zs t fe fe imádkoz sz kétségtel bib k vis e ké cs ke mű n szo ter E sze hajlevág bünteté alkalma zs o esetek m házasságtö erkölcstelens köve 5 21 Mi kateg azo kibon megnövesz ha járhat f egya legs t dís tekintet Én É csod magaszt han em Sula hos le hajvisele Ezé Hajadono által sz ó zsidóság középko keres hadjárato Nyugat-Európ megszak nél hajad ho hajvisel h asszonyo M keletke kor ild d kibon haj illet fede fe ut men vendé e mutatkozn A feljegy fé ass kibon ha v ut váló szolg Ket tr S sze Bamid R p tis fé léphe o há ass kibon ha mutatkoz rész illetlensé tekinte meztele nem f ó z erkö felfo diaszpór körny szok terje legtöbbn nem leányok h fé asszonyo megenge kibon hajvisele fő r áll zsidóság általán elterj sze fra ra s kifo eme ell Sulchan-Ár száza kodifi z Ó Ch hajlev alkalma fér menetel h orthod kör elterj kizárólag s szo á vélem a sze Rajna-vi zs keres h pogromja nőgyaláz e foganatosíto intézked hajlev e ese közép n ghe szo semmi val összefü l be e ké köte er soh b szo hihete szívóssá fennma napjain pont kimutat bizonyít sze azo Rajna-vid h egyen lengyelors s ere szo ugy szl hajadon formál ela e egyidej haj t levág zs az száza átve szo Lengyelország aho üldöz ny áll vándo következt sz e Ke Délkelet-Euró elterj mű n orthod rég ol hol sze zsid soh köve Magyarorsz orth zsid esk szertart fo ünnepé aktus tek valószín az s helye házas tisztaság e megcsökken kív megkísért lehetősé t szo erkö tarta l elvit lelkiisme mo szempont elv neh dönt haszno k el agitá jelle é zs i rendk szi Mi 1 rendelet ak szünt szokásmaradvá eredménytele sze zsidó z valláso tudományo virág id ki ra a kifeje fejelfe korlá intézked szok i ellenszenvük M Ala responzuma e fejlefe pu szoká tar amel semmi köte e ni kev jelle középko z tudományo centrumá Provence zs e ismere fejlefe mel vall megnyilvánulá é h ny tudomá iroda bibliaexeg filol megalap vol X század I Vi Z sze fra ra fede f imádko n gyerm Szimchász- ünn ugya járu Mé cs Dél-Franciaorszá fede f imádko Spanyolország s enge amint jele bib ko til kohanitá p el dia K g - főpa aranyo szeg di vis kötele elő szertartások fede f imádko elít közé legkivá rabb Maimonid Alf má szi sze rés Sulchan-Á e r Cs Franciaorszá vo el Ábr Natha Lu ha-Ma szerz csodálk a spa zs kö bef fejü Másr minde cs szoká nyilvání egé é legkivá legvalláso ra egy tudó XV leghíre z tud É V Visz sz jel provenc kiv minde függetle t bib k visszamen meg terje szá Jó Me kr sz s uta pad r műve tud Mint p elfe vall alkalma által sz v e zsidóesk megleh lény sze ú folya A érdekes kimutathat é Magyaror a törvény gondosko ar eskületéte f maradhas mi zs s Bibliáj tes e bírós el 1517 tör egyen megkövet pi juda ca ha tegy es pi zsidó vi s c v h h l eml né hag ugyana id Eu nyu ré z egyált lehe bírós e t r ba zs idevonatko dön irány sze tanúskodhat ma törvényh t ak viszonyo mé i hum v föve eskületét XVI.- sz fel sz n á intézke törvé sorjá egé töröl korszerűtl fejvise k haszná e sz elejé b zsidó-reformmozgalma ke mag zsidósá r fog ál Németország Ausztriá Magyarorszá Ameriká reformhitközs alakul Magyarorsz mozg veze Ch a hírn főr v idevonat tá m orthod e cím Ig Eló Sendschre e afrikanis Ra s Koll Eu P me természet vá orth rés ma jogo v Ch e kérdé valamennyi túl he kors c va ko tradíc tám Iroda Li Gesamm Schri k Vorle Barhauptig cí Z Gesamm Schri Busch- Jahr tov Enc

