11400.htm

CÍMSZÓ: Fekete

SZEMÉLYNÉV: Fekete József

SZÓCIKK: "3.  F. József*, író, szül. Kecskeméten 1854 nov. 19., megh. Budapesten 1928 márc. 8. Lipcsében járt egyetemre s egyik alapítója volt a lipcsei Magyar Egyletnek. 1874-ben kiadta a Deutsche Reichslaterne c. folyóiratot, majd hazatért s a Kecskeméti Lapokat szerkesztette. 1884-ben megalapította a Magyar Szalon és az Otthon c. folyóiratokat s szerkesztőjük volt 1893-ig. F. egyik alapítója az Otthon Írók Körének, a Vígszínháznak és a Nemzeti Szalonnak. Önállóan megjelent művei: Az esküdtszéki intézményről (1884); A magyar nemzet gazdasági története (1887); Három vígjáték (1889); A vallástalanságról (1890); Halandó Istenek (1890); Magyar festők műtermeiben (1894); A nőkérdés (1895); Az erkölcs élettana (1902); Az élet bölcselete (1903); A világ egységes élettörvényei (1905)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1400. címszó a lexikon => 267. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11400.htm

CÍMSZÓ: Fekete

SZEMÉLYNÉV: Fekete József

SZÓCIKK: 3. F. József*, író, szül. Kecskeméten 1854 nov. 19., megh. Budapesten 1928 márc. 8. Lipcsében járt egyetemre s egyik alapítója volt a lipcsei Magyar Egyletnek. 1874-ben kiadta a Deutsche Reichslaterne c. folyóiratot, majd hazatért s a Kecskeméti Lapokat szerkesztette. 1884-ben megalapította a Magyar Szalon és az Otthon c. folyóiratokat s szerkesztőjük volt 1893-ig. F. egyik alapítója az Otthon Írók Körének, a Vígszínháznak és a Nemzeti Szalonnak. Önállóan megjelent művei: Az esküdtszéki intézményről 1884 ; A magyar nemzet gazdasági története 1887 ; Három vígjáték 1889 ; A vallástalanságról 1890 ; Halandó Istenek 1890 ; Magyar festők műtermeiben 1894 ; A nőkérdés 1895 ; Az erkölcs élettana 1902 ; Az élet bölcselete 1903 ; A világ egységes élettörvényei 1905 .

11400.ht

CÍMSZÓ Feket

SZEMÉLYNÉV Feket Józse

SZÓCIKK 3 F József* író szül Kecskeméte 185 nov 19. megh Budapeste 192 márc 8 Lipcsébe jár egyetemr egyi alapítój vol lipcse Magya Egyletnek 1874-be kiadt Deutsch Reichslatern c folyóiratot maj hazatér Kecskemét Lapoka szerkesztette 1884-be megalapított Magya Szalo é a Ottho c folyóiratoka szerkesztőjü vol 1893-ig F egyi alapítój a Ottho Író Körének Vígszínházna é Nemzet Szalonnak Önállóa megjelen művei A esküdtszék intézményrő 188 magya nemze gazdaság történet 188 Háro vígjáté 188 vallástalanságró 189 Haland Istene 189 Magya festő műtermeibe 189 nőkérdé 189 A erkölc élettan 190 A éle bölcselet 190 vilá egysége élettörvénye 190

11400.h

CÍMSZ Feke

SZEMÉLYNÉ Feke Józs

SZÓCIK József ír szü Kecskemét 18 no 19 meg Budapest 19 már Lipcséb já egyetem egy alapító vo lipcs Magy Egyletne 1874-b kiad Deutsc Reichslater folyóirato ma hazaté Kecskemé Lapok szerkesztett 1884-b megalapítot Magy Szal Otth folyóiratok szerkesztőj vo 1893-i egy alapító Otth Ír Köréne Vígszínházn Nemze Szalonna Önálló megjele műve esküdtszé intézményr 18 magy nemz gazdasá történe 18 Hár vígját 18 vallástalanságr 18 Halan Isten 18 Magy fest műtermeib 18 nőkérd 18 erköl életta 19 él bölcsele 19 vil egység élettörvény 19

11400.

CÍMS Fek

SZEMÉLYN Fek Józ

SZÓCI Józse í sz Kecskemé 1 n 1 me Budapes 1 má Lipcsé j egyete eg alapít v lipc Mag Egyletn 1874- kia Deuts Reichslate folyóirat m hazat Kecskem Lapo szerkesztet 1884- megalapíto Mag Sza Ott folyóirato szerkesztő v 1893- eg alapít Ott Í Körén Vígszínház Nemz Szalonn Önáll megjel műv esküdtsz intézmény 1 mag nem gazdas történ 1 Há vígjá 1 vallástalanság 1 Hala Iste 1 Mag fes műtermei 1 nőkér 1 erkö élett 1 é bölcsel 1 vi egysé élettörvén 1

11400

CÍM Fe

SZEMÉLY Fe Jó

SZÓC Józs s Kecskem m Budape m Lipcs egyet e alapí lip Ma Egylet 1874 ki Deut Reichslat folyóira haza Kecske Lap szerkeszte 1884 megalapít Ma Sz Ot folyóirat szerkeszt 1893 e alapí Ot Köré Vígszínhá Nem Szalon Önál megje mű esküdts intézmén ma ne gazda törté H vígj vallástalansá Hal Ist Ma fe műterme nőké erk élet bölcse v egys élettörvé

1140

CÍ F

SZEMÉL F J

SZÓ Józ Kecske Budap Lipc egye alap li M Egyle 187 k Deu Reichsla folyóir haz Kecsk La szerkeszt 188 megalapí M S O folyóira szerkesz 189 alap O Kör Vígszính Ne Szalo Öná megj m esküdt intézmé m n gazd tört víg vallástalans Ha Is M f műterm nők er éle bölcs egy élettörv