11399.htm

CÍMSZÓ: Fekete

SZEMÉLYNÉV: Fekete Ignác

SZÓCIKK: "2.  F. Ignác, publicista és ügyvéd, szül. Nagykállón 1858-ban jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, majd ügyvédi oklevelet szerzett. Korán kezdte a hírlapírást az Ellenőr c. napilap szerkesztőségében. Amikor utóbb ez a lap egyesült a Honnal, majd beleolvadt a Nemzet c. félhivatalos napilapba, ennek segédszerkesztője volt. Széleskörű ügyvédi joggyakorlatot is folytatott és a Magyar Fővárosi Malom egyesület titkára volt. A Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézetében, melynek alapításában nagy része volt, tizenegy évig mint titkár, majd mint alelnök működött. Szakfolyóiratokban megjelent közgazdasági tanulmányai mellett főbb önálló munkái: Szabadalmi jogunk reformja; Az őrlési forgalom; A szabadkőművesség története. Emberbaráti téren is sokat szerepelt és jelentős érdemei vannak több jótékony intézmény alapítása és fölvirágoztatása körül."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1399. címszó a lexikon => 267. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11399.htm

CÍMSZÓ: Fekete

SZEMÉLYNÉV: Fekete Ignác

SZÓCIKK: 2. F. Ignác, publicista és ügyvéd, szül. Nagykállón 1858-ban jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, majd ügyvédi oklevelet szerzett. Korán kezdte a hírlapírást az Ellenőr c. napilap szerkesztőségében. Amikor utóbb ez a lap egyesült a Honnal, majd beleolvadt a Nemzet c. félhivatalos napilapba, ennek segédszerkesztője volt. Széleskörű ügyvédi joggyakorlatot is folytatott és a Magyar Fővárosi Malom egyesület titkára volt. A Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézetében, melynek alapításában nagy része volt, tizenegy évig mint titkár, majd mint alelnök működött. Szakfolyóiratokban megjelent közgazdasági tanulmányai mellett főbb önálló munkái: Szabadalmi jogunk reformja; Az őrlési forgalom; A szabadkőművesség története. Emberbaráti téren is sokat szerepelt és jelentős érdemei vannak több jótékony intézmény alapítása és fölvirágoztatása körül.

11399.ht

CÍMSZÓ Feket

SZEMÉLYNÉV Feket Igná

SZÓCIKK 2 F Ignác publicist é ügyvéd szül Nagykálló 1858-ba jog tanulmányai budapest egyeteme végezte maj ügyvéd oklevele szerzett Korá kezdt hírlapírás a Ellenő c napila szerkesztőségében Amiko utób e la egyesül Honnal maj beleolvad Nemze c félhivatalo napilapba enne segédszerkesztőj volt Széleskör ügyvéd joggyakorlato i folytatot é Magya Főváros Malo egyesüle titkár volt Magyarország Hírlapíró Nyugdíjintézetében melyne alapításába nag rész volt tizeneg évi min titkár maj min alelnö működött Szakfolyóiratokba megjelen közgazdaság tanulmánya mellet főb önáll munkái Szabadalm jogun reformja A őrlés forgalom szabadkőművessé története Emberbarát tére i soka szerepel é jelentő érdeme vanna töb jótékon intézmén alapítás é fölvirágoztatás körül

11399.h

CÍMSZ Feke

SZEMÉLYNÉ Feke Ign

SZÓCIK Igná publicis ügyvé szü Nagykáll 1858-b jo tanulmánya budapes egyetem végezt ma ügyvé oklevel szerzet Kor kezd hírlapírá Ellen napil szerkesztőségébe Amik utó l egyesü Honna ma beleolva Nemz félhivatal napilapb enn segédszerkesztő vol Széleskö ügyvé joggyakorlat folytato Magy Főváro Mal egyesül titká vol Magyarorszá Hírlapír Nyugdíjintézetébe melyn alapításáb na rés vol tizene év mi titká ma mi aleln működöt Szakfolyóiratokb megjele közgazdasá tanulmány melle fő önál munká Szabadal jogu reformj őrlé forgalo szabadkőművess történet Emberbará tér sok szerepe jelent érdem vann tö jótéko intézmé alapítá fölvirágoztatá körü

11399.

CÍMS Fek

SZEMÉLYN Fek Ig

SZÓCI Ign publici ügyv sz Nagykál 1858- j tanulmány budape egyete végez m ügyv okleve szerze Ko kez hírlapír Elle napi szerkesztőségéb Ami ut egyes Honn m beleolv Nem félhivata napilap en segédszerkeszt vo Szélesk ügyv joggyakorla folytat Mag Fővár Ma egyesü titk vo Magyarorsz Hírlapí Nyugdíjintézetéb mely alapításá n ré vo tizen é m titk m m alel működö Szakfolyóiratok megjel közgazdas tanulmán mell f öná munk Szabada jog reform őrl forgal szabadkőműves történe Emberbar té so szerep jelen érde van t jóték intézm alapít fölvirágoztat kör

11399

CÍM Fe

SZEMÉLY Fe I

SZÓC Ig public ügy s Nagyká 1858 tanulmán budap egyet vége ügy oklev szerz K ke hírlapí Ell nap szerkesztőségé Am u egye Hon beleol Ne félhivat napila e segédszerkesz v Széles ügy joggyakorl folyta Ma Fővá M egyes tit v Magyarors Hírlap Nyugdíjintézeté mel alapítás r v tize tit ale működ Szakfolyóirato megje közgazda tanulmá mel ön mun Szabad jo refor őr forga szabadkőműve történ Emberba t s szere jele érd va jóté intéz alapí fölvirágozta kö

1139

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ I publi üg Nagyk 185 tanulmá buda egye vég üg okle szer k hírlap El na szerkesztőség A egy Ho beleo N félhiva napil segédszerkes Széle üg joggyakor folyt M Főv egye ti Magyaror Hírla Nyugdíjintézet me alapítá tiz ti al műkö Szakfolyóirat megj közgazd tanulm me ö mu Szaba j refo ő forg szabadkőműv törté Emberb szer jel ér v jót inté alap fölvirágozt k