11404.htm

CÍMSZÓ: Fekete

SZEMÉLYNÉV: Fekete Mihály

SZÓCIKK: "5. F. Mihály, matematikus, egyetemi magántanár, szül. Zentán 1886 júl. 19. A budapesti és göttingeni egyetemeken tanult s miután bölcsészeti és középiskolai tanári oklevelet nyert, a főváros középiskoláiban működött, egyszersmind egyetemi tanársegéd, majd 1914-1920 közt a matematikai analysis magántanára lett az egyetemen. 1920-ban állásait elvesztve, a Pesti Izr. Hitközség főgimnáziumának lett tanára. 1928-ban meghívást kapott a jeruzsálemi egyetemre, ahol az előadásait már megkezdte. Számos tanulmányt írt hazai és külföldi szakfolyóiratokba. Főbb önállóan megjelent művei: Két számelméleti probléma (1909); Séries de Dirichlet (1910); Széttartó végtelen sorok (1911); Laguerre egy problémája (1912); Racines des moyennes arithmetiques (1913); Absolut summabilis sorok (1914); Une limite infinite de chang de signe d'une fonet (Páris 1914); Ismeretlen első együtthatókkal bíró egyenletek gyökei (1918); Wurzeln gew. Minimumpolynome (1922); Null- u. Einsstellen alg. Funktionen (1922); Faktorenfolgen (1923); Wurzeln gew. allg. Gleichungen (1923); Zum Koebeschen Verzerrungssatz (1925); Nullstellen-Verteilung bei Polynomen (1926); The Zeros of Riemanns Zeta Function (1926)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1404. címszó a lexikon => 268. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11404.htm

CÍMSZÓ: Fekete

SZEMÉLYNÉV: Fekete Mihály

SZÓCIKK: 5. F. Mihály, matematikus, egyetemi magántanár, szül. Zentán 1886 júl. 19. A budapesti és göttingeni egyetemeken tanult s miután bölcsészeti és középiskolai tanári oklevelet nyert, a főváros középiskoláiban működött, egyszersmind egyetemi tanársegéd, majd 1914-1920 közt a matematikai analysis magántanára lett az egyetemen. 1920-ban állásait elvesztve, a Pesti Izr. Hitközség főgimnáziumának lett tanára. 1928-ban meghívást kapott a jeruzsálemi egyetemre, ahol az előadásait már megkezdte. Számos tanulmányt írt hazai és külföldi szakfolyóiratokba. Főbb önállóan megjelent művei: Két számelméleti probléma 1909 ; Séries de Dirichlet 1910 ; Széttartó végtelen sorok 1911 ; Laguerre egy problémája 1912 ; Racines des moyennes arithmetiques 1913 ; Absolut summabilis sorok 1914 ; Une limite infinite de chang de signe d'une fonet Páris 1914 ; Ismeretlen első együtthatókkal bíró egyenletek gyökei 1918 ; Wurzeln gew. Minimumpolynome 1922 ; Null- u. Einsstellen alg. Funktionen 1922 ; Faktorenfolgen 1923 ; Wurzeln gew. allg. Gleichungen 1923 ; Zum Koebeschen Verzerrungssatz 1925 ; Nullstellen-Verteilung bei Polynomen 1926 ; The Zeros of Riemanns Zeta Function 1926 .

11404.ht

CÍMSZÓ Feket

SZEMÉLYNÉV Feket Mihál

SZÓCIKK 5 F Mihály matematikus egyetem magántanár szül Zentá 188 júl 19 budapest é göttingen egyetemeke tanul miutá bölcsészet é középiskola tanár oklevele nyert főváro középiskoláiba működött egyszersmin egyetem tanársegéd maj 1914-192 köz matematika analysi magántanár let a egyetemen 1920-ba állásai elvesztve Pest Izr Hitközsé főgimnáziumána let tanára 1928-ba meghívás kapot jeruzsálem egyetemre aho a előadásai má megkezdte Számo tanulmány ír haza é külföld szakfolyóiratokba Főb önállóa megjelen művei Ké számelmélet problém 190 Série d Dirichle 191 Széttart végtele soro 191 Laguerr eg problémáj 191 Racine de moyenne arithmetique 191 Absolu summabili soro 191 Un limit infinit d chan d sign d'un fone Pári 191 Ismeretle els együtthatókka bír egyenlete gyöke 191 Wurzel gew Minimumpolynom 192 Null u Einsstelle alg Funktione 192 Faktorenfolge 192 Wurzel gew allg Gleichunge 192 Zu Koebesche Verzerrungssat 192 Nullstellen-Verteilun be Polynome 192 Th Zero o Riemann Zet Functio 192