1139

CÍ Fejvi hajle

SZÓ Fejvi hajlev z sz bi para alap f föv eltak szert imád tiszteletnyilvá alkal kétségte er me áll hajlev sz azo Kelet-Euró Magyarors ortho kö rend elter legcseké mért veze v bib ta k köz f férj as hajlev zsid s kut sz kimutath er sz me mú egyál vonatk n é kev kaftá tin ha dolgo m sz kelet-eu erede f tiszteletnyilván felfog alá tisz kifejez haszná z f f imádko s kétségte bi vi k c k m sz te sz hajlevá büntet alkalm z esete házasságt erkölcstelen köv 2 M kate az kibo megnöves h járha egy leg dí tekinte É cso magasz ha e Sul ho l hajvisel Ez Hajadon álta s zsidósá középk kere hadjárat Nyugat-Euró megsza né haja h hajvise asszony keletk ko il kibo ha ille fed f u me vend mutatkoz feljeg f as kibo h u vál szol Ke t sz Bami ti f léph h as kibo h mutatko rés illetlens tekint meztel ne erk felf diaszpó körn szo terj legtöbb ne leányo f asszony megeng kibo hajvisel f ál zsidósá általá elter sz fr r kif em el Sulchan-Á száz kodif C hajle alkalm fé menete ortho kö elter kizáróla sz véle sz Rajna-v z kere pogromj nőgyalá foganatosít intézke hajle es közé gh sz semm va összef b k köt e so sz hihet szívóss fennm napjai pon kimuta bizonyí sz az Rajna-vi egye lengyelor er sz ug sz hajado formá el egyide ha levá z a száz átv sz Lengyelorszá ah üldö n ál vánd következ s K Délkelet-Eur elter m ortho ré o ho sz zsi so köv Magyarors ort zsi es szertar f ünnep aktu te valószí a hely háza tisztasá megcsökke kí megkísér lehetős sz erk tart elvi lelkiism m szempon el ne dön haszn e agit jell z rend sz M rendele a szün szokásmaradv eredménytel sz zsid vallás tudomány virá i k r kifej fejelf korl intézke szo ellenszenvü Al responzum fejlef p szok ta ame semm köt n ke jell középk tudomány centrum Provenc z ismer fejlef me val megnyilvánul n tudom irod bibliaexe filo megala vo száza V sz fr r fed imádk gyer Szimchász ün ugy jár M c Dél-Franciaorsz fed imádk Spanyolorszá eng amin jel bi k ti kohanit e di főp arany sze d vi kötel el szertartáso fed imádk elí köz legkiv rab Maimoni Al m sz sz ré Sulchan- C Franciaorsz v e Áb Nath L ha-M szer csodál sp z k be fej Más mind c szok nyilván eg legkiv legvallás r eg tud X leghír tu Vis s je proven ki mind függetl bi visszame me terj sz J M k s ut pa műv tu Min elf val alkalm álta s zsidóes megle lén sz foly érdeke kimutatha Magyaro törvén gondosk a eskületét maradha m z Bibliá te bíró e 151 tö egye megköve p jud c h teg e p zsid v em n ha ugyan i E ny r egyál leh bíró b z idevonatk dö irán sz tanúskodha m törvény a viszony m hu föv eskületé XVI. s fe s intézk törv sorj eg törö korszerűt fejvis haszn s elej zsidó-reformmozgalm k ma zsidós fo á Németorszá Ausztri Magyarorsz Amerik reformhitköz alaku Magyarors moz vez C hír fő idevona t ortho cí I El Sendschr afrikani R Kol E m természe v ort ré m jog C kérd valamenny tú h kor v k tradí tá Irod L Gesam Schr Vorl Barhaupti c Gesam Schr Busch Jah to En