11404.h

CÍMSZ Feke

SZEMÉLYNÉ Feke Mihá

SZÓCIK Mihál matematiku egyete magántaná szü Zent 18 jú 1 budapes göttinge egyetemek tanu miut bölcsésze középiskol taná oklevel nyer fővár középiskoláib működöt egyszersmi egyete tanársegé ma 1914-19 kö matematik analys magántaná le egyeteme 1920-b állása elvesztv Pes Iz Hitközs főgimnáziumán le tanár 1928-b meghívá kapo jeruzsále egyetemr ah előadása m megkezdt Szám tanulmán í haz külföl szakfolyóiratokb Fő önálló megjele műve K számelméle problé 19 Séri Dirichl 19 Széttar végtel sor 19 Laguer e problémá 19 Racin d moyenn arithmetiqu 19 Absol summabil sor 19 U limi infini cha sig d'u fon Pár 19 Ismeretl el együtthatókk bí egyenlet gyök 19 Wurze ge Minimumpolyno 19 Nul Einsstell al Funktion 19 Faktorenfolg 19 Wurze ge all Gleichung 19 Z Koebesch Verzerrungssa 19 Nullstellen-Verteilu b Polynom 19 T Zer Rieman Ze Functi 19

11404.

CÍMS Fek

SZEMÉLYN Fek Mih

SZÓCI Mihá matematik egyet magántan sz Zen 1 j budape götting egyeteme tan miu bölcsész középisko tan okleve nye fővá középiskolái működö egyszersm egyet tanárseg m 1914-1 k matemati analy magántan l egyetem 1920- állás elveszt Pe I Hitköz főgimnáziumá l taná 1928- meghív kap jeruzsál egyetem a előadás megkezd Szá tanulmá ha külfö szakfolyóiratok F önáll megjel műv számelmél probl 1 Sér Dirich 1 Szétta végte so 1 Lague problém 1 Raci moyen arithmetiq 1 Abso summabi so 1 lim infin ch si d' fo Pá 1 Ismeret e együtthatók b egyenle gyö 1 Wurz g Minimumpolyn 1 Nu Einsstel a Funktio 1 Faktorenfol 1 Wurz g al Gleichun 1 Koebesc Verzerrungss 1 Nullstellen-Verteil Polyno 1 Ze Riema Z Funct 1

11404

CÍM Fe

SZEMÉLY Fe Mi

SZÓC Mih matemati egye magánta s Ze budap göttin egyetem ta mi bölcsés középisk ta oklev ny főv középiskolá működ egyszers egye tanárse 1914- matemat anal magánta egyete 1920 állá elvesz P Hitkö főgimnázium tan 1928 meghí ka jeruzsá egyete előadá megkez Sz tanulm h külf szakfolyóirato önál megje mű számelmé prob Sé Diric Szétt végt s Lagu problé Rac moye arithmeti Abs summab s li infi c s d f P Ismere együttható egyenl gy Wur Minimumpoly N Einsste Funkti Faktorenfo Wur a Gleichu Koebes Verzerrungs Nullstellen-Vertei Polyn Z Riem Func

1140

CÍ F

SZEMÉL F M

SZÓ Mi matemat egy magánt Z buda götti egyete t m bölcsé középis t okle n fő középiskol műkö egyszer egy tanárs 1914 matema ana magánt egyet 192 áll elves Hitk főgimnáziu ta 192 megh k jeruzs egyet előad megke S tanul kül szakfolyóirat öná megj m számelm pro S Diri Szét vég Lag probl Ra moy arithmet Ab summa l inf Ismer együtthat egyen g Wu Minimumpol Einsst Funkt Faktorenf Wu Gleich Koebe Verzerrung Nullstellen-Verte Poly Rie Fun